Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN TIẾNG ANH

THE commands / Imperative
THE Pronouns
EXERCISES
A.Grammar
1. Commands: yªu cÇu, mÖnh lÖnh
+ Affirmative imperative.
V + ( Objective/Adverb)
Ex: Open your book.
Come in.
+ Negative imperative.
Don’t + V + ( Objective/Adverb)
Ex: Don’t look at yourbook.
Don’t talk in class.

2. Pronouns: Personal pronouns and possessive pronouns
I
WE
YOU
SHE
HE
THEY

IT
MY
OUR
YOUR
HER
HIS
THEIR
ITS
Personal pronouns are used Subjects in the sentences.
Possessive pronouns are used Adj , they stand before the nouns.
B. Drill exercises.
EX1: Make up imperative sentences using these words below.
1. Listen / teacher.
6. Not / open / book(s).
2. Not / talk / class.
7. Sing / a song. (hát 1 bài hát)
3. Look / board.
8. Not / sit down.
4. Not / make noise.
9. Read / dialogue
5. Close / books.
10. Not / be late for school.(muộn,chậm)
EX2. Translate these sentences into English.
1. Hãy mở cửa ra.
2. Hãy đóng cửa sổ lại.
3. Đừng đi học muộn .
4. Hãy nhìn lên bảng.
5. Đừng nói chuyện trong lớp. Hãy giữ trật tự
EX3. Put a suitable personal pronoun / posessive pronouns into the blanks.
1........ am Thu. This is ........ brother. .... name is Hai. ...... is a teacher.
2. Mr. and Mrs Brown are in ..... livingroom. ..... are teachers.There are three 4
people in ...... family.
3.What’s this? ............... is a pen.
4....... name is Nga. ....... is ...... sister. What is ..... name , Lan?
5..... friends and I are students. ............... are good students. And these are .......
teachers.
6. What’s ... telephone number, Lan? .... telephone number is 0398572000


Ex4. Complete the open dialogue.


Minh: ................., Hoa.
Hoa: Hi,Minh .............. ........... you?
Minh: ........... .............. fine, thank ....... ................. ........?
Hoa: Fine. .............
Minh How ......... ........ you?
Hoa: ............. eleven ............. ....................
Minh: What’s ........... ........... ................... ?
Hoa: It’s ....................................................
Ex5: Rearrange these sentenses into a suitable dialogue between Hoa, Thanh and
Linh.
1. Hello, Thanh and Linh. How are you?
2. Bye.
3. Oh.Hi, Hoa. How are you?
4. How old are you?
5. We’re fine, thanks.
6. We’re eleven years old.
7. Fine, thanks.
8. Goodbye.
Ex6: Translate into English
1. Chào các bạn . Hôm nay các bạn có khoẻ không?
2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao?
3. Chào thầy Nam, chúng em chúc thầy một buổi sáng tốt lành.
4. Tên của anh là Trung và đây là chị Nga.
5. Chị 15 tuổi .Còn các em bao nhiêu tuổi ?
6. Con chào bố. Bố có khoẻ không?
7. Anh bao nhiêu tuổi? Anh 20 tuổi.
8. Chị ơi, Chị bao nhiêu tuổi rồi.
9. Tên chị là Nga còn em tên gì?
10. Điện thoại nhà em số mấy? Dạ điện thoại nhà em là 039 857 862.
C. Homework
- Learn the theory by heart.
- Redo all exercises or the left exercises.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×