Tải bản đầy đủ

Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

Trình bày báo cáo
kết quả nghiên cứu
khoa học -Nhóm 8Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị
Kim Chi


Báo cáo kết quả nghiên
cứu khoa học là gì ???
Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa
học là văn bản trình bày một cách hệ
thống các kết quả nghiên cứu, là sản
phẩm cuối cùng của nghiên cứu và là
sản phẩm công bố đầu tiên trước cộng
đồng nghiên cứu.


Bố cục chung của
báo cáo
I.Phần khai
tập
(Front

Matter)

II.Phần bài
chính (Main
Text)

III.Phần phụ
đính (Back
Matter)


I. Phần khai tập ( Front Matter )
1. Bìa gồm bìa chính, bìa phụ về cơ bản gồm
các nội dung sau: Tên cơ quan chủ trì đề tài,
Tên đề tài, Tên chủ nhiệm đề tài và các thành
viên liên quan...
2. Lời cảm ơn
3. Mục lục
4. Kí hiệu và viết tắt


Bìa


Lời nói đầu


Mục lục


Ký hiệu
&
Viết tắt


II. Phần bài chính (Main text)

Mở
đầu


Kết quả
nghiên
cứu và
phân
tích

Kết
luận và
kiến
nghị

Tài liệu
tham
khảo


1. Mở đầu:Lý do nghiên cứu
Lịch sử nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu
Mẫu khảo sát
Phạm vi nội dung nghiên cứu
Lựa chọn khoảng thời gian đủ để quan sát biến
động sự kiện
✘ Vấn đề nghiên cứu, tức “Câu hỏi nghiên cứu’’ là
gì?
✘ Luận điểm khoa học tức Giả thuyết khoa học
chủ đạo là gì?
✘ Phương pháp chứng minh giả thuyết.


Một số ví dụ


2. Kết quả nghiên cứu và phân tích
(bàn luận) kết quả:
✘ Luận cứ lý thuyết hay cơ sở lý luận để chứng
minh cho luận điểm là gì?
✘ Luận cứ thực tiễn được lấy từ kết quả quan sát ,
phỏng vấn hoặc thực nghiệm
✘ Kết quả đạt được về mặt lý thuyết và kết quả
áp dụng
✘ Thảo luận, bình luận về kết quả.


Kết quả và
thảo luận


3. Kết luận và khuyến nghị:
✘ Kết luận toàn bộ công cuộc nghiên cứu
✘ Các khuyến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu


Một số ví dụ


4. Tài liệu tham khảo:


III. Phần phụ đính

( Back Matter)
✘ Phần này có thể là
các phụ lục, hình
vẽ, biểu đồ, phần
giải thích thuật
ngữ, .......


THANK
S!
Any
questions
for us?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×