Tải bản đầy đủ

chiến lược logistic kéo và đẩy

CHIẾN LƯỢC LOGISTIC KÉO VÀ ĐẨY


NỘI DUNG

Phần 1: Tổng quan về logistics kéo và đẩy
Phần 2: Hỗn hợp logistics Kéo – Đẩy


Phần 1:
Tổng quan về logistics
kéo và đẩy


PHẦN 1: TỔNG QUAN LOGISTICS KÉO VÀ ĐẨY

1. Định nghĩa:
Logistics đẩy là phương pháp tổ chức sản xuất theo dự báo nhu cầu thị trường. Phương pháp này tạo ra hàng tồn kho
và “đẩy” hàng ra thị trường để đáp ứng nhu cầu thực tế.PHẦN 1: TỔNG QUAN LOGISTICS KÉO VÀ ĐẨY
1. Định nghĩa:
Logistics kéo hoạch định sản xuất dựa trên nhu cầu và đơn hàng thực tế của thị trường, có nghĩa là nhu cầu của khách
hàng “kéo” hàng sản xuất về phía thị trường.


PHẦN 1: TỔNG QUAN LOGISTICS KÉO VÀ ĐẨY
2. Đánh giá:

a.

Logistics đẩy:

Ưu điểm:
Hạ giá thành sản phẩm nhờ lợi thế quy mô
Nhược điểm:
+) Không có khả năng đáp ứng sự thay đổi của nhu cầu thị trường.
+) Sự lạc hậu của tồn kho trong chuỗi cung ứng khi nhu cầu của một vài sản phẩm biến mất ( giảm sụt ).


PHẦN 1: TỔNG QUAN LOGISTICS KÉO VÀ ĐẨY
b. Logistics kéo
Ưu điểm:
+) Giam thời gian đặt hàng nhờ khả năng dự báo tốt
Nhược điểm:
+) Khó khăn hơn trong việc tận dụng lợi thế theo quy mô


PHẦN 1: TỔNG QUAN LOGISTICS KÉO VÀ ĐẨY
1.2 Xu hướng- vai trò logistics “ đẩy” và “ kéo” hiện nay

-

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ

đã đẩy vòng đời sản phẩm trở nên ngắn hơn,
tác động đến hoạch định và tổ chức sản xuất.

-


Ngày càng có nhiều công ty logistics “ đẩy”

chuyển sang phương thức “ kéo”


PHẦN 2 :
HỖN HỢP LOGISTICS
KÉO VÀ ĐẨY


PHẦN 2 : HỖN HỢP LOGISTICS KÉO VÀ ĐẨY

2.1 Nguyên nhân dẫn đến sự hỗn hợp hai phương pháp logistics
Chiến lược đẩy hay các chương trình hành động hoạt động dựa trên một giả định theo chốt duy nhât:
Việc dự toán chính xác được nhu cầu trong tương lai.Khi nhu cầu nằm trong tầm dự toán, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy
các nguồn lực một cách hiệu quả đúng lúc, đúng chỗ.


PHẦN 2 : HỖN HỢP LOGISTICS KÉO VÀ ĐẨY

2.2 Kết hợp giữa hai chiến lược “ kéo ”và “ đẩy ”

ranh
giới
Đẩy -kéo

Chiến lược đẩy

Chiến lược kéo

Nguyên

Khách hàng

vật liệu

cuối cùng
dòng thời gian của logistics


PHẦN 2 : HỖN HỢP LOGISTICS KÉO VÀ ĐẨY
2.3 Khi nào nên kéo – khi nào nên đẩy hay kéo – đẩy


PHẦN 2 : HỖN HỢP LOGISTICS KÉO VÀ ĐẨY
2.4 Các trường hợp áp dụng hỗn hợp phương pháp kéo – đẩy
Trường hợp 1: Ngành tạp hóa
khi Peapod được thành lập 11 năm trước,ý tưởng là phải thiết lập một chiến lược kéo thuần túy, không có tồn kho và không có
cơ sở. Khi khách hàng đặt hàng, Peapod sẽ lấy sản phẩm từ siêu thị gần đó. Chiến lược này làm nảy sinh một vấn đề lớn: tỷ
lệ cạn dự trữ khá cao. ( 8- 10%). Trong một vài năm gần đây, Peapod đã thay đổi mô hình kinh doanh bằng cách:
+) Thiết lập một số nhà kho.
+) Tỷ lệ cạn dự trữ thấp hơn 2 %.


PHẦN 2 : HỖN HỢP LOGISTICS KÉO VÀ ĐẨY
Trương hợp 2: Ngành sách
Khi Amazon.com được thành lập 6 năm trước đây, chuỗi cung ứng của họ là hệ thống thuần kéo, không có nhà kho và
không có tồn kho.
Vào thời điểm đó, nhóm sách Ingram phục vụ cho hầu hết nhu cầu khách hàng của Amazon.

-

Mức phục vụ của Amazon bị ảnh hưởng bởi năng lực phân phối của Ingram book, mà năng lực này bị chia sẻ bởi nhiều
nhà bán sách khác.

-

Sử dụng Ingram book vài năm đầu tiên cho phép Amazon tránh được chi phí tồn kho nhưng giảm đáng kể lợi nhuận
biên.


PHẦN 2 : HỖN HỢP LOGISTICS KÉO VÀ ĐẨY
Trường hợp 3: Ngành công nghệ xe hơi
Biết rằng ngành này vận chuyển rất lâu. Trước khi các nỗ lực gần đây của ngành nhằm thực hiện chiến lược sản xuất theo
đơn đặt hàng,thì có rất nhiều nỗ lực nhằm thực hiện chiến lược đẩy – kéo.


PHẦN 2 : HỖN HỢP LOGISTICS KÉO VÀ ĐẨY
Trường hợp 4: Ngành công nghệ may mặc
Xem xét nhà cung ứng của công ty thời trang trượt tuyết như Sport Obermeyer. Một chiến lược được sử dụng thành công
bởi công ty đề cập sự phân biệt giữa thiết kế rủi ro nhiều hay ít.
- Sử dụng chiến lược đẩy-kéo cho các sản phẩm rủi ro cao và chiến lược đẩy cho các sản phẩm rủi ro thấp.


PHẦN 2 : HỖN HỢP LOGISTICS KÉO VÀ ĐẨY
Để xem xét áp dụng chiến lược đẩy, kéo hay hỗn hợp đẩy-kéo, các tiêu chỉ được xem xét bao gồm: mục tiêu, tính phức tạp,
trọng tâm, thời gian đặt hàng và các quá trình.

Tiêu chí

Mục tiêu

Đẩy

Kéo

Tối thiểu hóa chi phí

Tối đa hóa mức độ dịch vụ

Tính phức tạp

Cao

Thấp

Trọng tâm

Đầu tư nguồn lực

Khả năng đáp ứng nhu cầu

Dài

Ngắn

Hoạch định logistics

Đáp ứng

Thời gian đặt hàng

Các quá trình


Kết luận
Hiện nay, xu hướng các doanh nghiệp chuyển dần sang chiến lược kéo thay vì chiến lược như truyền thống.
Tuy nhiên, trong những trường hợp cụ thể và những ngành sản xuất, kinh doanh cụ thể , việc áp dụng một
cách linh hoạt chiến lược kéo, chiến lược đẩy và chiến lược hỗn hợp keo- đẩy cần được xem xét một cách
nghiêm túc.
Thanks you for
listeningTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×