Tải bản đầy đủ

KIỂM TRA TOÁN lớp 6

Kiểm tra 45
I. Mục tiêu :
1. Kin thc:HS đợc kiểm tra những kiến thức đã học về :
+ Tập hợp, phần tử của tập hợp, tính giá trị của biểu
thức, tìm số cha biết.
+ Các bài tập tính nhanh, tính nhẩm
2. K nng: Rèn khả năng t duy, tính toán, chính xác, hợp lí.
+Kiểm tra kĩ năng vận dụng linh hoạt các tính chất của
các phép tính
3.Thỏi : Có ý thức tự giác, trình bày sạch sẽ.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
- Giáo viên : Giáo án.
- Học sinh : Học bài cũ
III.Ma trận đề kiểm tra
Vận dụng
Chủ đề
chính

Nhận biết
TN


TL

Thông hiểu
TN

TL

Cấp độ thấp
TN

Tổng

TL

1

1. Tập hợp,
tập hợp các
STN, tập hợp
con

Cấp độ
cao

2

1

2,0

3

1,0
1

2. Các phép
toán trên tập
hợp các STN

1


0,75

0,75

4

1,5

3

1

1

3. Luỹ thừa

2

2
1

1

2,0

1

4. Quy tắc
thứ tự thực
hiện
các
phép toán

1
1

2

4

1
1

3
4,75

Tổng

2

2,5

1,75

IV.đề bài:
Bi 1: (2 im).
a/ Vit tp hp A cỏc s t nhiờn ln hn 10 v nh hn 17 theo hai cỏch.

2
10

1,0

10,0


b/ Điền các ký hiệu thích hợp vào ô trống: 11
A ; {15; 16} .....A ; 19 .....A
Bài 2: (2 điểm). Tính nhanh:
a/ 25.27.2.4.5
b/ 463 + 318 + 137 + 22
Bài 3: (3 điểm). Thực hiện các phép tính sau:
a/ 22 .23
b/ 4. 52 – 6 4: 23
c/ 24.[119 – ( 23 – 6)]
Bài 4: (2 điểm). Tìm số tự nhiên x biết:
a/ (x + 55) – 155 = 0
b/ (x – 36) : 7 = 12
Bài 5:(1 điểm). Một phép chia có thương là 6, dư là 3. Tổng của số bị chia, số chia và số
dư là 195. Tính số bị chia và số chia?

V.ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
1

2

3

4

Nội dung
a/ A = {11;12;13;14;15;16}

A = {x N / 10 < x < 17}


b/ 11 .A ;
{15; 16} A ;
a/ 25.27.2.4.5
= (25.4).(2.5).27
= 100.10.27 = 1000.27 = 27000
b/ 463 + 318 + 137 + 22
= (463 + 137) + (318 + 22)
= 600 + 340 = 940
a/ 4. 52 – 6 4: 23
= 4.25 – 64: 8
= 100 – 8 = 92
b/ (39 . 42 – 37 . 42) : 42
= [42.(39 - 37)] : 42
= [42.2] : 42 = 48 : 42 = 2
c/ 24.[119 – ( 23 – 6)]
= 24.[119 – 17]
= 24.102 = 2448
a/ (x + 55) – 155 = 0
(x + 55) = 155
x = 155 – 55
x = 100
b/ (x – 36) : 7 = 12

Biểu điểm
0,5đ
0,5đ
19
A
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ


x – 36 = 12.7 = 84
x = 84 – 36
X = 48
5

Gọi số bị chia là: a Số chia là : b
Theo bài ra ta có: a = 6.b + 3
a + b = 192
Suy ra: a = 165, b= 27

D. Rót kinh nghiÖm:

0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×