Tải bản đầy đủ

Theo dõi tình hình nhiễm bệnh phân trắng lợn con giai đoạn 1 21 ngày tuổi và thử nghiệm hiệu lực của thuốc Doxy – Tialin và Baytril 5% trong điều trị bệnh tại Trại lợn Trần Thị Mai xã Tân Cương thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG
I H C NÔNG LÂM
---------------------

PH M CÚC HOA

Tên

tài:

THEO DÕI TÌNH HÌNH NHI M B NH PHÂN TR NG L N CON
GIAI

O N1

N 21 NGÀY TU I VÀ TH

NGHI M HI U L C


C A THU C DOXY - TIALIN VÀ BAYTRIL 0,5% TRONG I U TR B NH
T I TR I L N TR N TH MAI XÃ TÂN C
NG THÀNH PH THÁI NGUYÊN

KHÓA LU N T T NGHI P

H

ào t o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành : Thú y
Khoa

: Ch n nuôi - Thú y

Khóa h c

: 2010 - 2014

Thái Nguyên – 2014


I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG
I H C NÔNG LÂM
---------------------

PH M CÚC HOA

Tên

tài:


THEO DÕI TÌNH HÌNH NHI M B NH PHÂN TR NG L N CON
GIAI

O N1

N 21 NGÀY TU I VÀ TH

NGHI M HI U L C

C A THU C DOXY - TIALIN VÀ BAYTRIL 0,5% TRONG I U TR B NH
T I TR I L N TR N TH MAI XÃ TÂN C
NG THÀNH PH THÁI NGUYÊN

KHÓA LU N T T NGHI P

H

ào t o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

Khoa

: Ch n nuôi - Thú y

Khóa h c

: 2010 - 2014

Gi ng viên h

ng d n : ThS. Lê Minh Toàn

Thái Nguyên – 2014


L IC M

N

Trong quá trình th c hi n
tài, ngoài s n l c c a b n thân, tôi luôn
nh n
c s h ng d n, ch b o, giúp
t n tình, t o i u ki n và óng góp
ý ki n quý báu c a th y giáo Th.s Lê Minh Toàn
xây d ng và hoàn thi n
khoá lu n này.
Tôi xin chân thành c m n: Ban giám hi u Nhà tr ng, toàn th các th y
cô giáo Khoa Ch n nuôi Thú y tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên, c
bi t là th y giáo Th.s Lê Minh Toàn ã luôn ng viên, giúp
và h ng d n
ch b o tôi t n tình trong su t quá trình th c hi n và hoàn thành khoá lu n.
Tôi xin chân thành c m n: Toàn b cán b công nhân viên Tr i l n
Tr n Th Mai xã Tân C ng – TP Thái Nguyên ã t o i u ki n và giúp
tôi trong quá trình th c hi n tài.
góp ph n cho vi c hoàn thành khoá lu n t k t qu t t, tôi luôn
nh n
cs
ng viên, giúp
c a gia ình và b n bè. Tôi xin bày t lòng
bi t n chân thành tr c m i s giúp
quý báu ó.
Thái Nguyên, ngày … tháng … n m 2014
Sinh viên

Ph m Cúc Hoa


L I NÓI

U

hoàn thành ch ng trình ào t o trong nhà tr ng, th c hi n
ph ng trâm "h c i ôi v i hành", "lý thuy t g n li n v i th c ti n s n xu t",
th c t p t t nghi p là giai o n cu i cùng trong toàn b ch ng trình h c t p
c a t t c các tr ng i h c nói chung và tr ng
i h c Nông Lâm nói
riêng. Giai o n th c t p chi m m t v trí h t s c quan tr ng i v i m i sinh
viên tr c khi ra tr ng. ây là kho ng th i gian
sinh viên c ng c và h
th ng hóa toàn b ki n th c ã h c, ng th i giúp cho sinh viên làm quen
v i th c t s n xu t, t ó nâng cao trình
chuyên môn, n m
c ph ng
pháp t ch c và ti n hành công vi c nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa
h c k thu t vào th c ti n s n xu t, t o cho mình có tác phong làm vi c ng
n, sáng t o khi ra tr ng tr thành m t ng i cán b có chuyên môn, áp
ng
c yêu c u th c ti n c a xã h i, góp ph n x ng áng vào s nghi p
phát tri n c a t n c.
Xu t phát t nguy n v ng c a b n thân,
cs
ng ý c a ban ch
nhi m Khoa Ch n nuôi Thú y, Tr ng
i hoc Nông Lâm Thái Nguyên và
th y giáo h ng d n cùng s
ng ý ti p nh n c a c s , tôi ti n hành chuyên
"Theo dõi tình hình nhi m b nh phân tr ng l n con giai o n 1 n 21
ngày tu i và th nghi m hi u l c c a thu c Doxy - Tialin và Baytril 0,5%
trong i u tr b nh t i tr i l n Tr n Th Mai xã Tân C ng – thành ph
Thái Nguyên ".
Em xin chân thành c m n!


DANH M C CÁC B NG
B ng 1.1: Nhi t

, m

Trang
trung bình hàng n m c a thành ph Thái Nguyên ........ 2

B ng 1.2: L ch tiêm phòng cho àn l n th t, l n h u b và l n nái c a tr i .. 15
B ng 1.3: K t qu công tác ph c v s n xu t ............................................... 17
B ng 2.1: T l nhi m phân tr ng l n con theo tháng................................... 39
B ng 2.2:T l nhi m b nh phân tr ng l n con theo giai o n tu i .............. 41
B ng 2.3. T l nhi m b nh phân tr ng theo tình tr ng v sinh .................... 43
B ng 2.4: T l nhi m phân tr ng l n con theo cá th .................................. 43
B ng 2.5: T l nhi m b nh phân tr ng l n con theo tính bi t ...................... 44
B ng 2.6. T l bi u hi n tri u ch ng lâm sàng c a l n m c b nh ............... 45
B ng 2.7. K t qu

i u tr l n 1 .................................................................... 46

B ng 2.8. K t qu

i u tr l n 2 .................................................................... 47


DANH M C CÁC HÌNH

Hình 2.1. Bi u

Trang
t l nhi m b nh phân tr ng l n con theo tháng ............. 39

Hình 2.2. Bi u

t l nhi m b nh phân tr ng l n con theo giai o n tu i ......... 41

Hình 2.3: Bi u

t l nhi m phân tr ng l n con theo cá th ....................... 44


DANH M C CÁC T
Cs
KHKT
LMLM
Nxb
SS
TN
VSTY

VI T T T

: C ng s
: Khoa h c k thu t
: L m m long móng
: Nhà xu t b n
: S sinh
: Thí nghi m
: V sinh thú y


M CL C
PH N 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T........................................... 1
1.1. I U TRA C B N ........................................................................... 1
1.1.1. i
nhiên t i Tr i .................................................... 1
1.1.2. i u ki n kinh t - xã h i .................................................................. 3
1.1.3 Tình hình s n xu t nông nghi p ......................................................... 3
1.1.4 C c u t ch c, c s v t ch t k thu t c a tr i ................................. 4
1.1.5. Nh n xét chung ................................................................................. 6
1.2. N I DUNG, PH NG PHÁP VÀ K T QU PH C V S N XU T ...... 6
1.2.1. N i dung ph c v s n xu t ................................................................ 6
1.2.2. Ph ng pháp ti n hành .................................................................... 12
1.2.3. K t qu ph c v s n xu t ................................................................ 13
1.3. K T LU N VÀ
NGH ................................................................ 18
1.3.1. K t lu n........................................................................................... 18
1.3.2.
ngh ........................................................................................... 18
Ph n 2: CHUYÊN
NGHIÊN C U KHOA H C ............................... 20
2.1.
TV N
................................................................................... 20
2.2. T NG QUAN TÀI LI U................................................................... 21
2.2.1. C s khoa h c................................................................................ 21
2.2.2. Tình hình nghiên c u trong và ngoài n c ...................................... 35
2.3.
I T NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U .... 37
2.3.1. i t ng nghiên c u...................................................................... 37
2.3.2. a i m và th i gian ti n hành ....................................................... 37
2.3.3. N i dung nghiên c u và các ch tiêu theo dõi .................................. 37
2.3.4. Ph ng pháp nghiên c u ................................................................. 38
2.3.5. Công th c tính toán ......................................................................... 38
2.4 K T QU NGHIÊN C U VÀ PHÂN TÍCH K T QU ................... 39
2.4.1 T l nhi m b nh phân tr ng l n con theo tháng .............................. 39
2.4.2 T l nhi m b nh phân tr ng l n con theo giai o n tu i ................. 41
2.4.3. T l nhi m b nh phân tr ng l n con theo tình tr ng v sinh thú y .. 43
2.4.4. T l nhi m b nh phân tr ng l n con theo cá th ............................ 43


2.4.5. T l l n con nhi m b nh phân tr ng theo tính bi t ......................... 44
2.4.6. Nh ng bi u hi n lâm sàng c a l n con khi nhi m b nh phân tr ng l n
con ............................................................................................................ 45
2.4.7. K t qu i u tr b nh phân tr ng l n con b ng hai lo i thu c Doxy –
Tialin va Baytril 0,5% ............................................................................... 46
2.5. K T LU N, T N T I VÀ
NGH ............................................... 48
2.5.1. K t lu n........................................................................................... 48
2.5.2. T n t i ............................................................................................. 49
2.5.3.
ngh ........................................................................................... 49
TÀI LI U THAM KH O.......................................................................... 50


1

PH N 1
CÔNG TÁC PH C V S N XU T
1.1. I U TRA C B N
1.1.1. i
nhiên t i Tr i
1.1.1.1. V trí a lý
Tr i l n Tr n Th Mai n m phía Nam xã Tân C ng thu c thành ph
Thái Nguyên, cách trung tâm xã 3 km. Xã Tân C ng thành ph Thái Nguyên
cách trung tâm thành ph kho ng 12 km.
- Phía ông giáp v i thành ph Thái Nguyên
- Phía Nam giáp v i huy n Ph Yên
- Phía B c giáp v i huy n i T
- Phía Tây giáp v i huy n i T
V trí a lý nh v y giúp xã r t thu n ti n trong vi c trao i phát tri n
kinh t mà c th là vi c xu t nh p c a các nghành tr ng tr t, ch n nuôi,
th ng m i d ch v tr nên d dàng.
1.1.1.2. i u ki n khí h u thu v n
- Khí h u: Theo phân vùng trung tâm khí t ng th y v n thành ph
Thái Nguyên thì tr i l n Tr n Th Mai xã Tân C ng – TP Thái Nguyên n m
trong khu v c có khí h u c tr ng c a khu v c Trung du mi n núi phía B c
ó là nóng m, m a nhi u và ch u nh h ng c a gió mùa ông B c.
+ Mùa m a: Nóng m, m a nhi u (t tháng 4 n tháng 9)
Nhi t trung bình: 27oC
m trung bình: 83%
T ng l ng m a: 1726 mm
+ Mùa khô: Th i ti t khô, rét, ít m a (t tháng 10 n m tr c t i tháng 3
n m sau)
Nhi t trung bình: 19oC
m trung bình: 80,8%
T ng l ng m a: 299,2 mm
- Thu v n: Tr i l n có ngu n n c ng m t ng i phong phú.
Ngu n n c dùng trong ch n nuôi
c l y t gi ng khoan.


2

Ngu n n c dùng trong tr ng tr t
c l y t ao nuôi cá.
V i i u ki n khí h u, thu v n nh v y nhìn chung là thu n l i cho
vi c phát tri n nông nghi p c v tr ng tr t l n ch n nuôi. Tuy nhiên, c ng có
lúc khí h u thay i th t th ng nh h n hán, l l t, mùa Hè có ngày nhi t
r t cao (38oC - 39oC) mùa ông có ngày nhi t
r t th p (d i 10oC) ã nh
h ng x u n s n xu t nông nghi p.
B ng 1.1: Nhi t

, m

Y u t khí h u

trung bình hàng n m c a thành ph Thái Nguyên

1

Nhi t
Không khí (oC)
14,5

2

15,8

35,0

82

3

18,8

35,3

85

4

22,5

117,6

86

5

27,1

234,0

82

6

28,3

354,5

83

7

28,5

392,2

83

8

27,9

390,3

86

9

26,9

237,5

83

10

24,3

118,0

81

11

20,6

43,4

79

12

17,3

23,5

78

Trung bình

22,71

116,94

82

Tháng

L

ng m a
(mm)
22,0

m
không khí (%)
80

1.1.1.3. a hình t ai
Xã Tân C ng –Thành ph Thái Nguyên có a hình t ng i b ng
ph ng, ít i núi, r t thu n l i cho phát tri n ch n nuôi, tr ng tr t góp ph n
nâng cao i s ng c a công nhân trong tr i.
Toàn b tr i có di n tích 50.000 m2 trong ó: t xây d ng ch n nuôi
là: 3.233 m2, còn l i là di n tích t tr ng cây n qu , tr ng cây nông nghi p,
di n tích n c và nuôi cá.


3

1.1.1.4. Giao thông, thu l i
Giao thông:
ng vào xã
c d i nh a hoàn toàn.
ng thôn xóm u
ã
c bê tông hóa. V i h th ng giao thông nh v y r t thu n l i cho vi c trao
i v n chuy n th c n, thu c thú y c ng nh hàng hóa và tiêu th s n ph m...
Thu l i: H th ng thu l i t ng i r ng kh p và ph n l n ã
c
kiên c hoá h th ng kênh m ng. Di n tích tr ng tr t cu tr i s d ng ngu n
n c c a h th ng này và nh ng ao h ch a n c ph c v tr ng tr t.
1.1.2. i u ki n kinh t - xã h i
1.1.2.1. Tình hình dân c xung quanh Tr i
Tr i l n Tr n Th Mai óng trên a bàn xã Tân C ng, ây là m t xã
s n xu t nông nghi p thu c thành ph Thái Nguyên, cho nên dân c xung
quanh tr i là nông dân, s ng nh c b ng ngh nông nghi p. Nghành ti u th
công nghi p c ng khá phát tri n.
Nhìn chung tình hình dân trí xung quanh tr i khá cao, ng i dân oàn
k t ây c ng là i u ki n thu n l i cho s phát tri n c a tr i
1.1.2.2. Tình hình kinh t
Nh ng n m g n ây, Thái Nguyên có m c
t ng tr ng kinh t cao,
phát tri n nhi u ngành ngh . Ngành kinh t tr c kia ch y u là kinh t nông
nghi p. Hi n nay, thành ph phát tri n kinh t công nghi p và du l ch. Vi c
u t c s h t ng, c s v t ch t k thu t ph c v s n xu t ngày càng
nhi u, do v y i s ng sinh ho t c a ng i dân ngày càng
c nâng cao.
1.1.3 Tình hình s n xu t nông nghi p
1.1.3.1. Ngành tr ng tr t
. M t khác, do di n tích c a trang tr i còn ít nên ngành tr ng tr t
ch a
c phát tri n. Trang tr i ch tr ng m t s cây n qu nh xoài, i,
b i và m t s cây keo lá chàm quanh khu v c chu ng nuôi nh m t o bóng
mát, c i thi n b u không khí.
1.1.3.2. Ngành ch n nuôi

.
Tuy quy mô ch a l n và còn g p khá nhi u khó kh n v c s v t ch t
nh ng
áp ng
c yêu c u tiêu dùng tr i ã luôn c g ng a ti n b


4

khoa h c k thu t vào s n xu t t o ra gi ng l n th t có t l n c cao và ch t
l ng t t. ng th i a quy trình khoa h c tiên ti n vào s n xu t, t ó gi m
c chi phí lao ng, t ng b c nâng cao hi u qu kinh t .
1.1.4 C c u t ch c, c s v t ch t k thu t c a tr i
1.1.4.1. C c u t ch c
Tr i có i ng cán b k thu t gi i, giàu kinh nghi m th c t và có
ban lãnh o n ng ng, nhi t tình và giàu n ng l c. H n n a, tr i có m t
ng công nhân gi i, yêu ngh và ã có kinh nghi m nhi u n m trong ngh .

i

C c u lao ng c a tr i g m: 30 ng i
Qu n lý: 1 ng i
K s ch n nuôi: 2 ng i
K thu t: 4 ng i
Th qu : 1 ng i
Ph c v : 1 ng i
Lao ng tr c ti p g m 19 ng i
T b o v : 1 ng i ch u trách nhi m b o v tài s n c a Tr i
1.1.4.2. C s v t ch t k thu t
* H th ng chu ng tr i
H th ng chu ng tr i
c xây d ng trên n n t cao, d thoát n c.
c b trí tách bi t v i khu hành chính và h gia ình,
c xây d ng theo
h ng ông Nam - Tây B c, m b o mát v mùa hè, m v mùa ông. Xung
quanh khu s n xu t có hàng rào bao b c và có c ng ra vào riêng.
Khu chu ng dành cho ch n nuôi có t ng di n tích 3.233 m2 Hi n nay
tr i xây d ng v i quy mô phù h p theo h ng ch n nuôi ki u công nghi p.
H th ng chu ng l ng, n n sàn bê tông cho l n nái ch ph i và l n nái ch a.
Chu ng l ng, n n sàn nh a cho l n nái , l n con và l n sau cai s a cùng
v i h th ng n c u ng t
ng. H th ng che ch n kín áo thoáng mát v
mùa hè, m áp v mùa ông. H th ng mái che hai ng n có
thông thoáng
t t, có t ng rào bao quanh
ng n ch n d ch b nh t bên ngoài xâm nh p
vào khu ch n nuôi. cu i m i ô chu ng u có h th ng thoát phân và n c
th i. H th ng n c s ch
c a v t ng ô chu ng, m b o cho vi c cung


5

c p n c u ng t
ng cho l n, n c t m cho l n và n c r a chu ng hàng
ngày. Tr i ã l p t h th ng n c máy m b o cung c p
n c s ch cho
l n u ng, t m và v sinh chu ng tr i.
* Các công trình khác
G n khu chu ng, tr i cho xây d ng m t phòng k thu t, m t nhà kho,
phòng thay , phòng t m, nhà v sinh. Phòng k thu t
c trang b
y
d ng c thú y nh : Panh, dao m , b m tiêm, kìm b m s tai, kìm b m nanh,
bình phun thu c sát trùng, cân, các lo i thu c thú y ng th i c ng là phòng
tr c c a các cán b k thu t.
Nhà kho
c xây d ng g n khu chu ng, là n i ch a th c n và các
ch t n chu ng ph c v cho s n xu t.
Bên c nh ó, tr i còn cho xây d ng m t gi ng khoan, 4 b ch a n c, 2
máy b m n c m b o cung c p n c s ch cho s n xu t sinh ho t.
1.1.4.3. Ch c n ng và nhi m v c a Tr i
Là c s s n xu t l n gi ng, l n th t có ch t l ng t t cung c p cho
ng i ch n nuôi, nh m t ng d n l n ngo i trong khu v c, v i m c ích t ng
t l th t n c ph c v cho nhu c u trong a bàn và các khu v c khác trong và
ngoài t nh Thái Nguyên.
1.1.4.4. Tình hình s n xu t c a Tr i
C n c vào c s v t ch t và i u ki n c a tr i, ánh giá nh ng thu n
l i và khó kh n, tình hình phát tri n ch n nuôi, tr i ã a ra ph ng h ng
phát tri n c a mình trong nh ng n m t i nh sau:
* Ngành ch n nuôi:
- Duy trì u àn l n nái s n xu t, nhân gi ng.
- Ti p t c b sung l n c gi ng v
cung c p cho tr i và áp ng
nhu c u c gi ng c a a ph ng
- Ti p t c xây d ng thêm và n ng c p chu ng tr i
t ng u àn l n,
t ng kh n ng s n xu t c a tr i.
- T ng c ng công tác thú y, th c hi n bi n pháp v sinh phòng d ch
m t cách ch t ch h n.


6

- Ti p t c b sung

u l n nái ngo i và l n h u b có ch t l

ng cao và

t hi u qu l n.
- Ti p t c
d ng và s n xu t

u t trang thi t b tiên ti n, ti p thu khoa h c k thu t
a n ng su t, ch t l

v n

ng c a tr i ch n nuôi lên cao h n.

*Ngành tr ng tr t: Xây d ng v n cây n qu : v i, nhãn, cam, quýt, xoài…
1.1.5. Nh n xét chung
1.1.5.1. Thu n l i
Trang tr i có v trí thu n l i,

a hình b ng ph ng g n

ng giao thông

nên thu n l i cho vi c v n chuy n th c n ch n nuôi và tiêu th s n ph m.
.
.
1.1.5.2. Khó kh n
- Kinh phí
thi u ch a

u t cho s n xu t còn h n h p, trang thi t b thú y còn

ng b , nh h

ng không nh

n s n xu t.

- Do th i ti t di n bi n ph c t p cho nên ch a t o
d ch tri t
-

c vành ai phòng

.
i u ki n nhi t

cao, m

cao trong mùa m a ã t o i u ki n

thu n l i cho vi khu n nói chung và vi khu n
tri n m nh, d n

n v t nuôi d b m c b nh

ng hô h p nói riêng phát
ng hô h p và b nh tiêu ch y

v i t l nhi m r t cao.
1.2. N I DUNG, PH
NG PHÁP VÀ K T QU PH C V S N XU T
1.2.1. N i dung ph c v s n xu t
Th c hi n ph ng châm “h c i ôi v i hành, lý thuy t g n v i th c ti n”,
c n c vào k t qu

i u tra c b n, tôi nh n th y trong quá trình th c t p t t

nghi p không ch c n hoàn thành t t b n khoá lu n t t nghi p mà còn ph i tích
c c, n ng

ng tham gia vào công tác ch m sóc nuôi d

b nh cho àn l n tr i

ng và phòng tr m t s

nâng cao tay ngh k thu t và hi u bi t c a mình.


7

1.2.1.1. Công tác ch n nuôi
- Công tác gi ng
Trong ch n nuôi thì gi ng là ti n , nó óng vai trò h t s c quan tr ng
và có nh h ng r t l n n k t qu s n xu t. Nh n th c rõ
c t m quan
tr ng c a công tác ch n gi ng nên trong th i gian th c t p t i tr i tôi ã cùng
v i cán b k thu t c a tr i ti n hành công vi c ch n l c gi ng
a vào s n
xu t.
.
Công tác ch n l n h u b
c di n ra th ng xuyên nh m nâng cao
ch t l ng àn nái và thay th nh ng nái có k t qu s n xu t th p. Quá trình
th c t p tôi ã tham gia ch n l n nái h u b v i các tiêu chu n: L n phàm n,
c th cân i, chân i móng, không ch m khoeo, trán r ng, l ng th ng, mông
và vai n , b ng to nh ng không s . Da, lông bóng m t, có 12 vú tr lên, hai
hàng vú u, không có vú k , các vú th ng hàng, kho ng cách r ng.
- Công tác ch m sóc nuôi d ng: Tham gia vào ch m sóc, nuôi d ng
các lo i l n trong tr i: l n nái mang thai, l n con theo m , l n h u b .
V i h th ng khung l ng, sàn, máng n, vòi phun,
d c n n
chu ng,…
c thi t k phù h p. L n các l a tu i
c nuôi các khu v c
riêng bi t, các khu chu ng
c thi t k l n l t t khu chu ng mang thai khu chu ng - khu cai s a - khu nuôi th t, gi a các khu
c xây d ng cách
nhau m t kho ng tr ng. S
ul n
c tính toán h p lý gi a các khu. V i t
l là 2,4 l a/n m thì s nái chu ng mang thai luôn chi m 4/5 t ng s nái và
chu ng
chi m 1/5 t ng s nái, khu chu ng
g m l n nái ch
và l n
nái nuôi con.
,g

.


8

:
* Ch m sóc l n nái mang thai
:
-

-

i 2800 Kcal
.
3000 Kcal
,

.
* Ch m sóc l n nái nuôi con
Ch
n c a nái là:
Ngày không cho n, cho u ng n c t do, b sung ch t i n gi i.
Ngày th nh t sau cho n 1 kg /con.
Ngày th 2 sau cho n 2 kg /con.
Ngày th 3 sau cho n 3 kg /con.
Ngày th 4 sau cho n 4 kg /con.
T ngày th 7 tr i cho n khi cai s a có th dùng công th c sau
tính l ng th c n cho m t nái trong m t ngày.
Th c n/nái/ngày = 2 kg + (0,3 x s con theo m )
Tùy theo th tr ng c a l n nái mà ta có s i u ch nh l ng th c n cho
phù h p, v i nh ng l n nái g y ta có th t ng thêm l ng th c n và ng c l i.
M t ngày tr c khi cai s a l ng th c n c a l n m gi m i 20 - 30%.
Ngày cai s a cho l n m nh n n, h n ch u ng n c.


9

Ngoài ra, trong chu ng nái
* Ch m sóc l n con

c n có ô úm và t p cho l n con n s m.

.

.
1.2.1.2. Công tác thú y
- Công tác tiêm phòng: Tham gia tiêm phòng vacxin nh k cho l n
các l a tu i.
- Công tác i u tr :
vi c i u tr b nh cho gia súc t hi u qu cao
thì vi c ch n oán k p th i và chính xác giúp a ra các phác
i u tr phù
h p s làm gi m
c: t l t vong, th i gian s d ng thu c và thi t h i v
kinh t . Vì v y, hàng ngày tôi cùng v i cán b k thu t c a tr i ti n hành theo
dõi l n t t c các ô chu ng, nh m phát hi n l n m. Khi m i m c b nh l n
ít bi u hi n tri u ch ng i n hình nh ng s có các tri u ch ng nh : r , m t
m i, gi m n u ng, ít ho t ng, thân nhi t cao. Vì v y công tác ch n oán và
i u tr b nh là m t công vi c h t s c quan tr ng v i ngành ch n nuôi, nó òi
h i ng i cán b k thu t ph i có ki n th c chuyên môn v ng vàng, gi i tay
ngh , nhi u kinh nghi m th c ti n. Có ch n oán chính xác thì m i i u tr và
em l i hi u qu i u tr cao.
Trong th i gian th c t p tôi ã ch n oán và i u tr
c m t s b nh
x y ra trên àn l n c a tr i nh sau:
- B nh phân tr ng l n con
B nh x y ra quanh n m nh ng ch y u vào v
ông Xuân và Hè Thu
nh ng lúc th i ti t thay i t ng t, môi tr ng nóng m thay i cao. B nh
th ng x y ra v i l n con t s sinh n 21 ngày tu i. B nh x y ra quanh
n m nh ng ch y u vào v ông xuân và xuân hè, nh ng lúc th i ti t thay i


10

t ng t, nh ng ngày m t,
giai o n s sinh n cai s a.
+

m môi tr

ng cao. B nh phát sinh ch y u

E.coli
.
E.coli

:
.
.
.
-

.
.
cho nhau.
E.coli

,

.
+ Tri u ch ng:
L n con m c b nh có bi u hi n ch m ch p, bú ít ho c b bú (khi b n ng
và kéo dài), thân nhi t th ng h sau vài gi
n m t ngày. L n i a nhi u l n
trong ngày, phân l ng màu tr ng nh vôi, tr ng xám ho c h i vàng, cá bi t có
con i l n máu, mùi tanh kh m. L n con b ng tóp l i, da nh n nheo, lông xù, i
ng xiêu v o, phân dính bê b t xung quanh h u môn và khoeo chân.


11

+ i u tr : Dùng Baytrill 0,5% u ng, dùng liên t c 3 – 4 ngày. Li u
dùng 1ml/5kg P.
Dùng Doxy - Tialin li u: 1 ml/5 - 7 kg TT/ngày. Tiêm sâu b p th t
3 - 5 ngày
Ho c dùng: Enrofloxacin cho u ng ( i v i l n con theo m ) v i li u
i u tr 1ml/th tr ng/ngày, i u tr 3 - 5 ngày và k t h p B - complex 2 3ml/con ho c cho u ng Orezol.
+ K t qu : i u tr cho 105 con, trong ó có 101 con kh i, t l ch a
kh i t 96,19%.
- B nh viêm t cung
i u tr : Vi c i u tr c n t 2 m c ích là: Ph c h i nguyên v n niêm
m c t cung và ch c n ng co bóp c a c t cung.
i u tr c c b b ng cách th t r a âm o b ng dung d ch Han - iodine
10%. Sau ó t thu c kháng sinh vào trong t cung. i u tr toàn thân ta s
d ng m t trong s kháng sinh sau: Hanoxilin LA, Diclofenac, Hammolin LA
v i li u l ng 1ml/10kg TT, k t h p v i Anagil C và B-complex v i li u
1ml/10kg TT.
- H i ch ng hô h p l n:
+ Tri u ch ng: l n m t m i, hay n m, chán n, b ng hóp, t n s hô h p
t ng, th gi t c c, th th b ng, thân nhi t t ng, ho, ch y n c m t, n c m i.
+ i u tr : Dùng Tylospec tiêm b p, li u 1ml/10kg th tr ng/ngày.
Ho c dùng Hanceft tiêm b p, li u 1ml/10kg th tr ng/ngày. Các thu c u
dùng liên t c trong 3 - 5 ngày.
Analgin C: 1ml/10 - 15kg th tr ng có tác d ng gi m au, h s t, t ng
s c

kháng.
Bromhexin có tác d ng long m, giãn ph qu n, c t c n ho.
ADE B.complex, vitamin C có tác d ng t ng c ng s c kháng.
+ K t qu : ch a cho 46 con, trong ó có 42 con kh i, t l kh i t 91,9%.
- B nh viêm kh p:
+ Tri u ch ng: L n th ng b viêm kh p g i, kh p bàn và kh p ngón.
Lúc u con v t th ng i kh p khi ng, sau n ng d n và b què, ng i v n


12

ng, ng d y khó kh n, ch viêm th ng s ng , s vào con v t có bi u
hi n né tránh. L n r , lông xù, n m m t ch .
+ i u tr : Dùng Hanclamox li u 1ml/20kg th tr ng và Diclofenac
2,5% li u 1,5ml/10kg th tr ng, tiêm b p, dùng liên t c 3 - 5 ngày.
+ K t qu : ch a cho 14 con, trong ó có 14 con kh i, t l kh i t 100%.
- B nh gh :
+ Tri u ch ng: u tiên xu t hi n vùng da m ng nh mõm, g c tai,
t chi, sau m i lan d n kh p c th . Khi l n b gh , l n th ng có bi u hi n ng a.
+ i u tr : Tiêm Hamectin 2.5% 1ml/12 - 15 kg th tr ng.
+ K t qu : ch a cho 6 con, trong ó có 6 con kh i, t l kh i t 100%.
1.2.1.3. Công tác khác
+ Phun thu c sát trùng và thu c di t n i, ngo i ký sinh trùng cho àn l n.

.
+ Tham gia vào công vi c d n d p v sinh khu v c xung quanh chu ng
nuôi và trong các dãy chu ng: quét r a chu ng, t m cho l n, dùng máy b m
cao áp v sinh sàn chu ng, phun thu c sát trùng, quét vôi n n chu ng, hành
lang và
ng i trong tr i.
1.2.2. Ph ng pháp ti n hành
- V n d ng nh ng ki n th c lý thuy t ã h c vào th c ti n s n xu t m t
cách h p lý.
ra k ho ch cho b n thân, s p x p th i gian bi u h p lý thu
c k t qu t t nh t.
- Có tinh th n trách nhi m cao trong công vi c. Nghiêm ch nh ch p
hành các n i quy, quy nh c a nhà tr ng và c s th c t p.
- Khiêm t n h c h i cán b , công nhân cán b k thu t t i c s , tham
kh o các tài li u nâng cao trình chuyên môn.
- Tham kh o ý ki n và s giúp
c a Ban lãnh o Tr i ch n nuôi.


13

- Th ng xuyên liên h v i giáo viên h ng d n
xin ý ki n c a v
chuyên môn và nhi u l nh v c khác.
- Tham kh o m i tài li u chuyên môn liên quan n
tài nghiên c u
th c hi n thành công chuyên
nghiên c u khoa h c d i s ch
oc a
gi ng viên h ng d n.
1.2.3. K t qu ph c v s n xu t
1.2.3.1. Công tác v sinh ch m sóc àn l n:


.

, th
.
Làm t t công tác v sinh ch m sóc àn l n ã h n ch
c d ch b nh
phát tri n và lây lan, gi m ti u
c thi t h i kinh t c a tr i do d ch b nh gây
ra.
ng th i t o cho àn l n có s c
kháng t t, sinh tr ng và phát tri n
m nh, mang l i hi u qu kinh t cao.
- V sinh phòng b nh:
V i quy mô ch n nuôi l n công nghi p, công tác phòng b nh là khâu
quan tr ng hàng u,
c th c hi n nghiêm ng t quy t nh ph n l n n s
sinh t n c a tr i. Vi c phòng b nh
c t p chung 2 khâu: V sinh phòng
b nh và phòng b nh b ng vaccine.
V sinh phòng b nh luôn
c chú tr ng và th c hi n th ng xuyên
nh m ng n ch n m m b nh t bên ngoài xâm nh p vào chu ng nuôi, nh m
nâng cao s c
kháng không c hi u cho àn l n. Thu c sát trùng
cs
d ng tr i là: FAM - 30, Han - Iodine 10%, vôi b t,… Công tác v sinh
phòng b nh luôn
c th c hi n nh k hàng tu n c th :


14

Tr c c ng chính i vào tr i
c xây 1 h vôi kh trùng, nh k 1 tu n
2 l n thay vôi m i, m c ích cho các xe ra vào tr i i qua h sát trùng. Ngoài
c ng khu nhà ti p khách có phòng sát trùng và thay qu n áo cho khách tham
quan, mua bán l n,… tr c khi vào tr i. Luôn có m t bình thu c sát trùng s n
c a ra vào tr i phun sát trùng cho nh ng xe ra vào tr i. Trên
ng i vào
các khu chu ng
c r c vôi b t nh k 1 tu n 1 l n. Khu v c
ng i xung
quanh chu ng, khu c a công nhân nh k phun thu c sát trùng m i tu n 2 l n
b ng dung d ch FAM - 30 v i t l pha 1:200. Khu v c xung quanh chu ng nuôi
luôn
c d n s ch c và phun thu c sát trùng b ng dung d ch FAM - 30
Tr c c a ra vào m i chu ng nuôi có 1 h sát trùng ng tr c khi vào
chu ng. Trong chu ng nh k m i tu n phun sát trùng b ng FAM - 30, phun lên
n n chu ng, t ng, tr n b t và h th ng giàn mát. Ngoài ra s d ng dung d ch
anolít n ng
150mg/1lít (1 tháng 2 l n) phun vào không khí trong chu ng nuôi
nh m gi m mùi. Hai ngày m t l n dùng vôi b t r c lên hành lang và
ng i trong
chu ng và d i n n chu ng . nh k 2 tu n 1 l n phun vôi lên t ng chu ng.
Khu chu ng
c sau m i l a
thì toàn b t m phên sàn, úm, t m
g
c tháo và a ra ngâm trong b có xút, sau ó
c x t s ch b ng máy
x t áp l c, r i dùng xà phòng ánh l i b ng bàn ch i, x t s ch ngâm v i n c
vôi b t và thu c sát trùng. H th ng khung
c ánh s ch b ng bàn ch i v i
xà phòng, sau ó phun s ch b ng n c r i phun thu c sát trùng,
khô l p
phên và a l n nái ch
vào. Hàng ngày dùng thu c sát trùng ho c dung
d ch anolít lau phên sàn các l ng l n nái ang nuôi con. khu chu ng th t
sau khi xu t l n: Chu ng, máng n, b n c,…
c c r a s ch, phun thu c
sát trùng và phun vôi quanh t ng, chu n b nuôi l a m i.
1.2.3.2. Công tác thú y
Thái Nguyên là m t t nh có ngành ch n nuôi phát tri n v i nhi u trang
tr i, trung tâm ch n nuôi c a nhà n c, t nhân. Bên c nh ó, vi c ch n nuôi
trong các h gia ình có quy mô nh v n còn. Do ó, tình hình d ch b nh
trong t nh c ng khá ph c t p. Riêng i v i tr i, do làm t ng i t t công tác
phòng và tr b nh nên tình hình d ch b nh t i ây ch t p trung vào m t s
b nh
ng hô h p, tiêu hoá.


15

Công tác tiêm phòng
Th c hi n ph ng châm “Phòng b nh h n ch a b nh”, tr i th c hi n
quy trình tiêm phòng r t nghiêm ng t.
Bên c nh công tác v sinh phòng b nh ra, k t h p phòng b nh b ng
vaccine và thu c nh k nh m nâng cao s c kháng c hi u cho àn l n
các l a tu i. Tiêm phòng b t bu c các b nh nh : D ch t l n, LMLM, khô
thai,… Tiêm s t phòng b nh tiêu ch y l n con. Nh ng do công tác v sinh
phòng b nh c a tr i t ng i t t ã h n ch r t nhi u
c m m b nh t bên
ngoài vào. S l ng àn l n nuôi l n, vaccine ch y u dùng là vaccine nh p
ngo i, giá thành 1 li u vaccine cao nên ph i tính n l i nhu n kinh t , vì v y
vi c s d ng vaccine
c tính toán sao cho phù h p cho t ng l a tu i và
mùa v b nh hay x y ra tr i mà dùng nh ng lo i vaccine cho thích h p.
Trong quá trình th c t p t i c s tôi ã tham gia công tác tiêm phòng
cho àn l n con và l n nái. i v i l n con tôi ã tiêm phòng các b nh nh l
m m long móng, d ch t , suy n…
B ng 1.2: L ch tiêm phòng cho àn l n th t, l n h u b và l n nái
c a tr i
Lo i l n
L n th t

l nh u
b

L n nái

Tu i c a l n

Lo i vacxin s d ng

Phòng b nh

4 – 6 ngày
16 -18 ngày
28 ngày
35 ngày
42 ngày
50 ngày
Ch a 63 ngày

Reppisure one
Circo
Colapes
LMLM
Colapes
PTH, T d u
Colapes

Suy n
Viêm da, s ng th n
D ch t l n
L m m long móng
D ch t l n
Phó th ng hàn, t huy t trùng
D ch t l n

Ch a 70 ngày

Circo

Viêm da, s ng th n

Ch a 77 ngày
Ch a 84 ngày
Ch a 91 ngày

Reppisure
PR – Vac
LTC

Suy n
Gi d i
Phân tr ng l n con

Sau
Sau

Parowsure B
LMLM

Lepto, Khô thai
L m m long móng

10 ngày
15 ngày


16

.
Tôi ã cùng cán b k thu t c a tr i tiêm phòng các lo i vacxin và k t
qu
u t 100% an toàn.
1.2.1.3. Công tác khác
- Công tác
l n, b sung s t, b m tai và thi n l n:
38 ca v i m i ca u t v s l ng l n con s sinh úng theo
tiêu chu n c a tr i giao khoán cho công nhân. Tr c khi
chu n b kh n
lau, úm l n con, kìm b m nanh, panh k p, kéo, bông c n, xilanh, oxytocine
và r a tay th t s ch.
Khi l n con ra m t tay c m mình con l n dùng kh n lau s ch nh t
m i, mi ng, toàn thân cho l n con
hô h p thu n l i và tránh b c m l nh.
Các ng tác ph i nh nhàng, khéo léo
tránh cho l n con kêu nhi u làm
nh h ng n l n m .
C t r n: Ch c t r n cho l n con nh ng tr ng h p r n quá dài, dùng
ch th t l i ch c t,
dài r n
l i kho ng 4-5cm r i c t b ng kéo b m ã
c sát trùng, sau ó sát trùng lên v t c t.
B m nanh: Dùng kìm b m nanh b m s nanh là 8 cái, không b m quá
nông d làm t n th ng b u vú c a l n m , nh ng c ng không
c b m quá
sâu d gây viêm l i cho l n con C t uôi: Nên c t uôi cho l n con s sinh trong
vòng 24 gi sau khi
gi m stress cho l n con, tr c khi c t uôi dùng panh
b m vào uôi cách kh p uôi n i v i c th kho ng 2,5 cm sau ó m i c t. uôi s
lành l i sau 7 n 10 ngày.
Cân kh i l ng s sinh và ghi vào s , r i a t ng con vào úm. Sau
khi l n m
xong thì dùng thu c tím 0,1% th t r a t cung cho l n m , r i
nhanh chóng d n v sinh chu ng
và a àn l n con vào bú s a u càng
s m càng t t.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×