Tải bản đầy đủ

Ảnh hưởng của thuốc Tylosine trong phòng trị bênh CRD ở gà F 1 (Ri x Lương Phượng) và F (Chọi x Lương Phượng) nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
NG
I H C NÔNG LÂM

TR

NGUY N NG C LAN

Tên

tài:

“ NH H

NG C A THU C TYLOSINE TRONG PHÒNG TR B NH CRD

GÀ F1 (RI X L

NG PH

NG) VÀ F1 (CH I X L


NG PH

NUÔI BÁN CH N TH T I THÁI NGUYÊN”

KHÓA LU N T T NGHI P

H

ào t o:

IH C

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

Khoa:

Ch n nuôi Thú y

Khoá h c:

2010 - 2014

Thái Nguyên, n m 2014

NG)


I H C THÁI NGUYÊN
NG
I H C NÔNG LÂM

TR

NGUY N NG C LAN


Tên

tài:

“ NH H

NG C A THU C TYLOSINE TRONG PHÒNG TR B NH CRD

GÀ F1 (RI X L

NG PH

NG) VÀ F1 (CH I X L

NG PH

NG)

NUÔI BÁN CH N TH T I THÁI NGUYÊN”

KHÓA LU N T T NGHI P

H

ào t o:

IH C

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú y

L p:

K42 - TY

Khoa:

Ch n nuôi Thú y

Khoá h c:

2010 - 2014

Gi ng viên h

ng d n: TS. Nguy n Th Thúy M

Thái Nguyên, n m 2014


L I NÓI

U

Th c t p t t nghi p là m t khâu quan tr ng và không th thi u
ch

ng trình ào t o c a các tr

Lâm nói riêng.

ng

i h c nói chung và tr

ây là th i gian c n thi t

ng

c trong
i h c Nông

sinh viên c ng c , áp d ng nh ng ki n

th c ã h c vào th c t , rèn luy n tay ngh , nâng cao ki n th c chuyên môn, h c
t p ph

ng pháp nghiên c u khoa h c,

ng th i ây là th i gian

hoàn thi n mình, trang b cho b n thân nh ng ki n th c v ph
nh ng hi u bi t xã h i

khi ra tr

sinh viên t

ng pháp qu n lý,

ng tr thành m t cán b khoa h c k thu t có

ki n th c chuyên môn v ng vàng và có n ng l c trong công tác.
c s nh t trí c a nhà tr
y tr
h

ng

ng và Ban ch nhi m khoa Ch n nuôi - Thú

i h c Nông Lâm Thái Nguyên,

c s

phân công c a cô giáo

ng d n TS. Nguy n Th Thúy M và s ti p nh n c a c s tôi ti n hành

nghiên c u

tài: “ nh h

gà F1 (Ri x L

ng Ph

ng c a thu c Tylosine trong phòng tr bênh CRD

ng) và F1 (Ch i x L

ng Ph

ng) nuôi bán ch n th t i

Thái Nguyên”.
cs h

ng d n t n tình c a cô giáo h

tôi ã hoàn thành b n khóa lu n này. Do b

c

ng d n và s n l c c a b n thân
u làm quen v i công tác nghiên

c u nên b n khóa lu n này không tránh kh i nh ng h n ch , k c ph
k t qu nghiên c u. Vì v y tôi mong nh n
th y giáo, cô giáo, các b n

ng nghi p

c s

ng pháp và

óng góp quý báu c a các

b n khóa lu n hoàn ch nh h n.


L IC M

Sau h n 4 n m h c t p, rèn luy n t i tr

N

ng và th c t p t t nghi p t i c s ,

nay em ã hoàn thành b n khóa lu n t t nghi p.
Nhân d p này em xin bày t lòng bi t n s kính tr ng sâu s c t i:
Ban ch nhi m Khoa Ch n nuôi Thú y tr
Ban lãnh

ng

i h c Nông Lâm Thái Nguyên.

o, Cán b xã Quy t Th ng thành ph Thái Nguyên

Cùng t p th các th y, cô giáo Tr

ng

i h c Nông Lâm Thái Nguyên ã

t o m i i u ki n cho em hoàn thành b n khóa lu n này.
c bi t em xin chân thành c m n s quan tâm, ch b o và h
c a th y cô giáo h

ng d n t n tình

ng d n: PGS.TS. Tr n Thanh Vân và TS. Nguy n Th Thúy M

trong su t quá trình nghiên c u

hoàn thành b n khóa lu n t t nghi p này.

M t l n n a em xin kính chúc toàn th th y cô giáo s c kho , h nh phúc và
thành

t trong công tác gi ng d y, nghiên c u.

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 11 n m 2014
Sinh viên

Nguy n Ng c Lan


DANH M C CÁC B NG TRONG KHOÁ LU N
B ng 1.1. L ch dùng v c xin cho àn gà th t .......................................................... 12
B ng 1.2. K t qu công tác ph c v s n xu t ......................................................... 14
B ng 2.1. S

b trí thí nghi m .......................................................................... 33

B ng 2.2. Thành ph n dinh d

ng c a th c n c a gà thí nghi m .......................... 34

B ng 3.1. T l nuôi s ng theo giai o n (%) ........................................................ 36
B ng 3.2. T l nhi m CRD c a àn gà thí nghi m ............................................... 37
B ng 3.3. Bi u hi n b nh tích c a gà thí nghi m ................................................... 39
B ng 3.4. K t qu

i u tr b nh c a thu c Tylosine trên àn gà thí nghi m ........... 40

B ng 3.5. Chi phí thu c thú y cho gà i u tr ......................................................... 41
B ng 3.6. Kh i l

ng c th c a gà thí nghi m qua các tu n tu i .......................... 42

B ng 3.7. Tiêu t n th c n/1 kg t ng kh i l

ng c a gà thí nghi m (kg) ............... 43


M CL C

L I NÓI

U ........................................................................................................ 3

PH N 1. CÔNG TÁC PH C V S N XU T ....................................................... 1
1. i u tra tình hình c b n c a xã Quy t Th ng ..................................................... 1
1.1. i u ki n t nhiên ............................................................................................ 1
1.1.1. V trí
1.1.2.

a lý .................................................................................................... 1

c i m khí h u ........................................................................................... 1

1.1.3. i u ki n

t ai ............................................................................................ 2

1.2. Tình hình kinh t xã h i c a xã Quy t Th ng .................................................... 3
1.2.1. Tình hình xã h i............................................................................................. 3
1.2.2. Tình hình kinh t ............................................................................................ 4
1.3. Tình hình phát tri n s n xu t............................................................................. 6
1.3.1. V ch n nuôi .................................................................................................. 6
1.3.2. V tr ng tr t .................................................................................................. 8
1.4. Nh n

nh chung............................................................................................... 8

1.4.1. Thu n l i ....................................................................................................... 8
1.4.2. Khó kh n ....................................................................................................... 9
2. N i dung, ph

ng pháp và k t qu ph c v s n xu t ......................................... 10

2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t................................................................ 10
................................................................................................ 10
2.3. K t qu th c hi n ............................................................................................ 10
2.3.1. Công tác ch n nuôi ...................................................................................... 11
1.2.3.2. Ch n oán và i u tr b nh trong th i gian th c t p .................................. 12
2.4. K t lu n và bài h c kinh nghi m ..................................................................... 14
PH N 2 CHUYÊN
2.1.

tv n

NGHIÊN C U KHOA H C .......................................... 15

...................................................................................................... 15

2.2. T ng quan tài li u ........................................................................................... 16
2.2.1. C s lý lu n................................................................................................ 16
2.2.1.1. B nh hô h p mãn tính

gà (CRD) ............................................................ 16


2.2.2. Tình hình nghiên c u trong và ngoài n
2.2.2.1. Tình hình nghiên c u trong n
2.2.2.2. Tình hình nghiên c u

n

c ................................................... 26

c .............................................................. 26

c ngoài ........................................................... 27

2.2.3 Gi i thi u vài nét v gà thí nghi m F1 (Ch i x L

ng Ph

ng)..................... 28

2.2.4. Gi i thi u v thu c Tylosine ........................................................................ 32
2.3.

it

2.3.1.

it

ng, n i dung,

a i m, th i gian và ph

ng pháp ti n hành ............... 33

ng nghiên c u .................................................................................. 33

2.3.2. N i dung nghiên c u.................................................................................... 33
2.3.3.

a i m nghiên c u .................................................................................... 33

2.3.4. Th i gian nghiên c u ................................................................................... 33
2.3.5. Ph

ng pháp ti n hành ................................................................................ 33

2.3.6. Các ch tiêu và ph

ng pháp theo dõi .......................................................... 34

PH N 3 K T QU VÀ PHÂN TÍCH K T QU ................................................. 36
3.1. T l nuôi s ng .............................................................................................. 36
3.2. T l nhi m..................................................................................................... 37
3.3. B nh tích c a gà b nhi m CRD ...................................................................... 38
3.4. K t qu

i u tr b nh....................................................................................... 40

3.5. Chi phí thu c thú y ......................................................................................... 41
3.6. Kh n ng sinh tr

ng c a gà thí nghi m ......................................................... 42

PH N 4 K T LU N, T N T I VÀ

NGH ................................................... 44

4.2. T n t i ............................................................................................................ 44
4.3.

ngh ........................................................................................................... 44

TÀI LI U THAM KH O ..................................................................................... 45


DANH M C CÁC T , C M T
T vi t t t

VI T T T

Ý ngh a

CRD:

Chronic Respiratory Disease

Cs:

C ng s

LP:

L

MG:

Mycoplasma gallisepticum

MS:

Mycoplasma synoviae

Nxb

Nhà xu t b n

T :

Th c n

KL

Kh i l

Tp

Thành ph

tr.

Trang

ng Ph

ng

ng


1

PH N 1. CÔNG TÁC PH C V S N XU T
1. i u tra tình hình c b n c a xã Quy t Th ng
1.1. i u ki n t nhiên
1.1.1. V trí

a lý

Quy t Th ng là xã phía Tây tr c thu c thành ph Thái Nguyên, cách trung
tâm thành ph kho ng 6 km, trên a bàn có 9 c quan, n v óng trên a bàn,
c bi t có Tr ng
i h c Nông Lâm Thái Nguyên, n i ào t o ngu n nhân l c
ph c v cho l nh v c nông nghi p và ch n nuôi.
- Phía ông giáp v i ph

ng Th nh án - Thành ph Thái Nguyên

- Phía Tây giáp v i xã Phúc Xuân.
- Phía B c giáp v i xã Phúc Hà.
- Phía Nam giáp xã Th nh

c.

Xã Quy t Th ng có di n tích t nhiên là 1.155,52 ha, chia thành 10 n v
hành chính. Trên a bàn xã có 2 c s tín ng ng, 2 tôn giáo: công giáo và ph t
giáo, có 7 dân t c cùng chung s ng, song ch y u là ng i kinh, dân t c khác có 291
kh u, chi m 4,8 % dân s trong toàn xã.
trên
1.1.2.

Xã có 9 c quan n v tr ng h c cùng 7 doanh nghi p v a và nh
a bàn v i s ng i t m trú trên 11.400 ng i.

óng

c i m khí h u

10 o
. Do
m bình quân trên n m t ng i cao
(cao nh t vào tháng 3, tháng 4), qu
t r ng nên có nhi u thu n l i cho cây tr ng phát
tri n, c bi t là cây n qu và cây lâm nghi p.
+ Mùa m a: Kéo dài t tháng 5 n tháng 10, khí h u nóng m, m a nhi u,
m a l n vào tháng 4 n tháng 8. Nhi t
trung bình t 21 oC – 29 oC,
m t
81 - 86 %, l ng m a trung bình bi n
ng t 120,6 - 283,9 mm/tháng.
Nhìn chung khí h u vào mùa m a thu n l i cho s n xu t nông nghi p (cây lúa và
cây hoa màu), nh ng ngành ch n nuôi thì g p nhi u khó kh n vì ây là th i i m
xu t hi n nhi u d ch b nh. Do v y ng i ch n nuôi c n ph i chú ý n công tác
phòng ch ng d ch b nh cho gia súc, gia c m.


2

+ Mùa khô: Kéo dài t tháng 11 n tháng 4 n m sau, th i gian nay khí h u
th ng l nh và khô.
m bình quân th ng th p, l ng m a gi m. Nhi t
trung
o
o
bình dao ng t 13,7 C - 24,8 C. Do ch u nh h ng c a gió mùa ông B c nên
nhi t
nhi u khi xu ng d i 10 oC, m i t gió mùa v th ng kèm theo m a nh
và s ng mu i kéo dài gây nh h ng n kh n ng sinh tr ng và s c ch ng
c a cây tr ng, v t nuôi.
i u ki n khí h u c a xã có th phát tri n nông nghi p v i c c u cây tr ng,
v t nuôi phong phú và a d

kh
.
1.1.3. i u ki n

t ai

Quy t Th ng có a hình t ng i b ng ph ng, d ng i bát úp, a hình
nghiêng d n t tây nam xu ng ông b c, xen k là các i m dân c và ng ru ng.
T ng di n tích t nhiên c a xã là 1.155,52 ha. Trong ó di n tích t ch a s
d ng là 14,84 ha chi m 1,28 % di n tích t nhiên, t phi nông nghi p 347,37 ha
chi m 30,06 % di n tích t nhiên, ph n di n tích ã khai thác a vào s d ng cho
m c ích nông nghi p là 793,31 ha chi m 68,65 % di n tích t nhiên.
Toàn xã có 3.697 lao ng, trong ó lao ng công nghi p – xây d ng 1327
ng i, chi m 35,89 %, nông - lâm - ng nghi p 2265 ng i, chi m 61,27 %; D ch
v - th ng m i và các ngành ngh khác 393 ng i, chi m 10,64 %. Trên a bàn
có trên 200 h ch bi n chè doanh thu c t 16 t
ng/n m; xã có 200 h ch
bi n chè chi m 0,85 %, có 9 x ng gia công c khí, s a ch a ôtô, xe máy doanh thu
c t trên 3 t
ng.
C c u kinh t n m 2013: T
35,12 %; côn
quân u ng i n m 2013 c tính 28 tri u/ng

-

51,83
14,05 %; Thu nh p bình
i; t l h nghèo hi n còn 47 h = 2 %.

i u ki n khí h u c a a ph ng thu n l i cho phát tri n kinh t
c bi t
là s n xu t nông nghi p. Trên a bàn xã có 2 tuy n kênh chính d n n c t
p
H Núi C c v Ph Yên và kênh ti p n c sông c u ch y qua a bàn v i a hình
d c trung bình nghiêng d n t tây nam sang ông b c và h th ng kênh N7A
c a a ph ng, nên h u h t s di n tích s n xu t nông nghi p u có i u ki n t


3

ch v n c cho các lo i cây tr ng trong a ph
th trong phát tri n th ng m i d ch v do trên
viên c trú trên a bàn.

ng. Ngoài ra xã còn có nhi u u
a bàn có m t l ng l n h c sinh

1.2. Tình hình kinh t xã h i c a xã Quy t Th ng
1.2.1. Tình hình xã h i
- Dân s :
Có 2.347 h , g n 10.000 kh u,
c phân b
10 xóm, xóm nhi u nh
h , xóm ít nh t 210 h . Ð ng bào dân t c 291 kh u, chi m 4,8 % dân s .

310

Có 5 dân t c cùng chung s ng. Phân b dân c không u gi a các xóm, dân
c t p trung ông, ch y u g n trung tâm xã và ch y u là dân t c Kinh.. T l
t ng dân s còn cao.
- Ngu n lao

ng:

Ngu n lao ng d i dào ch y u là lao ng trong l a tu i thanh niên, song
trình
lao ng th p nên vi c làm không n nh. Dân s trong
tu i lao ng
chi m 67 % t ng s dân toàn xã trong ó lao ng trong nông nghi p chi m 42 %
t ng s lao ng
* Tình hình v n hoá, giáo d c, y t
- V n hoá:
+ K ni m các ngày l l n, các s ki n chính tr c a t n c t ch c tuyên
truy n b ng nhi u hình th c nh : Tuyên truy n trên c m loa truy n thanh c a xã,
ti p âm ài phát thanh TPTN và ài ti ng nói Vi t Nam, b ng zôn, kh u hi u theo
s ch o c p trên.
+ T ch c các ho t ng vui ch i, gi i trí, thi u th d c th thao m ng
ng, m ng xuân. K ni m các ngày l l n trong n m nh ngày 03/2, 26/3, 30/4,
1/5, 19/5, 19/8, 02/9, 22/12…
+ Hàng n m s h
t gia ình v n hóa
v n hóa, 4/4 c quan t c quan v n hóa

u

t trên 85 %; 70 % xóm

t xóm

- Giáo d c: Toàn xã có 3 tr ng: tr ng THCS, tr ng ti u h c và tr
m m non. Hi n 2 tr ng Ti u h c và tr ng THCS u t chu n Qu c gia, tr
M m non d ki n s ón chu n vào tháng 10/2014.
K t qu t ng k t n m h c 2013 – 2014 c a 3 tr

ng
ng

ng nh sau:

+ Tr ng M m non: N m h c 2013-2014 nhà tr ng duy trì t
giáo d c tr em, ch p hành t t n i quy, quy ch chuyên môn, công tác ch m sóc


4

giáo d
tr ng
viên
giáo d

c tr tuy t i an toàn, các cháu
c ch m sóc c n th n, chu áo. Nhà
có t ng s 9 l p, 328 h c sinh. Tham gia d thi c p thành ph : 03/3 giáo
t giáo viên d y gi i c p thành ph . Duy trì th c hi n t t công tác ph c p
c m m non cho tr n m tu i.

+ Tr ng Trung h c c s : Tham gia thi giáo viên d y gi i c p thành ph : 100 %
giáo viên d thi t giáo viên d y gi i, t gi i ba toàn oàn. Tham gia các cu c thi
h c sinh gi i c p t nh và thành ph , k t qu
t: 17 gi i c p t nh (05 gi i v các môn
v n hóa); 25 gi i c p thành ph (22 gi i v các môn v n hóa).
- Y t : N m 2009, Tr m y t xã Quy t Th ng
c UBND t nh Thái Nguyên t
d án ATLANTIC u t vào a bàn và t chu n Qu c gia v y t n m 2010.
+ Tr m Y t ã th c hi n t t công tác tham m u v i chính quy n và th c hi n t t
công tác ki m tra v sinh an toàn th c ph m (VSATTP), n m 2013 và 6 tháng u n m
2014 không có tr ng h p ng
c th c ph m x y ra.
+ Công tác duy trì và m b o tr c 24/24h, k p th i s c p c u và chuy n
tuy n i v i các tr ng h p c p c u trên a bàn. Trong 6 tháng u n m ã khám
c 3.233 l t b nh nhân, tiêm ch ng phòng ch ng d ch s i, b nh truy n nhi m
nguy hi m tr em t 100 % k ho ch. T ch c c p thu c mi n phí cho ng i cao
tu i, gia ình chính sách, n n nhân ch t c da cam Dioxin.
+ T ch c cho tr em u ng VTM A theo
hàng tháng.

nh kì và tiêm phòng vào ngày 10

1.2.2. Tình hình kinh t
Quy t Th ng là m t xã tr c thu c thành ph Thái Nguyên, c c u kinh t a
d ng v i nhi u thành ph n kinh t cùng ho t ng: Công nghi p - Nông nghi p - D ch
v luôn có m i quan h h u c h tr , thúc y nhau cùng phát tri n.
V s n xu t nông nghi p: S n xu t nông nghi p v n là ch y u (chi m
kho ng 80 % s h là s n xu t nông nghi p) v i s k t h p hài hòa gi a ch n nuôi
và tr ng tr t. C th :
l
l

+ Cây tr ng v mùa: Di n tích gieo c y 240,5 ha, n ng su t 52,6 t /ha, s n
ng 1.265 t n. Trong ó di n tích lúa lai là 16,6 ha, n ng su t 54 t /ha, t ng s n
ng 3.311 t n; còn l i là gi ng a ph ng.
+ Cây tr ng v xuân: lúa v xuân 159/150 ha = 106 % k ho ch, s n l
t 709,9/712,5 t n = 99,63 % k ho ch.
Di n tích Ngô 20/14 ha = 142,85 k ho ch, s n l

ho ch.

ng

ng

t 84/63 t n = 133,3 % k


5

+ Ngô ông: Di n tích = 77 ha, n ng su t = 39 t /ha, s n l
+ Ngô xuân: Di n tích = 14,5 ha, n ng su t = 41 t /ha, s n l

ng = 300,3 t n.
ng = 59,5 t n.

V lâm nghi p:
+ Cây chè:
Ch m sóc di n tích chè hi n có 105 ha, n ng su t t 130 t /ha, s n l ng t
1.365 t n. Trong ó, 100 % là các gi ng chè có n ng xu t và ch t l ng cao nh
chè lai LDP1, 777, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên....
V d ch v : ây là m t ngành m i ang có s phát tri n m nh, t o thêm vi c
làm và góp ph n nâng cao thu nh p cho ng i dân.
- Tình hình s n xu t:
N m 2013 có nhi u khó kh n i v i tình hình ch n nuôi trên a bàn xã, giá
th c n ch n nuôi t ng, trong khi giá bán s n ph m gi m m nh, nh h ng n k t
qu s n xu t c a ng i dân.
+ Tình hình ch n nuôi gia c m: C ng nh tình hình ch n nuôi trâu, bò, l n
thì tình hình ch n nuôi gia c m c ng g p r t nhi u khó kh n. D ch cúm gia c m
H 5N1, H 1N 1 ang ngày càng di n bi n ph c t p, công tác quy ho ch vùng ch n
nuôi t p trung theo
án xây d ng nông thôn m i còn h n ch , m nh ai n y
làm, ch n nuôi còn nh l , công tác phòng b nh ch a
c các h chú tr ng,
giá c th tr ng th t th ng làm cho tâm lí c a ng i ch n nuôi không
t
tin
u t , ch n nuôi, n m 2013 nhi u h dân trên a bàn không dám u t
do giá cám cao, s n ph m bán ra th tr ng h , thua l .
+ Tình hình ch n nuôi l n: Tình hình di n bi n c a d ch tai xanh, l m m long
móng, ang ngày càng di n bi n ph c t p, giá c cho u ra s n ph m th t l n không
cao nên ng i ch n nuôi l n g p r t nhi u khó kh n khi d ch b nh ngày càng khó
ki m soát, công tác phòng d ch b nh ã
c chú tr ng, song k t qu phòng tr b nh
(nh t là b nh tai xanh) khó ki m soát, làm nh h ng n vi c phát tri n ch n nuôi
l n. H n n a v i s h c trú trên a bàn ông, g n nhà dân nên vi c x lý n c th i
c a các h ch n nuôi ch a tri t , gây ô nhi m môi tr ng, do v y a ph ng
không khuy n khích ng i dân phát tri n ch n nuôi l n trên a bàn.
+ Tình hình ch n nuôi trâu bò: Trong nh ng n m g n ây, nông dân d n thay
s c trâu bò b ng máy móc nên s l ng trâu, bò trên a bàn gi m m nh, n m 2013,
t ng àn trâu: 360 con, àn bò: 22 con (ch y u là ch n nuôi trâu bò th t).


6

1.3. Tình hình phát tri n s n xu t
Kinh t c a xã trong nh ng n m g n ây phát tri n m nh m , do v y m c
s ng c a nhân dân dân ã
c nâng lên t ng b c rõ r t. Có
c i u ó là nh
vào chính sách phát tri n s n xu t, xã h i h p lý. Xã có ch tr ng t ng thu nh p
bình quân trên u ng i thông qua vi c t ng c ng phát tri n ch n nuôi, tr ng tr t.
Ngu n lao ng ch y u c a xã v n t p trung vào s n xu t nông nghi p nên vi c
phát tri n nông nghi p v n là chính. Xã ã th c hi n t t công tác ph c v s n xu t
nh c i t o, tu b h th ng th y l i, giao thông, cho vay v n phát tri n s n xu t, a
ra c c u v t nuôi cây tr ng h p lý, ng d ng ti n b khoa h c k thu t vào s n
xu t nh m nâng cao n ng su t cây tr ng v t nuôi.
1.3.1. V ch n nuôi
Ngành ch n nuôi cung c p nhu c u th c ph m cho xã c ng nh các vùng lân
c n, ngành ch n nuôi s d ng l c l ng lao ng d th a, t ng thu nh p cho nhân
dân, ng th i s d ng các s n ph m c a ngành tr ng tr t vào ch n nuôi, làm t ng
giá tr s n ph m, bi n các ph ph ph m c a ngành tr ng tr t có giá tr th p thành
các s n ph m có giá tr kinh t cho ng i lao ng.
* Ch n nuôi trâu bò
T ng àn trâu bò trong xã có trên 1725 con trong ó ch y u là trâu, àn
trâu, bò
c ch m sóc khá t t, song do mùa ông l ng th c n t nhiên ít, vi c
s n xu t và d tr th c n còn h n ch , nên m t s n i trâu còn b ói rét. Công tác
tiêm phòng ã
c ng i dân chú tr ng h n trong vài n m tr l i ây nên không
có d ch b nh x y ra trong a bàn xã. Nh s t v n c a cán b thú y xã chu ng tr i
ã
c xây d ng t ng i khoa h c, ng th i công tác v sinh c ng ã
c
t ng c ng, giúp àn trâu, bò c a xã ít m c b nh ngay c trong v ông xuân.
Tuy nhiên, vi c ch n nuôi trâu bò theo h ng công nghi p c a xã ch a
c
ng i dân chú ý. Xã có kh n ng nuôi
c bò h ng s a, h ng th t song do nhi u
y u t khách quan nên v n
này ch a
c quan tâm phát tri n. Công tác ch n
gi ng, lai t o và mua các gi ng bò h ng s a, h ng th t ch a
c chú ý, t m vóc
c ng nh tính n ng s n xu t c a trâu bò còn nhi u h n ch .
* Ch n nuôi l n
T ng àn l n hi n có c
công tác gi ng l
c quan tâm, ch t l ng con gi ng t t, nhi u h gia ình nuôi l n gi ng Móng
Cái, Yorkshire, Landrace, nh m ch
ng các con gi ng và cung c p l n gi ng cho
nhân dân xung quanh.


7

Tuy nhiên hi n nay trên a bàn xã v n còn m t s h dân ch n nuôi l n theo
ph ng th c t n d ng các ph ph m ph c a ngành tr ng tr t, t n d ng th c n
th a vì th n ng su t ch n nuôi không cao.
Trong nh ng n m t i m c tiêu c a xã là
công nghi p, hi n i.

y m nh ch n nuôi l n theo h

ng

* Ch n nuôi gia c m
Ch n nuôi gia c m c a xã có m t v trí quan tr ng, trong ó gà chi m ch y u,
trên 90 %, sau ó là v t. a s các gia ình ch n nuôi theo h ng qu ng canh, do ó
n ng su t th p, m t khác l i không qu n lý
c d ch b nh, t l ch t l n cho nên hi u
qu còn th p. Tuy nhiên v n có m t s h gia ình m nh d n u t v n xây d ng các
trang tr i có quy mô l n, áp d ng các ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t, th c hi n
t t quy trình phòng tr d ch b nh nên n ng su t ch n nuôi gia c m t ng lên rõ r t, t o ra
nhi u s n ph m th t, tr ng và con gi ng.
a s các h ch n nuôi gia c m ã ý th c
c t m quan tr ng c a vi c tiêm
phòng và ch a b nh, nh t là s d ng các lo i v c xin tiêm ch ng cho gà nh v c xin
Newcastle, Gumboro, u, cho ngan v t nh v c xin D ch t v t... Bên c nh ó v n
còn nh ng gia ình áp d ng ph ng th c ch n th t do, l i không có ý th c phòng
b nh nên khi d ch b nh x y ra, b thi t h i kinh t và chính ây là n i phát tán m m
b nh r t nguy hi m.
Ngoài vi c ch n nuôi gà, l n, trâu, bò nhi u h gia ình còn ào ao th cá,
tr ng r ng k t h p v i nuôi ong l y m t, nuôi h u l y nhung...
t ng thu nh p,
c i thi n i s ng.
* Công tác thú y

ng d ch b nh
(h tr v c xin, hóa ch t kh trùng tiêu c)
c UBND xã Quy t Th ng tích c c
tri n khai: N m 2013 tiêm v c xin d i cho àn chó 1826/ 900 li u t 202,9 % KH
n m; v c xin LMLM cho trâu, bò, l n 800/700 li u t 114,3 % KH n m, v c xin
THT cho àn trâu, bò 420/300 li u t 140 % KH n m; v c xin T d u cho àn l n
990/200 li u t 495 % KH n m; v c xin d ch t cho àn l n 1000/200 li u t 500 %
KH n m; Phun kh trùng tiêu c 84 lít hóa ch t bencocid cho 210.000 m2 di n tích
chu ng tr i.


8

.
1.3.2. V tr ng tr t
Xã có di n tích tr ng lúa và hoa màu l n, ó là i u ki n thu n l i cho vi c
phát tri n nông nghi p v i ph ng châm thâm canh t ng v , áp d ng ti n b khoa
h c k thu t, m nh d n a các gi ng lúa m i cho n ng su t cao vào s n xu t. Bên
c nh ó còn tr ng xen canh v i các cây l ng th c khác nh ngô, khoai, s n...
Di n tích t tr ng cây n qu c a xã khá l n song còn thi u t p trung, còn
l n nhi u cây t p, l i ch a
c thâm canh nên n ng su t th p. S n xu t còn mang
tính t cung t c p là ch y u. V n
tr c m t là xã ph i quy ho ch l i v n cây
n qu và có h ng phát tri n h p lý.
ngh

Trong m y n m g n ây trong xã còn phát tri n ngh tr ng cây c nh.
ã và ang t o ra ngu n thu nh p l n cho ng i dân c a xã.

ây là

V i cây lâm nghi p, vi c giao t, giao r ng t i tay các h gia ình ã th c
s khuy n khích, nâng cao trách nhi m c a ng i dân trong vi c tr ng và b o v
r ng, nên t tr ng i tr c ã
c ph xanh c b n và di n tích r ng m i tr ng
này
c ch m sóc, qu n lý t t.
1.4. Nh n

nh chung

Qua i u tra tình hình c b n c a xã cho phép tôi ánh giá s b nh ng
thu n l i và khó kh n c a xã.
1.4.1. Thu n l i
t nhi
.
.
.

- lâm ng nghi
.


9

.
Trong quá trình th c t p t i c s , v i vai trò v a là h c viên th c t p, tôi ã
c cán b
a ph ng, các h nông dân c a xã quan tâm, giúp
và chia s v
nh ng ki n th c c ng nh kinh nghi m th c t c a các h ch n nuôi ã giúp tôi
hoàn thành t t quá trình th c t p.
1.4.2. Khó kh n
Quá trình i u tra, kh o sát và thí nghi m h u h t là

nông h ch n nuôi nh

l nên c s ch n nuôi c a các h dân còn thi u th n, hình th c ch n nuôi còn mang
tính ch t manh mún ch a t p trung, ý th c c a ng
tuyên truy n v n

i ch n nuôi ch a cao nên vi c

ng các h ch n nuôi trong công tác phòng b nh cho gà còn g p

nhi u khó kh n.

.
D ch b nh di n bi n ph c t p, làm cho chi phí phòng và ch a b nh t ng, nh
h

ng tiêu c c

n giá thành và s phát tri n c a gà.

.

.

, gây
,l ch
.

.
i u ki n khí h u th i ti t di n bi n ph c t p nên khâu phòng tr d ch b nh
g p r t nhi u khó kh n, chính i u này ã nh h
nuôi c a các nông h .

ng không nh

n hi u qu ch n


10

2. N i dung, ph

ng pháp và k t qu ph c v s n xu t

2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t
c s giúp

c a nhà tr

ng, khoa ch n nuôi thú y, s

c a c s ch n nuôi, t nh ng thu n l i, khó kh n

ng ý ti p nh n

c s và nhi m v c a m t sinh

viên th c t p t t nghi p, chúng tôi xây d ng n i dung ph c v s n xu t nh sau:
- Công tác gi ng: Th c hi n ch n gi ng gà.
-

ng d ng khoa h c k thu t vào ch n nuôi.

- Công tác thú y (phòng và i u tr b nh cho gia súc, gia c m)
- Th c hi n nghiêm túc quy trình tiêm phòng v c-xin.
- Phát hi n và i u tr b nh k p th i cho v t nuôi.

.
:
n th gà.
Áp d ng các ti n b khoa h c k thu t m i mà b n thân tôi ã

c h c vào th c

ti n s n xu t.

,
. Ti n hành nghiên c u
h
Ph

tài khoa h c: “ nh

ng c a thu c Tylosine trong phòng tr b nh CRD
ng) và F1 (Ch i x L

ng Ph

Tích c c bám sát c s

gà F1 (Ri x L

ng

ng) nuôi bán ch n th ”.

n m b t phát hi n nh ng n i có d ch b nh x y ra,

có bi n pháp can thi p k p th i.
2.3. K t qu th c hi n
Trong su t quá trình th c t p t i xã Quy t th ng,

c s giúp

c a th y

giáo, cô giáo, c a UBND xã Quy t Th ng cùng s n l c c a b n thân tôi ã
c k t qu c th nh sau:

t


11

2.3.1. Công tác ch n nuôi
Cùng v i vi c th c hi n
tài nghiên c u khoa h c, chúng tôi ã ti n hành
ng d ng k thu t ch n nuôi gà th t, c th nh sau:
Công tác chu n b tr

c khi nuôi gà

Tr c khi nh n gà vào chu ng ã
c
tr ng t 12 - 15 ngày và tr c lúc
nuôi 5 ngày chúng tôi ti n hành công tác v sinh, sát trùng chu ng nuôi. Chu ng
nuôi
c quét d n s ch s , c r a b ng vòi cao áp và phun thu c sát trùng
Benkocid 30 %, v i n ng
50 ml /20 lít n c, 1 lít dung d ch phun cho 4 m2. Sau
khi v sinh sát trùng chu ng nuôi
c khoá kín l i, kéo b t và h th ng rèm kín.
T t c các d ng c s d ng trong ch n nuôi nh : Máng n, máng u ng, ch p
s i, quây úm, d ng c ch n nuôi … u
c c r a s ch s và phun thu c sát
trùng tr c khi a vào chu ng nuôi.
m lót s d ng là tr u khô, s ch
c phun sát trùng tr
m t ngày,
dày c a m lót tu thu c vào i u ki n th i ti t.

c khi

a gà vào

Chu ng nuôi tr c khi em gà con vào quây úm ph i m b o các thông s
k thu t sau: S ch s , khô ráo, thoáng mát v mùa hè và m áp v mùa ông. Toàn
b chu ng nuôi ph i có rèm che có th óng m
c, có h th ng èn chi u sáng
và èn s i, có h th ng qu t ch ng nóng.
Công tác ch m sóc, nuôi d

ng:

- Giai o n úm gà: T 1 - 21 ngày tu i
Khi nh p gà con v cho ngay vào quây úm ã có s n n c s ch ã pha
Bcomplex và Ampi - Coli.
cho gà u ng n c sau kho ng 1h thì b t u cho n
b ng khay n. Giai o n này luôn ph i m b o nhi t
luôn n nh cho gà con,
o
nhi t
trong quây t 32 - 35 C sau ó nhi t
c gi m d n theo tu i c a gà và
n tu n th 3 nhi t
trong quây úm còn kho ng 22 oC.
Trong quá trình úm gà ph i th ng xuyên theo dõi àn gà
i u ch nh ch p
s i k p th i
m b o nhi t
theo
tu i c a gà, ánh sáng ph i m b o cho
gà n u ng bình th ng.
- Giai o n t 21 - 77 ngày tu i
Giai o n này gà sinh tr
c p cho gà
s ch s , m i

y

th c n, n

ng v i t c

r t nhanh, n nhi u do v y ph i cung

c u ng, gà

c n u ng t do. Th c n ph i luôn

kích thích cho gà n nhi u, máng ph i

nh t 2 l n /ngày. Trong quá trình ch n nuôi ph i th

c c r a và thay n

c ít

ng xuyên theo dòi àn gà, n m


12

rõ tình hình s c kho c a àn gà

phát hi n k p th i, có bi n pháp ch a tr nh ng

con m, áp d ng nghiêm ng t quy trình v sinh phòng d ch.
Trong quá trình ch n nuôi, nuôi d

ng àn gà

phòng b nh cho àn gà

chúng tôi s d ng các lo i v c xin sau:
B ng 1.1. L ch dùng v c xin cho àn gà th t
Ngày tu i

Lo i v c xin

Ph

ng pháp dùng

Lasota

Nh m t 1 gi t/con

Gum B, l n 1

Nh mi ng 4 gi t/con

Lasota l n 2

Nh m t 1 gi t/con

Gum A, l n 2

Nh mi ng 4 gi t/con

Newcastle H1

Tiêm d

7 ngày tu i

21 ngày tu i
42 ngày tu i

i da 0,4 ml/con

1.2.3.2. Ch n oán và i u tr b nh trong th i gian th c t p
* B nh C u trùng- Nguyên nhân:
+ Là b nh do ký sinh trùng Eimeria gây ra. Gây b nh gà có 9 lo i c u trùng
khác nhau. T l nhi m b nh cao nh t giai o n t 15 - 45 ngày tu i.
+ B nh x y ra quanh n m nh ng n ng nh t là vào v xuân hè khi th i ti t
nóng m.
- Tri u ch ng:
Trong quá trình ch n nuôi àn gà con, gà th t và gà
tôi g p ph i tr ng
h p nh sau: Khi quan sát th y trong àn gà có m t s con có bi u hi n kém n,
lông xù, mào và niêm m c nh t nh t, phân loãng ho c s t, phân có màu sôcôla, có
tr ng h p phân gà có l n máu.
Sau m t vài ngày gà g y d n r i ch t, m khám quan sát th y có nhi u i m
tr ng trên niêm m c ru t, niêm m c ru t dày lên, manh tràng b s ng to. Nh ng
bi u hi n trên r t gi ng v i tri u tr ng và b nh tích c a b nh C u trùng nên tôi ch n
oán àn gà b m c b nh C u trùng và ti n hành i u tr cho c àn. Li u trình i u
tr c th nh sau:
Rigecoccin - WS : Li u 1 g/4 lít n
Han Eba 30 % : Li u 1,5 - 2 g/1 lít n

c u ng.
c u ng.


13

Cho gà u ng liên t c trong 3 - 5 - 7 ngày thì gà kh i b nh và tr l i dùng li u
phòng, s d ng thu c theo li u trình 2 ngày dùng thu c 3 ngày ngh . Trong các phác
i u tr tôi th y Han Eba 30 % có hi u qu cao h n c .
* B nh B ch l

gà con

Trong quá trình nuôi d
có bi u hi n sau: M t m i

ng àn gà tôi th y

r b

giai o n úm có m t s gà con

n, gà con t l i t ng ám, phân tiêu ch y có màu

tr ng, phân dính b t quanh l huy t. Ti n hành m khám th y gan, ph i s ng, có
nhi u i m ho i t màu tr ng, lòng

ch a tiêu h t. Qua nh ng tri u tr ng và bi u

hi n b nh tích trên tôi ch n oán ây là b nh b ch l gà con và ti n hành i u tr
theo phác

sau:

+ Hamcoli 1 g/1 lít n

c u ng, B - comlex 1 g/3lít n

c cho gà u ng liên t c

trong 3 - 5 ngày, t l kh i b nh trên 90 %.
+ Ampi - coli 1 g/1 lít n

c u ng, B - comlex 1 g/3lít n

c cho gà u ng liên

t c trong 5 ngày, t l kh i b nh 97,6 %.
+ Colistin 1 g/2 lít n

c, cho gà u ng liên t c 3 - 5 ngày. T l kh i

b nh 96 %.
* B nh hô h p mãn tính

gà (CRD - hen gà)

C ng trong quá trình nuôi gà con, gà th t và gà
ph i tr

t i trang tr i tôi ã g p

ng h p gà có các bi u hi n: th khò khè, ti ng ran sâu, há m m ra

gà hay c o m xu ng
ch t th y khí qu n

t,

ng

r , có con ch y n

y d ch keo nh y, màng túi khí

c m t, n

+ Tetracycline 0,125 g/1 lít n
+ Tylosine 1 g/2 lít n

c m i. M khám gà

c. V i nh ng bi u hi n trên

tôi ch n oán là gà b m c b nh CRD. Khi g p nh ng tr
ti n hành i u tr b ng m t trong nh ng phác

th ,

ng h p nh v y tôi ã

nh sau:

c.

c.

S d ng trong 3 - 5 ngày liên t c gà kh i b nh.
2.3.2. Các công tác khác
Trong quá trình th c t p ngoài công vi c ch m sóc, nuôi d

ng và theo dõi

àn gà thí nghi m trong th i gian th c t p tôi luôn c g ng h c h i, rèn luy n
nâng cao n ng l c chuyên môn, tay ngh :


14

+ Phòng b nh b ng v c-xin cho àn gà th t, gà h u b 7, 14, 21 và 45 ngày tu i.
+ Ch m sóc nuôi d

ng và i u tr b nh cho àn gà

, gà h u b , gà th t.

+ Phun thu c sát trùng v sinh chuông tr i ch n nuôi.
+ Nuôi àn gà h u b .
B ng 1.2. K t qu công tác ph c v s n xu t
Di n gi i

K t qu
(kh i/an toàn)
S l ng
T l
(con)
(%)

S l ng
(con)

N i dung
1. Công tác ch n nuôi
Nuôi gà th t
Ch m sóc nuôi d
2. Phòng b nh

ng gà

Ri x LP

2000

1933

96,65

300

298

99,33Tiêm v c-xin Newcastle

2000

2000

100

Ch ng v c-xin Gumboro

2000

2000

100

Ch ng v c-xin IB- ND

2000

2000

100

3. Công vi c khác
Sát trùng chu ng tr i (m2)

500

2.4. K t lu n và bài h c kinh nghi m
Qua 6 tháng th c t p t i xã Quy t Th ng - Thành ph Thái Nguyên
giúp

, t o i u ki n c a chính quy n

a ph

ng,

d n t n tình c a th y giáo, cô giáo h

ng d n, tôi ã b

xu t, v n d ng nh ng ki n th c ã

ch c

c ng c nh ng ki n th c ã
tôi có nhi u ki n th c, rút ra

nhà tr

c bi t là s ch b o và h

cs
ng

c

u ti p c n th c ti n s n

ng

rèn luy n chuyên môn

c h c c a mình. Ngoài ra, qua

t th c t p này giúp

c nhi u kinh nghi m th c ti n s n xu t, kinh

nghi m cu c s ng. Tôi th y yêu ngành, yêu ngh , say mê v i công vi c, tích lu
c r t nhi u ki n th c th c ti n ph c v cho công vi c, cho ngh nghi p sau này.


15

CHUYÊN
2.1.

PH N 2
NGHIÊN C U KHOA H C

tv n

Vi t Nam là m t n c có n n nông nghi p chi m vai trò ch
o, có trên 70 %
dân c s ng d a vào ngh nông nghi p... Trong ó, ngành ch n nuôi chi m m t v
trí h t s c quan tr ng. Nó ã tr nên ph bi n và phát tri n m nh m
n c ta v i
nhi u quy mô l n nh khác nhau, t các h gia ình ch n nuôi nh l
n các trang
tr i ch n nuôi l n. áng k là ch n nuôi gia c m, nó ã tr thành ngh ch n nuôi
truy n th ng Vi t Nam. S n ph m gia c m (th t, tr ng,…) ã áp ng nhu c u
dinh d ng c n thi t cho con ng i, c bi t th t gà không ch là ngu n cung c p
th c ph m có giá tr dinh d ng cao mà còn in m trong i s ng xã h i b i m t
n n v n hóa m th c v i c y u t tâm linh, nó
c s d ng nhi u trong nh ng
ngày gi , ngày t t và l h i. Ngoài ra, ch n nuôi gia c m còn t o công n vi c làm,
t ng thu nh p cho ng i dân ng th i thúc y s phát tri n c a các ngành ngh
khác và óng góp m t ph n r t l n cho n n kinh t qu c dân.
Trong nh ng n m g n ây, d ch b nh luôn là m i nguy hi m không ng ng
e d a n àn gia c m. Chúng là m t trong nh ng y u t gây thi t h i n ng n nh t,
nh h ng không nh cho ngành ch n nuôi v n ng su t và ch t l ng c ng nh làm
cho hi u qu kinh t th p. M t trong nh ng b nh th ng xuyên g p nh t cho àn gia
c m ph i k
n là b nh CRD gà. ây là b nh do vi khu n gây ra và gà làm cho gà
ch m l n, tiêu t n th c n cao, thu c i u tr t n kém. B nh CRD phát tri n quanh
n m, tuy nhiên b nh th ng phát tri n m nh h n khi chu ng tr i không s ch s ,
thoáng mát vào mùa Hè và kín gió, m áp vào mùa ông.
Vì v y,
góp ph n h n ch tác h i c a b nh CRD trên àn gia c m và giúp
cho ng i ch n nuôi có nh ng hi u bi t thêm v b nh và bi n pháp phòng, tr b nh,
em ti n hành nghiên c u tài: “ nh h ng c a thu c Tylosine trong phòng tr bênh
CRD gà F1 (Ri x L ng Ph ng) và F1 (Ch i x L ng Ph ng) nuôi bán ch n th
t i Thái Nguyên”
* M c tiêu nghiên c u
- Xác nh tình hình m c CRD hai lo i gà lai (Ri X LP) và gà lai (Ch i X LP)
nuôi bán ch n th t i xã Quy t Th ng Thành Ph Thái Nguyên.
- Hi u qu c a thu c Tylosine trong i u tr b nh CRD
- nh h ng c a thu c Tylosine trong i u tr b nh CRD
xu t th t gà lai.
- B n thân b

c

u làm quen v i công tác nghiên c u.

gà lai.
n kh n ng s n


16

2.2. T ng quan tài li u
2.2.1. C s lý lu n
2.2.1.1. B nh hô h p mãn tính
*

gà (CRD)

c i m chung

B nh hô h p mãn tính gà là m t b nh truy n nhi m c a nhi u lo i gia c m,
do nhi u loài Mycoplasma gây ra. Trong ó, quan tr ng nh t là Mycoplasma
gallisepticum (MG) và Mycoplasma synoviae (MS) gây ra. M m b nh MG là nguyên
nhân chính gây b nh viêm
ng hô h p mãn tính gà. B nh này ch y u làm cho gà
ch m l n, tiêu t n th c n cao, thu c i u tr t n kém ( ào Th H o, 2007) [8].
B nh CRD còn g i là b nh “hen gà”, chúng lây lan nhanh qua
ng hô h p,
khi không khí, b i b n nhi m vi khu n này. B nh truy n d c t
i m sang con qua
tr ng, lây qua ti p xúc tr c ti p gà b nh, qua th c n,…(Lê H ng M n, 2003) [16].
CRD có th x p theo 3 d ng sau:
+ B nh
ng hô h p mãn tính chính: nguyên nhân b b nh là do c ng th ng
(Stress), l ng vi khu n MG t ng làm phát b nh, th ng có kiêm nhi m m t s vi
khu n th c p nh : E. coli, Streptococcus,…
+ B nh viêm
ng hô h p mãn tính th c p: xu t phát t gà ã b b nh khác
nh c u trùng, viêm ph qu n truy n nhi m,… làm c th y u i, có d p cho vi
khu n MG bùng lên sinh b nh.
+ B nh viêm
ng hô h p mãn tính gi : th hi n tri u ch ng, b nh tích túi khí
c a m t s b nh khác nh b nh Mycoplasmosis (Nguy n Thanh S n và cs, 2004) [18].
* M m b nh
Nguy n Xuân Bình và cs (2004) [2], cho bi t, h u h t các lo i gia c m u m n
c m v i Mycoplasma. B nh này xu t hi n h u h t các n c trên th gi i. Trong nh ng
n m g n ây, ng i ta s d ng m t s kháng sinh nh : Tiamulin, Tylosine,
Enrofloxacin…
i u tr nên ã kh ng ch
c b nh này.
Hoàng Huy Li u (2002) [15], cho bi t, CRD do 3 loài Mycoplasma gây ra:
M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis. Nh ng ch y u là loài M.
gallisepticum. Mycoplasma có ngh a là “d ng n m”, nhìn d i kính hi n vi thì
gi ng nh t bào ng v t nh , không nhân; gallisepticum có ngh a là “gây c cho
gà mái”. i u này
c th y rõ t l nhi m b nh gà
tr ng r t cao và s l ng
tr ng gi m áng k .


17

Theo Nguy n Lân D ng và cs (2007) [5], Mycoplasma có kích th c ngang
kho ng 150 – 300 m th ng là 250 m khó th y d i kính hi n vi quang h c bình
th ng. Mycoplasma không có thành t bào, b t màu Gram âm, có tính a hình thái, có
d ng nh
n m c l t qua n n l c vi khu n, d m n c m v i áp su t th m th u, m n c m
v i c n, v i các ch t ho t ng b m t (xà phòng, b t gi t…), không m n c m v i
Penicillin, Xicloserin, Xephalosporin, Baxitraxin và các kháng sinh khác c ch quá trình
t ng h p thành t bào.
Mycoplasma là nh ng sinh v t nguyên thu ch a có vách t bào, cho nên chúng d
b bi n i hình d ng, là loài vi sinh v t nh nh t trong sinh gi i có i s ng dinh d ng
c l p. Vi khu n có hình d ng nh riêng l hay t p trung t ng ôi, t ng chu i ng n, hình
vòng nh n, vòng khuyên là lo i Gram âm khó b t màu thu c nhu m thông th ng, ph i
dùng ph ng pháp nhu m Giemsa m i quan sát
c. Màng c a Mycoplasma ch là l p
màng nguyên sinh ch t dày t 70 – 100 A°. Trong t bào Mycoplasmacos có th th y các
h t riboxom và th nhân.
Mycoplasma thu c lo i hi u khí và hi u khí không b t bu c, nhi t
thích h p
cho Mycoplasma là 37 °C, pH: 7,0 – 8,0. Chúng có th phát tri n t t trên phôi gà và trên
m t s môi tr ng nhân t o nh môi tr ng huy t thanh, môi tr ng có ch a
Hemoglubin, Xistein. Trên môi tr ng th ch, chúng có th t o nên nh ng khu n l c nh
bé. Khu n l c có c u t o h t, gi a có màu vàng nâu, xung quanh trong (nh tr ng p
l p). Khi phát tri n trên môi tr ng d ch th , Mycoplasma làm v n c môi tr ng và t o
thành nh ng k t t a. Trong môi tr ng th ch máu, Mycoplasma làm dung huy t
(Nguy n Xuân Thành và cs, 2007) [19].
Mycoplasma b di t nhi t
45 – 55 °C trong vòng 15 phút. Chúng r t
m n c m v i s khô c n, tia t ngo i, ch t sát trùng và b c ch b i các ch t kháng
sinh có kh n ng ng n c n quá trình t ng h p protein c a Mycoplasma nh :
Tetracylin, Erythomycin…
* Ph

ng th c lây truy n

S lây nhi m Mycoplasma gallisepticun r t d dàng t con này sang con khác
thông qua tr c ti p hay gián ti p. Khi MG c trú
ng hô h p trên, m t l ng l n
m m b nh
c gi i phóng ra môi tr ng xung quanh b ng s xu t ti t c a d ch r m i,
qua hô h p, ho. S lây truy n ph thu c vào kích th c c a vùng khu trú m m b nh, s
l ng cá th m n c m và kho ng cách gi a chúng. Khi con v t b nhi m m m b nh
này thì nó b coi là mang khu n su t i vì m m b nh có kh n ng thay i hình th c
c a c u trúc kháng nguyên b m t m t cách r t tinh vi, nh v y nó có th t o ra s thay
i liên t c vè s bi u hi n c a kháng nguyên b m t và tránh
c s t n công c a h


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×