Tải bản đầy đủ

QUY ĐỒNG mẫu THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC
I . Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh hiểu được thế nào là quy đồng mẫu các phân thức. Học sinh
phát hiện được quy trình quy đồng mẫu, biết quy đồng mẫu các bài tập đơn giản.
2. Kĩ năng: Có kĩ năng phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm mẫu thức chung (MTC).
3. Thái độ: tích cực, cẩn thận
4. Năng lực: tư duy, tính toán
II. Chuẩn bị
1. GV: Bảng phụ ghi nhận xét, quy tắc, bài tập 14 trang 43 SGK; các bài tập ? ., phấn
màu, máy tính bỏ túi.
2. HS: Ôn tập tính chất cơ bản của phân thức, các phương pháp phân tích đa thức thành
nhân tử. Máy tính bỏ túi.
III. Các hoạt động dạy học
1.
Ổn định tổ chức: (1 phút)
Lớp 8A1:
2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) Hãy nêu các tính chất cơ bản của phân thức?
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung bài học

Hoạt động 1: Phát hiện quy trình tìm mẫu thức chung. (15 phút).
1
1
-Nhận xét: Ta đã nhân phân 1/ Tìm mẫu thức chung.
-Hai phân thức x  y và x  y , thức thứ nhất cho (x – y) và
vận dụng tính chất cơ bản của nhân phân thức thứ hai cho (x
+ y)
phân thức, ta viết:
1.  x  y 
1

x  y  x  y  . x  y 
1.  x  y 
1

x  y  x  y  . x  y 

-Hai phân thức vừa tìm được có -Hai phân thức vừa tìm được
có mẫu giống nhau (hay có
mẫu như thế nào với nhau?
mẫu bằng nhau).
-Ta nói rằng đã quy đồng mẫu -Phát biểu quy tắc ở SGK.
của hai phân thức. Vậy làm thế
nào để quy đồng mẫu của hai
hay nhiều phân thức?
-Đọc yêu cầu ?1
-Treo bảng phụ nội dung ?1
-Có. Vì 12x2y3z và 24 x2y3z
-Hãy trả lời bài toán.
đều chia hết cho 6 x2yz và
3
-Vậy mẫu thức chung nào là 4xy
-Vậy mẫu thức chung 12x2y3z
đơn giản hơn?
là đơn giản hơn.
-Treo bảng phụ ví dụ SGK.
-Quan sát.
-Bước đầu tiên ta làm gì?
-Phân tích các mẫu thức thành


?1
Được. Mẫu thức chung
12x2y3z là đơn giản hơn.
Ví dụ: (SGK)


nhân tử.
-Mẫu của phân thức thứ nhất ta -Mẫu của phân thức thứ nhất
áp dụng phương pháp nào để ta áp dụng phương pháp đặt
phân tích?
nhân tử chung, dùng hằng
-Mẫu của phân thức thứ hai ta đẳng thức.
áp dụng phương pháp nào để -Mẫu của phân thức thứ hai ta
phân tích?
áp dụng phương pháp đặt
-Treo bảng phụ mô tả cách tìm nhân tử chung để phân tích.
MTC của hai phân thức
-Quan sát
-Muốn tìm MTC ta làm như thế -Phát biểu nội dung SGK.
nào?
Hoạt động 2: Quy đồng mẫu thức. (20 phút).
-Treo nội dung ví dụ SGK
2/ Quy đồng mẫu thức.
1
5
Ví dụ: (SGK)
2
2
Nhận xét:
4x  8x  4 và 6x  6x
-Trước khi tìm mẫu thức hãy - Chưa phân tích thành nhân Muốn quy đồng mẫu thức
nhiều phân thức ta có thể
nhận xét mẫu của các phân tử.2
2
4x
-8x
+4
=
4(x-1)
làm như sau:
thức trên?
2
-Phân tích các mẫu thức
-Hướng dẫn học sinh tìm mẫu 6x - 6x = 6x(x-1)
2
MTC: 2x(x-1)
thành nhân tử rồi tìm MTC;
thức chung.
-Tìm NTP của mỗi mẫu thức
-Muốn tìm mẫu thức chung của -Trả lời dựa vào SGK
-Nhân cả tử và mẫu của mỗi
nhiều phân thức, ta có thể làm
phân thức với NTP tương
như thế nào?
-Đọc yêu cầu ?2
ứng.
-Treo bảng phụ nội dung ?2
-Để phân tích các mẫu thành -Để phân tích các mẫu thành ?2
nhân tử chung ta áp dụng nhân tử chung ta áp dụng MTC = 2x(x – 5)
3
3
3.2
phương pháp đặt nhân tử
phương pháp nào?
*


chung.
x  5 x x  x  5  x  x  5  .2
-Hãy giải hoàn thành bài toán.
-Thực hiện.
6
22 x  x  5
-Đọc yêu cầu ?3
-Treo bảng phụ nội dung ?3
5
5. x

-Ở phân thức thứ hai ta áp dụng -Nhắc lại quy tắc đổi dấu và *
2 x  10 2  x  5  . x
quy tắc đổi dấu rồi thực hiện vận dụng giải bài toán.
phân tích để tìm nhân tử chung.
-Thực hiện tương tự ?2
-Hãy giải tương tự ?2
4. Củng cố: (3 phút)
Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức.
5. Hướng dẫn về nhà: (2 phút)
-Quy tắc quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức.
-Vận dụng vào giải các bài tập 18, 19, 20 trang 43, 44 SGK.
-Tiết sau luyện tập. Mang theo máy tính bỏ túi.
IV. Rút kinh nghiệm:5x
2x  x  5


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………
Duyệt củaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×