Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng bệnh giun móc ở chó tại một số xã, phường thuộc thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)

i

I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG

I H C NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

NGUY N KIM DOAN

Tên

tài:

“NGHIÊN C U M T S
C I M D CH T , B NH LÝ, LÂM
SÀNG B NH GIUN MÓC CHÓ T I M T S XÃ, PH
XÃ SÔNG CÔNG T NH THÁI NGUYÊN VÀ BI N PHÁP
PHÒNG, TR ”


KHÓA LU N T T NGHI P
H

ào t o

IH C

: Chính quy
: Thú y

Khoa

:Ch n nuôi - Thú y

Khóa h c

: 2010 - 2014

Gi ng viên h

ng d n: Th.S La V n Công
TS. Nguy n Th Ngân

Thái Nguyên, n m 2014


ii


.

,
Chc Nông
.
S


S.
.

.

.
Em

!
12 n m 2014
Sinh viên


iii

.

,


m ts
ph

: “Nghiên c u

c i m d ch t , b nh lý, lâm sàng

giun móc chó

m t s xã,

ng thu c th xã Sông Công, t nh Thái Nguyên và bi n pháp phòng, tr ”.

.
!


iv

(2012 – 2013) ....................... 5
2012 - 2013 .................. 6
........................................................................ 12
B ng 2.1. T l nhi m giun móc
B ng 2.2. T l và c

ng

chó (qua xét nghi m phân) .............................. 36

nhi m giun móc

B ng 2.3. T l nhi m giun móc
B ng 2.4. T l nhi
B ng 2.5. T l nhi m giun móc

chó (qua m khám)...................... 37

m t s lo i chó nuôi t i Thái Nguyên .............. 39
i c a chó nuôi......................................... 40
chó theo mùa v .............................................. 42

B ng 2.6. Bi u hi n lâm sàng ch y u c a chó b b nh giun móc .......................... 43
B ng 2.7. B nh

c quan tiêu hoá chó b b nh giun móc ...................................... 44

B ng 2.8. Hi u l c c a m t s lo i thu c t y giun móc cho chó ............................ 45
................. 46


v

B

2.1. T l nhi m giun móc
2.2. T l và c

ng

chó (qua xét nghi m phân) .......................... 37

nhi m giun móc

chó (qua m khám).................. 38

2.3. T l nhi m giun móc m t s lo i chó nuôi t i Thái Nguyên ................... 40
2.4. T l nhi
2.5. T l nhi m giun móc

i c a chó nuôi..................................... 41
chó theo mùa v .......................................... 42


vi

M CL C
1

........................................................ 1

1.1.

........................................................................................ 1

1.1.1.

.......................................................................................... 1

1.1.2. i u ki n v kinh t xã h i ............................................................................ 2
1.1.3.

.......................................................................................... 3
..................................................................... 3

1.1.5.

.............................................................................................. 7
.......... 8
............................................................................. 8
.................................................................................. 8
.............................................................................................. 11

1.3. K T LU N VÀ

NGH ............................................................................. 12

1.3.1. K t lu n ....................................................................................................... 12
1.3.2.

ngh ........................................................................................................ 13
2

........................................... 14
........................................................................................................ 14
.................................................................................................... 14

2.1.2.

.................................................................... 15

2.1.3.

...................................................... 15

2.2.1. C s khoa h c c a
2.2.2.

tài ............................................................................ 16

c i m sinh h c c

chó ............................................ 16

2.2.3.

ch t b nh giun móc

2.2.4.

nh lý và lâm sàng b nh giun móc chó ....................................... 21

2.2.5. Phòng tr b nh giun tròn

chó ........................................................ 19

ng tiêu hoá chó ................................................ 23

2.3.

............................ 27

2.3.1. Tình hình nghiên c u trong n

c ................................................................. 27

2.3.2. Tình hình nghiên c u trên th gi i ............................................................... 28
2.4.

IT

NG, N I DUNG VÀ PH

NG PHÁP NGHIÊN C U ................ 29


vii

2.4.1.

.................................................................................. 29

2.4.2.

...................................................................................... 29

2.4.3.

.................................................................... 29
.................................................................................... 30
............................................................................. 30

2.4.6.

............................................................................ 35

2.5. K T QU VÀ TH O LU N ........................................................................ 36
2.5.1.
.......................................................................................................... 36
........................... 43
th nghi m các lo i thu c t y giun móc cho chó ............................. 45
....................... 46
2.6. K T LU N VÀ

NGH ............................................................................. 46

2.6.1. K t lu n ....................................................................................................... 46
......................................................................................................... 48
2.6.3.

ngh ........................................................................................................ 48

TÀI LI U THAM KH O ..................................................................................... 49


viii

Acylostoma spp.

:

Ancylostoma

A. caninum

: Ancylostoma caninum

A. braziliense

: Ancylostoma braziliense

cs
VT
T. canis

: Toxocara canis

T. leonina

: Toxocara leonina

TT
T. vulpis

: Trichocephalus vulpis

S. lupi

: Spirocerca lupi

U. stenocephala

: Uncinaria stenocephala


1

1

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
.
-

Ph

.

-

.

--

.

.
1.1.1.2.
a hình t

ng

i b ng ph ng, mang

d c d n t B c xu ng Nam và t

c i m c a mi n trung du, n n

ông sang Tây, có nhi u ng n

cao vài

tr m mét. N i cao nh t trong khu v c n i th là ng n núi T o (54 m), cao
n n trung bình th
- Vùng Gò

ng

m c 15 – 17 m.

m có n n

- Vùng ven sông

t t t, c

ng

a hình lòng ch o có c

ch u l c R = 2 - 2,5 Kg/cm2.
ng

ch u l c th p h n R = 1

- 1,5 Kg/cm2.
- M cn

c ng m th

ng xu t hi n

sâu t 4 – 5 m.

1.1.1.3.
Th xã Sông Công thu c vùng trung du B c B .
- Nhi t
nhi t

không khí trung bình 23°C, nhi t

tháng th p nh t là 13,7°C, nhi t

th p tuy t

i là 3°C.

tháng cao nh t là 28,9°C,

cao tuy t

i là 39,4°C và nhi t


2

-

m trung bình n m (%): 82%,

86%,

m trung bình tháng cao nh t là

m trung bình tháng th p nh t là 78%,

-L

m th p tuy t

i là 16%.

ng m a trung bình hàng n m là 2168 mm, s ngày m a hàng n m

là 142 ngày, l

ng m a tháng l n nh t là 443 mm, l

ng m a tháng nh nh t

22 mm, s ngày m a trên 50 mm là 12 ngày, s ngày m a trên 100 mm là 2 –
3 ngày, l

ng m a ngày l n nh t là 353 mm, l

1103 mm, l

ng m a t ng d n t

u mùa

ng m a tháng l n nh t là

n cu i mùa và

tt im cl n

nh t vào tháng 8.
1.1.1.4.
Sông Công b t ngu n t vùng
h

ng Tây B c -

ph

èo Kh , t nh

, ch y theo

ông Nam. Sau khi ra kh i

( phía Tây thành

), nó chia thành hai nhánh. Nhánh chính ch y qua trung tâm

th xã Sông Công, qua huy n

h il uv i

ranh gi i ba xã Thu n Thành (huy n

t bên ph i t i

), Trung Giã (huy n

) và H p Th nh (huy n

). Nhánh ph nh h n

ch y qua phía B c th xã Sông Công, huy n Phú Bình r i ch y vào huy n Ph
Yên

n i v i sông C u t i ranh gi i ba xã Tân Phú, Thu n Thành (huy n

Ph Yên),

i Thành (huy n Hi p Hòa).

Sông Công dài 96 km. Di n tích l u v c 951 km², cao trung bình 224 m,
d c trung bình 27,3%, m t
0,794 km³ ng v i l u l

n tháng 10, chi m 74,7% l

ng dòng ch y l n nh t chi m 19,30% l

tháng c n ki t nh t chi m 1,8% l
1.1.2.

ng n

c

ng trung bình n m 25 m³/s, mô un dòng ch y n m

26 l/s.km². Mùa l t tháng 6
tháng 8 có l

sông su i 1,20 km/km². T ng l

ng n

ng n
ng n

c c n m;
c c n m;

c c n m.

i u ki n v kinh t xã h i

Th xã Sông Công ang trong ti n trình
phát tri n ô th

n tích

y m nh công nghi p hóa và

t nông nghi p b thu h i

phát tri n


3

công nghi p và ô th

c chuy n d ch

c c u lao

ng trong nông nghi p - nông thôn ã

tích c

t

c nh ng k t qu

n d ch c c u kinh t trong khu v c này còn di n ra

ch m. Cùng v i quá trình phát tri n công nghi p và ô th nên t c
dân s c h c kh

gia t ng

. N m 2013, dân s toàn th xã g

i,

trong ó dân s s ng trong khu v c nông nhi p - nông thôn chi m trên 50%,
lao

ng nông nghi p chi m g n 50% l c l

trên

a bàn th xã có 2 tr

ng lao

ng c a th xã.

c bi t

, 1 khu công nghi p t p

trung và 3 c m công nghi p nh ... ã t o ra m t th tr

ng tiêu th nông s n

r t l n.
1.1.3.
n

ng qu c l 3 ch y d c qua th xã, ây là

i u ki n thu n l i cho vi c giao l u phát tri n kinh t các

a ph

a th xã v i

ng khác trong vùng.
:

-

ng Cách m ng tháng 10

-

ng Th ng L i

-

ng 3/2

-

ng Cách m ng tháng tám

-

ng Th ng Nh t

-

ng 30/4

1.1.4.1. T
*Trên
- Trên

t s n xu t cây hàng n m:
t s n xu t cây hàng n m ã có s chuy n d ch m nh v c c u

mùa v theo h

ng

a các gi ng ng n ngày vào s n xu t

m r ng di n


4

tích lúa xuân mu n và mùa s m, t

t

phát tri n cây v

ông. Nhi u

gi ng cây tr ng m i có n ng su t, ch t l
, ngô n p lai, bí siêu qu , bí siêu ng n.... ã

c

a vào s n xu t,

n ng su t cây tr ng qua các n m

.
, xây

d

cánh

nhi

ng

t giá tr s n xu t trên 50 tri u

ng/ha/n m và

, d án chuy

n xu t

t hi u qu t t

s n xu t trên 1 ha

t nông nghi

/ha/n m 2013.
- Trong nh ng n m qua, di n tích
m r ng, n ng su t s n l

t tr ng rau trên

a bàn luôn

c

ng không ng ng t ng lên, giá tr s n xu t t tr ng

rau cao h n t 3 - 5 l n so v i s n xu t m t s cây tr ng ng n ngày khác. Tuy
nhiên, s n xu t rau còn phân tán, ch a có vùng chuyên canh, các bi n pháp
canh tác còn n ng tính t phát; s l
còn th p. Hi n t i, l

ng rau

ng và ch t l

c s n xu t t i

kho ng 60 - 70% nhu c u c a th tr

ng s n ph m hàng hoá

a bàn m i ch

áp ng

c

ng t i ch

.
*

iv i

tv

n

i:
: Chuy n

,

i

tv

nt

t lâm nghi p kém hi u qu sang tr ng chè, cây n qu ,

a các gi ng

cây tr ng m i nh : chè lai LDP1, chè Phúc Vân Tiên, keo tai t

ng...vào thay

th cho các cây tr ng c , làm t ng hi u qu s d ng
thu nh p cho ng
20 - 21%.

t, góp ph n nâng cao


5

1.1

(2012 – 2013)

(ha)
Cây rau

4.185,7

109,7

100

580

58

180

720

40

7

84

120

Khoai tây:

t

/ha)

381,4

cao

* M t s k t qu

)

c c th nh sau:

2009 -

n m 2013
/ha/n m.
-:
= 495,4 ha (Giai

2009 – 2013).

= 166,3 ha.
1.1.4.2. Ch n nuôi
Ngành ch n nuôi ã có s chuy n d ch theo h
trung,

it

ng phát tri n ch n nuôi t p

ng phát tri n là nh ng lo i gia súc - gia c m có giá tr kinh t cao,

có kh n ng tham gia xu t kh u
àn v t nuôi hàng n m

u t ng, t c

c nh l n n c, l n s a, bò lai sind... T ng
t ng tr

ng ngành

t > 4,5 %/n m. Tuy

nhiên, s phát tri n còn mang nhi u tính t phát, s gia tr i và trang tr i còn ít,


6

t c

gia t ng ch m, ch n nuôi v n ch y u phát tri n

quy mô nh , phân tán

nên vi c ki m soát d ch b nh g p r t nhi u khó kh n, hi u qu c a công tác
phòng ch ng d ch nói riêng và hi u qu ch n nuôi còn th p, kém tính b n v ng
và nh h

ng không nh t i môi tr

ng s ng.

1.2.

2012 - 2013
VT
àn Trâu

Con

4.853

àn Bò

Con

1.980

àn L n

con

18.970

1.000 con

358

Gia c m

:
- Tro
-

.
-

.


7

1.1.5.
1.1.5.1..

.

.
1.1.5.2. T n t i, h n ch
- M c dù ã

t

c m t s k t qu c th nêu trên, tuy nhiên chuy n

d ch c c u kinh t trong nông - lâm nghi p - thu s n trên
di n ra ch m và phân tán nh l nên ch a hình thành

a bàn th xã còn
c nh ng mô hình

i m n i b t trong chuy n d ch c c u, ch a hình thành
xu t t p trung theo h

ng s n xu t hàng hoá, s n xu t còn mang tính t phát,

thi u tính b n v ng và nh h
ch a khai thác

c các vùng s n

ng không nh t i k t qu s n xu t trên

c hi u qu các ti m n ng v :

cho phát tri n kinh t -

i, th tr

a bàn,
ng...

.

- Vi c tri n khai ng d

n xu t trên

a bàn

còn ch a r ng kh p trên các l nh v c. Hi u qu c a vi c ng d
ng


c v i yêu c u c a m c tiêu

ym

n kinh t nên giá tr s n xu t, hi u qu kinh t và

thu nh p c a nông dân còn th p. Th c hi n xây d ng h t ng k thu t ph c v
cho phát tri n s n xu t còn ch m.


8

* Nguyên nhân
- Trong công tác lãnh

o - ch

thi u c th nên ch a phát huy
vi c t ch c th c hi n ch

o

còn ch a quy t li t,

c s c m nh c a c h th ng chính tr trong

ng trình chuy n d ch c c u kinh t nông nghi p -

nông thôn. Chính quy n c s còn ch a ch

ng trong vi c xây d ng n i

dung c ng nh trong công tác ph i h p tri n khai th c hi n các ch
kinh t -

ng i m trên

ng trình

a bàn, do v y nhi

, mô hình chuy

n xu t

giá là r t hi u qu song l i không nhân r ng
- Do m t b ph

c ra

i trà.

ng (ch y u là lao

nghi p ã chuy n sang ho t

c ánh

ng tr ) trong nông

ng trong các l nh v c ngành ngh khác có thu

nh p cao h n, m t khác giá v t t thi t y u ph c v s n xu t v n t ng và
m c cao trong khi ó giá hàng hóa nông s n t ng không t
các h nông dân có xu h
-

ng gi m c v qui mô và m c

ng x ng... nên

u t cho s n xu t.

u t cho xây d ng h t ng k thu t ph c v s n xu t nông

nghi p còn th p, công tác tuyên truy n v n
huy

ng

c các ngu n l c trong nhân dân

ng còn h n ch nên ch a phát
u t cho phát tri n s n xu t.

1.2.1.

-

9).

-

.

-

-

.
.

:


9

...
-

:

, nh
.
-

:

c

.

:
*

:
- Nguyên nhân: B nh x y ra

và th c n n

các àn úm không

c u ng kém, thi u ho c ít s a

thi u vitamin. B nh th

ng k t h p nhi t

m, v sinh chu ng

u, s a m kém, thi u máu,
quá th p, m a l nh, m

t,

stress…
- Tri u ch ng:
tiêu ch y phân màu vàng tr ng, tr ng xám, v sau có màu vàng xanh,
mùi hôi. Heo m t n

c, g y sút nhanh, bú kém, i l i không v ng và nôn ra

s a ông không tiêu.
con b nh y u i r t nhanh n u không i u tr ki p th i thì heo y u
d n, lông xù và ch t (t l ch t có th lên

n 80% - 90%)


10

- Tr b nh:
Tiêm Baytrilmax: 1ml/13 kg TT.
Catosal 10%: 1ml/5 – 10kg TT.
: 8/9 con
*B nh tiêu ch y l n
- Tri u ch ng : Trong àn l n xu t hi n m t s con a phân nhão sau ó
chuy n sang a ch y, phân màu nâu nh t, có con màu en. L n kém n, b

n,

g y d n.
- i u tr :

i v i l n con theo m : dùng thu c Norgencin (huy n d ch

u ng, thành ph n: Norfloxacin, Atropin sulfate). Li u 0,5ml/10kg TT/ngày,
B.complex 3ml/con/ngày, dùng liên t c 5 ngày.
i v i l n choai: Dùng Norfacoli (dung d ch tiêm, thành ph n có
Norfloxacin), li u i u tr 1ml/40kg TT/ngày, dùng liên t c 5 ngày
H lý: Nh t riêng nh ng con l n b b nh, không ch n th ngoài bãi,
t ng c

ng v sinh chu ng tr i
- K t qu

i u tr b nh kh i: 7/8 con.

*B nh gh l n
-Tri u ch ng: con v t b b nh th
b ng chân, c sát vào t
thành t ng ám tròn, lúc
quanh. Nh ng ch ng a
v ra

ng có bi u hi n ng a nhi u, gãi

ng, máng n và c nh ng con bên c nh. Lông r ng
u ch 2 – 3cm sau ngày càng lan r ng ra xung
u có m n n

c, con v t gãi, c sát làm m n n

l i nh ng v t s o và t o thành v y màu nâu, ch lông r ng ti p t c

lan r ng và n i nhau thành nh ng m ng ngày càng l n. L n b b nh th
c

c

ng

.
- i u tr : b t t ng l n gh t m n

c xà phòng,

i khô da thì bôi thu c

sát trùng lên các vùng b gh (dùng dung d ch Han - Iodin 10% pha v i n

c


11

s ch theo t l 1:1). Sau ó bôi D.E.P vào nh ng vùng b gh (h p thu c
D.E.P dành cho ng

i), nh ng con b n ng thì sau 2 ngày thì i u tr nh trên

H lý: B nh gh lây nhi m tr c ti p qua ti p xúc nên b nh t tách l n
gh v i l n b nh. T ng c
quét n

c vôi
- K t qu

c lên t

ng ch m sóc nuôi d

ng, t ng v sinh chu ng tr i,

ng, n n chu ng.

i u tr kh i b nh 8/8 con.

* B nh viêm ph i l n
- Tri u ch ng l n g y y u, kém n, ít v n

ng, s t nh , con v t ho kéo

dài, ho nhi u vào bu i sáng và bu i t i, khi ho có d ch bài ti t ra, l n khó th ,
th nhanh, b ng thóp l i, l n hay m c sau nh ng
ti t

t éo dài và thay

i th i

t ng t
- i u tr : Lincomycin 1ml/10kg TT, tiêm b p
B.complex 2ml/con, tiêm b p
Li u trình: Tiêm 2 l n trên ngày, tiêm liên t c 5 ngày, nh ng con v n

còn tri u ch ng thì ngh 3 ngày r i ti p th c i u tr 3 ngày
H lý: nh t riêng l n b b nh, không cho l n ra ngoài khi tr i m a, gi
chu ng s ch s , khô ráo, cho l n n u ng
- K t qu

y

dinh d

i u tr kh i b nh 7/9 con.

Công, chúng tôi
-D

ng.

:


.


.
.


12

STT

1

)

Vaccine Rabicin

80

80

100

9

8

88,89

B nh tiêu ch y l n

8

7

87,50

B nh gh l n

8

8

100

B nh viêm ph i l n

9

7

77,78

B nh tiêu ch y phân
tr
2

(%)

100
3

1.3. K T LU N VÀ

90

100

60

100

NGH

1.3.1. K t lu n
trình th c t p t i c s , nh s giúp

t n tình c a

và s n l c c a b n thân, tham gia tr c ti p vào quá trình s n xu t ã
giúp em:
.

.

.


13

1.3.2.

ngh
Qua th i gian th c t p t i c s em nh n th y còn m t s t n t i c n

c kh c ph c

nâng cao hi u qu công vi c:

-V

:

.
, c

g

.
-V i

a bàn

a bàn

xã:

xã r ng l n, dân c phân b không

và ngày càng ph i nâng cao vai trò c a
Th

ng xuyên t ch c t p hu

con nông dân trong

xã.

u do ó c n phát huy

i ng cán b t i c s .
t tr ng tr t, ch n nuôi cho bà


14

2

:
“Nghiên c u m t s
móc

c i md

t s xã, ph

,b

ng thu c th xã Sông Công, t nh Thái Nguyên

và bi n pháp phòng tr ”.
2.1.

Do thính giác và kh u giác
khác trung thành v i ng
khác nhau c a con ng

, loài chó r t nhanh nh n, m t

i nuôi, vì th

ã ph c v

i nh trông nhà, i s n, kéo xe, làm xi c, làm c nh...

do ó nhu c u v phát tri n àn chó ngày càng
l

ng và ch t l
Chó

chó

c nâng cao, k c v s

ng.

c nuôi

t t c các n

c trên th gi i. T i các n

c phát tri n,

c nuôi, ch m sóc, khám ch a b nh r t c n th n và có c nh ng quy

nh b o v chó.

n

c ta, nh ng n m g n ây, khi kinh t phát tri n,

s ng nhân dân ngày càng
h n

c l c cho các m c ích

n vi c nuôi chó

c c i thi n h n, ng

i

i dân ã quan tâm nhi u

làm c nh, làm b n thân thi t c a con ng

i và ph c

v nh ng m c ích kinh t khác nhau.
Chó

c nuôi ngày m t nhi u thì v n

d ch b nh x y ra trên chó ngày

càng l n, không nh ng gây thi t h i cho chó nuôi mà còn nh h
kh e con ng

ng

ns c

i. Ngoài nh ng b nh truy n nhi m gây thi t h i cho chó nh các

b nh d i, carê, b nh xo n khu n, b nh do parvovirus…, b
t là

c i m khí h u nóng

ta t o i u ki n thu n l i cho các lo i m m b nh ký sinh trùng phát tri n.
Vi t Nam là n

c khí h u nhi t

nhi m ký sinh trùng v i s l

i, gió mùa, ng

ng nhi u và c

ng

i và

ng v t luôn t

nhi m cao. Cho t i nay,


15

các nhà khoa h c ã xác

nh

c r t nhi u loài ký sinh trùng ký sinh và gây

b nh cho chó v i nh ng

c i m âm , kéo dài, làm chó suy dinh d

ng, d

m c các b nh k phát, trong ó áng k nh t là nh ng ký sinh trùng ký sinh
ng tiêu hóa nh giun

a, giun tóc, giun móc và sán dây, nh ng ký sinh

trùng này ã gây nhi u thi t h i cho s c kho và s phát tri n c a àn chó.
c ta hi n nay, vi c nuôi và phát tri n àn chó v n còn theo t p
quán c , chó

c nuôi th t do, th c n mang tính t n d ng nên tình tr ng

chó nhi m các loài ký sinh trùng là r

n và t l nhi m khá cao.

ti n hành các nghiên c u nhi u m t v giun, sán ký sinh c ng nh

ra

c

nh ng bi n pháp phòng tr có hi u qu , phù h p v i i u ki n th c t t ng
n i, nh m h n ch tác h i do các b nh giun, sán ký sinh

chó thì nghiên c u

v thành ph n loài, tình tr ng nhi m các loài giun, sán nói chung, các loài
giun tròn

ng tiêu hoá nói riêng

Xu t phát t nh ng v n

chó là c n thi t.

nêu trên, chúng tôi ti n hành th c hi n

tài:


, ph

ng thu c th xã Sông Công, t nh Thái Nguyên và

bi n pháp phòng, tr ”.
2.1.2.
- Nghiên c u m t s

c i m d ch t b nh giun móc

chó t i t nh

Thái Nguyên.
- Nghiên c u
- Xác

c i m b nh lý lâm sàng c a chó b b nh giun móc.

nh hi u l c thu c t y tr giun móc cho chó.

2.1.3.
2.1.3.1. Ý ngh a khoa h c


16

K t qu c a

tài là nh ng thông tin khoa h c b sung và hoàn thi n

thêm các nghiên c u v
sinh

c i m d ch t và b nh h c c a b nh giun tròn ký

ng tiêu hoá c a chó trong i u ki n ch n nuôi hi n nay

n

c ta.

2.1.3.2. Ý ngh a th c ti n
K t qu nghiên c u c a

tài là nh ng minh ch ng v tác h i c a m t

s loài giun móc ký sinh trên chó,
cho nh ng h gia ình nuôi chó
các

a ph

ng th i là nh ng khuy n cáo có ý ngh a
Th xã Sông Công – t nh Thái Nguyên và

ng khác.

2.2. T NG QUAN TÀI LI U
2.2.1. C s khoa h c c a

tài

.
m cho

,

h
.

2.2.2.

c i m sinh h c c a

ký sinh

chó
:

(1977) [22

(1996) [16
:

Nematoda
Secernentea Linstow, 1995
Rabditida Chitwood, 1993
Strongylata Railliet et Henry
Ancylostomidae Loss, 1905
Ancylostoma Dubini, 1893
Ancylostoma caninum Ercolani, 1859
Ancylostoma braziliense Faria, 1910
Uncinaria Froelich, 1789


17

Uncinaria stenocephala
,

nhi

.G

(qua

,

). Giun
. Giun c
(
2.2.2.1.

D

ng Thái, Tr nh V n Th nh, 1978) [17].

c i m hình thái, c u t o
g

(2009) [15],

- Ancylostoma caninum

v

(2009) [2]

:

,
t sâ
.

9 – 12

0,75 -

0,87
.

10 – 21
0,06 -

mm. K

0,037 - 0,042
.

- Ancylostoma braziliense

.

6 - 7,75
1,05 - 1,3 mm. G

0,075 -

7-

0,041 - 0,045 mm.

- Uncinari stenocephla


,


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×