Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra môn toán lớp 6 có đáp án

Đề 4
Bài 1: (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
a) 25 + x. = 0 b) 2x : 219 = 225 c) 5x . 518 = 554
Bài 2: ( 3 điểm) Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a) 32 + 25 : 5 , b) 5890 – 5145 : 5 c) 4. 52 – 3. 23 + 33 : 32
d) 28. 76 + 24. 28 – 28. 20
Bài 3: ( 2 điểm) Tổng sau là số nguyên tố hay là hợp s ố?
a) 11x12x13 + 14x 15
b) 6723816 + 278193
Bài 4: ( 2 điểm) Tìm ƯCLN và BCNN của hai số sau: 90 và 42
Bài 5: (1,5 điểm) Số học sinh khối 6 của trường trong khoảng từ 150 đến 200 em.
Tính số học sinh khối 6 . Biết rằng nếu xếp hàng 30 em hay 45 em đều vừa đủ.
ĐÂP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Bài 1: (1,5 đ) a) KQ x= 0
0,5 đ
b) KQ x = 44
( 0,5đ)
c) KQ x = 32
( 0,5đ)
Bài 2: (3 đ)
a) KQ 14

(0,5 đ)
2
3
3
2
b) 4. 5 – 3. 2 + 3 : 3 = 4.25 – 3.8 + 3
( 0,5đ )
= 100 – 24 + 3
( 0,25đ )
= 76 + 3 = 79
(0,25 đ )
c)

28. 76 + 24. 28 – 28. 20 = 28(76 + 24 – 20)
( 0,5đ )
= 28.80 = 2240
( 0,5 đ )
Bài 3: (2 đ) a) 11x12x13 + 14x 15 chỉ ra được chia hết cho 3 là hợ số (1đ)
b) 6723816 + 278193 Chỉ ra được chia hết cho 9 là h ợp s ố ( 1đ)
Bài 4: (2đ)) Tìm ƯCLN và BCNN của các số 90; 42
90 = 2.32.5; 43= 2.3.7
(0,5 điểm )
ƯCLN(90, 42) = 2.3 = 6
(0,5 điểm )
BCNN(90, 42) = 2.3.5.7= 210
( 1 đi ểm )
Bài 5: ( 1,5đ)
Gọi số học sinh của khối 6 là a ( a  N )
( 0,25 điểm)
Ta có a �BC( 30, 45 ) và 300  a  400
( 0,25 điểm)
BCNN (30, 45) = 90
( 0,25 điểm)
BC(30, 45) = B(90) = { 0, 90, 180, 270, 360,…}
( 0,25 điểm)
Chọn a = 180
( 0,25 điểm)
Vậy số học sinh của khối 6 là 180 học sinh.
( 0,25
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×