Tải bản đầy đủ

Giáo án môn thể dục lớp 10 ban cơ bản

Giáo án: Số 1
Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU
(dạy thay nội dung lí thuyết)

Ngày soạn: 21/08/2017

1. Mục tiêu:
+ Biết cách thực hiện bài tập thể dục nam, nữ. Yêu cầu HS thực hiện ở mức tương đối
đúng kỹ thuật động tác
+ Yêu cầu HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực
2. Thời gian dạy: 45 phút
3. Địa điểm: Sân thể dục
4. Phương tiện:
+ Giáo viên: Còi, giáo án, một số vận dung khác…
+ Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ…
5. Tiến trình lên lớp:
Phần và nội dung
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm tra
sĩ số lớp, nắm tình hình
sức khỏe HS, phổ biến

nội dung yêu cầu buổi
học.

2. Phần khởi động:
a. Khởi động chung:
Xoay cổ, xoay cổ tay
và cổ chân, xoay cẳng
tay, xoay cánh tay,
động tác lườn, vặn
mình, xoay hông, xoay
gối, gập duỗi, ép
dọc,ép ngang.
b. Khởi động chuyên
môn:
Chạy bước nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy gót
chạm mông.

3. Kiểm tra bài cũ:
II. Phần cơ bản:

Định lượng
vận động
TG
SL

7-9
1-2’

5-6’

Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật
- Yêu cầu HS tập trung nhanh gọn,
GV và HS làm thủ tục nhận lớp.

-Yêu cầu HS khởi động tích cực
2lần đúng biên độ động tác.
8nhịp

Phương pháp tổ chức


Tập trung lớp thành 4 hàng
ngang, báo cáo sĩ số.





-Đội hình 4 hàng ngang 1
sải tay so le nhau.


 


-Yêu cầu HS khởi động tích cực


-Đội hình 4 hàng ngang cự
ly 1 sải tay so le nhau.

1-2’
28-



 
-Yêu cầu: HS lắng nghe, nghiêm túc.



1.Giới thiệu mục tiêu
nội dung chương trình
lớp 10.
2.Thể dục nhip điệu:
Động tác 1,2, 3 cho cả
nam và nữ.
* Động tác 1: Chạy tại
chỗ

* Động tác 2: Giậm
chân tại chỗ.

* Đtác3: Tay chân kết
hợp với di chuyển

30’
5-6’

6-7’

6-7’

6-7’


- 4 hàng ngang ngồi nghe
GV giới thiệu nội dung.
4-6L

4-6L

3-5L

Động tác 1 (2 lần 8 nhịp)
-TTCB : Đứng thẳng , hai tay chống
hông , thân thẳng mắt nhìn thẳng
Nhịp 1 : Chạy lăng cẳng chân trái ra
sau
Nhịp 2 : Chạy lăng cẳng chân phải
ra sau .
Nhịp 3,4 :Như nhịp 1,2
Nhịp 5 : duỗi thẳng chân trái sang
trái , khuỵu chân phải , nghiêng
người sang phải đồng thời vỗ tay .
Nhịp 6 : Thu chân trái về tư thế đứng
thẳng , 2tay thả lỏng tự nhiên
Nhịp 7: Như nhịp 5 đổi bên .
Nhịp 8 : Như nhip 6
Động tác 2(2x8n)
Nhịp 1: Giậm chân trái, hai tay đưa
lên ngực, bàn tay sấp.
Nhịp 2: Giậm chân phải, hai tay bỏ
xuống.
Nhịp 3: Giậm chân trái, 2 tay sang
ngang.
Nhịp 4: Như nhịp 1,2
Nhịp 6: Giậm chân phải, hai tay lên
cao 2 lòng bàn tay ướng vào trong.
Nhịp 7: Như nhịp 3
Nhịp 8: Giậm chân trái, 2tay TTCB
Động tác 3 ( 4 lần 8 nhịp)
Nhịp 1: Bước chân trái lên 1bước tỳ
bằng mũi chân, khuỷu gối 2tay đưa
lên cao, bàn tay hướng vào nhau.
Nhịp 2: Bước chân phải lên, trọng
chân dồn 2 chân,2 tay gập ,các ngón
tay đặt trên vai.
Nhịp 3:Như nhịp 1 nhưng đổi chân.
Nhịp 4:Như nhịp 2
Nhịp 5: Hạ gối phải, trọng tâm dồn
vào chân đồng thời đưa 2 tay sang
trái,bàn tay sấp.
Nhịp 6:Thu chân trái và hạ tay về tư
thế nghiêm.
Nhịp 7:Như nhịp 5 nhưng đổi bên
Nhịp 8:Như nhịp 6.

- GV làm mẫu, phân tích kỹ
thuật. HS tập luyện – GV
quan sát và sửa sai.

Động tác 1

Động tác 2

Động tác 3
- Lớp thành 4 hàng ngang
cách 1 sải tay so le nhau.


 



2. Cũng cố:
Kiểm tra kỹ thuật
TDNĐ
III. Phần kết thúc:
1. Thả lỏng: thả lỏng
toàn thân.

2-3’

-Yêu cầu HS thực hiện tương đối
được kỹ thuật.

4-6’
2-3’

-Yêu cầu HS thả lỏng tích
cực

2. Nhận xét buổi học:
Xuống lớp

2-3’

-Nhận xét những ưu khuyết điểm
của buổi tập, về nhà nhớ tập luyện
TDNĐ và thể lực.


- Lớp dồn hàng lại GV gọi
1-2 em lên kiểm tra
Lớp thành 4 hàng ngang
cách 1 sải tay so le nhau.


 


-Lớp dồn hàng lại.

Nhận xét và bổ sung:
Kiến thức:
……………………………………………………………………………………………….
Kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………...
Phương pháp:
……………………………………………………………………………………………


Giáo án: Số 2
Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN

Ngày soạn: 21/08/2017

(dạy thay nội dung lí thuyết)
1. Mục tiêu:
+ TDNĐ: Ôn: Động tác 1- 3. Yêu cầu HS thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động
tác
+ Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Chạy tăng tốc độ 3060m.
Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật và luyện tập tích cực
2. Thời gian dạy: 45 phút
3. Địa điểm: Sân thể dục
4. Phương tiện:
+ Giáo viên: Còi, giáo án, một số vận dung khác…
+ Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ…
5. Tiến trình lên lớp:
Phần và nội dung
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm tra
sĩ số lớp, nắm tình hình
sức khỏe HS, phổ biến
nội dung yêu cầu buổi
học.

Định lượng
vận động
TG
SL

7-9
1-2’

2. Phần khởi động:
5-6’
a. Khởi động chung:
Xoay cổ, xoay cổ tay
và cổ chân, xoay cẳng
tay, xoay cánh tay,
động tác lườn, vặn
mình, xoay hông, xoay
gối, gập duỗi, ép dọc,ép
ngang.
b. Khởi động chuyên
môn:
Chạy bước nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy gót
chạm mông.
3. Kiểm tra bài cũ:
1-2’
Thực hiện các động tác
TDNĐ
II. Phần cơ bản:
2830’

Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật
- Yêu cầu HS tập trung nhanh
gọn, GV và HS làm thủ tục nhận
lớp.

2lần -Yêu cầu HS khởi động tích cực,
8nhị đúng biên độ động tác.
p

Phương pháp tổ chức
Tập trung lớp thành 4 hàng
ngang, báo cáo sĩ số.





-Đội hình 4 hàng ngang 1 sải
tay so le nhau.


 



-Yêu cầu HS khởi động tích cực
Yêu cầu: thưc hiện đúng kỹ thuật
động tác.
-Lớp dồn hàng lại. GV gọi 1-2
HS lên Kiểm tra.
* Chia lớp thành 2 nhóm.
- Nhóm 1: On TDNĐ.


1.Thể dục nhịp điệu:
Ôn động tác 1-3

2. Chạy ngắn:
* Chạy bước nhỏ.

1214’

12-14

* ĐT 1: Chạy tại chỗ.
* ĐT 2: Giậm chân tại chỗ
* ĐT 3: Tay chân kết hợp với di
chuyển.
-Yêu cầu: HS nghiêm túc và
thưc hiện đúng kỹ thuật động tác2x
- Di chuyển mỗi bước dài 1/2
15m bàn chân, chạm đất bằng ½ bàn
chân trước, mềm dẻo khớp cổ
chân, miết ½ bàn chân trên về
sau.
2x
- Luân phiên đứng trên 1 chân.
20m Đùi chân lăng // mặt đất cẳng
chân thả lỏng vuông góc với mặt
đất. Khi hạ xuống chạm đất bằng
mũi chân, tay đánh tự nhiên,
thân người hơi ngả về trước.
2x
- Chạy đạp sau của từng chân
30m góc độ nhỏ, đồng thời nâng đùi
chân trứoc lên // với mặt đất, đổ
người về trứơc từ 10 -15o, chân
đạp sau duỗi thẳng, tay đánh tự
nhiên phối hợp với chân nhịp
nhàng.
Yêu cầu chân đạp sau duỗi
thẳng, nhanh, mạnh, liên tục.
2- Yêu cầu: HS chạy với tốc độ
4L
tối đa, hết cự ly quy định.

* Chạy nâng cao đùi.

* Chạy đạp sau.

* Chạy tăng tốc độ 30
– 60m
3. Củng cố:
Kiểm tra kỹ thuật
TDNĐ, một số động
tác bổ trợ.
III. Phần kết thúc:
1. Thả lỏng: thả lỏng
toàn thân.
2. Nhận xét buổi học:
Xuống lớp GV hô
“Giải tán” cả lớp hô
“Khỏe”

46L

- Nhóm 2: Học chạy ngắn sau
12- 14’ đổi nội dung và vị trí
tập luyện.
* Nhóm 1:
 


- HS tập luyện – GV quan sát
và sửa sai.
* Nhóm 2:
 


- GV phân tích kỹ thuật, làm
mẫu.
- HS tập luyện tại chỗ, sau đó
di chuyển – GV quan sát và sửa
sai.

1-2’

4-6’
2-3’
2-3- Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2
em lên kiểm tra
-Yêu cầu HS thả lỏng tích
- 4 hàng ngang giãn cách 1 sải
cực
tay.
-Nhận xét những ưu khuyết điểm
của buổi tập, về nhà nhớ tập
-Lớp dồn hàng lại.
luyện TDNĐ và thể lực.



Nhận xét và bổ sung:
Kiến thức:
……………………………………………………………………………………………….
Kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………...
Phương pháp:
……………………………………………………………………………………………


Giáo án: Số 3
Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN

Ngày soạn: 28/8/2017

1. Mục tiêu:
+ TDNĐ: Ôn: Động tác 1- 3. Học động tác 4-5. Yêu cầu HS thực hiện ở mức tương đối
đúng kỹ thuật động tác
+ Chạy ngắn: Ôn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Chạy tăng tốc độ
30- 60m.Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật và luyện tập tích cực
2. Thời gian dạy: 45 phút
3. Địa điểm: Sân thể dục
4. Phương tiện:
+ Giáo viên: Còi, giáo án, một số vận dung khác…
+ Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ…
5. Tiến trình lên lớp:
Phần và nội dung
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm tra
sĩ số lớp, nắm tình hình
sức khỏe HS, phổ biến
nội dung yêu cầu buổi
học.

Định lượng
vận động
TG
SL
7-9’
1-2’

2. Phần khởi động:
5-6’
a. Khởi động chung:
Xoay cổ, xoay cổ tay
và cổ chân, xoay cẳng
tay, xoay cánh tay,
động tác lườn, vặn
mình, xoay hông, xoay
gối, gập duỗi, ép dọc,ép
ngang.
b. Khởi động chuyên
môn:
Chạy bước nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy gót
chạm mông.
3. Kiểm tra bài cũ:
1-2’
Thực hiện các động tác
TDNĐ
28II. Phần cơ bản:

30

2x 8

Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật
- Yêu cầu HS tập trung nhanh gọn,
GV và HS làm thủ tục nhận lớp.

-Yêu cầu HS khởi động tích cực,
đúng biên độ động tác.

Phương pháp tổ chức
Tập trung lớp thành 4 hàng
ngang, báo cáo sĩ số.





-Đội hình 4 hàng ngang 1 sải
tay so le nhau.


 


-Yêu cầu HS khởi động tích cựcYêu cầu: thưc hiện đúng kỹ thuật
động tác.

-Lớp dồn hàng lại. GV gọi 1HS lên Kiểm tra.
* Chia lớp thành 2 nhóm.
- Nhóm 1: Ôn TDNĐ.


1.Thể dục nhịp điệu:
* Ôn động tác 1-3

1214’

24L

* Học động tác 4-5

2. Chạy ngắn:
* Chạy bước nhỏ.
* Chạy nâng cao đùi.
* Chạy đạp sau.
* Chạy tăng tốc độ 30
– 60m
3. Củng cố:
Kiểm tra kỹ thuật
TDNĐ, một số động
tác bổ trợ.
III. Phần kết thúc:
1. Thả lỏng: thả lỏng
toàn thân.
2. Nhận xét buổi học:
Xuống lớp GV hô
“Giải tán” cả lớp hô
“Khỏe”

35L

1214’

1-2* ĐT 1: Giậm chân tại chỗ.
* ĐT 2: Tay chân kết hợp với di
chuyển.
* ĐT 3: Tay ngực di chuyển ngang.
* ĐT4: Di chuyển ngang chân bước
chéo sau.
Nhịp 1: Bước chân trái sang trái
rộng hơn vai, hai tay sang ngang
lòng úp.
Nhịp 2: Bước chân phải sang trái
đồng thời đan chéo hai tay trước
bụng, căng ngực.
Nhịp 3:Như nhịp 1
Nhịp 4: Như nhịp 2 nhưng vỗ tay.
Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4.
*ĐT 5: Đẩy hông.
TTCB:
Nhịp 1, 2: Bước chân trái gối trái
hơi khuỵu chân phải thẳng, đẩy
hông sang phải tay phải chếch lên
cao, tay trái chống hông.
Nhịp 3, 4: Thu chân phải về cùng
chân trái hai tay chống hông đẩy
hông sang trái.
Nhịp 5:Đẩy hông sang phải
Nhịp 6: Đẩy hông sang trái
Nhịp 7, 8: Như nhịp 5
-GV hướng dẫn sau đó HS tập luyện
tích cực.
Yêu cầu: HS nghiêm túc và thưc
hiện đúng kỹ thuật động tác. Chạy
với tốc độ tối đa, hết cự ly quy định.

24L

4-6’
2-3’

-Yêu cầu HS thả lỏng tích
cực

2-3’

-Nhận xét những ưu khuyết điểm
của buổi tập, về nhà nhớ tập luyện
TDNĐ và thể lực.

- Nhóm 2: Học chạy ngắn sau
12- 14’ đổi nội dung và vị trí
* Nhóm 1:
 



- GV phân tích kỹ thuật, làm
mẫu. HS tập luyện – GV quan
sát và sửa sai.

Động tác 4

Động tác 5

* Nhóm 2:




GV phân tích kỹ thuật, làm
mẫu. HS tập luyện tại chỗ, sa
đó di chuyển – GV quan sát v
sửa sai.
- Lớp dồn hàng lại GV gọi 1em lên thực hiện

- 4 hàng ngang giãn cách 1 sả
tay
-Lớp dồn hàng lại.




Nhận xét và bổ sung:
Kiến thức:
……………………………………………………………………………………………….
Kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………...
Phương pháp:
……………………………………………………………………………………………


Giáo án: Số 4
Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN

Ngày soạn: 28/8/2017

1. Mục tiêu:
+ TDNĐ: Ôn: Động tác 1- 5. Yêu cầu HS thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác
+ Chạy ngắn:
- On: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
- Học kỹ thuật xuất phát thấp. Biết cách sử dụng các giai đoạn trong chạy ngắn, phát triển
sức nhanh, vận dụng trong thi đấu và tập luyện.
-Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật và luyện tập tích cực
2. Thời gian dạy: 45 phút
3. Địa điểm: Sân thể dục
4. Phương tiện:
+ Giáo viên: Còi, giáo án, bàn đạp 4 bộ, vôi. …
+ Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ…
5. Tiến trình lên lớp:
Phần và nội dung
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm tra
sĩ số lớp, nắm tình hình
sức khỏe HS, phổ biến
nội dung yêu cầu buổi
học.

Định lượng
vận động
TG
SL
7-9’
1-2’

2. Phần khởi động:
5-6’
a. Khởi động chung:
Xoay cổ, xoay cổ tay
và cổ chân, xoay cẳng
tay, xoay cánh tay,
động tác lườn, vặn
mình, xoay hông, xoay
gối, gập duỗi, ép dọc,ép
ngang.
b. Khởi động chuyên
môn:
Chạy bước nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy gót
chạm mông.
3. Kiểm tra bài cũ:
1-2’
Thực hiện các động tác
TDNĐ
28II. Phần cơ bản:

30

2x
8N

Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật
- Yêu cầu HS tập trung nhanh
gọn, GV và HS làm thủ tục nhận
lớp.

-Yêu cầu HS khởi động tích cực,
đúng biên độ động tác.

Phương pháp tổ chức
Tập trung lớp thành 4 hàng
ngang, báo cáo sĩ số.





-Đội hình 4 hàng ngang 1 sải
tay so le nhau.


 



-Yêu cầu HS khởi động tích cực
Yêu cầu: Thưc hiện đúng kỹ
thuật động tác.

-Lớp dồn hàng lại. GV gọi 1-2
HS lên Kiểm tra.
* Chia lớp thành 2 nhóm.
- Nhóm 1: On TDNĐ.


- Nhóm 2: Học chạy ngắn sau
12- 14’ đổi nội dung và vị trí
tập luyện.

1.Thể dục nhịp điệu:
* On động tác 1-5

2. Chạy ngắn:
* Chạy bước nhỏ.
* Chạy nâng cao đùi.
* Chạy đạp sau.
* Học:Tập“ Vào chỗ –
sẳn sàng – chạy”.

3. Củng cố:
Kiểm tra kỹ thuật
TDNĐ, kỹ thuật xuất
phát thấp.
III. Phần kết thúc:
1. Thả lỏng: thả lỏng
toàn thân.
2. Nhận xét buổi học:
Xuống lớp GV hô
“Giải tán” cả lớp hô
“Khỏe”

1214’

1214’

35L

24L

* ĐT 1: Giậm chân tại chỗ.
* ĐT 2: Tay chân kết hợp với di
chuyển.
* ĐT 3: Tay ngực di chuyển
ngang.
* ĐT4: Di chuyển ngang chân
bước chéo sau.
*ĐT 5: Đẩy hông.
-Yêu cầu: HS nghiêm túc và
thưc hiện đúng kỹ thuật động tác
- Yêu cầu: HS thực hiện đúng kỹ
thuật.

* Nhóm 1:
 



- HS tập luyện – GV quan sát
và sửa sai.
* Nhóm 2:
-Đội hình tập luyện


- Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ
thuật va nhịp điệu.



- GV phân tích và làm mẫu kỹ
thuật. HS tập luyện, GV quan
sát và sửa sai.

1-2’

- Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2
em lên thực hiện

4-6’
2-3’

-Yêu cầu HS thả lỏng tích
cực
- 4 hàng ngang giãn cách 1 sải
-Nhận xét những ưu khuyết điểm tay
của buổi tập, về nhà nhớ tập
-Lớp dồn hàng lại.
luyện TDNĐ và thể lực.

2-3’







Nhận xét và bổ sung:
Kiến thức:
……………………………………………………………………………………………….
Kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………...


Phương pháp:
……………………………………………………………………………………………


Giáo án: Số 5
Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN

Ngày soạn: 04/9/2017

1. Mục tiêu:
+ TDNĐ: Ôn: Động tác 1- 5. Học động tác 6-7. Yêu cầu HS thực hiện ở mức tương đối đúng
kỹ thuật động tác
+ Chạy ngắn:
- Ôn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, kỹ thuật xuất phát thấp. Biết cách
sử dụng các giai đoạn trong chạy ngắn, phát triển sức nhanh, vận dụng trong thi đấu và tập luyện.
-Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật và luyện tập tích cực
2. Thời gian dạy: 45 phút
3. Địa điểm: Sân thể dục
4. Phương tiện:
+ Giáo viên: Còi, giáo án, bàn đạp 4 bộ, vôi. …
+ Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ…
5. Tiến trình lên lớp:

Phần và nội dung
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm
tra sĩ số lớp, nắm
tình hình sức khỏe
HS, phổ biến nội
dung yêu cầu buổi
học.
2. Phần khởi động:
a. Khởi động chung:
Xoay cổ, xoay cổ
tay và cổ chân, xoay
cẳng tay, xoay cánh
tay, động tác lườn,
vặn mình, xoay
hông, xoay gối, gập
duỗi, ép dọc,ép
ngang.
b. Khởi động
chuyên môn:
Chạy bước nhỏ,
chạy nâng cao đùi,
chạy gót chạm
mông.
3. Kiểm tra bài cũ:
Thực hiện kỹ thuật
xuất phát thấp.
II. Phần cơ bản:

Định lượng
vận động
TG
SL

7-9
1-2’

Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật

- Yêu cầu HS tập trung nhanh gọn, GV và
HS làm thủ tục nhận lớp.

5-6’
2x
8N

-Yêu cầu HS khởi động tích cực, đúng biên
độ động tác.

Phương pháp tổ chức

Tập trung lớp thành 4 hà
ngang, báo cáo sĩ số.





-Đội hình 4 hàng ngang
sải tay so le nhau.


 



-Yêu cầu HS khởi động tích cực

1-2’
Yêu cầu: Thưc hiện đúng kỹ thuật động tác.
28-

-Lớp dồn hàng lại. GV g
1-2 HS lên Kiểm tra.


30’

121.Thể dục nhip điệu: 14’
a.Ôn tâp động tác 1- 4-5’
5 cho cả nam và nữ.
b. Học động tác 6,7. 8-9’
-Động tác 6:

-Nhóm 1 tập TDNĐ
-Yêu cầu HS thực hiện đúng nhịp điệu kỹ
thuật, lớp tự ôn.
3-5L
35L

- Động tác 7:

2. Chạy ngắn:
- Bài tập thực hiện
kỹ thuật sau các
lệnh
“ Vào chỗ”, “ Sẵn
sàng”, “ Chạy”
- Bài tập xuât phát
thấp với bàn đạp,
chạy 15 – 20m.
3. Cũng cố:
- TDNĐ động tác
6,7,kỹ thuật XP thấp

35L

1214’

ĐT 6: Vặn mình
Nhịp 1: Nâng gối trái lên cao đồng thời đưa
chéo sang phải hai tay đưa sang ngang
ngược lại với chân, lòng bàn tay úp mắt
nhìn sang trái.
Nhịp 2: Đặt chân và tay về tư thế nghiêm.
Nhịp 3: Như nhịp 1 nhưng đổi bên.
Nhịp 4:Như nhịp 2
Nhịp 5: nâng gối chân trái lên, đồng thời
gấp đầu gối 2 tay đưa thẳng lên cao, ngữa
đầu, lòng bàn tay hướng vào trong.
Nhịp 6:Như nhịp 2
Nhịp 7:Như nhịp 5 nhưng đổi chân.
Nhịp 8: như nhịp 6
ĐT7: Nhún bật lên cao, xuống bằng 1 chân,
một chân co.
Nhịp 1: Nhún, bật nhảy chân phải, đồng
thời gập cẳng chân trái ra sau, duỗi mũi bàn
chân, vổ tay, căng ngực, mắt nhìn thẳng.
Nhịp 2: bật nhảy về tư thế nghiêm
Nhịp 3: như nhịp 1 đổi chân.
Nhịp 4:về TTCB.
Nhịp 5:như nhịp 1, nhưng bàn tay sang
ngang bàn tay sấp.
Nhịp 6: như nhịp 2
Nhịp 7: Như nhịp 5
Nhịp 8: về tư thế cơ bản.
-GV hướng dẫn sau đó HS tập theo hiệu
lệnh của người điều khiển
-Yêu cầu: HS nghiêm túc và thưc hiện đúng
kỹ thuật động tác

* Chia lớp thành 2 nhóm
- Nhóm 1: On TDNĐ.
- Nhóm 2: Học chạy ngắ
sau 12- 14’ đổi nội dung
vị trí.
* Nhóm 1:
 
Động tác 6

Động tác 7

- GV hướng dẫn kỹ thuậ
động tác. HS tập luyện –
GV quan sát và sửa sai.
* Nhóm 2:
-Đội hình tập luyện


1-2’

- Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật và
nhịp điệu.



- HS tập luyện, GV quan
sát và sửa sai.
- Lớp dồn hàng lại GV g


III. Phần kết thúc:
1. Thả lỏng: Thả
lỏng toàn thân.
2. Nhận xét buổi
học:
Xuống lớp GV hô
“Giải tán” cả lớp hô
“Khỏe”

4-6’
2-3’
2-3’

-Yêu cầu HS thả lỏng tích
cực
-Nhận xét những ưu khuyết điểm của buổi
tập, về nhà nhớ tập luyện TDNĐ và thể lực.

1-2 em lên thực hiện

- 4 hàng ngang giãn cách
sải tay
-Lớp dồn hàng lại.






Nhận xét và bổ sung:
Kiến thức:
……………………………………………………………………………………………….
Kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………...
Phương pháp:
……………………………………………………………………………………………


Giáo án: Số 6
Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN

Ngày soạn: 04/9/2017

1. Mục tiêu:
+ TDNĐ: Ôn: Động tác 1-7. Yêu cầu HS thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác
+ Chạy ngắn:
-Biết cách sử dụng các giai đoạn trong chạy ngắn, phát triển sức nhanh, vận dụng trong
thi đấu và tập luyện.
-Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật và luyện tập tích cực
2. Thời gian dạy: 45 phút
3. Địa điểm: Sân thể dục
4. Phương tiện:
+ Giáo viên: Còi, giáo án, bàn đạp 4 bộ, vôi. …
+ Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ…
5. Tiến trình lên lớp:

Phần và nội dung
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm
tra sĩ số lớp, nắm
tình hình sức khỏe
HS, phổ biến nội
dung yêu cầu buổi
học.
2. Phần khởi động:
a. Khởi động chung:
Xoay cổ, xoay cổ
tay và cổ chân, xoay
cẳng tay, xoay cánh
tay, động tác lườn,
vặn mình, xoay
hông, xoay gối, gập
duỗi, ép dọc, ép
ngang.
b. Khởi động
chuyên môn:
Chạy bước nhỏ,
chạy nâng cao đùi,
chạy gót chạm
mông.
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra TDNĐ
- Kiểm tra kỹ thuật
XP thấp.
II. Phần cơ bản:

Định lượng
vận động
TG
SL
7-9’
1-2’

Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật

- Yêu cầu HS tập trung nhanh gọn,
GV và HS làm thủ tục nhận lớp.

5-6’
2x
8N

-Yêu cầu HS khởi động tích cực,
đúng biên độ động tác.

Phương pháp tổ chức

Tập trung 4 hàng ngang, báo
cáo sĩ số.





-Đội hình 4 hàng ngang 1 sải
tay so le nhau.


 



-Yêu cầu HS khởi động tích cực

1-2’

Yêu cầu: Thưc hiện đúng kỹ thuật
động tác.

-Lớp dồn hàng lại. GV gọi 12 HS lên Kiểm tra.


2830’

1.Thể dục nhip điệu:
Ôn tâp động tác 1-7
cho cả nam và nữ
2. Chạy ngắn:
- Bài tập chạy có
giới hạn độ dài
bước:
- Bài tập chạy lặp lại
đoạn ngắn 30m:

- Trò chới phát triển
tốc độ:
3. Cũng cố:
- Kiểm tra kỹ thuật
TDNĐ 7 động tác,
chạy ngắn
III. Phần kết thúc:
1. Thả lỏng: Thả
lỏng toàn thân.
2. Nhận xét buổi
học:
Xuống lớp GV hô
“Giải tán” cả lớp hô
“Khỏe”

1214’

1214’

1-2

4-6
2-3’
2-3’

* Chia lớp thành 2 nhóm.
- Nhóm 1: On TDNĐ.
- Nhóm 2: Học chạy ngắn
sau 12- 14’ đổi nội dung và
vị trí tập luyện.
* Nhóm 1:
3-5L -Yêu cầu HS thực hiện đúng nhịp
điệu kỹ thuật, lớp tự ôn.
-Nhóm 2 tập chạy ngắn
3-5L Cũng cố nội dung bài học để thực
hiện tốt nội dung bài học.
Chạy có giới hạn độ dài dước chạy
vào đoạn các mốc; sao cho mỗi
bước chỉ vượt 1 mốc mà tốc độ chạy
không bị giảm.
Yêu cầu thực hiện đủ lvđ GV đề ra.
-Yêu cầu: HS nghiêm túc và thưc
hiện đúng kỹ thuật động tác
-Yêu cầu HS thả lỏng tích
cực
-Nhận xét những ưu khuyết điểm
của buổi tập, về nhà nhớ tập luyện
TDNĐ và thể lực.

 



* Nhóm 2:
-Đội hình tập luyện



– GV quan sát và sửa sai, HS
tập luyện
- Lớp dồn hàng lại GV gọi 12 em lên thực hiện
- 4 hàng ngang giãn cách 1
sải tay
-Lớp dồn hàng lại.






Nhận xét và bổ sung:
Kiến thức:
……………………………………………………………………………………………….
Kỹ năng:
………………………………………………………………………………………………...
Phương pháp:
……………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×