Tải bản đầy đủ

de tin hoc tieu hoc giua hoc ki 2 2078 2018

PHÒNG GD & ĐT SA PA

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2017- 2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

MÔN TIN HỌC LỚP 3
MA TRẬN SỐ LƯỢNG CÂU HỎI VÀ ĐIỂM
Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và
tỷ lệ %

Mạch kiến

thức, kĩ
năng

Số câu
và số
điểm

TN

1. Bước đầu
soạn thảo
văn bản

Số câu

1

1

0,5

0,5

2. Gõ các
chữ Ă, Â,
Đ, Ê, Ô, Ơ,
Ư
3. Gõ các
dấu sắc,
huyền, hỏi,
ngã, nặng
4. Chọn
phông chữ,
cỡ chữ
5. Chọn
kiểu chữ,
căn lề
6. Luyện

Số câutập một số
KTTB VB
7. Chèn
hình, tranh
ảnh vào văn
bản

Tổng

Số
điểm

TL/
TH

Số
điểm
Số câu
Số
điểm
Số câu
Số
điểm
Số câu
Số
điểm
Số câu
Số
điểm

TN

TL/
TH

TN

TL/
TH

TN

TL/
TH

Tổng

1

1

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5
1

1

0,5

0,5

1

1

2

0,5

4

4,5

Số câu

2

1

3

Số
điểm

1

2

3

Số câu

4

Số
2
điểm
Tỷ lệ
20% 0%
%
Tỷ lệ
theo
20%
mức

4

1

1

12

2

2

4

10

20%

0%

20%

0%

20%

20%

0%

40%

40%

TL

5%

5%

5%

5%
5%

45%

30%

100%


PHÒNG GD & ĐT SA PA
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2017- 2018

MÔN TIN HỌC LỚP 3
( Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao bài)
Họ và tên:....................................................................................................................................Lớp: ........................................
Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

Học sinh làm luôn vào đề
Câu 1. Trong các hình dưới đây, đâu là biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản
A.

C.

C.

D.

Câu 2. Nối các ý ở cột A với cột B để được ý đúng:
A: Chữ cần gõ
Â
Ô
Ê
Đ
Ơ
Ư
Ă
Câu 3. Nối các ý ở cột A với cột B để được ý đúng:

B: Cách gõ
AW
OW
DD
EE
AA
OO
UW

A: dấu cần có
Sắc
Huyền
Hỏi
Ngã
Nặng
Câu 4. Em hãy nêu chức năng của các nút lệnh sau:

B: phím gõ
F
R
S
J
X

……….

……….


Câu 5. Nêu năng của các nút lệnh sau:

…………
...

………...
…...

…………...

…………...

Câu 6. Các bước để chèn một bức tranh vào văn bản
Bước 1: …………………………………………………………………………………
Bước 2: …………………………………………………………………………………
Bước 3: …………………………………………………………………………………
Câu 7. Để in văn bản ra giấy ta sử dụng lệnh gì?
A: Ctrl + I

B: Ctrl + N

C: Ctrl + P

D: Ctrl + Q

Câu 8. Đâu là nút lệnh dùng để chèn hình vào văn bản ?

A.

B.

C.

D.

Câu 9. Để chèn tranh vào văn bản em sử dụng nút lệnh nào sau đây ?
C.
B.
Câu 10. Ghi lại cách gõ đoạn thơ sau theo kiểu gõ telex ?
A.

D.

Đầm sen
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 3
Câu 1: (0,5 điểm) Phương án C.
Câu 2 (0,5 điểm) Â: AA; Ă: AW; Ô: OO; Ư: UU; Ơ : OW; Ê: Ê; Đ: DD.
Câu 3 (0,5 điểm) Dấu huyền: F; Dấu sắc: S; dấu hỏi: R; dấu ngã: X; dấu nặng: J.
Câu 4 (0,5 điểm) Phông chữ; cỡ chữ
Câu 5 (0,5 điểm) Căn lề trái, căn giữa, căn phải và căn đều hai bên
Câu 6 (2 điểm)
Bước 1: Chọn thẻ insert, chọn picture.
Bước 2: Trong cửa sỏ Insert Picture, nháy chuột lên ảnh muốn chèn vào văn bản
Bước 3: Chọn insert để chèn ảnh
Câu 7 (0,5 điểm): Phương án C
Câu 8 (0,5 điểm) Phương án B
Câu 9 (0,5 điểm) Phương án D
Câu 10 (4 điểm)
Ddam sen
Trong ddamf gif ddepj bawngf sen
Las xanh boong trawngs laij chen nhij vangf
Nhij vangf boong trawngs las xanh
Gaanf bunf maf chawngr hooi tanh muif bunf


PHÒNG GD & ĐT SA PA

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2017- 2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

MÔN TIN HỌC LỚP 4
MA TRẬN SỐ LƯỢNG CÂU HỎI VÀ ĐIỂM
Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và
tỷ lệ %

Mạch kiến
thức, kĩ
năng

Số câu
và số
điểm

TN

1. Những gì
em đã biết

Số câu

1

1

2

0,5

0,5

1

2. Sao chép
nội dung từ
phần mềm
khác
3. Tạo hiệu
ứng cho văn
bản trong
trang trình
chiếu
4. Tạo hiệu
ứng cho
hình ảnh
trong trang
trình chiếu
5. Thực
hành tổng
hợp
6. Xử lí một
phần văn
bản, hình và
tranh ảnh
7. Chèn
hình, tranh
ảnh vào văn
bản

Số
điểm

TN

TL/
TH

TN

TL/
TH

Số câu
Số
điểm
Số câu
Số
điểm
Số câu
Số
điểm

TN

TL/
TH

Tổng

1

1

1,5

1,5

1

1

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

Số câu
Số
điểm
Số câu

1

1

2

0,5

0,5

1

1

2

Số
điểm

0,5

1

Số câu
Số
điểm
Số câu

Tổng

TL/
TH

4

Số
2
điểm
Tỷ lệ
20% 0%
%
Tỷ lệ
theo
20%
mức

1

1

2

0,5

4,5

5

3

1

1

1

12

1,5

0,5

1,5

4,5

10

0,5%

15%

15%

0%

15%

20%

0%

45%

45%

TL

10%

15%

5%

5%

10%

5%

50%

100%


PHÒNG GD & ĐT SA PA
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2017- 2018

MÔN TIN HỌC LỚP 4
( Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao bài)
Họ và tên:....................................................................................................................................Lớp: ........................................
Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

Học sinh làm luôn vào đề
Câu 1. Trong các biểu tượng dưới đây, đâu là biểu tượng của phần mềm Microsoft
Powerpoint
C.
B.
A.
Câu 2. Để lưu một bài trình chiều em chọn nút lệnh nào sau đây:
A.

C.

C.

D.

D.

Câu 3. Em hãy nêu các bước sao chép nội dung từ trang soạn thảo văn bản vào phần
mềm Powerpoint.
Bước 1: …………………………………………………………………………………..
Bước 2: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Bước 3: …………………………………………………………………………………..
Câu 4. Để chọn được hiệu ứng cho các đối tượng em phải chọn chức năng nào sau đây:
A. Insert

B. Movie and sound

C. Custom Animation

D. Sharp

Câu 5. Để tạo hiệu ứng chuyển động cho đối tượng trong phần mềm Powerpoint em chọn
A. Add Effect/ entrance
C. Add Effect/ Exit

B. Add Effect/ Emphasis
D. Add Effect/ Motion Paths

Câu 6. Để lưu bài trình chiếu em nhấn tổ hợp phím nào sau đây:
A. Ctrl + N

B. Ctrl + B

C. Ctrl + S

D. Ctrl + L

Câu 7. Để mở lại một bài soạn thảo văn bản có sẵn em nhấn tổ hợp phím nào sau đây:


A. Ctrl + M

B. Ctrl + O

C. Ctrl + I

D. Ctrl + T

Câu 8. Để chèn tranh ảnh vào trong văn bản em chọn thao tác nào sau đây:
A. Insert/ Sharp

B. Insert/ Table

C. Insert/ Movies and sounds

D. Insert/ Picture

Câu 9. Để in văn bản ra giấy ta sử dụng lệnh gì?
A: Ctrl + P

B: Ctrl + N

C: Ctrl + I

D: Ctrl + Q

Câu 10. Ghi lại cách gõ đoạn thơ sau theo kiểu gõ telex ?
Giới Thiệu Sapa
Sa Pa là một điểm du lịch, cách trung tâm thành phố Lào Cai khoảng hơn 30 km.
Nằm ở độ cao trung bình 1500 đến 1800 m so với mặt nước biển, Thị Trấn Sa Pa luôn
chìm trong làn mây bồng bềnh, tạo nên một bức tranh huyền ảo đẹp đến kỳ lạ. Nơi đây,
có thứ tài nguyên vô giá đó là khí hậu quanh năm trong lành mát mẻ, với nhiệt độ trung
bình 15 đến 18°C. (Chú ý sau khi ghi lại cách gõ em ghi lại cách căn lề cho đoạn văn,
cách trình bày chữ đậm, chữ nghiêng cho các cụm từ trong đoạn văn)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 3


Câu 1: (0,5 điểm) Phương án A.
Câu 2 (0,5 điểm) Phương án D.
Câu 3 (1,5 điểm) 3 ý mối ý 0,5 điểm
Bước 1: Mở trang soạn thảo có chủ đề muốn sao chép
Bước 2: Chọn đoạn văn bản muốn sao chép, nháy chuột phải chọn copy hoặc ấn ctrl +C
Bước 3: Thu nhỏ trang soạn thảo và dán nội dung vào bài trình chiếu
Câu 4 (0,5 điểm) Phương án C
Câu 5 (0,5 điểm) Phương án D
Câu 6 (0,5 điểm) Phương án C
Câu 7 (0,5 điểm): Phương án B
Câu 8 (0,5 điểm) Phương án D
Câu 9 (0,5 điểm) Phương án A
Câu 10 (4,5 điểm)
- Gõ được đoạn văn được 2,5 điểm
Giowis thieeuj Sa Pa
Sa Pa laf mootj ddieemr du lichj, cachs trung taam thanhf phoos Laof Cai hown 30
km. Nawmf owr ddooj cao trung binhf 1500 ddeens 1800 m so vowis mawtj nuwowcs
bieenr, Thij traans Sa Pa luoon chimf trong lanf maay boongf beenhf, taoj neen mootj
buwcs tranh huyeenf aor ddepj ddeens kyf laj. Nowi ddaay, cos thuws taif nguyeen vo
gias ddos laf khis haauj quanh nawm trong lanhf mats mer, vowis nhieetj ddooj trung
binhf 15 ddeens 18 ddooj C
Ngoài ra học sinh nêu được 4 ý: mối ý 0,5 điểm.
- Chọn tiêu đề và chọn biểu tượng căn lề giữa
- Chọn phần nội dung và chọn biểu tượng căn lề đều 2 bên
- Chọn được chữ Sa Pa và chọn chữ đậm
- Cụm từ làn mây bồng bềnh và huyền ảo đẹp đến kỳ lạ
Được trình bày kiểu chữ đậm nghiêng và gạch chân


PHÒNG GD & ĐT SA PA

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2017- 2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

MÔN TIN HỌC LỚP 5
MA TRẬN SỐ LƯỢNG CÂU HỎI VÀ ĐIỂM
Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và
tỷ lệ %

Mạch kiến
thức, kĩ
năng

Số câu
và số
điểm

TN

1. Những gì
em đã biết

Số câu

1

1

0,5

0,5

2. Câu lệnh
lặp lồng
nhau
3. Thủ tục
trong logo
4. Thay đổi
màu và nét
vẽ bằng câu
lệnh

Số
điểm
Số câu
Số
điểm
Số câu
Số
điểm
Số câu
Số
điểm

Số câu
5. Luyện tập
Số
về thủ tục
điểm
6. Phần
Số câu
mềm trình
Số
chiều
Powerpoint điểm
Số câu

Tổng

TL/
TH

TN

TL/
TH

TN

TL/
TH

TN

TL/
TH

Tổng

1

1

1

0,5

0,5

1
1

2

2

2

1

1

0,5

0,5

1

1

1

2

0,5

0,5

4

5

3

Số
1,5
điểm
Tỷ lệ
15% 0%
%
Tỷ lệ
theo
15%
mức

1

1

2

0,5

0,5

1

2

1

1

2

1

12

1

0,5

0,5

2,5

4

10

10%

5%

5%

25%

15%

30%

0%

40%

40%

TL

5%

10%
20%

5%

50%

10%

100%


PHÒNG GD & ĐT SA PA
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2017- 2018

MÔN TIN HỌC LỚP 3
( Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao bài)
Họ và tên:....................................................................................................................................Lớp: ........................................
Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

Học sinh làm luôn vào đề
Câu 1. Trong các hình dưới đây, đâu là biểu tượng của phần mềm window logo
A.

C.

C.

D.

Câu 2. Lệnh repeat 6 [FD 50 RT 60] RT 72 dùng để vẽ hình nào sau đây:
A.

C.

C.

D.

Câu 3: Lệnh REPEAT 5 [REPEAT 6 [FD 50 RT 60 WAIT 30] RT 72] dùng để vẽ hình
nào sau đây:
A. Vẽ hình đã giác sáu cạnh.
B. Vẽ hình đa giác sáu cạnh, vẽ xong quay một góc 72 độ.
C. Lặp lại 5 lần, mỗi lần vẽ một hình đa giác sáu cạnh, vẽ xong một h ình đa giác sáu
cạnh quay một góc 72 độ.
Câu 4. Em hãy vẽ lại bằng bút chì hình cho bởi câu lệnh:
REPEAT 5 [REPEAT 6 [FD 50 RT 60 WAIT 30] RT 72]


Câu 5. Em hãy nêu câu lệnh vẽ hình vuông có độ dài cạnh là 200 bước
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Em hãy nêu câu lệnh vẽ hình ngũ giác đều có độ dài cạnh là 50 bước
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 7. Câu lệnh REPEAT 4 [FD 100 RT 90] dùng để vẽ hình gì?
C.

A.

C.

D.

Câu 8. Trong các hình dưới đây, đâu là biểu tượng của phần mềm Microsoft Powerpoint
B.

A.

C.

D.

Câu 9. Để chọn được hiệu ứng cho các đối tượng em phải chọn chức năng nào sau đây:
A. Insert

B. Movie and sound

C. Custom Animation

D. Sharp

Câu 10. Em hãy ghi lại các lệnh trong phần mềm Logo để vẽ các hình sau:
a) Hình Ngũ giác đều:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b) Hình lục giác đều:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
c) Hình thất giác đều:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
d) Hình bát giác đều:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 3
Câu 1: (0,5 điểm) Phương án C.
Câu 2 (0,5 điểm) Phương án D.
Câu 3 (0,5 điểm) Phương Án C.
Câu 4 (2 điểm)

Câu 5 (0,5 điểm) REPEAT 4 [FD 200 RT 90]
Câu 6 (0,5 điểm) REPEAT 5 [FD 50 RT 72]
Câu 7 (0,5 điểm): Phương án C
Câu 8 (0,5 điểm) Phương án A
Câu 9 (0,5 điểm) Phương án C
Câu 10 (4 điểm)
a) Hình ngũ giác đều: REPEAT 5 [FD 50 RT 72]
b) Hình lục giác đều: REPEAT 6 [FD 50 RT 60]
c) Hình thất giác đều: REPEAT 7 [FD 50 RT 360/7]
d) Hình bát giác đều: REPEAT 8 [FD 50 RT 45]Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x