Tải bản đầy đủ

Theo dõi bệnh phân trắng lợn con ở giai đoạn sơ sinh đến cai sữa nuôi t ại trại giống lợn Trần Đình Chúc xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG
I H C NÔNG LÂM
---------------------

PH M TH THÚY

Tên

tài:

THEO DÕI B NH PHÂN TR NG L N CON GIAI O N S SINH
N CAI S A NUÔI T I TR I GI NG L N TR N ÌNH CHÚC,
XÃ PHÚC THU N, HUY N PH YÊN, T NH THÁI NGUYÊN
VÀ BI N PHÁP I U TR

KHÓA LU N T T NGHI P

H


ào t o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành : Thú y
Khoa

: Ch n nuôi - Thú y

Khóa h c

: 2010 - 2014

Thái Nguyên – 2014


I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG
-----------

I H C NÔNG LÂM
-----------

PH M TH THÚY

Tên

tài:

THEO DÕI B NH PHÂN TR NG L N CON GIAI O N S SINH
N CAI S A NUÔI T I TR I GI NG L N TR N ÌNH CHÚC,
XÃ PHÚC THU N, HUY N PH YÊN, T NH THÁI NGUYÊN
VÀ BI N PHÁP I U TR

KHÓA LU N T T NGHI PH

ào t o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

Khoa

: Ch n nuôi - Thú y

Khóa h c

: 2010 - 2014

Gi ng viên h

ng d n : ThS. Hà Th H o

Thái Nguyên – 2014


i

L IC M

c s giúp
Ch n nuôi Thú y

N

, t o i u ki n t phía Nhà tr

th c hi n khóa th c t p t t nghi p tr

phân công và ti p nh n th c t p t i tr i gi ng l n Tr n

ng, Ban ch nhi m khoa
c khi ra tr

ng, em

c

ình Chúc xã Phúc Thu n,

huy n Ph Yên, t nh Thái Nguyên. Nay em ã hoàn thành khóa th c t p và khóa
lu n t t nghi p c a mình.
B ng t t c t m lòng c a mình l i
em

u tiên c a khóa lu n t t nghi p cho phép

c g i l i c m n sâu s c c a mình
Ban giám hi u Nhà tr

n:

ng, Ban ch nhi m khoa, t p th các th y cô giáo

trong khoa Ch n nuôi Thú y tr

ng

i h c Nông lâm Thái Nguyên ã t n tình

gi ng d y ch b o em trong su t 4 n m h c v a qua và hoàn thành t t khóa th c t p
t t nghi p này.
Ban lãnh
Tr n

o cùng t p th cán b công nhân viên làm vi c t i tr i gi ng l n

ình Chúc xã Phúc Thu n, huy n Ph Yên, t nh Thái Nguyên và các b n bè

ng nghi p ã giúp

em v

i u ki n c s v t ch t, trình

chuyên môn

em

có th hoàn thành t t khóa lu n t t nghi p này.
c bi t em xin chân thành c m n cô giáo h
quan tâm, t n tình ch b o giúp

ng d n ThS. Hà Th H o ã

em trong su t quá trình h c t p và khóa th c t p

t t nghi p v a qua.
M t l n n a em xin

c c m n t t c các th y cô giáo, các b n sinh viên l i

c m n chân thành nh t cùng l i chúc s c kh e và thành

t.

Thái nguyên, tháng 11 n m 2014
Sinh viên

Ph m Th Thúy


ii

L I NÓI
hoàn thành ch

U

ng trình ào t o trong nhà tr

ng, th c hi n ph

ng

châm “h c i ôi v i hành”, “lý thuy t g n li n v i th c t s n xu t”. th c t p t t
nghi p là giai o n cu i cùng trong toàn b ch
tr

ng

i h c nói chung và tr

ng

ng trình h c t p c a t t c các

i h c Nông Lâm nói riêng.

Giai o n th c t p chi m m t v trí h t s c quan tr ng
tr

c khi ra tr

ng.

ây là kho ng th i gian

i v i m i sinh viên

sinh viên c ng c và h th ng hóa

toàn b ki n th c ã h c,

ng th i giúp cho sinh viên làm quen v i th c t s n

xu t, t

chuyên môn, n m

ó nâng cao trình

c ph

ng pháp t ch c và ti n

hành công vi c nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c k thu t vào th c t s n
xu t, t o cho mình tác phong làm vi c úng
m t ng

n, sáng t o

i cán b k thu t có chuyên môn, áp ng

ph n x ng áng vào s nghi p phát tri n

tn

phân công c a th y giáo h

ng

ng tr thành

c nhu c u th c ti n, góp

c.

Xu t phát t nguy n v ng c a b n thân và
nhi m khoa Ch n nuôi - Thú y, tr

khi ra tr

c s

ng ý c a Ban ch

i h c Nông Lâm Thái Nguyên,

ng d n và s ti p nh n c a c s em ti n hành

“Theo dõi b nh phân tr ng l n con giai o n s sinh

cs
tài

n cai s a nuôi t i

tr i gi ng l n Tr n ình Chúc xã Phúc Thu n, huy n Ph Yên, t nh Thái
Nguyên và bi n pháp i u tr ” .
Do b

c

u làm quen v i công tác nghiên c u nên b n khóa lu n này không

tránh kh i nh ng h n ch , thi u sót v ph
V y em kính mong nh n
ng nghi p

b n khóa lu n

ng pháp và k t qu nghiên c u.

c s góp ý quý báu c a các th y cô giáo b n bè
c hoàn ch nh h n.

Em xin chân thành c m n!


iii

DANH M C CÁC B NG
Trang
B ng 1.1. Nhi t
B ng 1.2.

, m

trung bình hàng n m c a huy n Ph Yên ..... 2

i u tra tình hình s n xu t ngành ch n nuôi c a tr i (trong 2
n m) .................................................................................... 5

1.3.
. ................................................. 12
B ng 1.4: L ch tiêm phòng vacxin cho l n nái ch a và l n con theo
m c a tr i ......................................................................... 12
B ng 1.5. K t qu công tác ph c v s n xu t ...................................... 15
B ng 2.1. T l l n m c b nh phân tr ng l n con theo àn ................. 43
B ng 2.2. T l l n con m c b nh phân tr ng theo cá th .................... 44
B ng 2.3. T l l n m c b nh phân tr ng l n con theo các ngày tu i. .. 45
B ng 2.4 T l m c b nh phân tr ng l n con theo tính bi t ................ 47
B ng 2.5

T l m c b nh phân tr ng l n con qua các tháng trong n m 2014..... 48

B ng 2.6. K t qu

i u tr l n 1 .......................................................... 50

B ng 2.7. T l tái nhi m b nh sau i u tr ......................................... 51


iv

DANH M C CÁC T

cs
VT

VI T T T

: C ng s
:

n v tính

g

: Gam

kg

: Kilogam

LMLM

: L m m long móng

ml

: Mililit

mg

: Miligam

Nxb

: Nhà xu t b n

TT

: Th tr ng


v

M CL C
L IC M

N ........................................................................................ i

L I NÓI

U ...................................................................................... ii

DANH M C CÁC B NG................................................................... iii
DANH M C CÁC T

VI T T T ....................................................... iv

M C L C ............................................................................................ v
PH N I: CÔNG TÁC PH C V
1.1.

S N XU T .................................... 1

i u tra c b n .............................................................................. 1

1.1.1.

i u ki n t nhiên ....................................................................... 1

1.1.1.2.

a hình

t ai ........................................................................ 1

1.1.1.3. Th i ti t – khí h u .................................................................... 1
1.1.2.

i u ki n kinh t - xã h i. ........................................................... 3

1.1.3.Tình hình s n xu t c a tr i ........................................................... 5
1.1.4.

ánh giá chung. .......................................................................... 6

1.1.5. Ph

ng h

ng s n xu t c a tr i. .................................................. 7

1.2. N i dung, k t qu công tác ph c v s n xu t ................................... 8
1.2.1. N i dung ph c v s n xu t .................................................................. 8
1.2.2. Bi n pháp th c hi n .............................................................................. 8
1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t ........................................................ 9
1.3. K t lu n và ki n ngh ................................................................... 15
1.3.1. K t lu n .............................................................................................. 15
1.3.2.

ngh ............................................................................................... 16

PH N II: CHUYÊN
2.1.

tv n

NGHIÊN C U KHOA H C ..................... 18

................................................................................... 18

2.1.1 Tính c p thi t c a

tài............................................................ 18

2.1.2. M c tiêu nghiên c u ................................................................. 19
2.1.3. Ý ngh a khoa h c và th c ti n ................................................... 19


vi

2.2. T ng quan tài li u ........................................................................ 20
2.2.1. C s khoa h c ................................................................................... 20
2.2.2. Nh ng hi u bi t v vi khu n E. coli .................................................... 25
2.2.3. Nh ng hi u bi t v b nh l n con phân tr ng (Colibacillsis) ................ 29
2.2.4. Tình hình nghiên c u trong và ngoài n
2.3.

it

2.3.1.

ng, n i dung và ph

it

ng,

c ......................................... 38

ng pháp nghiên c u .......................... 40

a i m và th i gian nghiên c u ...................................... 40

2.3.2. N i dung và các ch tiêu nghiên c u .................................................. 41
2.3.3. Ph

ng pháp nghiên c u .................................................................... 41

2.3.4. Ph

ng pháp xác

nh các ch tiêu...................................................... 42

2.4. K t qu và phân tích k t qu ........................................................ 43
2.4.1. K t qu theo dõi t l m c b nh phân tr ng l n con theo àn...... 43
2.4.2 K t qu theo dõi t l m c b nh phân tr ng l n con theo cá th ........... 44
2.4.3. K t qu theo dõi t l m c b nh phân tr ng l n con theo l a tu i 45
2.4.4 K t qu theo dõi t l m c b nh phân tr ng l n con theo tính bi t 47
2.4.5 K t qu theo dõi t l m c b nh phân tr ng l n con theo các
tháng .................................................................................................. 48
2.4.6. K t qu

i u tr b nh phân tr ng l n con .................................... 50

2.5. K t lu n, t n t i và

ngh .................................................................... 51

2.5.1. K t lu n .............................................................................................. 51
2.5.2. T n t i ................................................................................................ 52
2.5.3.

ngh ............................................................................................... 52

TÀI LI U THAM KH O ................................................................. 53
I. Tài li u ti ng Vi t ........................................................................... 53
II. Tài li u d ch ................................................................................... 55
III. Tài li u n

c ngoài ....................................................................... 56


1

PH N I
CÔNG TÁC PH C V S N XU T

1.1.

i u tra c b n

1.1.1.

i u ki n t nhiên

1.1.1.1. V trí

a lý

Tr i gi ng l n Tr n

ình Chúc thu c Công ty C ph n Phát tri n Công

ngh Nông thôn, n m trên

a bàn xã Phúc Thu n, huy n Ph Yên, t nh Thái

Nguyên. Tr i cách th tr n Ba Hàng 13km v phía tây có t nh l 261 k t n i
huy n Ph Yên v i huy n

i T , i qua

a bàn xã. Do v y, ây là v trí khá

thu n l i cho ngành ch n nuôi.
1.1.1.2.

a hình

t ai

Tr i gi ng l n Tr n
i m

ình Chúc n m trên

a hình c a tr i mang

c i m

a bàn xã Phúc Thu n,

c

a hình c a vùng trung du mi n núi

b c b , có di n tích 10ha, trong ó xây d ng 3 khu chu ng tr i ch n nuôi và
công trình c s h t ng ki n trúc, m t n
xanh, khu

c và

t tr ng cây n qu , cây

công nhân.

1.1.1.3. Th i ti t – khí h u
Tr i gi ng l n Tr n

ình Chúc có khí h u

c tr ng c a trung du mi n

núi phía b c: Nóng m, m a nhi u và ch u nh h
ông B c, bi n

ng nhi u c a gió mùa

ng khí h u hàng n m nh sau:

- Mùa hè: Nóng m, m a nhi u (t tháng 4
+ Nhi t
+ m
+ T ng l

n tháng 9)

trung bình: 270C
trung bình: 83%
ng m a: 1726 mm

Tháng 7 là tháng nóng nh t nhi t

trung bình c a tháng là 28,50C.


2

- Mùa ông: Khô l nh, ít m a (t tháng 10
+ Nhi t
+ m

n tháng 3 n m sau)

trung bình: 190C
trung bình: 80,8%

+T ng l

ng m a: 299,2mm
trung bình là 14,50C.

Tháng 1 là tháng l nh nh t nhi t

Nhìn chung, v i khí h u này, thì ây là

a bàn khá thu n l i cho phát

tri n nông nghi p c v tr ng tr t c ng nh ch n nuôi. Tuy nhiên, có nh ng
giai o n khí h u thay

i b t th

ng: H n hán, l l t, mùa hè thì nhi t

t ng lên r t cao (380C - 390C). Mùa ông nhi t
Mùa xuân m
ng khí h u

cao ó nh h

n s n xu t nông nghi p. Bi n

c th hi n qua b ng sau:

B ng 1.1. Nhi t
Tháng

ng r t l n

h xu ng r t th p (< 100C).

, m

Nhi t

trung bình hàng n m c a huy n Ph Yên

(0C)

L

ng m a (mm)

m
không khí (%)

1

14,5

22,0

80

2

15,5

35,0

82

3

18,8

35,3

85

4

22,5

117,6

86

5

27,1

234,0

82

6

28,3

354,5

83

7

28,5

392,2

83

8

27,9

390,3

86

9

26,9

237,5

83

10

24,3

118,0

81

11

20,6

43,4

79

12

17,3

23,5

78

Trung bình

22,7

202,53

82

(Ngu n: Phòng khí t

ng thu v n t nh Thái Nguyên)


3

1.1.1.4. Ngu n n

c

Tr i l n n m trong khu v c có ngu n n
l

ng môi tr

c khá phong phú. V ch t

ng n

c nói chung là khá t t, tuy nhiên cùng v i s phát tri n

c a xã h i, ngu n n

c th i sinh ho t, canh tác nông nghi p và khai khoáng

nên c ng c n ph i quan tâm
tr

ng n
N

tra th

x lý n

c th i nh m

m b o môi

c m t không b ô nhi m ph c v cho công tác s n xu t.
c dùng trong ch n nuôi c a tr i

ng xuyên,

m b o v sinh, n

cá và t n d ng ngu n n
1.1.2.

nv n

c l y t gi ng khoan

c dùng cho cây tr ng

c ki m
c l y t ao

c t nhiên.

i u ki n kinh t - xã h i.

1.1.2.1. i u ki n xã h i
Tr i gi ng l n Tr n

ình Chúc n m trên

a bàn xóm Nông Tr

ng xã

Phúc Thu n huy n Ph Yên t nh Thái Nguyên. Dân c quanh khu v c này
ch y u s ng b ng ngh s n xu t nông nghi p, m t s ít kinh doanh buôn bán
và công nhân viên ch c nhà n

c, dân trí khá cao, ng

k t, tình hình an ninh tr t t

nh, ít t n n xã h i. ó là i u ki n thu n l i

n

i dân s ng khá oàn

cho s phát tri n c a tr i.
1.1.2.2

i u ki n kinh t và c s v t ch t

Ch n nuôi là nhi m v quan tr ng c a tr i, óng vai trò quy t
s phát tri n c a tr i. Vì v y, ch n nuôi ngày càng


nh vào

c m r ng v quy mô

u t khá cao v trang thi t b k thu t.
V con gi ng, th c n ch n nuôi, thu c thú y và cán b thú y do Công

ty C ph n Phát tri n Công ngh Nông thôn - RTD
và công nhân do t nhân

ut .

Khu s n xu t c a tr i
n

c,

u t , còn c s h t ng

c xây d ng trên khu

t khá cao, d thoát

c tách bi t v i các h gia ình. Xung quanh khu s n xu t có hàng

rào bao b c và có c ng ra vào riêng.


4

Chu ng

c xây d ng theo h

ng

ông Nam – Tây B c,

mb o m

áp v mùa ông thoáng mát v mùa hè.
Tr i ang có k ho ch m r ng quy mô, xây d ng nâng c p h th ng
chu ng tr i

s n xu t ngày càng phát tri n.

Chu ng nuôi l n

c chia làm 2 khu v c: khu chu ng

và khu chu ng cho

l n nái mang thai.
H th ng chu ng tr i

ây khá hoàn ch nh, phù h p v i t ng lo i l n

- Khu ch n nuôi l n g m:
+ Chu ng dành cho l n nái nuôi con hay chu ng
chu ng
th

: Tr i thi t k 4

g n k nhau, m i chu ng g m 2 dãy, m i dãy có 50 ô v i kích

c 2,4m x 1,6m/ô. Chu ng khá hi n

v i h th ng n

ct

ng. M i chu ng

i s d ng sàn nh a k t h p sàn g
u có h th ng qu t gió

mb o

không khí trong chu ng l u thông theo m t chi u, có h th ng làm mát, bóng
s

i h ng ngo i cho l n con, toàn b là vòi u ng t

ng, máng n

c làm

b ng inox, r t thu n ti n khi l n n và khi v sinh máng.
+ Chu ng dành cho nái h u b , nái ch ph i và nái ch a hay chu ng cho
l n nái mang thai có 8 dãy chu ng, m i dãy g m 100 ô kích th
0,65m/ô. Khu chu ng này s d ng sàn bê tông, t
chu ng cho l n nái mang thai
ki m tra và pha tinh
+ Ngoài ra,
cu i h

ng t nh chu ng

,

u có h th ng qu t gió và giàn mát. Phòng

c b trí ngay c nh v i

y

trang thi t b c n thi t.

c 2 khu v c chu ng còn có h th ng chu ng cách ly n m

ng gió chính và cách xa khu ch n nuôi chính,

nh ng l n m

c 2,4m x

c dùng

cách ly

tránh lây lan sang toàn àn.

+ Tr i có h th ng c p thoát n

c

c b trí h p lý theo t ng dãy chu ng

thu n ti n cho vi c s n xu t c ng nh công tác v sinh, thoát n

c th i.

- Khu s n xu t;
+ Tr i có phòng k thu t v i

y

trang thi t b ph c v cho công tác

ch n nuôi, thú y; kho ch a th c n; kho ch a thu c thú y và các d ng c nh :


5

xilanh, panh, dao m , kìm s m tai, kéo, bình phun thu c sát trùng, máy mài
nanh, kìm c t uôi…
+ Tr i có m t khu nhà sát trùng g m 2 phòng riêng bi t

cán b k thu t

và công nhân c a tr i sát trùng m i khi lên chu ng i làm ho c t n i khác

n.

1.1.2.3. C c u t ch c, ch c n ng nhi m v c a tr i
a. C c u t ch c c a tr i
Tr i có
nuôi l n.
n ng

i ng công nhân gi i yêu ngh có nhi u kinh nghi m trong ch n

c bi t có m t k s gi i giàu kinh nghi m th c t có ban lãnh

ng nhi t tình có n ng l c toàn tr i có 20 ng
+ B ph n qu n lý :2 ng

o

i v i c c u nh sau:

i

+ B phân v n phòng, kho h u c n :2 ng

i

+ B ph n ch n nuôi và ph c v : 15 ng

i

b. Ch c n ng nhi m v c a tr i
Nhi m v c a tr i là t o ra con gi ng th
t t cung c p ra th tr

ng ph m có ch t l

ng

ng.

S n ph m chính c a tr i là: Con gi ng th

ng ph m

1.1.3. Tình hình s n xu t c a tr i
1.1.3.1. Tình hình s n xu t ngành ch n nuôi
B ng 1.2. i u tra tình hình s n xu t ngành ch n nuôi c a tr i (trong 2 n m)
N m
STT

Lo i l n

VT
2013

2014

1

L n

c

Con

12

14

2

L n nái

con

745

860

3

L n theo m

Con

1588

3833

(Ngu n: Tr i l n Tr n ình Chúc 2014)
Ngoài l nh v c chính là ch n nuôi l n, tr i còn s d ng di n tích ao
ch n nuôi cá cung c p thêm ngu n th c ph m cho tr i.


6

1.1.3.2. Tình hình s n su t ngành tr ng tr t
Bên c nh nhi m v chính c a tr i là ch n nuôi l n, tr i còn có ph n di n
tích giành cho phát tri n tr ng tr t. T ng di n tích tr ng tr t c a tr i là
30,298m2.
1.1.3.3. Công tác thú y c a tr i
Công tác phòng b nh.
Vài n m tr l i ây d ch b nh x y ra liên t c v i di n r ng

c bi t là d ch

tai xanh (PRRS - r i lo n hô h p và sinh s n), Circo virus (h i ch ng còi c c,
viêm da, viêm th n) v i m c ích phòng b nh h n ch a b nh tr i th c hi n công
tác: Tr

c khi vào chu ng ph i th c hi n công tác t m r a v sinh s ch s , i

qua h kh trùng. Công nhân th c hi n v sinh chu ng tr i, kh i thông c ng
rãnh, phun thu c kh trùng (Haniodine 10 %, Foocmon).Vi c tiêm phòng c a
tr i

c th c hi n và ki m tra ch t ch , Vacxin nh p t công ty Intervet c a Hà

Lan, Firether c a M . Tr i th

ng nh k tiêm phòng cho àn l n c a tr i b ng

các lo i vacxin ph bi n và b t bu c nh : D ch t , t huy t trùng, tai xanh, phó
th

ng hàn, l m m long móng……..
Công tác ch n oán và i u tr b nh.
1

Công ty C

P

C

Nông

thôn - RTD
l n
l n
1.1.4.

l n con.

ánh giá chung.
- Thu n l i:
+ Tr i l n có tuy n

ng t nh l 261 ch y qua, xa khu dân c nh ng

v giao thông thì thu n l i. Vi c l u thông, giao du kinh t v i các huy n
trong t nh, và t nh khác d dàng.
+

c s quan tâm t o i u ki n có các chính sách h tr

c a Công ty C ph n Phát tri n Công ngh Nông thôn – RTD.

úng

n


7

+

i ng cán b công nhân viên có trình

nghiêm túc úng

, nhi t tình, làm vi c

n, giàu kinh nghi m, có tinh th n trách nhi m cao. Giám

c tr c ti p lãnh

o, ch

o các t s n xu t cho nên công vi c

c tri n

khai k p th i. Tinh th n làm vi c c a anh em công nhân viên ngày càng cao.
- Khó kh n:
+ Bên c nh nh ng thu n l i v h th ng

ng giao thông thì tr i ph i

i m t v i nh ng khó kh n v công tác phòng d ch b nh.
+ Tr i l n n m trong cung khí h u nhi t
n m có 4 mùa rõ r t nhi t

thay

m không khí cao do ó nh h
+ Giá c th tr

i th t th

i gió mùa vùng ông B c, 1
ng, l

ng không nh

ng m a hàng n m cao,

n ch n nuôi.

ng trong nh ng n m g n ây bi n

ng cao tuy giá l n

xu t t ng nh ng c ng kéo theo giá th c n, thu c thú y c ng t ng theo làm
t ng chi phí s n xu t.
1.1.5. Ph

ng h

ng s n xu t c a tr i.

C n c vào c s v t ch t và i u ki n c a tr i, ánh giá nh ng khó
kh n, thu n l i và tình hình phát tri n ch n nuôi thú y trong nh ng n m g n
ây c a

a ph

ng, tr i ch n nuôi Tr n ình Chúc ã v ch ra ph

ng h

ng

phát tri n s n xu t trong n m t i nh sau:
Ch n nuôi
- Duy trì c ng c
th

ng ph m ra th tr
- T ng c

àn nái ngo i

s n xu t và cung c p con gi ng

ng.

ng công tác thú y th c hi n các bi n pháp v sinh phòng

b nh m t cách ch t ch h n.
- Xây d ng, tu b c s v t ch t t o i u ki n t t nh t cho ch n nuôi.
Tr ng tr t
- Ti p t c ch m sóc t t v

n rau màu c a tr i.

Th y s n
- Ti p t c ch m sóc, qu n lý t t ao nuôi cá

có hi u qu h n.


8

1.2. N i dung, k t qu công tác ph c v s n xu t
1.2.1. N i dung ph c v s n xu t
Th c hi n ph

ng châm “H c i ôi v i hành, lý thuy t g n v i th c

ti n”, c n c vào k t qu

i u tra c b n, chúng tôi nh n th y trong quá trình

th c t p t t nghi p không ch c n hoàn thành t t chuyên
còn ph i tích c c, n ng
àn l n

tr i,

nghiên c u mà

ng tham gia vào công tác phòng tr m t s b nh cho

nâng cao tay ngh k thu t và hi u bi t c a mình.

1.2.1.1. Công tác ch n nuôi
Tham gia công tác ch m sóc, nuôi d

ng các lo i l n: nuôi d

ng

l n nái ch a và l n nái nuôi con, l n con theo m theo úng quy trình ch n
nuôi c a tr i.
1.2.1.2. Công tác thú y
- Tiêm phòng vacxin cho àn l n theo úng quy trình ch n nuôi c a tr i
- Ch n oán và i u tr m t s b nh trên l n m c ph i.
- Phun thu c sát trùng và thu c di t n i, ngo i ký sinh trùng cho àn l n.
- Th

ng xuyên ki m tra theo dõi tình hình s c kh e c a l n và có

nh ng bi n pháp phòng tr b nh h p lý.
1.2.1.3. Công tác khác
Tìm hi u tình hình s n xu t, h c h i kinh nghi m c a c s .
1.2.2. Bi n pháp th c hi n
- V n d ng nh ng ki n th c lý thuy t ã h c vào th c ti n s n xu t
m t cách h p lý,
thu

ra k ho ch cho b n thân, s p x p th i gian bi u h p lý

c k t qu t t nh t.
- Nhi t tình, không qu n ng i khó kh n

hoàn thành t t công vi c.

- Khiêm t n h c h i cán b , công nhân cán b k thu t t i c s , tham
kh o các tài li u

nâng cao trình

chuyên môn.


9

- Tích c c tìm tòi trên sách báo, tài li u, trau r i ki n th c chuyên
môn c ng nh ki n th c liên quan
- Th

nâng cao ki n th c.

ng xuyên xin ý ki n c a cô giáo h

quy t các khó kh n, v

k p th i gi i

ng m c trong th c ti n s n xu t.

- Tuân th nghiêm ng t n i quy c a tr
d n,

ng d n

ng, khoa, c a cô giáo h

ng

c bi t tuân th n i quy v v sinh phòng d ch b nh.
- Th c hi n úng quy trình ch n nuôi c a tr i.

1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t
1.2.3.1. Công tác ch n nuôi
Công tác gi ng
Trong ch n nuôi thì gi ng là ti n
và có nh h

ng r t l n

, óng vai trò h t s c quan tr ng

n k t qu s n xu t. Nh n th c rõ t m quan tr ng

c a công tác gi ng cho nên trong th i gian th c t p

tr i, chúng tôi cùng v i

cán b k thu t tham gia theo dõi t ng cá th l n nái nh : t m vóc, s l a, s
con/l a, s con s sinh…

ng th i ch n l c àn l n con

ra, s p x p thành

các nhóm: nuôi h u b , lo i th i nh ng nái già, g y y u ho c không
Ngoài ra, còn phát hi n l n
cho m t s l n nái

ng d c.

ng d c và tr c ti p th c hi n d n tinh

t k t qu t t.

Công tác ch m sóc nuôi d

ng

àn l n mu n kho m nh, ch ng ch u b nh t t t t, cho n ng su t và
ch t l

ng cao thì công tác ch m sóc, nuôi d

t o nên thành công ó.
hi u và ã g t hái

ng óng vai trò quan tr ng

hi u h n v công tác này, chúng tôi ã i sâu tìm

c nh ng ki n th c r t b ích và th c t v nuôi d

ng

cho t ng l a tu i c a àn l n, c th nh sau:
- L n nái h u b
Sau khi nh n l n h u b b m t các tr i ông bà c a công ty, chúng tôi
ti n hành nghiêm túc quy trình ch n nuôi,

m b o l n h u b sinh tr

ng


10

úng yêu c u, có th tr ng t t không quá béo hay quá g y. Khi l n
ph i gi ng, chúng tôi ti n hành ph i gi ng cho l n h u b vào l n
th hai. Tr

c khi ph i gi ng m

n tu i
ng d c

i ngày, cho l n n theo kh u ph n t ng lên,

sau khi ph i gi ng, cho n theo ch

l n nái ch a.

- L n nái ch a
l n con sinh ra có kh i l
d

ng ch m sóc l n nái

L n nái mang thai

giai o n mang thai có vai trò h t s c quan tr ng.

c chia làm 2 giai o n:

+ Nái ch a kì 1 ( t ngày 1
th tinh, phôi làm t

ng s sinh cao, kh e m nh vi c nuôi

n ngày 84):

ây là giai o n tr ng

c

c t cung, bào thai phát tri n ch m nên th c n

giai

o n này c n th a mãn nhu c u duy trì c th và m t ph n nh nuôi bào thai.
Tr i s d ng th c n h n h p H16 do Công ty C ph n Phát tri n Công ngh
Nông thôn - RTD cung c p.
+ Nái ch a kì 2 ( t ngày 85

n ngày

):

ây là giai o n cu i cùng

c a quá trình mang thai, thai phát tri n nhanh, kh i l
c quy t

ng s sinh c a l n con

nh trong giai o n này. Do v y, th c n cung c p c n ph i th a

mãn nhu c u duy trì c th và

m b o cho bào thai phát tri n nhanh. Tr i s

d ng 2 lo i cám h n h p H11 và H16 do công ty RTD cung c p.
- L n nái nuôi con
Ch

n c a nái

+ Ngày
u ng n

cho n 0,5 kg. Sau khi

, không cho l n n ngay mà cho

c t do và truy n glucose 5%.

+ Ngày th 1 sau
ngày th 5
+

nh sau:

cho n 1 kg, t ng d n trong nh ng ngày sau, t

n khi cai s a cho n 5 kg/ngày.
i v i nh ng l n nái g y cho n và u ng n

+ Ngày cai s a không cho n, h n ch u ng n
s t s a.

c t do.
c

tránh hi n t

ng


11

- L n con theo m
Ch m sóc, nuôi d
quy t

nh tr c ti p

ng l n con theo m là khâu quan tr ng vì nó

n sinh tr

ng c a l n con.

Cho l n con t p n s m: 4 – 5 ngày tu i.
Th c n cho l n con ph i giàu

m và n ng l

ng

Tr i s d ng cám h n h p H11 do công ty RTD cung c p
Chu ng tr i

c v sinh th

mát nh ng tránh gió lùa và

ng xuyên s ch s , luôn khô ráo thoáng

m b o gi

m cho l n con.

1.2.3.2. Công tác thú y
Công tác v sinh trong ch n nuôi
ây là m t trong nh ng khâu quan tr ng, nó quy t
trong ch n nuôi. Hi u

c t m quan tr ng c a v n

nh

n thành qu

này nên trong su t th i

gian th c t p chúng tôi ã cùng v i công nhân t ch n nuôi c a tr i th c hi n
nghiêm ng t quy trình v sinh thú y. Hàng ngày, chúng tôi tham gia quét d n v
sinh chu ng nuôi, thu gom phân th i, c ng rãnh thoát n
xung quanh t t c các ô chu ng, tr ng cây
sát trùng

c, nh c , r c vôi b t

t o bóng mát,

nh k phun thu c

tránh m m b nh xâm nh p t bên ngoài vào khu v c ch n nuôi.
Công tác tiêm phòng

V i ph

ng châm “phòng b nh h n ch a b nh” cho ta th y công vi c

tiêm phòng, phòng b nh cho àn gia súc ph i
c c, th

c th c hi n m t cách tích

ng xuyên và b t bu c. Tiêm phòng cho àn l n nh m t o ra trong c

th chúng m t s c mi n d ch ch
t ng s c

ng, ch ng l i s xâm nh p c a vi khu n,

kháng cho c th .

Trong quá trình th c t p t i trang tr i chúng tôi ã ti n hành tiêm phòng
cho t t c các lo i l n v i quy trình nh sau:


12

nái h u b ,nái c b n ch ph i

Tu n nh p v

c gi ng

.

Tên vacxin

Phòng b nh

i v i l n h u b và nái c b n ch ph i
3

Ingelvac PRRS

Tai xanh

4

Pavo Shield L5e

Thai khô + lepto

5

Porciliss CSF; FMD

D ch t + LMLM

6

Porciliss Begonia

Gi d i

7

Ingelvac PRRS

Tai xanh

8

Pavo Shield L5e

Thai khô + lepto

9

Ivomix

N i, ngo i kí sinh trùng
iv i

c gi ng

3

Ingelvac PRRS

Tai xanh

4

Porciliss CSF

D ch t

5

Porciliss Begonia, FMD

Gi d i + LMLM

7

Ingelvac PRRS

Tai xanh

B ng 1.4: L ch tiêm phòng vacxin cho l n nái ch a và l n con theo m
c a tr i
TT Lo i l n

c tiêm

1 Nái ch a

2 L n con theo m

Lo i vacxin

Ngày tiêm

D ch t

Tr

c khi

3 - 5 tu n

Gi d i

Tr

c khi

3 tu n

LMLM

Tr

c khi

3 - 5 tu n

E. coli

Tr

c khi

2 - 4 tu n

Ingelvac PRRS( Tai xanh) T 10

n 14 ngày tu i

Ingelvac Cicro + Myco

n 21 ngày tu i

T 14


13

Công tác ch n oán và i u tr
Hàng ngày chúng tôi ti n hành ki m tra, theo dõi àn l n
chu ng

phát hi n ra nh ng con b

t t c các ô

m. Trong th i gian th c t p t i ó g p

m t s b nh.
+ B nh phân tr ng l n con
Nguyên nhân: Do tr c khu n E.coli thu c h Enterobacteriaceae gây ra.
Tri u ch ng: B nh th

ng g p

l n con t 5

n 21 ngày tu i. L n tiêu

ch y phân màu vàng tr ng, tr ng xám, mùi phân hôi tanh. L n m t n

cg y

sút nhanh, bú kém, i l i không v ng. B nh kéo dài thì b ng tóp l i, lông xù,
h u môn và uôi dính phân bê b t. N u không i u tr k p th i thì l n con
ch t r t nhanh.
i u tr :
+ Phác

i u tr :
Entril 5%

: 1ml/5 - 10kg/1l n/ngày

Rotosal

: 1ml/con/ngày

Ch t i n gi i.
i u tr liên t c trong 3 - 5 ngày.
H lý: v sinh chu ng tr i thu d n s ch s phân, gi s ch n n sàn,
chu ng khô ráo, s

i m cho l n con b ng èn h ng ngo i.

+ B nh tiêu ch y l n con
Nguyên nhân: Do vi khu n
d

ng kém, do th i ti t thay

ng tiêu hóa gây ra, do ch m sóc nuôi

i th t th

ng, do thay

i th c n

t ng t.

Tri u ch ng: L n a ch y liên t c, phân l ng mùi th i kh m, l n b
ho c n kém, m t m i, có con b ng ch

ng to.

i u tr :
Hamcoli – S + Gentamycin
Rotosal
u tr liên t c trong 3 - 5 ngày.

: 1ml/10kgTT/ngày.

: 1ml/con/ngày.

n


14

H lý: v sinh chu ng tr i thu d n s ch s phân, gi s ch n n sàn,
chu ng khô ráo, s

i m cho l n con b ng èn h ng ngo i.

+ B nh viêm kh p
Nguyên nhân: b nh do c u khu n Streptococcus gây viêm kh p c p và
mãn tính

l n các l a tu i. B nh th

ng x y ra

l n con n i b nh

c

phân lo i nh m t ph n c a h i ch ng “y u kh p” k t h p v i viêm r n.
Thông th

l n kh e, vi khu n Streptococcus c trú

ng

m i. Khi th i ti t l nh làm cho s c

h ch Amidal

kháng c a b nh kém thì b nh d phát

sinh. T l l n m c b nh r t th p ch <5%.
Tri u ch ng: l n th ng b viêm kh p g i, kh p bàn và kh p ngón, lúc
con v t th

ng i kh p khi ng, sau n ng d n và b què, ng i v n

khó kh n. T i ch viêm s ng

ng d y

, s vào con v t có bi u hi n né tránh.

i u tr : Tiêm Vetrimoxin
KC – amin

ng,

u

: 1ml/10kg TT, tiêm b p
: 1ml/10kg TT

+ B nh gh
Nguyên nhân: Th

ng do ký sinh trùng Sacroptes scabiei suis s ng ký

sinh trên da gây ra. Nh ch gây ng a, n ng thì làm t n th

ng da, ph bi n là

2 tai l n.
Tri u ch ng: Trên da xu t hi n nh ng m n gh màu

, sau ó tróc ra

thành các v y màu nâu hay xám, l n kém n, g y còm r ng lông, l loét.
i u tr : dùng Hanmectin: 1ml/10kg TT. K t h p t m ch i cho l n, v
sinh chu ng tr i s ch s .
1.2.3.3. Công tác khác
- Tr c và
- Thi n l n

cho l n, tiêm dextran - Fe cho l n 3 ngày tu i.
c t 4 - 5 ngày tu i.

- Chuy n l n qua các ô chu ng, cân, bán l n.
- V sinh chu ng, phun thu c sát trùng.
K t qu công tác ph c v s n xu t

c th hi n qua b ng sau:


15

B ng 1.5. K t qu công tác ph c v s n xu t
S l

N i dung

ng

K t qu ( An toàn – kh i)

(con)

S l

ng

(con)

1.Tiêm vacxin phòng b nh

T l
(%)

An toàn

- Tai xanh

717

717

100

- Suy n

717

717

100

2. i u tr b nh

Kh i

- Viêm t cung

23

21

91,30

- B nh tiêu ch y

922

819

88,83

- B nh viêm kh p

26

24

92,31

- B nh gh

52

52

100

3. Công tác khác
- Tr c

An toàn

cho l n

118

118

100

- Tiêm Dextran- Fe

1358

1358

100

- Thi n l n

592

592

100

1358

1358

100

9

8

88,88

c

- S m tai, mài nanh, c t uôi.
- M heccni
1.3. K t lu n và ki n ngh
1.3.1. K t lu n

Qua th i gian th c t p t i tr i gi ng l n Tr n
Ph Yên – Thái Nguyên
ch n nuôi thú y, ban lãnh
h

c s giúp

c a các th y cô giáo trong khoa

o trang tr i, cán b ph trách.

ng d n ch b o c a cô giáo h

thêm

ình Chúc Phúc Thu n –

c bi t d

is

ng d n ThS. Hà Th H o tôi ã h c h i

c nhi u ki n th c t th c t s n xu t, hoàn thi n tay ngh và rèn


16

luy n tác phong làm vi c t t. M c dù k t qu
uh ch i

t

c ch a cao nh ng b

c

c kinh nghi m quý báu và nâng cao tay ngh cho b n thân.

- Bi t cách ch n oán m t s b nh thông th

ng x y ra

àn l n ngo i

và bi n pháp phòng tr có hi u qu .
- Bi t cách dùng m t s lo i vacxin phòng b nh và thu c i u tr b nh.
- C ng c m t cách rõ r t v tay ngh và chuyên môn.
-H ch i

c

cán b ph trách công tác qu n lý và s d ng ngu n

nhân l c, lên k ho ch, s p x p công vi c m t cách h p lý.
Qua th c t s n xu t, chúng tôi ã m nh d n và t tin vào kh n ng c a
mình, c ng c

c lòng yêu ngh . Bên c nh ó,chúng tôi t nh n th y mình

c n ph i h c h i thêm r t nhi u v kinh nghi m, trình
th y, cô giáo, các

ng nghi p i tr

chuyên môn c a các

c.

ng th i còn ph i tích c c nghiên

c u, tham kh o tài li u và ki n th c m i

c p nh t nh ng thông tin v ti n

b khoa h c k thu t trong ngh nghi p.
Trong quá trình i sâu vào th c ti n s n xu t c a tr i, chúng tôi nh n
th y m t s t n t i c n kh c ph c, c th là:
- H u nh nh ng l n m không k p th i cách ly nên không ng n ch n
c b nh k p th i.
-V n

qu n lý gi t m , chôn xác l n ch t do b nh còn nhi u b t c p.

- Vi c v sinh, sát trùng ch
1.3.2.

c coi tr ng khi có d ch b nh x y ra.

ngh
T nh ng t n t i trên và b ng nh ng hi u bi t c a mình,chúng tôi m nh

d n

a ra m t s

ngh nh m nâng cao ho t

ng c a tr i nh sau:

- C n th c hi n nghiêm túc và ch t ch h n trong khâu v sinh ch n
nuôi c ng nh quy trình phòng b nh.
- Vi c s d ng kháng sinh c n có k ho ch h n, tránh s d ng b a bãi.
- T p trung gi i quy t b nh

l n và v n

ch ng nóng cho l n.


17

- Tr i c n có nh ng chính sách khuy n khích tinh th n làm vi c có trách
nhi m c a công nhân h n n a.
- Tr i ch n nuôi c n thêm trang thi t b hi n

ih n

ph c v t t h n

cho ch n nuôi.
- Nên cánh ly l n m ngay kh i àn l n khi con v t m i có tri u ch ng.
-Vì ây là m t môi tr

ng h c t p r t t t cho h c sinh, sinh viên chuyên

ngành Ch n nuôi - Thú y, nên tôi mong mu n s có nhi u l p sinh viên n a
c v h c t p t i tr i.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×