Tải bản đầy đủ

CÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỊNH vị DOANH NGHIỆP

Nhóm 2

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP
CHƯƠNG V
ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

LOGO
1


Nội dung chính

Phần
Phần II

Phần
Phần IIII

Phần
Phần III
III


CÁC
PHƯƠNG
CÁC
PHƯƠNG
THỰC
CHẤT

CÁC
NHÂN
TỐ
ẢNH
THỰC CHẤT VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH
PHÁP
ĐỊNH
VỊ
PHÁP
ĐỊNH
VỊ
VAI
TRÒ
CỦA
ĐỊNH
HƯỞNG
ĐẾN
ĐỊNH
VAI TRÒ CỦA ĐỊNHHƯỞNG ĐẾN ĐỊNHDOANH
DOANH
VỊ
DOANH
NGHIỆP
VỊ
DOANH
NGHIỆP
VỊ DOANH NGHIỆPVỊ DOANH NGHIỆPNGHIỆP
NGHIỆP

2I. THỰC CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

1. Thực chất định vị doanh nghiệp
Định vị doanh
nghiệp là:
quá trình lựa chọn
vùng và địa điểm
bố trí doanh
nghiệp

đảm bảo thực hiện
những mục tiêu chiến
lược kinh doanh của
doanh nghiệp đã lựa
chọn

3


I. THỰC CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

2. Mục tiêu của định vị doanh nghiệp
các tổ chức
kinh doanh
sinh lời
đặt lợi ích tối đa:
+ Tăng doanh số bán hàng
+ Mở rộng thị trường
+ Huy động các nguồn lực tại
chỗ
+ Hình thành cơ cấu sản xuất
đầy đủ
+ Tận dụng môi trường kinh
doanh thuận lợi

các tổ chức
phi lợi
nhuận
đảm bảo giữa chi phí lao
động xã hội cần thiết bỏ ra
và mức độ thỏa mãn nhu
cầu khách hàng về các dịch
vụ cung cấp cho xã hội.
4


I. THỰC CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

3. Tầm quan trọng của định vị doanh nghiệp
Ảnh
hưởng tới
công tác
tổ chức
hoạt động
sản xuất
kinh
doanh
của các
doanh
nghiệp
sau này

Cho phép DN xác

Giảm
giá
thành
sản
phẩm.

Tạo điều
kiện cho
doanh
nghiệp
tiếp xúc
trực tiếp
với khách
hàng

định lựa chọn khu
vực có tài nguyên,
MT KD thuận lợi,
khai thác lợi thế của
MT nhằm tận dụng,
phát huy tiềm năng
bên trong
5


I. THỰC CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

Định vị doanh nghiệp của Samsung Việt Nam

Video: Tự hào Samsung, nguồn Youtube

6


I. THỰC CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

Samsung đầu tư mạnh vào Bắc Ninh vì:
Nền chính trị ổn định, có ưu đãi đặc biệt
Nhân lực nhiều, giá rẻ
Cơ sở hạ tầng tốt
vận chuyển hàng hóa dễ dàng
Samsung đầu tư mạnh vào Thái Nguyên vì:
Tăng doanh số bán hàng
Mở rộng thị trường
Huy động các nguồn lực tại chỗ
7


II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH VỊ DN

1. Nhóm
nhân tố
ảnh hưởng
đến lựa
chọn vùng
a.Tự nhiên
b.Kinh tế

2. Nhóm
nhân tố ảnh
hưởng đến
lựa chọn địa
điểm

3. Xu hướng
định vị DN

c. Xã hội
8


II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH VỊ DN

1. Nhóm nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn vùng
- Địa hình, địa chất, khí hậu, tài
nguyên, môi trường sinh thái.
a. Tự nhiên

- Điều kiện này phải thỏa mãn
yêu cầu xây dựng công trình bền
vững
9


II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH VỊ DN

1. Nhóm nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn vùng
- Gần thị trường tiêu
thụ:
+ Các doanh nghiệp
sản xuất các mặt hàng
khó vận chuyển như
hàng dễ vỡ, dễ thối,
đông lạnh, hoa tươi,
cây cảnh...

b.Kinh tế

10


II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH VỊ DN

+ Các doanh
nghiệp mà sản
phẩm tăng
trọng trong
quá trình sản
xuất như rượu,
bia, nước giải
khát...

b.Kinh tế

11


II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH VỊ DN

- Gần nguồn nguyên liệu
+ Các doanh nghiệp có sản phẩm giảm
trọng trong quá trình sản xuất: chế biến
gỗ, xí nghiệp giấy, xi măng, luyện kim…
b.Kinh tế

+ Các doanh nghiệp sử dụng
nguyên liệu tại chỗ: mỏ, khai
thác đá, sản xuất gạch…
12


II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH VỊ DN

+ Các doanh
nghiệp sử
dụng nguyên
liệu tươi sống:
chế biến lương
thực, thực
phẩm, mía
đường, dâu
tằm tơ...

b.Kinh tế

13


II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH VỊ
DN
- Nhân tố nhân công
+Khả năng cung cấp
lao động của địa
phương.
+ Trình độ tay nghề,
kỹ năng của người lao
động tại địa phương.
+Giá thuê nhân công.
+Thái độ lao động và
năng suất lao động.

b.Kinh tế

14


II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH VỊ
DN
- Nhân tố vận chuyển
+ Nhân tố vận chuyển cần được xem xét cả hai mặt : chở
nguyên vật liệu đến nhà máy sản xuất và chở sản phầm đến
nơi tiêu thụ

b.Kinh tế

+Các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng trọng lượng lớn,
công kềnh hoặc khó bảo quản trong quá trình chuyên chở

15


II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH VỊ
DN
- Gần đối thủ cạnh tranh

b.Kinh tế

16


II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH VỊ DN
Tình hình dân số, phong tục tập
quán, các chính sách phát triển
kinh tế địa phương, thái độ của
chính quyền
Trình độ văn hóa - kỹ thuật

c. Xã hội

Cơ sở hạ tầng cuả địa phương

17


II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH VỊ DN

2. Nhóm nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn địa điểm
Text

• Điều kiện giao thông nội vùng
• Mặt bằng sản xuất và khả năng mở rộng sản xuất, mở
Text
rộng kinh doanh
Textthuật
• Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ

• Yêu cầu về môi trường

Text

• Phong tục, tập quán, thái độ của dân cư
Text
• Điều kiện về an toàn, bảo
vệ, phòng cháy chữa cháy

• Quy định của chính quyền địa phương

18


II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH VỊ DN

3. Định vị doanh nghiệp
1

2

3

Định vị ở
vùng ngoại
thành( để
lường trước sự
phát triển đô
thị, môi
trường)

Định vị ở nước
ngoài (để mở
rộng thị
trường)

Chia nhỏ DN
và đưa đến tận
thị trường để
định vị doanh
nghiệp (để
giảm tối đa
thời gian giao
hàng)

4

Định vị tại các
khu công
nghiệp tập
trung(để tận
dụng những
thuận lợi do
khu công
nghiệp tạo ra)

19


II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH VỊ DN

3. Định vị doanh nghiệp
VD: Tại Samsung

Samsung xây dựng nhiều khu công
nghiệp SX tại các quốc gia có thị
trường nhân công giá rẻ (VN)
Các khu SX thường được đặt tại
vùng nông thôn hoặc ngoại thành,
thuận tiện vận chuyển nguyên vật
liệu, chi phí nhân công thấp
Các chi nhánh của Samsung có mặt
trên toàn thế giới, phục vụ khách
hàng nhanh và thuận tiện nhất.
20


III. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ DN

1. Phương pháp đánh giá theo các nhân tố

2. Phương pháp điểm hoà vốn chi phí theo vùng

3. Phương pháp tọa độ trung tâm

4. Phương pháp vận tải
21


III. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ DN

1. Phương pháp đánh giá theo các nhân tố
Phương pháp dùng trọng số giản đơn.(Có phần nghiêng về định tính
nhiều hơn). Quy trình:
 Liệt kê các danh mục các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến định
vị doanh nghiệp
 Xác định trọng số cho từng nhân tố để chỉ ra mức độ quan trọng
tương ứng của nó so với các nhân tố khác.
 Xác định điểm số cho từng nhân tố của từng địa điểm.
 Nhân trọng số của từng nhân tố với điểm số.
 Tính tổng số điểm cho từng địa điểm dự định lựa chọn .
 Kiến nghị phương án định vị căn cứ vào tổng số điểm trên cơ sở
22


III. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ DN
2. Phương pháp điểm hoà vốn chi phítheo vùng
Phân tích chi phí theo vùng là phương pháp định lượng ,chỉ ra những
phạm vi ưu tiên vùng này hơn các vùng khác căn cứ vào chi phí cố
định và chi phí biến đổi của từng vùng.

23


III. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ DN
2. Phương pháp điểm hoà vốn chi phí theo vùng

24


III. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ DN
2. Phương pháp điểm hoà vốn chi phí theo vùng

Quy trình:

B1

Xác định chi phí cố định tại từng
vùng định lựa chọn(FCi).

Xác định chi phí biến đổi tại từng
vùng định lựa chọn(VCi).
Vẽ đường tổng chi phí cho tất cả các vùng định
lựa chọn trên cùng một đồ thị:

B2

B3

Tổng chi phí (TCi)= FCi + VCi (Q)

B4

Xác định vùng có tổng chi phí
thấp nhất ứng với sản lượng
dự kiến.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×