Tải bản đầy đủ

Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 1: Phân thức đại số

Đại số 8 – Giáo án
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
A. Mục tiêu :
- Kiến thức : Học sinh hiểu rõ khái niệm phan thức đại số .
- Kĩ năng : Học sinh có khái niệm về hai phân thức bằng nhau để nắm vững tính
chất cơ bản của phân thức
- Thái độ : Có thái độ nghiêm túc , ý thức và hăng hái trong học tập & thảo luận
nhóm .
B. Chuẩn bị :
- Giỏo viờn : Bảng phụ ghi các phân thức trong định nghĩa trang 34 .
- Học sinh : Nghiên cứu trước bài phân thức .
D. Các hoạt động dạy học :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
Hoạt động 1 : : Kiểm tra

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1) Định nghĩa

bài cũ

Một phân thức đại số (hay


Kiểm tra vở ghi, vở tập 3

nói gọn là phân thức) là một

em

biểu thức có dạng

Hoạt động 2 : Định nghĩa

A
, trong
B

đó A, B là những đa thức và

Các em quan sát các biểu

B khác đa thức 0

A
thức có dạng sau đây :
B

A được gọi là tử thức (hay

( GV đưa các biểu thức

HS :

tử)

trang 34 đã chuẩn bị ở bảng

Ta thấy trong các biểu thức

B được gọi là mẫu thức (hay

phụ lên bảng)này A và B là những đa thức mẫu)


a)

4x  7
2x  4x  5

c)

3

Một phân thức đại số là một

x  12
1

b) b)

Định nghĩa :

biểu thức có dạng

15
3x  7 x  8

A
, trong
B

đó A, B là những đa thức và

2

Câc em thấy các biểu thức

B khác đa thức 0

này A và B là những biểu
thức gì ?
Những biểu thức như thế
được gọi là những phân
thức đại số
Vậy em nào có thể định
nghĩa được phân thức đại số
Chú ý : Mỗi đa thức cũng
được coi như một phân thức
với mẫu thức bằng 1
Ví dụ :
a)

 2
x 5;
3

b) 3x2 - 12

là các phân thức:
 2
x 5
a) 3
1

b)

(HS tự cho một phân thức
đại số)

3x 2  12
1

Các em thực hiện
Em hãy viết một phân thức

?2

đại số

Một số thực a bất kì là một

?2

phân thức; vì mỗi một số

Các em thực hiện

thực cũng được coi như một


Một số thực a bất kì có phải

đa thức

là một phân thức không ? vì

Ví dụ :

sao ?

8 được coi là phân thức

Số 0, số 1 cũng là những

8
1

phân thức đại số

2) Hai phân thức bằng nhau

Hoạt động 3 :
a
c
và (b, d 
b
d

Hai phân thức bằng nhau

Hai phân số

a
c
Hai phân số và (b, d 
b
d

0)

0)

được gọi là bằng nhau khi

được gọi là bằng nhau khi

ta có : a.d = b.c

Hai phân thức cũng là hai

vì (x-1)(x+1) = 1.(x2 – 1)
Hai phân thức

A
C
và gọi là
B
D

bằng nhau nếu A.D = B.C
Các em thực hiện
3x 2 y
x
 2
Có thể kết luận
3
6xy
2y

hay không ?

Ta có thể kết luận

Các em thực hiện

3x 2 y
x
 2
3
6xy
2y

Vì 3x2y. 2y2 = 6xy3. x =
Hướng dẫn về nhà :
Học thuôc hai định nghĩa

A
C
=
nếu A.D = B.C
B
D

x 1
1

2
x  1 x 1

lúc này là các đa thức

gọi là bằng nhau khi nào

bằng nhau nếu A.D = B.C

Ví dụ :

phân số mà tử số và mẫu số
A
C

B
D

A
C
và gọi là
B
D

Ta viết :

nào ?

Vậy hai phân thức

Hai phân thức

6x2y3


Ôn lại tính chất cơ bản của
phân số
Bài tập về nhà :
1, 2, 3 trang 36 SGKTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×