Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra môn toán lớp 6 có đáp án

Đề 6
Câu 1. (1 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau:
a) 53 . 52;
b) 84 : 82.
Câu 2. (1.5 điểm) Cho các chữ sô: 234, 345, 455, 690 tìm các chữ số:
a) Chia hết cho 2;
b) Chia hết cho 3;
c) Chia hết cho 2, 3 và 5;
Câu 3. (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a) 28 . 76 + 28 . 24;
b) 33 + 24 : 4.
Câu 4. (1 điểm) Điền chữ số thích hợp vào dấu * để n = 6*3 chia hết cho 9.
Câu 5. (1.5 điểm)
a) Tìm ƯCLN (22; 40);
b) Viết tập hợp A các ước chung của 22 và 40.
Câu 6. (1.5 điểm)
a) Tìm BCNN (30; 45);
b) Viết ba số khác 0 là bội chung của 30 và 45.
Câu 7. (1.5 điểm) Học sinh lớp 6A khi xếp hàng 2, hàng 4, hàng 5 đều vừa đủ hàng. Biết
số học sinh trong lớp khoảng từ 35 đến 50. Tính số học sinh lớp 6A .
Câu

Câu 1
(1 điểm)

Đáp án
3

2

2

a) 5 . 5 = 5
b) 84 : 82 = 82
Cho các chữ sô: 234, 345, 455, 690 tìm các chữ số:
Câu 2
a) Các số chia hết cho 2 là: 234, 690.
(1.5 điểm) b) Các số chia hết cho 3 là: 234, 345, 690.
c) Các số chia hết cho 2, 3 và 5 là: 690.
a) 28 . 76 + 28 . 24
Câu 3
= 28.(76 + 24)
(2 điểm)
= 28 . 100
= 2800
b) 33 + 24 : 4.
= 27 + 6
= 33
Để n = 6*3 chia hết cho 9 thì ( 6 + 3 + * ) M9 hay ( 9 + * ) M9
Mà * là các số tự nhiên 0, 1, 2, …., 9.
Nên * = 0, 9.
Vậy các số đó là: 603 và 693.
a) Tìm ƯCLN (22; 40);
Câu 5
22= 2.11
(1.5 điểm)
40=23.5
ƯCLN (22; 40)= 23=8;
Câu 4
(1 điểm)

Điểm


0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm


b) Viết tập hợp A các ước chung của 22 và 40.


A= 
a) Tìm BCNN (30; 45);
Câu 6
30 = 2.3.5;
(1.5 điểm)
45 = 32.5
BCNN(30, 45) = 2.32.5 = 90
b) Viết ba số khác 0 là bội chung của 30 và 45 là: 90, 180, 270.
(Học sinh viết các bội chung khác đúng vẫn đạt điểm tối đa)
Câu 7
Gọi số học sinh lớp 6A là a (a � N*)
(1.5 điểm) Ta có a là BC(2, 4, 5 ) và 35 �a �50
BCNN( 2 , 4 , 5 ) = 20
1,2,4,8

BC ( 2 , 4 , 5 ) = 
Chọn a = 40
Vậy số HS của lớp 6A là 40 học sinh.

0, 20, 40, 60,80,..............

0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×