Tải bản đầy đủ

Kỷ yếu khoa học và trích dẫn khoa học

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

6
BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN

PHƯƠNG PHÁP LUẬN
NCKH

Nhóm

6

Đề tài:

Kỷ yếu khoa học và trích dẫn khoa học


Nội dung chính
Phần I
Kỷ yếu là gì?
• Kỷ yếu gồm những gì?

• Tổ chức soạn kỷ yếu


Phần II

Nhóm 6

Tầm quan trọng của việc trích dẫn
Quy trình trích dẫn
Các định nghĩa
Các kiểu trích dẫn
Giới thiệu một số phần mềm trích dẫn
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2


Nội dung chính
Phần I
Kỷ yếu là gì?
• Kỷ yếu gồm những gì?
• Tổ chức soạn kỷ yếu


Phần II

Nhóm 6

Tầm quan trọng của việc trích dẫn
Quy trình trích dẫn
Các định nghĩa
Các kiểu trích dẫn


Giới thiệu một số phần mềm trích dẫn
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

3


Kỷ yếu?
Kỷ yếu là gì?

Kỉ yếu: Là tập tài liệu ghi những điều cốt yếu - Theo Từ
điển tiếng Việt (Viện ngôn ngữ học, 2006).
Ví dụ: Kỉ yếu của một hội nghị khoa học.
Kỷ yếu để làm gì?
Kỷ yếu là tài liệu tóm lược lại quá trình hình thành và phát tri ển c ủa
cơ quan, nhỏ hơn là một khóa học hoặc một cuộc hội thảo.
Dùng để chỉ những điều cốt y ếu, trọng y ếu, quan trọng.  Kỷ
yếu  thường là những sự vật, hiện tượng có liên quan tới các m ốc l ịch s ử
của cuộc đời mỗi con người, tổ chức rộng hơn là quốc gia, dân tộc.

Nhóm 6

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

4

34 1


Kỷ yếu
Kỷ yếu

Kỷ niệm

Dùng để chỉ một hay nhiều khoảnh
khắc quan trọng

Thường dùng để chỉ một quá trình diễn
ra, nó thường dài, rất dài, hướng tới nhiều
không gian, hoàn cảnh và đối tượng khác
nhau

 Kỷ niệm bao hàm kỷ yếu

Nhóm 6

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

5

35 1


Kỷ yếu

KỶ NIỆM

KỶ YẾU

Nhóm 6

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

6

36 1


Kỷ yếu gồm những gì?
Kỷ yếu gồm những gì?

Lược qua kỷ yếu của một số trường như: Kỷ yếu 5 năm
ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia hà Nội, kỷ yếu 10 năm ĐH Kinh tế
– Luật, ĐH Quốc gia TP. HCM, kỷ yếu 55 năm Khoa Toán –
ĐH Sư phạm Hà Nội, kỷ yếu 50 năm ĐH Sư phạm kỹ thuật
TP. HCM,… tập trung kỷ yếu gồm:

Phần lịch sử
trường

Nhóm 6

Phần lịch sử các
đơn vị phụ thuộc

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

7

37 1


Kỷ yếu gồm những gì?
Phần lịch sử Trường
Phần này trình bày các giai đoạn từ khi hình thành, s ự thay đ ổi qua các th ời kỳ
gồm: tên gọi, đơn vị chủ quản, quyết định, thủ trưởng (hiệu trưởng/giám
đốc/trưởng khoa,…), quy mô, kết quả hoạt động, các hình ảnh về nhà trường,
những thành tích nổi bật (hoạt động nổi bật, các nhân, tập thể xu ất s ắc). Có
trường (như ĐH SPKT TP. HCM) trình bày riêng lịch sử của nhà trường, l ịch s ử
đảng bộ trường, lịch sử công đoàn, đoàn thanh niên, h ội sinh viên, h ội c ựu chi ến
binh.
Phần lịch sử các đơn vị trực thuộc
Phần này trình bày lịch sử hình thành và quá trình phát tri ển c ủa t ừng đ ơn v ị
trong Trường (các khoa, phòng, trung tâm,…) gồm: tên gọi, ch ức năng nhi ệm v ụ,
thủ trưởng, cán bộ nhân viên…
Ngoài hai phần trên, một số trường còn có phần các bài viết c ủa m ột s ố cán
bộ trong Trường về thành tích, các hoạt động nổi bật, định hướng phát triển,…
của Trường hoặc đơn vị trong Trường.
Nhóm 6

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

8

38 1


Tổ chức soạn kỷ yếu
Tổ chức soạn kỷ yếu
Quá trình biên soạn kỷ yếu có thể tóm lược thành 4 bước:

Thu thập
thông tin

Nhóm 6

Tổ chức
biên soạn

Trình bày,
in ấn

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

Phát hành

9

3 19


Tổ chức soạn kỷ yếu
Tổ chức soạn kỷ yếu
- Qua quá trình phát triển không phải cơ quan nào cũng l ưu tr ữ đ ược t ất c ả thông
tin cần thiết cho kỷ yếu do đó việc tổ chức thu thập thông tin là v ấn đ ề quan tr ọng
nhất (sau đó mới đến việc biên soạn, trình bày, phát hành).
- Quá trình thu thập thông tin cần tổ chức sao để có thể huy đ ộng đ ược ngu ồn tư
liệu từ các cựu cán bộ, giáo viên và các cựu học sinh c ủa Trường – đây là ngu ồn t ư
liệu quý làm cho kỷ yếu sinh động, không khô khan.
- Loại tư liệu có thể là hình ảnh, phim, logo, kỷ y ếu của các lớp đã ra tr ường,…

Nhóm 6

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

10

1
3 10


Tổ chức soạn kỷ yếu
Tổ chức soạn kỷ yếu
- Việc biên soạn cũng cần được tổ chức chặt chẽ, cần thống nhất về văn phong và
kiểm duyệt chặt chẽ nội dung nhằm tránh các thông tin không th ống nh ất vì thông
tin thu thập được có thể từ nhiều nguồn khác biệt.
- Việc trình bày khúc chiết kèm thêm các hình ảnh, sơ đ ồ giúp người đọc nắm b ắt
thông tin nhanh hơn.
- Cuối cùng là phát hành kỷ yếu. Có hai hình thức phát hành thông d ụng hi ện nay là
bản giấy và bản điện tử..

Nhóm 6

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

11

1
3 11


Nội dung chính
Phần I
Kỷ yếu là gì?
• Kỷ yếu gồm những gì?
• Tổ chức soạn kỷ yếu


Phần II

Nhóm 6

Tầm quan trọng của việc trích dẫn
Quy trình trích dẫn
Các định nghĩa
Các kiểu trích dẫn
Giới thiệu một số phần mềm trích dẫn
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

12


Trích dẫn

Vì sao cần phải trích dẫn?

Nhóm 6

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

13

1
3 13


Trích dẫn

►Thể hiện sự tôn trọng đối với tác giả của các nguồn thông tin được sử
dụng
► Tránh vi phạm bản quyền
► Tránh được lỗi “ĐẠO VĂN”
► Giúp người đọc thẩm định tính chính xác của thông tin đã sử dụng
hoặ truy cập lại các nguồn thông tin đó
►Nâng cao độ tin cậy, giá trị, và độ sâu rộng của bài viêt

Nhóm 6

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

1
314


Đạo văn?
Mua hoặc có được toàn bộ bài viết/ công trình nghiên cứu của
người khác và nhận đó là công trình của mình
Sử dụng thông tin hoặc ý tưởng cụ thể từ một nguồn bên ngoài,
trích dẫn tài liệu nhưng không diễn giải bằng từ ngữ của chính
mình

Đạo văn

Sao chép nguyên các đoạn, câu hoặc cụm từ dài từ BKTT hoặc
các nguồn thông tin trên mạng khác, sau đó chèn các phần này
vào bài viết của mình mà không trích dẫn
Sao chép các đoạn văn bản từ bài viết của người khác
Dùng thông tin chi tiết từ sách giáo khoa hoặc một nguồn khác
làm tài liệu nền cho bải viết của mình mà không trích ngu ồn
Sử dụng cấu trúc bài viết, ý tưởng hoặc từ ngữ của người khác.
Tác giả của các tài liệu đó nếu cho phép sao chép thì cũng bị xem
là đạo văn

Nhóm 6

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

15

1
4 15


Tại sao phải trích dẫn
2. Tại sao phải trích dẫn
• Nghiên cứu khoa học luôn gắn liền với trích dẫn. Trích dẫn cho phép
nhà khoa học diễn giải cơ sở để từ đó đề xuất ý tưởng, cung cấp
nguồn gốc của phương pháp sử dụng trong nghiên cứu, cách thức
tiên hành nghiên cứu, cuối cùng là đánh giá, bình luận và thiêt lập
được mối liên hệ giữa kêt quả nghiên cứu với những kêt quả khác đã
công bố trước đó.
• Việc trích dẫn chứng tỏ người viêt am hiểu kiên thức hiện hành
trong chuyên ngành, tức là hiểu được sự phát triển của tri thức khoa
học chuyên ngành ở thời điểm thực hiện nghiên cứu.
Nhà khoa học đó có thường xuyên cập nhật kiên thức chuyên ngành
mới hoặc nghiên cứu đó có đi cùng dòng chảy với những nghiên cứu
khác trong cùng chuyên ngành hay không.
Nhóm 6

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

216


Khi nào cần trích dẫn?

-Sao chép lại thông
tin chi tiết (số liệu
thống kê, biểu bảng,
sơ đồ, hình ảnh...)
-Trích nguyên văn
-Diễn giải
- Tóm tắt ý tưởng, ý
kiến, thông tin

Nhóm 6

Từ

• Sách
• Một chương của
sách
• Bài báo in
• Bài báo điện tử
• Trang web
• Thư điện tử
• Bản đồ
• …

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

1
317


Trích dẫn trong quá trình nghiên cứu

Xác định đề tài nghiên cứu

Tìm kiếm thông tin

Đánh giá thông tin

Đưa thông tin vào công trình nghiên cứu

Công bố công trình nghiên cứu

Nhóm 6

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

1
318


Các định nghĩa
Trích dẫn:
Phương pháp được chuẩn hóa nhằm giúp người đọc xác
định rõ nguồn gốc thông tin, ý tưởng đã được sử dụng trong
bài viết.
(Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, 2010)

Nhóm 6

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

1
319


Các định nghĩa

►Trích dẫn trong bài viết:
Phần mô tả ngắn gọn các nguồn thông tin được sử
dụng trong đoạn văn bản đó (thường nằm ở cuối
câu).

Nhóm 6

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

1
320


Các định nghĩa

Danh mục
tài liệu trích dẫn

Danh mục
tài liệu tham khảo

Danh sách các tài liệu
được trích dẫn trong bài
viết/ công trình nghiên
cứu.

Danh sách các tài liệu được sử
dụng trong công trình nghiên
cứu (được trích dẫn/ tham
khảo chung/ liên quan hữu ích
đến đề tài nghiên cứu).

Nhóm 6

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

1
321


Các định nghĩa

Trích nguyên văn

Diễn giải

Vi khuẩn được định nghĩa là
“sinh vật đơn bào rất nhỏ mà
mắt thường không nhìn thấy
được, muốn quan sát phải
nhìn qua kính hiển vi có độ
phóng đại hàng trăm lần”
(Đoàn, 2012, tr.3).

Trong tài liệu nghiên cứu của
mình, hai tác giả Huỳnh
Hồng Quang và Nguyễn Văn
Khá (2013) đã cho rằng
Fasciola
giagantica

Fasciola hepatica là hai loài
gây bệnh sán lá gan lớn,
trong đó Fasciola giagantica
là loài gây bệnh chính ở Việt
Nam.

Nhóm 6

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

1
322


Quy trình trích dẫn

Xác định, tiếp cận và truy xuất
nguôn thông tin cần trích dẫn

Đoc lươt tài liệu
để tìm những thông tin cần trích dẫn
Trích nguyên văn, tóm tăt hoặc diễn giải
thông tin cần đưa vào bài viết

Trích dẫn tài liệu

Ghi lại những thông tin chi tiết về tài liệu
như tác giả, nhan đề, ngày tháng xuất bản,
nơi xuất bản, nhà xuất bản v.v

Chon kiểu trích dẫn phù hợp

Duy trì, quản lý
và phát triển danh sách
tài liệu trích dẫn
Nhóm 6

Lập danh mục tài liệu tài liệu đã trích dẫn
theo đúng quy định

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

1
323


Thu thập thông tin trích dẫn
Sách

Trang nhan đề
Tên sách

Tên tác giả
/Người biên tập, biên soạn

Nhà xuất bản

Nhóm 6

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

1
324


Thu thập thông tin trích dẫn
Trang thông tin bản quyền
(thường ở mặt sau trang nhan đề)

Sách

Nơi xuất
bản

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Nhóm 6

PhươngPh
pháp
ương
luậpháp
n nghiên
luậncnghiên
ứu khoa
cứhuọkhoa
c
học

1
325


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×