Tải bản đầy đủ

TỔNG hợp KIẾN THỨC CHUNG môn TOÁN 8

I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:HS nắm vững tính chất cơ bản của phân thức, nắm vững quy tắc đổi dấu.
2. Kĩ năng:Rèn kỹ năng vận dụng tính chất cơ bản của phân thức để rút gọn phân thức,
kỷ năng phân tích đa thức thành nhân tử, biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức vận dụng kiến thức vào giải các bài tập.
4. Năng lực: Giao tiếp, tư duy
II.Chuẩn bị:
1. GV: SGK, BT thêm
2. HS: SGK, bảng phụ nhóm
III. Các hoạt động dạy học
1. Ổn định tổ chức (1ph)
Lớp 8A1:
2. Kiểm tra bài cũ (5ph)
?Muốn rút gọn 1 phân thức, ta có thể làm như thế nào?
Làm bài tập 13a – SGK/40
3. Bài mới (39ph)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Luyện tập (35 phút)
-Cho HS làm BT 12

-HS làm BT 12 vào tập
Bài 12/40: a)
2
H1:nêu từng bước rút gọn
TL1: phân tích tử và mẫu
3x  12 x  12
phân thức?
thành nhân tử rồi chiatử và
x 4  8x
mẫu cho nhân tử chung
3( x 2  4 x  4)


x( x  2)( x 2  2 x  4)
3( x  2)

x( x 2  2 x  4)

-Yêu cầu HS nhắc lại cách rút
gọn phân thức

-Nhắc lại cách rút gọn phân
thức
-HS lên làm

b)
2

7 x  14 x  7
3x 2  3x
7( x 2  2 x  1)

3 x( x  1)


-Yêu cầu HS tự làm BT 13b
-yêu cầu Hs nhắc lại cách rút
gọn phân thức?
-Gọi 1 HS lên phân tích tử và
mẫu thành nhân tử


H2:Nhân tử chung có chưa?
H3: Làm thế nào để thấy nhân
tử chung?

-HS làm BT 13 vào tập trong
5 phút, sau đó 1 HS nhắc lại
cách rút gọn
-1 HS lên phân tích tử và mẫu
thành nhân tử
TL2: Chưa có nhâ tử chung
TL3: -(x – y) = (y – x)
-HS khác lên làm tiếp

7( x  1) 2 7( x  1)

3 x( x  1)
3x

Bài 13/40:b)


y2  x2
x 3  3 x 2 y  3xy 2  y 3
( y  x)( y  x)

( x  y) 3
 ( x  y )( x  y )

( x  y) 3
 ( x  y)

( x  y) 2

-Cho HS thảo luận
H4:Làm gì trước?

-HS thảo luận nhóm
TL4: PT mẫu thành nhân tử
-HS lên bảng làm

-Từ đó PT mẫu để có nhân tử
là x+1

Bài 10/40:
7

x  x  x5  x 4  x3  x 2  x 1
x2  1
x 6 ( x  1)  x 4 ( x  1)  x 2 ( x  1)  x  1

( x  1)( x  1)


-Hướng dẫn HS BT 6 theo
-HS quan sát
cách của BT 10/40
-HS Làm theo nhóm
-Nhóm nào làm được, mang
TL5: thêm bớt để tử có những
bảng phụ lên
luỹ thừa liên tiếp nhau
H5: Nhận xétmẫu:
-Gọi 1 em lên làm tiếp
(x-1)(x+1), từ đó thêm bớt cho
tử có thể PT thành nhân tử ?

6

( x  1)( x 6  x 4  x 2  1) x 6  x 4  x

( x  1)( x  1)
x 1

Bài 6/38:
5

x 1
x2  1
x5  x 4  x 4  x3  x3  x 2  x 2  x 

( x  1)( x  1)

x 4 ( x  1)  x 3 ( x  1)  ...  x ( x  1)  ( x

( x  1)( x  1)


( x  1)( x 4  x 3  x 2  x  1)
( x  1)( x  1)x4  x3  x 2  x 1
x 1

4. Củng cố(3ph)
Muốn rút gọn một phân thức ta có thể làm thế nào?
5. Hướng dẫn về nhà(1ph)
- Xem lại các BT đã chữa
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×