Tải bản đầy đủ

Theo dõi tình hình m ắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn nuôi tại trại lợn ông Lương thuộc xã Ngọc Châu huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang. So sánh hiệu lực điều trị b ệnh của thuốc Tylosin 50 và Tulavitryl (Khóa luận tốt nghiệp)

TR

Tên

I H C THÁI NGUYÊN
NG
I H C NÔNG LÂM

tài:

H ào t o
Chuyên ngành
Khoa
Khoá h c

: Chính quy
: Thú y
: Ch n nuôi Thú y
: 2010-2015

Thái Nguyên, n m 2014TR

Tên

I H C THÁI NGUYÊN
NG
I H C NÔNG LÂM

tài:

H ào t o
Chuyên ngành
L p
Khoa
Khoá h c
Gi ng viên h ng d n

: Chính quy
: Thú y
: K42 - Thú y
: Ch n nuôi Thú y
: 2010-2015
: ThS. La V n Công

Thái Nguyên, n m 2014


L IC M N
Qua quãng th i gian h c t p rèn luy n t i tr ng
i h c Nông Lâm
Thái Nguyên và th c t p t t nghi p t i c s tôi ã hoàn thành t th c t p.
Tôi xin bày t lòng bi t n chân thành t i: Ban Giám hi u nhà tr ng i h c
Nông Lâm - Thái Nguyên, ban ch nhi m khoa Ch n nuôi thú y, cùng toàn
th th y cô giáo trong tr ng ã nhi t tình d y d , dìu d t tôi trong su t th i
gian h c t p t i tr ng.
c bi t, tôi xin chân thành c m n th y giáo h ng d n: ThS.La V n
Công, ng i ã t n tình ch b o h ng d n tôi trong quá trình th c t p và giúp
tôi hoàn thành khóa lu n t t nghi p.


ng th i, tôi xin g i l i c m n t i ông Ngô Xuân L ng ch trang
tr i ch n nuôi xã Ng c Châu - Tân Yên - B c Giang cùng toàn th gia ình ã
t o i u ki n giúp
tôi trong quá trình th c t p t t nghi p.
Cu i cùng, tôi xin bày t lòng bi t n c m n gia ình, b n bè ã luôn
ng viên giúp , t o i u ki n thu n l i tôi h c t p và hoàn thành t t quá
trình th c t p.
Tôi xin chân thành c m n!
Thái Nguyên, ngày

tháng

n m 2014

Sinh viên

Nguy n Th Huê


L I NÓI
U
hoàn thành ch ng trình ào t o c a nhà tr ng, th c hi n ph ng
châm “h c i ôi v i hành, lý thuy t g n li n v i th c ti n s n xu t”. Th c
t p t t nghi p là giai o n cu i cùng trong toàn b ch ng trình d y và h c
c a các tr ng i h c nói chung và tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên
nói riêng.
ây là kho ng th i gian giúp cho sinh viên c ng c và h th ng hóa l i
toàn b ki n th c ã h c, ng th i giúp cho sinh viên làm quen d n v i th c
ti n s n xu t, t
ó nâng cao
c trình
chuyên môn, n m b t
c
ph ng pháp t ch c và áp d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t vào s n
xu t. ng th i t o cho mình tác phong làm vi c khoa h c, tính sáng t o ra
tr ng ph i là m t cán b v ng vàng v lý thuy t gi i v tay ngh , có trình
chuyên môn cao áp ng yêu c u c a s n xu t góp ph n vào s phát tri n c a
t n c.
c s nh t trí c a nhà tr ng, Ban ch nhi m khoa ch n nuôi thú y,
th y giáo h ng d n c ng nh s ti p nh n c a c s tôi ã ti n hành th c t p
t i tr i l n ông L ng thu c xã Ng c Châu - Tân Yên - B c Giang v i tài:
“Theo dõi tình hình m c b nh
ng hô h p trên àn l n nuôi t i tr i l n
ông L ng thu c xã Ng c Châu - huy n Tân Yên - t nh B c Giang. So
sánh hi u l c i u tr b nh c a thu c Tylosin - 50 và Tulavitryl”.
Sau th i gian th c t p tôi ã hoàn thành khoá lu n. Do n ng l c c a
b n thân, th i gian th c t p có h n, b c u còn b ng trong công tác
nghiên c u nên khoá lu n c a tôi không tránh kh i nh ng sai sót và h n ch .
Vì v y, tôi r t mong nh n
c nh ng ý ki n óng góp c a th y cô, ng
nghi p

bài khoá lu n c a tôi hoàn thi n h n.

Tôi xin chân thành c m n!


DANH M C CÁC B NG
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

ng 1.1: K t qu th c hi n công tác v sinh ch n nuôi ................................. 6
ng 1.2: L ch tiêm phòng cho àn l n th t c a tr i l n ông L ng ............... 7
ng 1.3: L ch tiêm phòng cho àn l n con và l n nái c a tr i l n ông L ng ...... 8
ng 1.4: K t qu công tác ph c v s n xu t ............................................... 13
ng 2.1. T l m c b nh
ng hô h p l n nuôi t i tr i........................... 40
ng 2.2. T l m c b nh
ng hô h p l n theo tính bi t ........................ 42
ng 2.3: T l m c b nh
ng hô h p theo lo i l n .................................. 42
ng 2.4: T l m c b nh
ng hô h p theo tháng trong n m .................... 43
ng 2.5: T l m c b nh
ng hô h p theo tu i l n.................................. 45
ng 2.6: M t s tri u ch ng chính c a l n m c b nh
ng hô h p ........... 46
2.7: T
(%) ..................................... 47
B ng 2.8: Hi u qu c a hai lo i thu c trong i u tr b nh
ng hô h p ...... 48
B ng 2.9: Chi phí s d ng thu c trong i u tr ............................................. 49


DANH M C CÁC T , C M T
ATP
ARN
CP
cs
VT
LMLM
Nxb
PRRS
STT
TT
tr

VI T T T

: Adenosine triphosphate
: Axít ribonucleic
: Charoen Pokphand
: c ng s
:
n v tính
: L m m long móng
: Nhà xu t b n
: Porcine reproductive respiratory syndrome
: S th t
: Th tr ng
: trang


M CL C
Ph n 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T ............................................. 1
1.1. I U KI N C B N ............................................................................. 1
1.1.1. i u ki n t nhiên ................................................................................ 1
1.1.2. i u ki n kinh t - xã h i ..................................................................... 2
1.1.3. Tình hình s n xu t t i tr i ..................................................................... 4
1.1.4. ánh giá chung..................................................................................... 4
1.2. CÔNG TÁC PH C V S N XU T ...................................................... 5
1.2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t ..................................................... 5
1.2.2. K t qu công tác ph c v s n xu t ........................................................ 5
1.3. K T LU N VÀ
NGH ................................................................... 14
1.3.1. K t lu n .............................................................................................. 14
1.3.2.
ngh ............................................................................................... 14
Ph n 2: CHUYÊN
NGHIÊN C U KHOA H C ............................... 16
2.1. t v n ............................................................................................. 16
...................................................................... 16
2.1.2. M c ích c a tài............................................................................. 17
2.1.3. Ý ngh a c a tài ............................................................................... 17
2.2. T ng quan tài li u .................................................................................. 17
2.2.1. C s khoa h c c a tài ................................................................... 17
2.2.2. M t s b nh hô h p th ng g p l n................................................. 26
2.2.3.Nguyên t c phòng và i u tr b nh ...................................................... 31
2.2.4. Nh ng hi u bi t v thu c Tulavitryl và Tylosin - 50........................... 33
2.2.5. Tình hình nghiên c u trong n c và ngoài n c v b nh
ng hô h p
trên l n ......................................................................................................... 34
.................................. 37
...................................... 37
2.3.2. N i dung nghiên c u và ch tiêu theo dõi............................................ 37
2.3.3. Ph ng pháp nghiên c u .................................................................... 37
2.4. K t qu nghiên c u và th o lu n............................................................ 40


2.4.1. K t qu theo dõi l n m c b nh
ng hô h p t i tr i ông L ng
- huy n Tân Yên - t nh B c Giang ....................................... 40
2.4.2. K t qu theo dõi l n m c b nh
ng hô h p theo tính bi t ............... 41
2.4.3. K t qu theo dõi l n m c b nh
ng hô h p theo lo i l n ................ 42
2.4.4. K t qu theo dõi l n m c b nh
ng hô h p theo tháng trong n m.......... 43
2.4.5. K t qu theo dõi l n m c b nh
ng hô h p theo tu i l n ................ 45
2.4.6. M t s tri u ch ng chính c a l n m c b nh
ng hô h p ................. 45
........................ 46
2.4.8. Hi u l c c a hai lo i thu c dùng trong i u tr b nh
ng hô h p cho
l n ................................................................................................................ 47
2.4.9. S b ho ch toán kinh t khi s d ng hai lo i thu c ........................... 49
2.5. K t lu n, t n t i và ki n ngh ................................................................. 49
2.5.1. K t lu n .............................................................................................. 49
2.5.2. T n t i ................................................................................................ 50
2.5.3.Ki n ngh ............................................................................................. 50
TÀI LI U THAM KH O.......................................................................... 52


1

Ph n 1
CÔNG TÁC PH C V S N XU T
1.1. I U KI N C B N
1.1.1. i u ki n t nhiên
1.1.1.1. V trí a lý
Ng c Châu là m t xã mi n núi c a huy n Tân Yên - B c Giang, có v
trí t ng i thu n l i, cách trung tâm huy n l 5km v phía Tây. Là m t
trong 24 xã th tr n phát tri n ch n nuôi m nh nh t huy n, t o i u ki n cho
bà con trong xã phát tri n kinh t .
Tr i l n ông L ng n m trên a bàn thôn Tân Châu, cách tuy n
ng
295 kho ng 100m. Tr i v trí khá thu n l i xa khu ch , xa khu tr ng h c,
xa khu công nghi p. Tuy nhiên l i g n
ng chính, thu n ti n giao thông, r t
d cho trao i mua bán s n ph m, v n chuy n th c n nh ng v n m b o
t t công tác an toàn d ch b nh.
1.1.1.2. i u ki n a hình t ai
Tuy n m trên khu v c trung du mi n núi nh ng nhìn chung trang tr i có
a hình khá b ng ph ng, xung quanh là
ng giao thông và ng ru ng.
2
T ng di n tích trang tr i là 9.300m trong ó:
- t xây d ng c b n
: 5.500m2.
- t tr ng cây
: 8.00m2.
- t ao h th cá
: 3.000m2.
1.1.1.3. i u ki n khí h u, ngu n n c
* Khí h u
Khí h u c a xã mang

c i m khí h u nhi t

i gió mùa, m t n m có

4 mùa: Xuân - H - Thu - ông.
Nhi t : có s chênh l ch l n gi a mùa ông và mùa H . Mùa ông
rét và khô, nhi t
xu ng th p t 10 - 180 C. Mùa H n ng nóng và m a
nhi u, nhi t
có khi lên 33 - 350 C.
Nhi t trung bình h ng n m: 23,40 C
L ng m a: l ng m a trung bình n m vào kho ng 1500 - 1700 mm nh ng
phân b không ng u trong n m, có 2 mùa rõi r t: mùa m a và mùa khô.


2

m không khí trung bình 80%.
Ch
gió: có 2 lo i gió chính. Gió mùa ông B c t tháng 10 n
tháng 2 n m sau, th ng kèm theo khí h u l nh. Gió mùa ông Nam th ng
xu t hi n t tháng 3 n tháng 9, khí h u mát m kèm theo m a nhi u.
V i c i m khí h u nh v y ã t o i u ki n thu n l i nhi u lo i gi ng v t
nuôi thích nghi và phát tri n. Bên c nh nh ng thu n l i ó tr i c ng g p nhi u khó
kh n do i u ki n ó m m b nh c ng phát tri n m nh là nguy c gây nên nhi u
b nh truy n nhi m nguy hi m.
* Ngu n n c
Ngu n n c s d ng cho tr ng tr t ch n nuôi c a tr i luôn
c ch
ng. Ngu n n c dùng cho ch n nuôi và sinh ho t hàng ngày c a gia ình
u
c l y t các gi ng khoan m b o v sinh. Ngu n n c dùng cho
tr ng tr t
c l y t các b ch a n c t nhiên và t các ao cá c a tr i.
1.1.1.4. i u ki n giao thông v n t i
Tr i l n ông L ng n m g n tuy n
ng 295, là tuy n
ng chính
c a huy n i các huy n Hi p Hòa, Vi t Yên và i L ng S n. V i v trí nh
v y r t thu n ti n giao thông và thu n ti n cho vi c trao i mua bán s n
ph m, v n chuy n th c n.
1.1.2. i u ki n kinh t - xã h i
Ph n l n dân c xung quanh tr i là nông dân nên s ng ch y u vào ngh
nuôi cá, tr ng lúa và ch n nuôi nh l theo gia ình. Ngoài ra còn m t s h là
công nhân viên ch c c a các c quan trong t nh, làm ngh th công và buôn bán
nh . Nói chung i s ng c a khu dân c xung quanh tr i là khá n nh.
1.1.2.2. C s v t ch t c a tr i
* H th ng chu ng tr i:
V i s v n t có c a gia ình cùng v i v n h tr c a ngân hàng Nông
Nghi p Tân Yên, trang tr i ã
c xây d ng m t h th ng chu ng tr i khá
khang trang và hi n i m b o t t cho công tác s n xu t ch n nuôi l n.
H th ng chu ng nuôi c a trang tr i
c xây d ng theo h ng ông
Nam m b o m áp v mùa ông và thoáng mát v mùa hè.


3

T ng di n tích chu ng tr i là 4.500m2 trong ó có:
+ Khu chu ng dành cho l n sau cai s a.
+ Khu chu ng nuôi l n th t g m 8 ô, m i ô có di n tích là 50m2 m
b o cho nuôi t 35 - 40 l n th t, trong m i ô chu ng
c thi t k máng n,
vòi u ng t
ng và có b t m mát.
+ Khu chu ng nuôi nái h u b , nái ch a
c thi t k các ô l ng s t
c
hàn ch c ch n v i nhau và
c quét s n c n th n v i kích th c m i ô l ng s t là
2,4 x 0,6m, riêng ô l ng nh t l n c
c thi t k v i kích th c 2,4 x 3m.
+ Khu chu ng nuôi nái
c thi t k ô l ng có ghép sân cao thoáng
mát, v sinh cho c l n m và l n con s sinh m i ô chu ng, m b o cho l n
m nuôi t 8 - 14 l n con tr c cai s a.
+ Khu chu ng cách ly có di n tích 40m2,
c thi t k máng n, vòi
u ng t
ng y .
T t c các ô chu ng
c thi t k r t thu n l i, có c a ra vào m b o
t t cho quá trình ch m sóc và d n v sinh.
H th ng c ng rãnh
thoát phân và n c th i
c b trí h p lý theo
t ng dãy chu ng.
H th ng cung c p n c s ch
c a v t ng ô chu ng m b o cho
vi c cung c p n c u ng, t m mát và r a chu ng hàng ngày.
M i ô chu ng còn
c thi t k h th ng i n m b o cho vi c chi u
sáng và s i m, qu t mát.
:
công ty c ph n ch n nuôi CP Vi t Nam.
* Các công trình ph tr :
Trang tr i còn xây d ng 1 nhà kho ch a th c n cho l n, 1 nhà kho
ch a d ng c ch n nuôi. m i u dãy chu ng u có gi ng khoan và h
th ng vòi phun làm mát. Ngoài ra còn có hai b biogas
x lý ch t th i,
cung c p khí t cho trang tr i .
1.1.2.3. C c u t ch c c a tr i
- C c u lao ng c a tr i g m có 3 ng i, trong ó có 1 ng i làm k thu t
và 2 ng i làm công nhân.


4

- Nhi m v và ch c n ng c a tr i:
+ Do trang tr i m i ho t ng, hi n t i tr i ch y u là cung c p con
gi ng v i ch t l ng m b o cho các trang tr i, các h gia ình ch n nuôi
trong và ngoài huy n. Và tr i c ng là n i cung c p ngu n l n th t m b o
ch t l ng ra ngoài th tr ng tiêu dùng.
+ Cung c p phân bón cho cây tr ng, th c n cho cá.
+ Cung c p tinh d ch l n, th c n ch n nuôi và phân bón cho các h
nông dân trong và ngoài xã.
+ Tr i còn là m t a bàn giúp cho sinh viên c a các tr ng Nông
nghi p n th c t p ngh nghi p, rèn luy n k n ng, nâng cao tay ngh . . .
1.1.3. Tình hình s n xu t t i tr i
* Công tác ch n nuôi
Tuy m i thành l p
c h n 2 n m nh ng ngành ch n nuôi c a trang tr i
phát tri n khá n nh. Trung bình m i n m tr i cung c p t 800 - 1000 con l n
gi ng và vài ch c t n phân bón cho bà con nông dân trong khu v c lân c n.
Ngoài l nh v c s n xu t chính là ch n nuôi, tr i còn có m t di n tích ao
h r ng góp ph n t ng thu nh p cho gia ình.
* Công tác thú y
V i ph ng châm "Phòng b nh h n ch a b nh", nh k tr i luôn ti n
hành tiêm phòng cho các àn l n trong tr i. Các lo i v c xin
c s d ng ó
là: v c xin D ch t , v c xin L m m long móng, v c xin Tai xanh, v c xin
Khô thai, v c xin Gi d i, v c xin Suy n.
Ngoài vi c tiêm phòng tr i còn th ng xuyên ti n hành t ng v sinh,
phun thu c kh trùng tiêu c chu ng tr i, xây d ng các h sát trùng
u
các dãy chu ng và l i ra vào tr i.
1.1.4. ánh giá chung
1.1.4.1. Thu n l i
- Trang tr i
c xây d ng theo quy mô hi n i. àn gi ng b m
c nh p t các trung tâm gi ng, các công ty l n có ch t l ng m b o.
- Trang tr i cách không quá xa khu trung tâm th tr n nên vi c n m b t
thông tin khoa h c k thu t, tình hình d ch t r t thu n ti n và k p th i.


5

- Các d ng c và thu c thú y
c trang b r t y và m b o ch t l ng.
- Trang tr i n m g n tuy n
ng 295 thu n l i cho vi c cho trao i
mua bán s n ph m và v n chuy n th c n.
1.1.4.2. Khó kh n
.
- Do c i m c a ngành ch n nuôi nói chung và ngành ch n nuôi l n
nói riêng có chu k s n xu t dài, t c
quay vòng v n ch m nên lâu thu h i
v n. M t khác
u t cho m t chu k s n xu t òi h i m t l ng v n
t ng i l n, trong khi chi phí cho u t cho s n xu t còn h n h p.
.
1.2. CÔNG TÁC PH C V S N XU T
1.2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t
:
-

.
.
.
.
.

1.2.2. K t qu công tác ph c v s n xu t
1.2.2.1. Công tác ch n nuôi
* Công tác gi ng
V i nhi m v chính là cung c p l n gi ng có ch t l ng cao nên công
tác gi ng c a tr i r t
c coi tr ng.
Hàng ngày vào bu i sáng s m chúng tôi ti n hành quan sát l n h u b ,
l n nái sau tách con và cho l n c gi ng i qua nh m phát hi n nh ng con
có bi u hi n ng d c ph i gi ng k p th i.


6

Trong công tác th tinh nhân t o, tinh l n
c khai thác t l n c
gi ng m b o yêu c u trong tr i. Th tinh úng th i i m nh ng th ng vào
kho ng 7 - 8h sáng và 17h chi u vì khi ó th i ti t mát m .
* Công tác ch m sóc nuôi d ng l n
Trong ch n nuôi l n các y u t k thu t, gi ng, th c n, chu ng tr i,
thú y, công tác qu n lý s quy t nh n n ng su t và ch t l ng, giá
thành và l i nhu n. V i yêu c u nh v y trang tr i c ng ã ti n hành phân
lo i l n
có k ho ch và ph ng pháp ch m sóc cho úng nh m m b o
nhu c u dinh d ng cho s phát tri n c a àn l n.
Sáng s m chúng tôi ti n hành ki m tra tình hình an ninh tr i, tình hình b nh
t t, sau ó cho l n n, v sinh chu ng tr i và i u tr b nh cho àn l n n u có.
Tùy vào th i ti t i u ch nh nhi t phù h p cho t ng chu ng.
1.2.2.2. Công tác thú y
-

:c

tron
.

nh k ti n hành phun thu c sát

trùng, quét
g nh m m b o v sinh chu ng tr i.
Do tr i ang xây d ng, th ng xuyên có công nhân ra vào tr i nên vi c
th c hi n phun thu c sát trùng xung quanh chu ng
c t ng c ng.
B ng 1.1: K t qu th c hi n công tác v sinh ch n nuôi
Công vi c

nv

K t qu

Quét vôi

L n

6

Phun sát trùng

L n

11

V sinh h sát trùng

L n

3

Phun thu c mu i

L n

3

Quét m ng nh n

L n

4


7

-

:

.
th c n
n

c

.
t
c hi u qu tiêm phòng t t nh t cho àn l n thì ngoài hi u
qu c a v c xin, ph ng pháp s d ng v c xin, lo i v c xin... c

.
B ng 1.2: L ch tiêm phòng cho àn l n th t c a tr i l n ông L
Tu n tu i

Lo i v c xin

Cách dùng

Phòng b nh

4

Circo

Tiêm b p

Viêm da s ng thân

5

HC - Vac

Tiêm b p

D ch t (l n 1)

7

Aftopor

Tiêm b p

LMLM (l n 1)

9

HC - Vac

Tiêm b p

D ch t (l n 2)

12

Aftopor

Tiêm b p

LMLM (l n 2)

ng


8

B ng 1.3: L ch tiêm phòng cho àn l n con và l n nái c a tr i l n ông L
Lo i l n
L n con

Th i gian

Tên v c xin

ng

Phòng b nh

7 ngày tu i

M + Pac

Suy n

21 ngày tu i

M + Pac

Suy n

Tu n 1

Tr n thu c kháng
sinh cho n

Nái h u b
(m i nh p
v)

Nái mang
thai

Nái sau khi

Tu n 2

Porcilis PRRS

Tai xanh

Tu n 3

Porcilis Parvo

Khô thai l n 1

Tu n 4

Porcilis CSF Live

D ch t

Tu n 5

FMD

LMLM

Porcilis Begonia

Gi d i

Tu n 6

Porcilis Parvo

Khô thai l n 2

Tu n 7

Porcilis CSF Live

D ch t

Tu n 8

Thu c Flubenol 5%

T y giun

85 ngày thai

Porcilis Begonia

Gi d i

90 ngày thai

Porcilis CSF Live

D ch t

110 ngày thai

Thu c taktic 12,5 %

1 tu n

Porcilis Parvo

Khô thai

2 tu n

Porcilis PRRS

Tai xanh

3 tu n

FMD

LMLM

Thu c Flubenol 5%

T y giun

Chúng tôi ã ti n hành tiêm phòng
lo i l n và k t qu an toàn 100%.

y

i u tr ve gh

các lo i v c xin cho t ng

chính xác và

a ra ph
.

cho chúng tôi xác nh
c b nh
ng pháp i u tr b nh k p th i, t ó d n n


9

.

nh ng bi n pháp phi lâm sàng khác.
L

ng

:
+ Nguyên nhân: l
.
.
,…


.
+ i u tr : l
.
Vilamoks - LA: 20 ml / ngày. Tiêm b p.
Gluco - K - C - Namin: 20 ml / ngày. Tiêm b p.
Ti n hành th t r a t cung b ng n c mu i m i v i nh ng con
ph i can thi p b ng tay: 3 lít/ l n/ ngày. Th t r a liên t c 3 ngày.
Trong quá trình th c t p t p tôi ã tham gia i u tr 4 l n b viêm t
cung, t l kh i t 100%.


10

H i ch ng tiêu ch y l n con
+ Tri u ch ng: phân l ng màu vàng hay màu tr ng c dính h u môn, h u
môn t , l n sút cân nhanh chóng, m t l
, dáng i siêu v o, chán n.
+ i u tr : li u trình 3 - 5 ngày.
Phác 1:
Multibio : 1ml / 10kg / ngày. Tiêm g c tai.
Gluco - K - C - Namin: 1ml / 7 - 10kg / ngày. Tiêm g c tai.
Phác 2:
Flofenicol injection: 1ml / 10kg / ngày. Tiêm g c tai.
Gluco - K - C - Namin: 1ml / 7 - 10kg / ngày. Tiêm g c tai.
Phác 3:
Hamcoli - S: 1ml / 10kg / ngày. Tiêm g c tai.
Gluco - K - C - Namin: 1ml / 7 - 10kg / ngày. Tiêm g c tai.
Nh ng con tiêu ch y n ng ti n hành tiêm n c mu i sinh lý 0,9% vào
xoang phúc m c. Li u l ng 20ml /con /ngày.
Trong quá trình th c t p tôi ã tham gia i u tr 72 con l n tiêu ch y,
kh i 70 con, t l
t 97,2%.
Viêm kh p
+ Tri u ch ng: kh p chân s ng, , i l i khó kh n, kém n, có con b s t.
+ i u tr : li u trình 3 - 5 ngày.
Ampicillin: 1g/ ngày. Tiêm g c tai.
Gentamycin: 20ml / ngày (10 ng). Tiêm g c tai.
Gluco - K - C - Namin: 20ml / ngày, tiêm g c tai.
Trong quá trình th c t p tôi tham gia i u tr 2 con l n m c b nh viêm
kh p, kh i b nh 2 con, t l 100%.
B nh
ng hô h p.
+ Tri u ch ng: l n m t m i, hay n m, chán n, b ng hóp, t n s hô h p
t ng, th th b ng, thân nhi t t ng, ho, ch y n c m t, n c m i.
+ i u tr : li u trình 3 - 7 ngày.
Phác 1:
- Tylosin - 50: 2ml/ 10kg TT/ ngày. Tiêm g c tai.


11

- Gluco - K - C - Namin: 1ml / 7 - 10kg TT / ngày. Tiêm g c tai.
Phác

2:
- Tulavitryl: 1ml/ 40kg TT. Tiêm g c tai 1 li u duy nh t.
- Gluco - K - C - Namin: 1ml / 7 - 10kg TT / ngày. Tiêm g c tai.

Phác

3:
MG - 200: 1gram/ 1 kg th c n. Tr n cho n.
Trong quá trình th c t p tôi tham gia i u tr 26 l n m c b nh hô h p,

kh i 26 con, t l 100%.
Viêm vú
+ Tri u ch ng: b u vú b viêm s ng, nóng, s th y nóng. Lúc
không au sau n m nh tay vào b u vú con v t có c m giác au. L

u

ng s a

gi m i rõ r t. Con v t n u ng gi m, thân nhi t t ng, r , m t m i.
+ i u tr : li u trình 5 - 7 ngày.
Vilamoks - LA: 20 ml / ngày. Tiêm g c tai.
Gluco - K - C - Namin : 20 ml / ngày. Tiêm g c tai.
Dùng v i màn nhúng vào n

c mu i m 10% xoa bóp b u vú m i ngày

2 - 3 l n/ ngày, m i l n 10 phút.
V t b b t s a trong b u vú 2 - 3 l n/ngày.
Tách àn con ra kh i nh ng con m b viêm vú.
Trong quá trình th c t p tôi ã tham gia i u tr 2 con b viêm vú, kh i
2 con, chi m t l 100%.
1.2.2.3. Công tác khác

:
Tr

.
c khi

chu n b kh n lau,

k p, kéo, bông c n, xilanh, oxytocine.

úm l n con, kìm b m nanh, panh


12

Tôi ã tham gia

27 ca, các ca

u

tv s l

ng l n con s sinh

an toàn úng theo tiêu chu n c a tr i giao khoán cho công nhân.
Khi l n con

ra dùng kh n lau s ch nh t

m i, mi ng, toàn thân, th t

r n, sau ó dùng bông c n sát trùng v trí c t r n. Cho l n con n m s
bóng i n 15 phút sau ó cho l n con bú s m s a
Sau khi l n nái

id

i

u.

xong tiêm oxytocine nh m co bóp

y h t d ch b n

ra ngoài và tiêm kháng sinh nh m m c ích phòng b nh viêm t cung.
-

. Tôi ã tham gia th tinh nhân t o cho

11 l n nái,

t 11 nái chi m 100%.

- Mài nanh và c t uôi: l n con sau khi sinh

c 12 gi ti n hành c t

uôi và mài nanh. Tôi tham gia mài nanh và c t uôi cho 258 con, an toàn
258 con,

t 100%.

- B sung s t cho l n con.
Tiêm b p cho l n con 3 ngày tu i, m i con 1ml Fe - Dextrax B12 10%,
sau 7 ngày tiêm nh c l i m i con 2ml Fe - Dextrax B12 10%.
Tôi tham gia tiêm s t cho 216 con, an toàn 216 con,
- Thi n l n: nh ng con l n

c sau khi

tôi tham gia thi n 184 con, an toàn 184 con,
- Truy n: nái sau khi
dung d ch

m t m i, b

t 100%.

c 3 ngày ti n hành thi n,
t 100%.

n ho c n ít ti n hành truy n 1 lít

ng 5%/con. Tôi tham gia truy n cho 4 con, an toàn 4 con,

t 100%.

- T y giun: tr n 600 gram thu c Flubenol 5% cho l n nái sau khi tách
con và l n h u b .
-

i u tr gh : pha 4ml thu c Taktic 12,5%/ 1 lít n

toàn thân l n nái tr

c khi vào chu ng

.

c, phun

u lên


13

B ng 1.4: K t qu công tác ph c v s n xu t
STT

N i dung công vi c

S l

ng

(con)

K t qu (An toàn, kh i,
S l

ng (con)

T l (%)

An toàn

1

Gi d i

53

53

100

L m m long móng

55

55

100

Khô thai

53

53

100

Tai xanh

55

55

100

D ch t

55

55

100

Suy n

264

264

100

Công tác i u tr

2

Kh i

Viêm t cung

4

4

100

Viêm vú

2

2

100

Hô h p

26

26

100

Viêm kh p

2

2

100

Tiêu ch y

72

70

97,2

Công tác khác
cho l n

t

27

27

100

184

184

100

C t uôi l n con

258

258

100

Mài nanh l n con

258

258

100

Tiêm s t l n con

216

216

100

Th tinh nhân t o cho l n

11

11

100

Truy n gluco 5% cho l n

4

4

100

T y giun cho l n

52

52

100

Phun thu c tr gh

16

16

100

Thi n l n

3

An toàn,

c con

t)


14

1.3. K T LU N VÀ
NGH
1.3.1. K t lu n
Qua th i gian th c t p t i tr i l n ông L ng,
c s giúp
t n tình
c a bác ch tr i, cán b k thu t c a công ty c ph n ch n nuôi CP và th y
giáo h ng d n, tôi ã tr ng thành v nhi u m t.
c c ng c và nâng cao
ki n th c ã h c trong tr ng, ti p xúc và i sâu vào th c ti n ch n nuôi v n
d ng
c nhi u ki n th c lý thuy t vào th c t , rèn luy n cho mình tác
phong làm vi c. Qua ây, tôi c ng rút ra
c nhi u bài h c kinh nghi m b
ích v chuyên môn và th c ti n s n xu t nh :
- Bi t cách ch n oán m t s b nh thông th ng x y ra
àn l n nái
ngo i và bi n pháp phòng tr .
- Bi t cách dùng m t s lo i v c xin phòng b nh và thu c i u tr b nh.
- C ng c
c tay ngh và chuyên môn.
Qua th c t s n xu t tôi ã m nh d n và t tin vào kh n ng c a mình,
c ng c
c lòng yêu ngh . Bên c nh ó, tôi t nh n th y mình c n ph i h c
h i thêm r t nhi u v kinh nghi m, trình
chuyên môn c a các th y, cô
giáo, các ng nghi p i tr c. ng th i còn ph i tích c c nghiên c u, tham
kh o tài li u và ki n th c m i
c p nh t nh ng thông tin v ti n b khoa
h c k thu t trong ngh nghi p.
Trong quá trình i sâu vào th c tiên s n xu t t i tr i ông L ng, tôi
nh n th y m t s t n t i c n kh c ph c, c th là:
- a s l n m không cách ly mà v n nh t chung cùng l n kho nên
d ch b nh lây lan và th i gian i u tr kéo dài.
-V n
qu n lý gi t m , chôn xác l n ch t do b nh tr i ch a
c
m b o an toàn.
- Vi c v sinh, sát trùng th c hi n ch a

c ch t ch .

1.3.2.

ngh
T nh ng t n t i trên, tôi m nh d n a ra m t s
ông L ng nh sau:
- Tr i ch n nuôi c n thêm trang thi t b hi n i h n
cho ch n nuôi.

ngh v i tr i l n
ph c v t t h n


15

- V sinh, sát trùng xe và ng i tr c khi ra vào tr i.
- Nên cánh ly l n m ngay kh i àn l n khi con v t m i có tri u ch ng.
- Tr i c n có ph ng pháp qu n lý c s v t ch t, trang thi t b c ng
nh v t t thú y nh m gi m chi phí trong ch n nuôi.


16

CHUYÊN

2.1.

Ph n 2
NGHIÊN C U KHOA H C

tv n

N c ta có h n 75% dân s làm nông nghi p, trong ó ngành ch n nuôi
chi m m t v trí quan tr ng trong n n kinh t qu c dân. Ch n nuôi l n là m t ngh
c a ng i nông dân. T vi c ch n nuôi nh l t i các h gia ình nh m t n d ng
các ph ph ph m nông nghi p, hi n nay ã có nhi u ph ng th c ch n nuôi a
d ng góp ph n nâng cao thu nh p c a ng i dân. Ch n nuôi l n n c ta ang
c chú ý phát tri n, ngày càng chi m u th và có t m quan tr ng c bi t trong
i s ng c a nhân dân. Con l n ã cung c p 70 - 80% nhu c u v th t cho th
tr ng trong n c và xu t kh u, ng th i cung c p ngu n phân bón cho nghành
tr ng tr t và các s n ph m ph cho nghành công nghi p ch bi n.
áp ng
c nhu c u th tr ng, trong nh ng n m g n ây nhà n c ã có nh ng chính
sách u t l n v con gi ng, th c n và k thu t ch m sóc nuôi d ng nh m
nâng cao v t b c, t ng nhanh c v s l ng c ng nh ch t l ng.
Bên c nh nh ng thành t u t
c, nghành ch n nuôi l n còn g p nhi u
khó kh n ó là tình hình d ch b nh ngày càng ph c t p. Trong ó có b nh
ng hô
h p là m t trong nh ng b nh do nhi u nguyên nhân gây ra nh : vi khu n, virut, ký
sinh trùng, Mycoplasma,… gây nh h ng n ch c n ng hô h p c a l n. M c dù
t l ch t không cao, nh ng b nh này làm suy gi m n ng su t trong ch n nuôi do
l n nhi m b nh sinh tr ng ch m, tiêu t n th c n cao.
: “Theo dõi tình hình
m c b nh
ng hô h p trên àn l n nuôi t i tr i l n ông L ng thu c xã
Ng c Châu - huy n Tân Yên - t nh B c Giang. So sánh hi u l c i u tr
b nh c a thu c Tylosin - 50 và Tulavitryl”.


17

2.1.2. M c ích c a tài
- ánh giá tình hình m c b nh
ng hô h p trên àn l n c a tr i l n
ông L ng l n thu c xã Ng c Châu - Huy n Tân Yên - t nh B c Giang.
- ánh giá
c hi u l c i u tr b nh
ng hô h p c a thu c Tylosin
- 50 và Tulavitryl.
2.1.3. Ý ngh a c a
2.1.3.1.
.
.
-

tài

.
.

.
.
2.2. T ng quan tài li u
2.2.1. C s khoa h c c a

tài

Hô h p là t p h p nhi u quá trình
t bào ng v t s d ng O2, th i
tr CO2 và chuy n hóa n ng l ng vào d ng sinh h c có ích th ng là d ng
hóa n ng trong ATP. Nó có m t vai trò h t s c quan tr ng i v i s s ng vì
trong i u ki n sinh lý bình th ng ng v t có th nh n n, nh n u ng trong
m t th i gian dài nh ng không th nh n th quá 10 phút.
i v i gia súc kh e ng tác hô h p hít vào, th ra th ng l ng l và
v a
(tr sau khi c th v n ng m nh). S l n gia súc hít vào và th ra
trong m t phút khi ngh ng i
c g i là t n s hô h p, t n s này thay i
theo gi ng và loài gia súc g m ba pha b ng nhau: hít vào, th ra và ng ng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×