Tải bản đầy đủ

QUAN sát và vẽ ẢNH của một vật tạo bởi GƯƠNG PHẲNG

QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI
GƯƠNG PHẲNG
I.MỤC TIÊU:
1.Luyện tập vẽ ảnh của các vật có hình dạng khác nhau đặt trước gương.
2.Tập xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng.
II.CHUẨN BỊ:
Đối với mỗi nhóm học sinh: Một gương phẳng, 1 cái bút chì, 1 thước chia độ, mỗi
học sinh chép sẵn một mẫu báo cáo ra giấy.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định lớp( 1’): Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Đọc nội dung ghi nhớ
3.Giảng bài mới:
Giáo viên tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
HĐ1: Giáo viên phân phối dụng cụ thí Các nhóm trưởng lên nhận Bài 6: Thực
nghiệm cho các nhóm học sinh ( như dụng cụ thí nghiệm cho hành: Quan sát
nội dung chuẩn bị cho mỗi nhóm học nhóm mình.
và vẽ ảnh của
sinh).
Nghe giáo viên nêu các một vật tạo bởi

Giáo viên tổ chức các hoạt động thực mục đích, yêu cầu của buổi gương phẳng.
hành:
thực hành.
I.Chuẩn bị.
HĐ2: Giáo viên nêu hai nội dung của Tiến hành làm thí nghiệm II.Nội
dung
bài thực hành và nói rõ nội dung thứ và ghi những kết luận thu thực hành.
hai (xác định vùng nhìn thấy của được vào trong mẫu báo
1.Xác định
gương ) học sinh chưa được học trong cáo.
ảnh của một
các bài trước. Lưu ý học sinh tự xác
vật tạo bởi
định lấy.
gương phẳng.
A
A’
HĐ3: Giáo viên hướng dẫn cho học
2.Xác định
sinh về cách đánh dấu vùng nhìn thấy
vùng nhìn thấy
của gương.
của
gương
B
B’
Khi làm thực hành học sinh căn cứ vào
phẳng.
tài liệu hướng dẫn, đây cũng là một
cách để rèn luyện cho học sinh kỹ năng
thu thập thông tin qua tài liệu.
A
B
B’
HĐ4: Giáo viên yêu cầu học sinh tự
làm bài theo tài liệu, lần lượt trả lời các
câu hỏi vào mẫu báo cáo đã được
chuẩn bị trước ở nhà.
Giáo viên theo dõi, giúp đỡ riêng cho
nhóm gặp khó khăn, làm chậm hơn soA’


với các nhóm khác.
HĐ5: Giáo viên thu các bản báo cáo và
yêu cầu các nhóm học sinh thu dọn
dọn dụng cụ thí nghiệm của nhóm.
C1: Cho một gương phẳng và một bút
chì. Hãy tìm cách đặt bút chì trước
gương để ảnh của nó tạo bởi gương có
tính chất sau đây;
Song song, cùng chiều với vật.
Cùng phương, ngược chiều với
vật.
C2, C3: Vùng nhìn thấy của gương
giảm.
C4:

N’

Ta nhìn thấy ảnh M của M khi có tia
phản xạ trên gương vào mắt ở O có
đường kéo dài đi qua M’.
M
Vẽ M’: Đường M’O cắt gương,
như vậy tia sáng đi từ điểm M
Gương phẳng
đã cho tia phản xạ qua gương
truyền vào mắt, ta nhìn thấy ảnh
M’.
Vẽ ảnh N’ của N: Đường N’O
không cắt mặt gương, vậy không
có tia phản xạ lọt vào mắt nên ta
không nhìn thấy ảnh N’ của N.
4.Củng cố: Cho học sinh nộp bảng báo cáo.
5.Dặn dò: Xem trước nội dung bài học 7 chuẩn bị cho tiết học sau.

N

M

tườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×