Tải bản đầy đủ

LUYỆN THI TIẾNG ANH 6

Personal pronouns
The present simple tense of Tobe.
Exercises
A. Grammar
1.Personal pronouns
Ngôi thứ
số ít
số nhiều
nhất
I
We
hai
You
You
ba
He / She / It
They
2. The present simple tense of Tobe.
a.Affirmative:

I am……………

You are……………..
We are………………
They are ……………..
He is…………………
She is………………..
It is…………………….
b.Negative:

I amnot ………………
You aren’t ……………
We aren’t……………..
They aren’t…………….
He isn’t………………
She isn’t ……………...
It isn’t ………………
c.Question: Đưa tobe lên trước chủ ngữ
Am I………………..?
Are you……………..?
Are they……………….?
Is he ………………….?
Is she …………………?
Is it…………………….?
Ýes, S + tobe.
No, S + tobenot.
B. Drill exercises
Ex1: Dùng từ gợi ý sau để đặt câu hoàn chỉnh.
1. My mother / be / tall.
2. What / be / his name /?


3. The children / be / fine.
4. The children / be / good students.
5. Her name / not be / Hung.

6. Where / he / be / from / ?
7Nga / be / a new student / ?
8 This / be / my father.
9You / be / Hoa / ?
10 How / you / be / today / ?
Ex2: Chuyển các câu sau sang câu phủ định và nghi vấn rồi trả lời YES hoặc NO.


1. That is a pen.
2. The book is on the table.
3. Nam and Ba are very well.
4. He is a doctor.
5. The children are good students.
6. Thu is pretty.
7. She is in her classroom.
8. They are tall.
9. It is hot.
10. My name is Lan.
Ex3. Translate these sentences into English.
1. Chào các cậu. Hôm nay các cậu có khoẻ không?
2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao?
3. Mình vẫn khoẻ. Cảm ơn các cậu.
4. Chào chị.Tên em là Hoa. Em năm nay 12 tuổi.
5. Con chào bố mẹ. Bố mẹ có khoẻ không ạ?
6. Em chào anh. Đây là Nga . Cô ấy là bạn của em. Cô ấy học lớp 6.
7. Tôi là Phong còn đây là Linh.
Ex4: Supply the correct form of the Verbs.
1. How old you (be) ?
2. You (be) fine?
3. This (be) Phong ?
4. He ( not be) a doctor.
5. They (not be) teachers.
Ex5: Correct mistakes
1. How old you are?
2. I’m fiveteen years old.
3. My name are Linh.
4. We am fine , thank you.
5. I’m Hanh and I am is fine.
C. Homework


-

Redo all exercises or do the left exercises.
Learn the theory by heart.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×