Tải bản đầy đủ

Các dạng bài tập giải phương trình và hệ phương trình lớp 9

Câu 1: Giải pt và hệ phương trình:
x = 2y

b) x − y = 5

x −1
x +1
+ 1=
2
4
a)
Câu 2: Giải các phương trình sau :
1
3
+
=2
a) x − 2 6 − x

b) x4 + 3x2 – 4 = 0
Câu 3: Giải pt và hệ phương trình sau:
x + y = 3


a)  x + 2 y = 6

3x + 2y = 5


15
x - y =

2
b) 

2
c) 2 x − 3x + 1 = 0 .

c)

2 x − 5 2 x+ 4 2 = 0
2

Cừu 4: Cho phương trình bậc hai : x + 3x − 5 = 0 và gọi hai nghiệm của phương
trình là x1 và x2 . Không giải phương trình , tính giá trị của các biểu thức sau :
2

1
1
+ 2
2
a) x1 x2
1 1
+ 3
3
x
x2
1
c)

2
2
b) x1 + x2d) x1 + x2

Câu 4: giải phương trình, hpt, bpt sau:
a) 6 - 3x ≥ -9

2
b) 3 x +1 = x - 5
1 1
x − y =1


3 + 4 = 5
e)  x y

c)2(x + 1) = 4 – x

d) (2 − x )(1 + x ) = − x + 5
Câu 5: Cho phương trình bậc hai ẩn số x: x2 - 2(m + 1)x + m - 4 = 0 (1).
a) Giải phương trình (1) khi m = -5.
b) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt x 1; x2 với mọi
giá trị của m.
x −x

c) Tìm GTNN của biểu thức M = 1 2 .
Câu 6: Cho phương trình bậc hai ẩn số x: x2 - 2mx - m2 - 1 = 0. (1)
a) Chứng minh phương trình (1) luôn luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi
giá trị của m.
b) Hảy tìm một hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm x 1, x2 của phương trình mà
không phụ thuộc vào m.


x1 x 2
5
+
=−
2.
c) Tìm m thỏa mãn hệ thức x 2 x1

Câu 7: Cho phương trình bậc hai ẩn số x:
x2 - 2(m + 1)x + m - 4 = 0. (1)
a) Chứng minh phương trình (1) luôn luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi
giá trị của m.
b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình (1).
Tìm m để 3( x1 + x2 ) = 5x1x2.
Câu 8: Cho phương trình x2 - 2(m - 1)x + 2m - 5 = 0
a) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá
trị của m.
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu. Khi đó hai nghiệm mang
dấu gì?
c) Tìm GTLN của biểu thức A = 4x1x2 - x12 - x22.
Câu 9: Cho Phương trình bậc hai ẩn số x: x2 - 4x - m2 - 1 = 0 (1)
a) Chứng minh phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi giá trị của m.
b) Tính giá trị biểu thức A = x12 + x22 biết 2x1 + 3x2 = 13, (x1, x2 là hai
nghiệm của phương trình (1)).
Câu 10: Cho phương trình bậc hai ẩn số x: x2 - (m - 1)x - m2 + m - 2 = 0 (1)
a) Chứng minh phương trinh (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị
của m.
b) Tim những giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu.
c) Gọi x1; x2 là hai nghiệm của phương trình (1). Tìm m để x13 + x23 > 0.
Câu 11: Cho phương trình: x2 - mx + m - 1 = 0 (m là tham số).
a) Chứng tỏ phương trình luôn có hai nghiệm x1, x2 với mọi giá trị của m.
Tính nghiệm kép (nếu có) của phương trình.
b) Tìm m sao cho phương trình có nghiệm này gấp hai lần nghiệm kia.
c) Đặt A = x12 + x22 - 6x1x2.
1. Tìm m để A = 8.
2. Tìm giá trị nhỏ nhất của A.
Câu 12: Cho phương trình: x2 – 2(2m + 1)x + 2m – 4 = 0.
a) Giải phương trình khi m = 1 và chứng tỏ tích hai nghiệm của phương trình

luôn nhỏ hơn 1.
b) Có giá trị nào của m để phương trình có nghiệm kép không?
c) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình, chứng minh rằng biểu thức:

M = x1(1 – x2) + x2(1 – x1) là một hằng số.
Câu 13: Cho phương trình x2 - (m - 1)x - m2 + m - 2 = 0.


a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m phương trình luôn có hai nghiệm trái

dấu.
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng x 12 + x22, trong đó x1, x2 là hai nghiệm của

phương trình.
c) Tìm m để x1 = 2x2.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×