Tải bản đầy đủ

GIÁO án vật lý 7 GƯƠNG cầu lồi

GƯƠNG CẦU LỒI
I.MỤC TIÊU:
1.Nêu được những tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi.
2.Nhận biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn so với gương
phẳng có cùng kích thước.
3.Giải thích được ứng dụng của gương cầu lồi.
II.CHUẨN BỊ:
Đối với mỗi nhóm học sinh: Một gương cầu lồi, 1 gương phẳng tròn có cùng kích
thước với gương cầu lồi, 1 cây nến, 1 bao diêm.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định lớp( 1’): Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ: Không có.
3.Giảng bài mới:
Giáo viên tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
HĐ1:Tổ chức tình huống học tập.
Bài 7: Gương
Đưa cho học sinh một số đồ vật nhẵn
cầu lồi.
bóng, không phẳng ( thìa, muỗng múc

I.Anh của một
canh được mạ bóng ). Yêu cầu học
vật tạo bởi
sinh quan sát xem có nhìn thấy ảnh
gương cầu lồi.
của mình trong các vật ấy không và có Tùy câu trả lời của học Ảnh ảo tạo bởi
giống ảnh nhìn thấy trong gương sinh.
gương cầu lồi
phẳng không?
nhỏ hơn vật.
Ta cùng nghiên cứu ảnh của một vật Học sinh làm thí nghiệm
tạo bởi gương cầu, trước hết là gương theo nhóm. Dự đoán.
cầu lồi.
HĐ2: Quan sát ảnh của một vật tạo bởi
gương cầu lồi.
Học sinh làm thí nghiệm
HĐ3: Làm thí nghiệm kiểm tra theo kiểm tra theo nhóm.
nhóm
Chú ý đặt vật cách gương phẳng và
gương cầu với cùng một khoảng cách (
điểm nhô cao nhất trong gương cầu C1:
ngang với mặt gương phẳng ).
1.Là ảnh ảo không hứng
C1: Hãy so sánh độ lớn ảnh của hai được trên màn chắn.
cây nến tạo bởi hai gương.
2.Anh quan sát được nhỏ
Cho học sinh nêu kết luận.
hơn vật.
HĐ4: Nêu vấn đề xác định vùng nhìn Học sinh thảo luận theo
thấy ( thị trường ) của gương cầu lồi, nhóm. Thảo luận kết quả


so sánh với vùng nhìn thấy của gương chung ở nhóm.
phẳng. Hướng dẫn học sinh bố trí thí Học sinh làm việc theo
nghiệm.
nhóm.
C2: Nhìn vào gương cầu lồi
ta quan sát được một vùng
C2: So sánh bề rộng vùng nhìn thấy rộng hơn so với khi nhìn
của hai gương.


vào gương phẳng có cùng
bề rộng.
HĐ5: Trả lời các câu hỏi C3, C4
Học sinh làm việc cá nhân.
Yêu cầu một số học sinh trả lời trước
rồi cả lớp nhận xét.
C3: Vùng nhìn thấy của
C3: Trên ôtô, xe máy người ta thường gương cầu lồi rộng hơn
lắp một gương cầu lồi ở phía trước vùng nhìn thấy của gương
người lái để quan sát ở phía sau mà phẳng ( có cùng kích
không lắp một gương phẳng. Làm như thước), vì vậy giúp cho
thế có lợi gì ?
người lái xe nhìn được
S’
S
O khoảng rộng hơn C ở đằng
sau.
H’
H
F xe nhìn thấy
C4: Ở những chỗ đường gấp khúc có C4: Người lái
vật cản che khuất, người ta thường đặt trong gương cầu lồi xe cộ
một gương cầu lồi lớn. Gương đó giúp và người bị các vật cản ở
ích gì cho người lái xe ?
bên đường che khuất, tránh
được tai nạn.

4.Củng cố: Cho học sinh đọc nội dung ghi nhớ.
5.Dặn dò: Học thuộc long nội dung ghi nhớ, l

II.Vùng nhìn
thấy của gương
cầu lồi.
Vùng
nhìn
thấy của gương
cầu lồi lớn hơn
vùng nhìn thấy
của
gương
phẳng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×