Tải bản đầy đủ

Xây dựng quy trình phòng trị bệnh và ch ăm sóc, nuôi dưỡng cho gà Cáy Củm giai đoạn 1 ngày tuổi đến 8 tuần tuổi tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG
I H C NÔNG LÂM
---------------------

NÔNG TH TH M

Tên

tài::

XÂY D NG QUY TRÌNH PHÒNG TR B NH VÀ CH M SÓC, NUÔI
D

NG CHO GÀ CÁY C M GIAI O N 1 NGÀY TU I
N 8 TU N TU I T I THÁI NGUYÊN

KHÓA LU N T T NGHI P


H

ào t o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành : Thú y
Khoa

: Ch n nuôi Thú y

Khóa h c

: 2010 - 2014

Thái Nguyên – 2014


I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG
I H C NÔNG LÂM
---------------------

NÔNG TH TH M

Tên

tài::

XÂY D NG QUY TRÌNH PHÒNG TR B NH VÀ CH M SÓC, NUÔI
D

NG CHO GÀ CÁY C M GIAI O N 1 NGÀY TU I
N 8 TU N TU I T I THÁI NGUYÊN

KHÓA LU N T T NGHI PH

ào t o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

Khoa

: Ch n nuôi Thú y

Khóa h c

: 2010 - 2014

Gi ng viên h

ng d n : TS. Bùi Th Th m

Thái Nguyên – 2014


L IC M

hoàn thành
hi u tr

ng

N

t th c t p này em xin chân thành c m n Ban giám

i h c Nông lâm Thái Nguyên, Ban ch nhiêm khoa Ch n nuôi

thú y cùng các th y cô ã trang b cho em nh ng ki n th c c b n, giúp em
cb

c

u áp d ng nh ng ki n th c ó vào công vi c chuyên môn.

c bi t, em xin bày t lòng bi t n sâu s c t i cô giáo TS. Bùi Th
Th m ã tr c ti p h

ng d n, t n tình ch b o và giúp

trình th c t p và hoàn thành chuyên

này.

Em xin chân thành c m n t i Ban lãnh
nhánh nghiên c u và phát tri n

o cùng m i thành viên c a chi

ng th c v t b n

khoáng mi n núi ã t o i u ki n giúp
t t n i dung c a chuyên

em trong su t quá

a – công ty c ph n khai

v m im t

em có th th c hi n

này.

Cu i cùng em xin kính chúc các th y cô giáo, gia ình, b n bè s c kh e
và công tác t t.
Em xin chân thành c m n!
Thái Nguyên,ngày

tháng

Sinh viên

Nông Th Th m

n m 2014


L I NÓI

U

Th c t p t t nghi p có vai trò quan tr ng v i m i sinh viên. Th i gian
này chính là kho ng th i gian th c t b ích
c a mình, t

ó n ng cao h n trình

chuyên môn và tích l y d n nh ng

kinh nghi m th c t . ó là i u ki n t t
ã

m i sinh viên trau d i k n ng

ng d ng nh ng ki n th c c b n

c h c t p k t h p v i khoa hoc k thu t

ng th i ng d ng tr c ti p

vào cu c s ng nh m em l i n ng su t cao trong ch n nuôi. T
mình tác phong làm vi c úng

n, n ng

Xu t phát t nh ng c s trên,

ó, t o cho

ng, sáng t o trong công vi c.
cs

ng ý c a khoa ch n nuôi thú

y và s ti p nh n c a c s th c t p em ã

c v th c t p t i: Tr i ch n

nuôi
b n

ng v t hoang dã c a Chi nhánh nghiên c u & Phát tri n
a.
c s nh t trí c a nhà tr

ng và Ban ch nhi m khoa CNTY tr

i h c Nông Lâm Thái Nguyên,
nuôi
b n

ng th c v t

ng th i

c s ti p nh n c a tr i ch n

ng v t hoang dã c a chi nhánh nghiên c u &phát tri n
a thái nguyên, em ã ti n hành chuyên

trình phòng tr b nh và ch m sóc, nuôi d
ngày tu i

ng th c v t

t t nghi p : “Xây d ng quy

ng cho gà Cáy C m giai o n 1

n 8 tu n tu i t i Thái Nguyên ’’.
c s d n d t và t n tình c a cô giáo h

c a b n thân, em ã hoàn thành chuyên

nh ng sai sót. Em r t mong
chuyên

c a em

ng d n cùng s n l c

này. Do m t s y u t khách

quan c ng nh ch quan c a b n thân, chuyên

b n bè

ng

c a em không tránh kh i

c s quan tâm góp ý c a th y cô giáo và
c hoàn thi n h n.


DANH M C CÁC B NG
Trang
B ng 1.1. L ch phòng b nh b ng vaccine cho gà ......................................... 10
B ng 1.2. K t qu ph c v công tác s n xu t ............................................... 14
B ng 2.1. Yêu c u nhi t
B ng 2.2.

và m

: .......................................................... 27

i u ki n chu n b nuôi gà cáy c m ............................................ 35

B ng 2.3. Sinh tr

ng tích l y c a gà Cáy C m (n=40) .............................. 39

B ng 2.4. Sinh tr

ng tuy t

B ng 2.5. Kích th

c các chi u o c a gà Cáy C m tr

i c a gà Cáy C m ........................................ 41

ng thànhError! Bookmark not de

B ng 2.6. Tiêu t n th c n/1 kg t ng kh i l ng qua các giai o n thí
nghi m (g/con/ngày) .................................................................... 42
B ng 2.7. Quy trình s d ng vacxin và phòng b nh cho gà Cáy C m ......... 43
B ng 2.8. M t s b nh th ng g p trên àn gà Cáy c m giai o n 1NT 8TT .............................................................................................. 44
B ng 2.9. K t qu

i u tr và t l kh i b nh khi dùng các phác

i u tr . 44


DANH M C CÁC HÌNH
Trang
Hình 2.1.

th sinh tr

Hình 2.2. Bi u

sinh tr

ng tích l y c a gà thí nghi m ................................ 40
ng tuy t

i c a gà Cáy C m .............................. 42


DANH M C CÁC T

Kg

Kh i l

G

Gam

Kcal

Kilocalo

Ml

Mililit

Cs

C ng s

UBND

VI T T T

ng

y ban nhân dân

Ha

hecta

m2

Mét vuông

Nxb

Nhà xu t b n

STT

S th t

NT

Ngày tu i

TT

Tu n tu i


M CL C
Trang
PH N 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T............................................ 1
1.1. I U TRA C B N................................................................................ 1
1.1.1. i u ki n t nhiên c a c s th c t p t t nghi p ................................... 1
1.1.2.

i u ki n kinh t - xã h i ................................................................... 3

1.1.3. Tình hình s n xu t c a Tr i ch n nuôi
Công ty nghiên c u & Phát tri n
1.1.3.1.

ng v t bán hoang dã thu c

ng th c v t b n

a................................... 6

i v i ngành ch n nuôi ..................................................................... 6

1.1.4. ánh giá chung...................................................................................... 8
1.2. N I DUNG VÀ K T QU PH C V S N XU T ............................... 8
1.2.1. N i dung................................................................................................ 8
1.2.2. Ph

ng pháp nghiên c u ....................................................................... 9

1.2.3. K t qu ph c v s n xu t ....................................................................... 9
1.3. K t lu n và ki n ngh .............................................................................. 14
1.3.1. K t lu n ............................................................................................... 14
1.3.2.

ngh ................................................................................................ 14
NGHIÊN C U KHOA H C ............................. 15

PH N 2: CHUYÊN
2.1.

TV N

........................................................................................ 15

2.1.1. Tính c p thi t c a

tài ....................................................................... 15

2.1.2. M c tiêu c a

tài .............................................................................. 16

2.1.3. Ý ngh a c a

tài ................................................................................ 16

2.2. T NG QUAN TÀI LI U ....................................................................... 16
2.2.1. C s khoa h c .................................................................................... 16
2.2.2. Các ch tiêu ánh giá kh n ng sinh tr
2.2.3. Các y u t

nh h

2.2.4. M t s b nh th

ng c a gà .............................. 19

ng t i kh n ng sinh tr

ng c a gà ........................ 19

ng g p khi nuôi ........................................................ 24


2.3.

IT

NG, N I DUNG VÀ PH

NG PHÁP NGHIÊN C U ........ 24

2.3.1.

it

ng nghiên c u .......................................................................... 24

2.3.2.

a i m, th i gian ti n hành ............................................................... 25

2.3.3. N i dung nghiên c u ........................................................................... 25
2.3.4. Ph

ng pháp ti n hành ........................................................................ 25

2.4. K T QU VÀ PHÂN TÍCH K T QU ................................................ 35
2.4.1. Yêu c u k thu t chu n b nuôi gà Cáy C m ....................................... 35
2.4.2. Sinh tr

ng c a gà Cáy C m ............................................................... 36

2.4.3. Hi u qu s d ng th c n gà Cáy C m t 1-8 tu n tu i ....................... 42
2.4.4. K t qu phòng và tr b nh cho gà Cáy c m.......................................... 43
2.5. K T LU N, T N T I VÀ

NGH ................................................... 45

2.5.1. K t lu n ............................................................................................... 45
2.5.2. T n t i ................................................................................................. 45
2.5.3.

ngh ................................................................................................ 45

TÀI LI U THAM KH O........................................................................... 47
I. Tài li u Ti ng Vi t ..................................................................................... 47
II. Tài li u n

c ngoài ................................................................................... 47


1
PH N 1
CÔNG TÁC PH C V S N XU T

1.1. I U TRA C

B N

1.1.1. i u ki n t nhiên c a c s th c t p t t nghi p
Tr i ch n nuôi
tri n

ng th c v t b n

Phú L
L

ng v t hoang dã c a Chi nhánh nghiên c u & Phát
a

c xây d ng trên

ng, t nh Thái Nguyên.

a bàn xã T c Tranh, huy n

ây là xã thu c phía nam c a huy n Phú

ng có các i u ki n t nhiên nh sau:

1.1.1.1. V trí

a lý

Xã T c Tranh thu c huy n Phú L
t nh Thái Nguyên, n m

ng là m t xã trung du mi n núi c a

phía Nam c a huy n cách trung tâm thành ph

30km, v i t ng di n tích là 2559,35 ha. V trí

a lí c a xã nh sau:

Phía B c giáp xã Phú ô và xã Yên L c
Phía ông giáp xã Minh L p và Phú ô
Phía Tây giáp xã Yên L c và xã Ph n M
Phía Nam giáp xã Vô Tranh
Xã T c Tranh bao g m 24 xóm và chia thành 4 vùng.
Vùng phía Tây bao g m 5 xóm: Tân Thái, Bãi B ng, Khe C c, Minh
H p,

p Tràn.
Vùng phía ông bao g m 7 xóm: G c Lim,

G o, Ngoài Tranh,

an Khê, Thác Dài, G c

ng Lòng.

Vùng tâm bao g m 7 xóm: Cây Th , Khe Xiêm, Sông G ng,
Danh,

ng Hút, Quy t Th ng, Quy t Ti n.
Vùng phía b c g m 5 xóm: G c C , G c Mít,

Tâm,

ng

ng Ti n.

ng L

ng,

ng


2
1.1.1.2.

a hình

t ai

Xã T c Tranh có t ng di n tích là 2559,35 ha, trong ó di n tích
d ng là 2556,35 ha, chi m 99,9%
di n tích

t ch a s d ng là 3 ha chi m 0,1% t ng

t t nhiên c a xã, di n tích

ó là nh ng vùng

t ven

t ch a s d ng chi m t l r t nh ,

ng, ven sông.

M c dù là xã s n xu t nông nghi p, tuy nhiên di n tích
u ng

i c a xã r t nh , ch có 0,15 ha/ng

0,03 ha/ ng

i,

tm tn

m. Di n tích

c c a xã t

tm tn

ng

C u ch y qua v i 3

p ng n n

t

t s i c m, di n tích

lâu n m

t có

i, di n tích

i tiêu.

t ru ng ít, thu c lo i

t cát

t s i c m chi m t l l n nh t so v i các lo i
màu m cao thích h p cho nhi u lo i cây tr ng
c 1011,3 ha chè, bình quân

t

i.

a hình c a xã t
ng xen k ,

i ít ch y u là sông, su i, ao,

c bi t xã có kho ng 3km dòng sông

c bi t là cây chè. Toàn xã tr ng

0,111 ha chè/ ng

t tr ng lúa ch có

i.

c ph c v cho vi c t

t ai c a xã ch y u là

t khác nhìn chung

t bình quân

c là 43,52 ha v a có tác d ng nuôi tr ng thu s n

v a ph c v cho s n xu t nông nghi p,

pha th t,

i trong ó

t tr ng hoa màu 0,008 ha/ ng

Di n tích

ts

ng

i ph c t p, nhi u

i núi h p và nh ng cánh

a hình còn b chia c t b i các dòng su i nh ,

t ai th

ng

i gió mùa, dao

ng

xuyên b r a trôi.
1.1.1.3. Th i ti t - khí h u
Xã T c Tranh n m trong vành ai khí h u nhi t
v nhi t
t tháng 4

trong n m t

i cao, th hi n rõ

b n mùa. Mùa hè kéo dài

n tháng 8, khí h u nóng m, m a nhi u, nhi t

bu i tr a nhi t
th

ng

có khi lên t i 37 – 38oC.

ng xuyên có m a giông và gió l c. Mùa
n tháng 2 n m sau, v i nh ng

t gió mùa

trung bình 25oC

m t 75 – 82 %, tr i n ng g t,
ông kéo dài t cu i tháng 10
ông B c, nhi t

th p,

m


3
không khí th p, l

ng m a không áng k , hay xu t hi n s

ng mu i, rét

m rét h i gây nhi u khó kh n cho ngành tr ng tr t, ch n nuôi c a xã và sinh
ho t c a ng

i dân. Mùa xuân tr i th

ng m, m a phùn kéo dài,

m

không khí cao t o i u ki n cho các vi sinh v t gây b nh d ch cho cây tr ng
và v t nuôi. Khí h u mùa thu ôn hòa, mát m thu n l i cho s n xu t và sinh
ho t c a ng

i dân.

i u ki n khí h u c a xã r t a d ng là i u ki n thu n l i

phát tri n

cây tr ng v t nuôi, tuy nhiên c ng gây nh ng khó kh n không nh cho s n
xu t nông nghi p và sinh ho t c a nhân dân.
* V giao thông
Huy n Phú L
Nguyên – Phú L
ang

ng có qu c l 3 ch y qua n i li n thành ph Thái

ng – B c K n. Xã T c Tranh có m ng l

c phát tri n m r ng, có

qua trung tâm xã, 100% các xã có
km

ng bê tông, 5 km

i giao thông

ng huy n l r i nh a dài 3,6km ch y
ng ô tô

n trung tâm, ngoài ra còn có 5

ng c p ph i, còn l i là

ng

t.

* V th y l i
Xã T c Tranh có sông C u ch y qua, có

dài kho ng 3 km, ch ch y

qua vành ai c a xã. Xã có nhi u su i nh nh ng phân b không
công tác th y l i không thu n ti n g p nhi u khó kh n. Ph n l n l
t

i c a xã ph thu c vào l

ng n

cm ad n

u, làm cho
ng n

c

n s n xu t nông nghi p g p

nhi u khó kh n.
ph c v cho nhu c u s n xu t n
nông nghi p c a ng

c sinh ho t và ph c v s n xu t

i dân, xã ã xây d ng m t tr m b m n

cho mùa khô, nâng cao n ng xu t cây tr ng, c i thi n
1.1.2.

c cung c p n

c

i s ng nhân dân.

i u ki n kinh t - xã h i
-

i u ki n kinh t :

T c Tranh là m t xã có c c u kinh t
ph n kinh t cùng ho t

ng.

a d ng bao g m nhi u thành


4
V s n xu t nông nghi p: s n xu t nông nghi p chi m m t t tr ng l n,
em l i thu nh p chính cho ng

i dân. Trong xã có t i h n 80% s h tham

gia s n xu t nông nghi p. Vi c k t h p ch t ch gi a tr ng tr t và ch n nuôi
ã nâng cao hi u qu kinh t , góp ph n t ng thu nh p cho ng
V lâm nghi p: do là m t xã vùng núi có nhi u
lâm nghi p c ng
V d ch v : v i

i dân.

i nên vi c tr ng cây

c chính quy n và nhân dân trong xã quan tâm th c hi n.
c tính dân c th a,

i s ng th p nên d ch v m i ây m i

c phát tri n, ch y u là các hàng t p hóa ph c v cho cu c s ng hàng ngày. Tuy
nhiên hi n nay d ch v

ang có s phát tri n áng k góp ph n em l i b m t m i

cho xã.
Nhìn chung n n kinh t c a xã còn kém phát tri n, v n mang tính t
phát quy mô nh , s n xu t ch a

c c gi i hóa cao nên hi u qu còn th p,

i s ng nhân dân còn ch a cao.
- Tình hình v n hóa - xã h i:
Xã T c Tranh có 2.050 h gia ình và 8.905 nhân kh u trong ó có h n 80%
s h gia ình s n xu t nông nghi p còn l i là s n xu t công nghi p và d ch v .
Trình
tr em trong

dân trí c a ng
tu i i h c

s h c sinh trong tr

i dân trong xã ngày càng nâng cao. T t c các
u

c

n tr

ng. N m h c 2012 – 2013 t ng

ng m m non là 505 em, t ng s h c sinh ti u h c là 790

em, t ng s h c sinh trung h c c s 656 em. K t qu h c sinh ã t t nghi p
l p 9 là 160/165 em

t 96.7%.

Vi c ch m sóc s c kh e cho ng
2012 xã ã
ng

a vào ho t

i dân ngày càng

c quan tâm. N m

ng tr m y t m i, góp ph n ph c v t t h n cho

i dân.
- V tr ng tr t
, gieo tr ng nh ng cây m i có

n ng su t cao, t ng hi u qu kinh t .


5
Di n tích tr ng lúa là 161,42 ha, rau màu là 39,58 ha,
hàng n m là 200 ha. Theo báo cáo s k t 6 tháng

t tr ng cây

u n m 2013 tình hình s n

xu t tr ng tr t nh sau:
- Cây l

ng th c và cây hoa màu:

T ng di n tích gieo tr ng c a v chiêm xuân là 197 ha
ho ch trong ó: di n tích lúa cao s n là 143 ha
xuân

t 53,87 t /ha x 161,3 ha = 868,92 t

v i di n tích 4,6 ha t
khác nh

ng 16,33 t n

, l c, mía....phát tri n t t và

- Cây chè:
chính cho ng
tháng

ng

t 101,02% k

t 102,14%; N ng su t lúa

t 99,12%; Ngô

t 35,5 t /ha,

t 83,72%; Các lo i cây hoa màu

t ch tiêu

ra.

ây là lo i cây tr ng ch y u c a xã, em l i thu nh p

i dân. T ng di n tích tr ng chè là 101,3 ha. Trong ó 6

u n m do cây chè v a tr i qua th i kì l nh kéo dài nên kh n ng

sinh tr

ng còn th p, n ng su t ch a cao. Giá chè cao h n n m tr

nh ng giá phân bón v n cao nên l i nhu n mà ng
M c d u v y, ng

i dân ang t p trung

canh chè cành, m t gi ng chè ch t l
chu ng. V i s

ut

i dân thu

c

c còn ít.

tr ng, s n xu t và thâm

ng cao ang

u t nh v y, thu nh p c a ng

c th tr

ng

a

i dân v cây chè ch c

ch n s cao h n.
- Cây lâm nghi p: công tác tr ng r ng ph xanh
c quan tâm th c hi n th

ng xuyên.

t tr ng

i núi tr c

c bi t n m 2008 d án 661 ã

c nghi m thu, góp ph n cung c p cây gi ng cho

a ph

ng.

- V ch n nuôi:
Trong m y n m g n ây ã
và ch t l

ng. M t s gi ng v t nuôi

t

c
c

t

cs

n

nh v c s l

ng

a vào nuôi th nghi m và cho kh

n ng thích nghi t t, cho hi u qu kinh t cao so v i các gi ng hi n có. Theo s
li u i u tra t ng àn gia súc, gia c m 6 tháng cu i n m 2013 nh sau:
T ng àn trâu bò có 338 con, nhìn chung àn trâu bò
khá t t. Tuy nhiên do th i ti t l nh kéo dài trong v
h t th c n nên sau v

ông àn trâu bò g y h n tr

c ch m sóc

ông cùng v i s thi u
c ó. M c tiêu ch n nuôi


6
trâu bò c a ng

i dân là s n xu t bò th t,

cung c p th t cho th tr

ng. Vì

th các gi ng bò th t có n ng su t cao h n nh lai Sind, lai Zebu…
ng

c

i dân chú tr ng ch n nuôi.

th c bán công nghi p nên hi u qu cao h n. Ngoài các gi ng l n
thì các gi ng l n lai, l n ngo i c ng
n m 2013, do bi n

a ph

ng

c nuôi t i ây. Trong 6 tháng

u

ng c a giá c th tr

ng, th c n t ng giá, giá l n th t

gi m m nh, cho nên àn l n c a xã có xu h

ng i u ti t gi m.

T ng àn gia c m nuôi là 13.220 con, ch y u là các gi ng gia c m
ph

ng, gà là

it

ng

c nuôi ch y u

ây, ngan và v t

1.1.3. Tình hình s n xu t c a Tr i ch n nuôi
Công ty nghiên c u & Phát tri n
1.1.3.1.

a

c nuôi ít h n.

ng v t bán hoang dã thu c

ng th c v t b n

a

i v i ngành ch n nuôi

Ch n nuôi m t s
Ch n nuôi h
có 10 con h

u.

ng v t nh : H
u: ây là hai

àn h

u

u Sao, l n r ng, ng a B ch, gia c m.

it

ng

c nuôi s m

tr i, hi n tr i

c nuôi nh t trong chu ng có sân v n

ng,

m c ích s n xu t con gi ng và l y nhung.
Hi n tr i có 250 con l n, có 3

c gi ng, 25 l n nái sinh s n, 8 l n nái

h u b , còn l i là l n con theo m , l n con cai s a và l n choai. M c ích nuôi
àn l n ch y u là nghiên c u, s n xu t con gi ng và bán l n th t ra th tr

ng.

Ch n nuôi ng a B ch: t tháng 2/2013 tr i nh p thêm 5 con ng a
nâng t ng s ng a c a tr i lên 28 con, v i m c ích sinh s n, t o s n ph m
ng a b ch và cao Ng a B ch cung c p cho th tr

ng.

Ch n nuôi gia c m: hi n nay tr i ang nuôi và nhân gi ng gi ng gà
Cáy C m.


7
1.1.3.2. Ngành tr ng tr t
Tr ng tr t m t s cây n qu ch y u là b

i và i, ngoài ra còn tr ng

thêm lê, m n, mít.
Tr ng và s n xu t các lo i c
ra th tr

ph c v ch n nuôi và cung c p gi ng

ng.
Cung c p s n ph m c a tr i cho th tr

ng.

Tr i chú ý công tác phòng b nh bao g m các n i dung:
H n ch không cho ng
nhân

i ngoài vào trong khu v c ch n nuôi, công

c trang b qu n áo b o h lao
Chu ng tr i

c quét d n s ch s : thay

ngày 1 l n, máng n máng u ng thay n
n, c ng rãnh
Th

ng.
m lót 2 l n/ tu n, d n phân

c và r a s ch tr

c và sau khi cho

c kh i thông.

ng xuyên phun thu c sát trùng Vetvaco-iotdin v i t n su t 2

l n/tu n. Khi xung quanh có d ch b nh x y ra thì phun thu c sát trùng
Vetvaco-iotdin, Navet-iodine ho c Benkocid v i t n su t 2 ngày/l n, k t h p
r c vôi

ng i trong tr i.
Tr i ch n nuôi ã th c hi n nghiêm ng t l ch tiêm phòng cho toàn b

àn gia c m theo các giai o n tu n tu i.
Hàng n m àn l n tiêm vaccine vào v

ông xuân và hè thu th

ng

vào tháng 2 – 3 và tháng 8- 9.
i v i ng a và h

u ch a chú tr ng

n công tác tiêm phòng

vaccine do không có vaccine.
Nh ti n hành t t công tác phòng b nh cho àn gà, cho nên trong quá
trình s n xu t ã phòng ng a t t, không
àn gia c m phát tri n t t.

x y ra nh ng d ch b nh trong tr i.


8
1.1.4. ánh giá chung
1.1.4.1. Thu n l i
a bàn th c t p t t nghi p là m t xã thu n nông v i di n tích r ng,
t ai phong phú, khí h u thu n l i cho phát tri n tr ng tr t và ch n nuôi

c

bi t là phát tri n tr ng tr t trong ó có cây chè là ch y u.
Xã có

i ng cán b tr , nhi t tình n ng

ng áp d ng ti n b khoa

h c k thu t vào s n xu t, nâng cao n ng su t cây tr ng v t nuôi,
tri n,

i s ng nhân dân

a xã phát

c c i thi n.

Chính sách phát tri n c a nhà n

c ã t o i u ki n cho n n kinh t

phát tri n, nhi u chính sách h tr phát tri n s n xu t,
ã em l i l i ích thi t th c cho ng

u t cho nông nghi p

i dân.

1.1.4.2. Khó kh n
T c Tranh là m t xã trung du mi n núi có
th a, phân b không

a hình ph c t p, dân c

u gây k
.

Phong t c t p quán s n xu t c a ng
dân trí còn th p nên vi c

i dân còn l c h u, b o th , trình

a khoa h c k thu t vào s n xu t còn g p nhi u

khó kh n. Là m t xã nghèo, c s h t ng còn thi u th n,
còn khó kh n ch a có v n

u t kinh doanh s n xu t trên quy mô l n.

Công tác tiêm phòng trên àn v t nuôi ch a
d ch ch a t t, công tác tuyên truy n cho ng

c tri t

i dân còn h n ch .

1.2. N I DUNG VÀ K T QU PH C V S N XU T
1.2.1. N i dung
-

i u tra tình hình s n xu t t i c s .

- Nghiên c u

c i m sinh h c c a gà Cáy C m:

+ Hình d ng
+ T p tính
+ Kh n ng sinh tr

i s ng nhân dân

ng, phát d c

, v sinh phòng


9
- Nghiên c u v quy trình ch m sóc, nuôi d

ng .

- Nghiên c u v công tác phòng và i u tr b nh t i c s th c t p.
- Ti n hành nghiên c u chuyên

khoa h c trên àn gà Cáy C m t i n i

th c t p.
- Tham gia công tác khác.
1.2.2. Ph
-

ng pháp nghiên c u

i u tra l y s li u: h i cán b ph trách v k thu t chuyên ngành, s

d ng s li u s n có c a c s s n xu t, k t h p v i quan sát th c ti n
th p s li u theo m u c a

c

thu

ng.

c s .
.
-

.

-

.

-

.

-

.

1.2.3. K t qu ph c v s n xu t
1.2.3.1. Công tác thú y
Ch n b chu ng tr i tr

c khi nh p gà: tr

c khi nh p gà vào chu ng

nuôi 5 ngày chúng tôi ti n hành v sinh chu ng nuôi. Chu ng nuôi

cc

r a s ch s b ng vòi cao áp và phun thu c sát trùng Biocid- 30%, n ng
100ml/ 40 lít n
nuôi

c, 1 lít dung d ch/ 4m2. Sau khi v sinh, sát trùng, chu ng

c khóa c a, kéo b t, che rèm kín.
T t c d ng c ch n nuôi nh máng n, máng u ng, ch p s

úm…

u

gà vào nuôi.

c c r a, v sinh s ch s và phun thu c sát trùng tr

i, quây
c khi

a


10
m lót
khi

c s d ng là tr u khô, s ch và

a gà vào m t ngày,
Chu ng nuôi khi

dày c a

c phun sát trùng tr

c

m lót tùy theo i u ki n th i ti t.

a gà vào ph i

m b o các thông s k thu t: s ch

s , khô ráo, thoáng mát v mùa hè, m áp v mùa ông, có rèm che, èn chi u
sáng, qu t

ch ng nóng.

Trong quá trình nuôi

nh k phun thu c sát trùng 2 tu n/ 1 l n,

o

tr u 1 l n/ tu n, quét d n v sinh xung quanh chu ng nuôi hàng tu n. Máng
n, máng u ng

c v sinh c r a th

ng xuyên.

Phòng b nh b ng vaccine
Trong quá trình nuôi d

ng

phòng b nh cho gà chúng tôi s d ng

các lo i vaccine sau:
B ng 1.1. L ch phòng b nh b ng vaccine cho gà
Ngày tu i

Lo i vaccine

Phòngb nh

Lasota l n 1

Newcastle

Ph

ng pháp

L 100 li u pha v i 8 ml n c c t,
nh m t, m i 1-2 gi t

3
u
5

u

Pha vào n

C u trùng

21
28

c u ng
l n/ tu n

nh k 1

Gumboro l n 1

Gumboro

L 100 li u pha v i 8 ml n c c t,
nh 2 gi t vào m t, m i, m m

H5N1

Cúm gia c m

Tiêm d i da v trí 1/3 d i c
ho c v trí x ng c v i li u 0,3
ml/con

Lasota l n 2

Gumboro

L 100 li u pha v i 8 ml n c c t,
nh 2 gi t vào m t, m i

Gumboro l n 2

Newcastle

L 100 li u pha v i 8 ml n c c t,
nh m t, m i 1- 2 gi t

T huy t trùng

Phòng b nh t
huy t trùng

7

14

L 100 li u pha v i 8 ml n c c t,
nh m t, m i cho gà

Tiêm d

i da, li u 1ml/con.


11
Phòng b nh b ng v sinh phòng b nh
h n ch t i m c th p nh t nh ng tác
tr i ã r t quan tâm
tôi

ng không có l i cho àn gà,

n công tác v sinh thú y. Trong quá trình ch n nuôi, chúng

nh k t ng v sinh chu ng tr i, kh i thông c ng rãnh, phát quang b i r m,

phun thu c sát trùng di t ru i mu i, th

ng xuyên v sinh máng n máng u ng

và các trang thi t b khác. Th c hi n ph

ng châm cùng vào, cùng ra h n ch ra

vào trong tr i.
Theo dõi và phát hi n b nh trên àn gà
Do công tác phòng b nh c ng nh l a ch n gà gi ng t t nên trong quá
trình th c t p t i tr i ch a có b nh xu t hi n gây nh h

ng t i àn gà.

1.2.3.2. Công tác ch n nuôi
Ch n l c gà gi ng: gi ng là ti n
có vai trò quan tr ng nh h

ng l n

chính, vì v y ch t l

n sinh tr

ng con gi ng

ng và phát tri n c a àn gà.

Ch n gà con 1 ngày tu i có lông bóng, khô, chân bóng m p,
nhanh nh n, r n khép kín, khô.

ng v ng,

àn b m không m c b nh truy n nhi m,

kh e m nh. Lo i b nh ng con gà khuy t t t khoèo chân, h r n, v o m ,
lông

t b t, cánh xã.
Giai o n úm gà: 1- 21 ngày tu i: ây là giai o n kh i i m c a gà,

òi h i ng

i nuôi ph i ch m sóc th t chu áo.

trong giai o n này chúng tôi cho gà n
m, nhi t

,

ch

kích thích gà phát tri n,
t do, bên c nh các ch

thông thoáng h p lý.

Úm gà con: là hình th c t o nhi t nhân t o

s

i m cho àn gà, áp

ng nhu c u nhi t cho àn gà vì trong t nhiên gà con
ã th c hi n

y

các quy trình v sinh thú y, th i gian

chúng tôi ti n hành quây cót
tr

c óv i

c gà m

p. Sau khi

tr ng chu ng

úm cho gà, lót n n b ng tr u ã qua kh trùng

dày kho ng 10 cm, chu n b các thi t b s

có ch p 100W), b t úp c n 2 l p

i( èn ga, èn tròn

gi nhi t cho ô úm. Dùng nhi t k


12
ki m tra nhi t

úm tr

c khi nh p gà

c a nhi t t a ra trong ô úm. Trong tu n

ng th i

mb o

b s

i và pha h n h p n

c

u h n. Máng n

giai o n này s c

ng glucose( 5g/ lít n

c) + vitamin C (2g/l)

tránh hi n t

Nhu c u nhi t

t ng s c

kháng

kháng c a gà còn y u, vi sinh v t gây b nh

d dàng xâm nh p và gây b nh. Sau khi cho gà u ng
cho gà n

c

c khi gà con nh p tr i 2- 3 gi thì m thi t

+ Bcomplex(1g/l), nh kháng sinh d phòng Genta-tylo
cho gà. Vì

u

u tiên cho gà n b ng khay, nh v y

gà s t p n nhanh h n c ng nh b trí th c n cho gà
có dung tích kho ng 1,5- 2 lít. Tr

ng

n

c 1- 2 gi m i

nuôi c a gà trong 3 tu n

u: tu n 1 nhi t

ng b i th c cho gà.
và m t

t 33- 350C, tu n 2 t 31- 330C, tu n 3 t 28- 310C. M t

tu n

con/m2, tu n 2 là 30 con/m2, tu n 3 là 20 con/m2. Nh v y m t

u là 50

và nhi t

gi m d n theo ngày tu i.
Trong quá trình úm, c n chú ý quan sát s phân b c a àn gà
ch nh nhi t ,

i u

thông thoáng cho phù h p. N u gà t p trung g n ngu n nhi t,

chen l n nhau là gà b l nh c n t ng nhi t. N u gà t n xa ngu n nhi t, n m há
m , khát n

c là th a nhi t quá nóng c n i u ch nh gi m nhi t. Khi nhi t

thích h p là gà n u ng i l i bình th
t ng di n tích ho t
úm

ng. C 3 ngày m r ng quây ra

ng cho àn gà, t ngày th 15 ti n hành m thoáng b t

gà hô h p d dàng h n.
Cho gà u ng

y

n

c, không nên

xuyên thay bình n

c

L

i ph thu c vào nhi t

ng n

c thay

n

c quá

y bình , th

c r a, h n ch nhi m b n tr u, ch t th i vào n
c a môi tr

ng, kh i l

ng
c.

ng và

tình tr ng s c kh e c a àn gà.
C n chú ý sau 14- 16 gi gà n b t

u cho n, khi nh p gà v kho ng

30 phút m i nên cho n, không nên cho gà n quá s m, quá nhi u trong ngày


13
u vì noãn nang trong b ng gà c n
v

ng tiêu hóa. Cho gà n
u, chia làm nhi u

c phân gi i h t

giai o n 1 v i ch

t kho ng 8- 9 l n/ ngày

tránh các b nh lý
n t do trong 3 ngày

kích tích tính thèm n c a

gà, h n ch phân l n vào khay. Sau 3 ngày chuy n cho gà n trên máng v i
cao phù h p, s l n cho n gi m d n còn 5- 6 l n/ ngày.
Ch m sóc gà t 22- 56 ngày tu i: giai o n này gà có bi n
tr ng nhi u nh t(khung x

ng, b lông), do ó òi h i ph

nuôi khác so v i giai o n tr

ng pháp ch n

c. Chuy n sang dùng th c n cho giai o n 2,

s l n cho n gi m còn 2- 3 l n/ ngày. Giai o n này tr i c n nhi t
thoáng vì nhi t l
nhi t

Ch
tr

thông

gió c n thi t là 2m/s,

6- 8 con/m2.

chi u sáng c ng r t quan tr ng, nó quy t

ng c a gà,

4 tr

ng c a c th gà t a ra r t l n, t c

27- 280C, m t

i v th

nh kh n ng sinh

giai o n 3 tu n tu i chi u sang cho gà 24/24 gi , t tu n th

i gi m xu ng còn 9- 14 gi / ngày.
H ng ngày vào m i bu i sáng s m, vào

máng u ng s ch s tr

c khi thay n

h ng tu n ph i cân tr ng l

nóng,

c cho gà. Trong quá trình nuôi d

ng gà,

thông thoáng, gi m áp su t. B m n

u gi chi u ti n hành c r a

i u ch nh l

ng th c n h p lý t o

c vào dàn mát th

ch ng nóng cho gà. H ng ngày th

ng

ng xuyên lúc th i ti t

ng xuyên theo dõi và giám sát

s c kh e àn gà.
1.2.3.3. Công tác khác
Ngoài công tác ch m sóc, nuôi d

ng cho àn gà nuôi trong tr i chúng

tôi còn ti n hành tham gia các công tác nh : h

ng d n bà con v sinh chu ng

tr i, s a ch a nhà kho, kh i thông c ng rãnh xung quanh tr i, tham gia b t,
cân gà....


14
B ng 1.2. K t qu ph c v công tác s n xu t
K t qu
STT
N i dung công vi c
S l ng
T l
S con t
(con)
(%)
Ch m sóc nuôi d ng
1
Úm gà
200
190
95,0
Ch m sóc àn ga h t nhân
100
100
100,0
Phòng b nh
An toàn
Lasota l n 1
190
190
100,0
Lasota l n 2
190
190
100,0
Gumboro l n 1
190
190
100,0
2
Gumboro l n 2
190
190
100,0
u
190
190
100,0
H5N1
190
190
100,0
T huy t trùng
190
190
100,0
3
i u tr b nh
Kh i b nh
C u trùng
5
5
100,0
Công tác khác
t, an toàn
4
2
Sát trùng chu ng tr i
650m
Cân kh i l ng àn h t nhân
100
nh k
1.3. K t lu n và ki n ngh
1.3.1. K t lu n
c s giúp
t n tình c a th y giáo h ng d n và cán b t i c s
trong quá trình th c t p
tài v i s c g ng h c h i, tham gia tr c ti p vào
quá trình s n xu t ã giúp em n m rõ h n nh ng ki n th c ã h c trên gi ng
ng, trong sách v . H c h i thêm nhi u ki n th c ngoài th c ti n, n m t t
k thu t ch n nuôi gà c bi t là gà Cáy C m. Bi t quy trình tiêm phòng
vaccine cho àn gà. N m rõ h n cách xây d ng, t ch c và qu n lý trang tr i.
Hoàn thành t t quá trình th c t p tài.
1.3.2.
ngh
Trong th i gian th c t p t i tr i em có m t s
ngh nh sau:
, giúp ch n nuôi
tri n b n v ng.

c phát


15
PH N 2
CHUYÊN

2.1.

NGHIÊN C U KHOA H C

TV N

2.1.1. Tính c p thi t c a
N
70% l c l

c ta là m t n

tài
c nông nghi p, h n 80% dân s s ng

nông thôn,

ng xã h i tham gia s n xu t nông nghi p. Trong nông nghi p có 2

ngành s n xu t chính là tr ng tr t và ch n nuôi.
Ch n nuôi là m t ngành truy n th ng lâu

i t i Vi t Nam,

c bi t là

ch n nuôi gia c m. Bên c nh vi c cung c p ngu n protein chính cho con
ng

i, nó còn t o công n vi c làm cho ng
ng và nhà n

i dân.

c s quan tâm c a

c ngh ch n nuôi gia c m ngày càng phát tri n, em l i hi u

qu kinh t cao, áp ng nhu c u th c ph m cho xã h i mà còn là ngu n thu
nh p áng k cho ng

i ch n nuôi. Bên c nh ó còn cung c p l

ng phân bón

l n cho ngành tr ng tr t.
Nh ng n m g n ây, s du nh p các gi ng m i,

c bi t là các gi ng

nh p n i có n ng su t cao ã làm suy gi m ngu n gen c a các gi ng b n a m t
cách nhanh chóng. Ho t

ng này ã làm mai m t i ngu n gen b n

a và gây

nên nh ng t n th t ngu n gen r t áng ti c trong b o t n a d ng sinh h c.
Th c ti n t i n

c ta, vi c m r ng giao l u, giao thông, giao th

và tri n khai m nh m các ch

ng trình khuy n nông ã mang

dòng v t nuôi m i có n ng su t cao ã gây áp l c r t l n

ng

n các gi ng

n nh ng gi ng n i

a v i n ng su t th p b gi m d n, th m chí có nh ng gi ng dòng ang

ng

trên b v c tuy t ch ng ho c b lai t p.
Gà Cáy C m là m t gi ng gà
B ng, theo ng

i dân

a ph

th m ngon nh ng l i ít ng

a ph

ng m i

c phát hi n t i Cao

ng thì ây là gi ng gà không có phao câu, th t
i bi t

n. Hi n nay, gi ng gà này có m t t i xã


16
c Xuân, huy n Hòa An và m t vài h
Cao B ng và có r i rác

xã L u Ng c, huy n Trà L nh, t nh

vùng sâu, vùng sa

vùng mi n núi các t nh.

Gà Cáy C m ang ngày m t d n i, s l

ng còn r t ít

c nuôi r i

rác t i m t s h dân c a ng

i dân t c H’mông

vùng sâu, vùng sa

a hình

h o lánh.

n v gi ng gà Cáy C m và ch n nuôi

t n ng

m i ng

i bi t

su t, hi u qu cao thì ph i bi t v quy trình nuôi d

ng, ch m sóc và phòng

tr b nh cho gà.
Xu t phát t nhu c u th c ti n s n xu t giúp m i ng

tài "Xây d ng quy trình phòng tr b nh

gi ng gà l này chúng tôi ti n hành
và ch m sóc, nuôi d

i hi u h n v

ng cho gà Cáy C m giai o n 1 ngày tu i

n 8 tu n

tu i t i Thái Nguyên".
2.1.2. M c tiêu c a
- Xây d ng

tài
c quy trình phòng tr b nh và ch m sóc, nuôi d

ng cho

gà Cáy C m t i Thái Nguyên.
- Xác

nh

c kh n ng sinh tr

ng c a gà Cáy C m t 1 ngày tu i

n 8 tu n tu i.
2.1.3. Ý ngh a c a

tài

2.1.3.1. Ý ngh a nghiên c u khoa h c
Cung c p s li u khoa h c cho gi ng d y, ch n nuôi gà th v

n nói

riêng và ch n nuôi gia c m nói chung.
2.1.3.2. Ý ngh a trong th c ti n s n xu t
K t qu c a

tài là c s cho ng

phòng tr b nh và ch m sóc, nuôi d
mi n núi Thái Nguyên.
2.2. T NG QUAN TÀI LI U
2.2.1. C s khoa h c

i ch n nuôi bi t

ng phòng

c quy trình

i v i Cáy C m t i i u ki n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×