Tải bản đầy đủ

ÔN tập vật lý lớp 7 QUANG học

QUANG HỌC
I.MỤC TIÊU:
1.Nhắc lại những kiến thức cơ bản có liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, sự
truyền ánh sáng, sự phản xạ ánh sáng, tính chất của ảnh của một vật tạo bởi
gương phẳng, gương cầu lồi và gương cầu lõm, cách vẽ ảnh của một vật tạo
bởi gương phẳng, xác định vùng nhìn thấy trong gương phẳng. So sánh với
vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi.
2.Luyện tập thêm về cách vẽ tia phản xạ trên gương phẳng và ảnh tạo bởi
gương phẳng.
II.CHUẨN BỊ:
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định lớp( 1’): Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Giảng bài mới:
Giáo viên tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
HĐ1: Ôn lại kiến thức cơ bản.
Yêu cầu học sinh lần lượt trả lời những câu
hỏi ở phần tự kiểm tra và thảo luận khi thấy
có những chỗ cần điều chỉnh.
C1: Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi: “Khi C1: Câu C.

nào ta nhìn thấy một vật ?”
A. Khi vật được chiếu sáng.
B. Khi vật phát ra ánh sáng.
C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt
ta.
D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng C2: Câu B.
vật.
C2: Chọn câu phát biểu đúng trong các câu
dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi
gương phẳng.
A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn
vật.
B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một C3: Định luật truyền thẳng của
khoảng bằng khoảng cách từ vật đến ánh sáng:
gương.
Trong môi trường trong suốt và
C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng đồng tính, ánh sáng truyền đi
vật.
theo đường thẳng.
D. Ảnh không hứng được trên màn và bé C4: Tia sáng khi gặp gương


hơn vật.
phẳng thì bị phản xạ lại theo định
C3: Định luật truyền thẳng của ánh sáng:
luật phản xạ ánh sáng:
Trong môi trường………và………, ánh sáng a.
Tia phản xạ nằm trong
truyền đi theo……………
cùng mặt phẳng với tia tới và
đường pháp tuyến.
b.
Góc phản xạ bằng góc tới.
C4: Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản C5: Ảnh ảo, có độ lớn bằng vật,
xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:
cách gương một khoảng bằng
a.
Tia phản xạ nằm trong cùng mặt khoảng cách từ vật đến gương.
phẳng với………và đường…………
b.


Góc
phản
xạ C6:Giống nhau: Ảnh ảo.
bằng……………….
Khác nhau: Ảnh tạo bởi
gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo
bởi gương phẳng.
C5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là C7: Khi một vật ở gần sát gương.
ảnh gì ? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ Ảnh này lớn hơn vật.
ảnh đến gương thế nào so với độ lớn của vật C8:
và khoảng cách từ vật đến gương ?
Ảnh ảo tạo bởi gương cầu
C6: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có
lõm không hứng được trên
những tính chất gì giống và khác với ảnh của
màn chắn và lớn hơn vật.
một vật tạo bởi gương phẳng ?
Ảnh ảo tạo bởi gương cầu
lồi không hứng được trên
C7: Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm
màn chắn và bé hơn vật.
cho ảnh ảo ? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn
Ảnh ảo tạo bởi gương
vật ?
phẳng không hứng được
C8: Viết ba câu có nghĩa, trong mỗi câu có
trên màn chắn và bằng vật.
bốn cụm từ chọn trong bốn cột dưới đây:
C9:Vùng nhìn thấy của gương cầu
lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của
gương cầu
hứng được trên màn chắn
bé hơn vật ảnh ảo
lõm
ảnh
không hứng được trên màn bằng vật
gương phẳng có cùng kích thước.
gương phẳng chắn
lớn hơn vật thật
C10:
gương cầu lồi
S1
S1’, S2’
C9:Cho một gương phẳng và một gương cầu
S1’
lồi cùng kích thước. So sánh vùng nhìn thấy
S2
của chúng.
Sang phần vận dụng
C1: Có hai điểm sáng S1, S2 đặt trước gương
phẳng như hình 9.1
a. Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi
gương .
b. Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát
S2’
từ S1, S2 và hai chùm tia phản xạ tương
S1’

S2’


ứng trên gương.
c. Để mắt trong vùng nào thì sẽ nhìn thấy
đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng C2: Ảnh quan sát được trong 3
trong gương ? Gạch chéo vùng đó.
gương đều là ảnh ảo: ảnh nhìn
thấy trong gương cầu lồi nhỏ hơn
trong gương phẳng, ảnh trong
gương phẳng lại nhỏ hơn ảnh
C2: Một người đứng trước ba cái gương trong gương cầu lõm.
(gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu C3:
lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau.
Quan sát ảnh ảo của mình trong ba gương sẽ
thấy chúng có tính chất gì giống nhau, khác
nhau ?
C3: Có bốn học sinh đứng ở bốn vị trí quanh
một cái tủ đứng như trong hình 9.2. Hãy chỉ
ra những cặp học sinh có thể nhìn thấy nhau.
Đánh dấu vào bảng sau đây những cặp đó.
An Tha Hả

nh
i
An
An
x
x
Thanh x
x
Thanh
Hải
x
x
x
Tủ đứng

x

Hải

1. Vật sáng.
2. Nguồn sáng.
Sang phần trò chơi ô chữ:
3. Ảnh ảo.
Theo hàng ngang:
4. Ngôi sao.
1. Vật hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu 5. Pháp tuyến.
vào nó.
6. Bóng đen.
2. Vật tự nó phát ra ánh sáng.
7. Gương phẳng.
3. Cái mà ta nhìn thấy trong gương Từ hàng dọc là: Ánh sáng.
phẳng.
4. Các chấm sáng mà ta nhìn thấy trên
trời ban đêm khi không có mây.
5. Đường thẳng vuông góc với mặt
gương.
6. Chỗ không nhận được ánh sáng trên


màn chắn.
7. Dụng cụ để soi ảnh của mình hàng
ngày.
Từ hàng dọc là gì ?
4.Dặn dò: Về ôn bài chuẩn bị tiết tới kiểm tra một tiết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×