Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu một số bệnh thường gặp ở đàn Ngựa bạch nuôi tại Chi nhánh Nghiên cứu và phát triển Động thực vật bản địa xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
NG
I H C NÔNG LÂM

TR

-----------

Tên

----------

tài:”.

H

ào t o:


Chính quy

Chuyên ngành:
Khoa:
Khóa h c:

2010 – 2014

Thái Nguyên, n m 2014


L IC M

N: “

Nguyên”.
:


.
Ban lãnh

o, các anh ch công nhân t i tr i ch n nuôi

ng v

.
c bi

n

th

TS.


Qu c Tu n
.

, em c ng xin b y t lòng bi t n sâu s c
ng

i thân, b n bè và

ng nghi p ã giúp

,

n gia ình,

ng viên em hoàn thành khóa

lu n t t nghi p này.
Thái Nguyên, ngày ….tháng…..n m 2014
Sinh viên


L I NÓI
hoàn thành ch

U

ng trình h c trong nhà tr

ng, th c hi n ph

ng

châm “H c i ôi v i hành”, “ Lý thuy t i ôi v i th c ti n s n xu t”. Giai
o n th c t p chuyên

r t quan tr ng

i v i m i sinh viên giúp c ng c và

h th ng l i toàn b ki n th c ã h c, c ng nh tay ngh .

ng th i, t o cho

mình s ng t l p, lòng yêu ngh , có phong cách làm vi c úng

n, n ng l c

làm vi c áp ng nhu c u c a th c ti n s n xu t. N m

ng pháp t

c ph

ch c và ti n hành nghiên c u, ng d ng nh ng ti n b khoa h c vào th c ti n
s n xu t, sáng t o khi ra tr

ng tr thành cán b khoa h c có chuyên môn, áp

ng nh c u th c ti n, góp ph n x ng áng vào s nghi p phát tri n
Xu t phát t nguy n v ng b n thân và s
khoa Ch n nuôi Thú y tr
h

ng d n c ng nh

ng

tn

c.

ng ý c a ban ch nhi m

i h c Nông Lâm Thái Nguyên, c a th y giáo

c ti p nh n c s , em ti n hành nghiên c u

tài:
Trong th i gian th c t p

tr i,

c s giúp

t n tình c a các anh,ch

công nhân viên trong tr i, c g ng n l c c a b n thân, em ã hoàn thành
khóa lu n t t nghi p.
M c dù ã c g ng nh ng do th i gian có h n, kinh nghi m còn thi u
trong th c ti n s n xu t, ki n th c còn h n h p nên khóa lu n c a em không
i nh ng thi u sót. Em r t mong
báu c a th y cô giáo và

ng nghi p

c s giúp

khóa lu n c a em

, óng góp ý ki n quý
c hoàn thi n h n.

Trân tr ng c m n.!
Sinh viên


CS
NC&PT
RBT
SL
TT
UBND

: Race breed International


DANH M C B NG
B ng 1.1. Di n tích

t ai c a xã T c Tranh ................................................. 2

B ng 1.2. K t qu công tác ph c v s n xu t .................................................. 20
2.1

u
........... 46

2.2

.................. 47

2.3

.................... 48

B ng 2.4.Bi u hi n lâm sàng khi ng a m c m t s b nh .............................. 49
2.5

........................ 50

2.6

.................. 51

2.7

....... 51

2.8

E. coli
............................................................................................... 52

2.9
2.10

....................................... 53
.............................. 54

2.11
E.coli

........................................................................... 55


M CL C
Ph n 1 CÔNG TÁC PH C V S N XU T ................................................. 1
1.1. I U TRA C B N................................................................................ 1
1.1.1. i u ki n t nhiên c a c s th c t p t t nghi p .................................. 1
1.1.2. i u ki n kinh t - xã h i ..................................................................... 4
1.1.3. Tình hình s n xu t c a Tr i ch n nuôi

ng v t bán hoang dã thu c

1.1.4. ánh giá chung..................................................................................... 9
1.2.N I DUNG, PH

NG PHÁP VÀ CÔNG TÁC PH C V S N XU T . 10

1.2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t ................................................... 10
1.2.2. Ph

ng pháp ti n hành ....................................................................... 11

1.2.3. K t qu ph c v s n xu t .................................................................... 11
1.3. K T LU N VÀ

NGH ................................................................... 21

1.3.1. K t lu n .............................................................................................. 21
1.3.2.

ngh ............................................................................................... 21

Ph n 2 CHUYÊN
2.1.

TV N

NGHIÊN C U KHOA H C .................................... 22
....................................................................................... 22
...................................................................... 22

2.1.2. M c ích nghiên c u .......................................................................... 23
2.2. T NG QUAN TÀI LI U ...................................................................... 24
2.2.1. C s khoa h c ................................................................................... 24
................................. 38

............................................................................................. 39
...................................................... 39
............................................ 39
.................................................................... 40
2.4. K T QU VÀ PHÂN TÍCH K T QU ............................................... 46


................................................... 46
........................ 47
.......................... 48
. ........................... 49
.......................................... 50
........................ 51
............. 51
E. coli
............................................................................................... 52
E. coli

.................... 53
E. coli

.. 54
E.

coli

........................................................................................... 55

2.5. K T LU N, T N T I VÀ

NGH .................................................. 56

2.5.1. K t lu n .............................................................................................. 56
................................................................................................ 57
............................................................................................... 57


Ph n 1
CÔNG TÁC PH C V S N XU T
1.1. I U TRA C

B N

1.1.1. i u ki n t nhiên c a c s th c t p t t nghi p
Tr i ch n nuôi
tri n

ng th c v t b n

Phú L
L

ng v t hoang dã c a Chi nhánh nghiên c
a

c xây d ng trên

ng, t nh Thái Nguyên.

a bàn xã T c Tranh, huy n

ây là xã thu c phía nam c a huy n Phú

ng có các i u ki n t nhiên nh sau:

1.1.1.1. V trí

a lý

Xã T c Tranh thu c huy n Phú L
t nh Thái Nguyên, n m

ng là m t xã trung du mi n núi c a

phía Nam c a huy n cách trung tâm thành ph

30km, v i t ng di n tích là 2559,35 ha. V trí

a lí c a xã nh sau:

Phía B c giáp xã Phú ô và xã Yên L c
Phía ông giáp xã Minh L p và Phú ô
Phía Tây giáp xã Yên L c và xã Ph n M
Phía Nam giáp xã Vô Tranh
Xã T c Tranh bao g m 24 xóm và chia thành 4 vùng.
Vùng phía Tây bao g m 5 xóm: Tân Thái, Bãi B ng, Khe C c, Minh
H p,

p Tràn.
Vùng phía ông bao g m 7 xóm: G c Lim, an Khê, Thác Dài, G c

G o, Ngoài Tranh,

ng Lòng.

Vùng tâm bao g m 7 xóm: Cây Th , Khe Xiêm, Sông G ng,
Danh,

ng Hút, Quy t Th ng, Quy t Ti n.
Vùng phía b c g m 5 xóm: G c C , G c Mít,

Tâm,

ng

ng Ti n.

ng L

ng,

ng


1.1.1.2.

a hình

t ai

Xã T c Tranh có t ng di n tích là 2559,35 ha, trong ó di n tích
d ng là 2254,35 ha, chi m 99,8%
di n tích

t ch a s d ng là 5 ha chi m 0,2% t ng

t t nhiên c a xã, di n tích

ó là nh ng vùng

t ven

T ng di n tích

t ch a s d ng chi m t l r t nh ,

ng, ven sông.

B ng 1.1. Di n tích
Lo i

ts

t ai c a xã T c Tranh
Di n tích

t

t

T l (%)

(ha)

t t nhiên

2559,35

100

t nông nghi p

1211,3

47,33

t lâm nghi p

766,67

29,98

t

423,3

16,54

153,08

5,98

5

0,2

t xây d ng các công trình phúc l i xã
h i
t ch a s d ng

(Ngu n s li u: UBND xã T c Tranh)
M c dù là xã s n xu t nông nghi p, tuy nhiên di n tích
u ng

i c a xã r t nh , ch có 0,12 ha/ ng

0,03 ha/ ng

i,

Di n tích
m. Di n tích

t tr ng hoa màu 0,007 ha/ ng
tm tn
tm tn

c c a xã t

ng

p ng n n

lo i

t s i c m, di n tích

t khác nhìn chung

i.
i ít ch y u là sông, su i, ao,

c bi t xã có kho ng 3km sông C u

c ph c v cho vi c t

t ai c a xã ch y u là
cát pha th t,

t tr ng lúa ch có

c là 43,52 ha v a có tác d ng nuôi tr ng thu s n

v a ph c v cho s n xu t nông nghi p,
ch y qua v i 3

i trong ó

t bình quân

t có

t

i, di n tích

i tiêu.
t ru ng ít, thu c lo i

t

t s i c m chi m t l l n nh t so v i các
màu m cao thích h p cho nhi u lo i cây


tr ng lâu n m
quân

c bi t là cây chè. Toàn xã tr ng

t 0,119 ha chè/ ng
a hình c a xã t

ng xen k ,

c 1127,6 ha chè, bình

i.
ng

i ph c t p, nhi u

i núi h p và nh ng cánh

a hình còn b chia c t b i các dòng su i nh ,

t ai th

ng

i gió mùa, dao

ng

xuyên b r a trôi.
1.1.1.3. i u ki n khí h u th y v n
Xã T c Tranh n m trong vành ai khí h u nhi t
v nhi t

trong n m t

t tháng 4

i cao, th hi n rõ

b n mùa. Mùa hè kéo dài

n tháng 8, khí h u nóng m, m a nhi u, nhi t
có khi lên t i 37 – 38oC.

bu i tr a nhi t
th

ng

ng xuyên có m a giông và gió l c. Mùa
n tháng 2 n m sau, v i nh ng

không khí th p, l

trung bình 25oC

m t 75 – 82 %, tr i n ng g t,
ông kéo dài t cu i tháng 10

t gió mùa ông b c, nhi t

ng m a không áng k , hay xu t hi n s

th p,

m

ng mu i, rét

m rét h i gây nhi u khó kh n cho ngành tr ng tr t, ch n nuôi c a xã và sinh
ho t c a ng

i dân. Mùa xuân tr i th

ng m, m a phùn kéo dài,

m

không khí cao t o i u ki n cho các vi sinh v t gây b nh d ch cho cây tr ng
và v t nuôi. Khí h u mùa thu ôn hòa, mát m thu n l i cho s n xu t và sinh
ho t c a ng

i dân.

i u ki n khí h u c a xã r t a d ng là i u ki n thu n l i

phát tri n

cây tr ng v t nuôi, tuy nhiên c ng gây nh ng khó kh n không nh cho s n
xu t nông nghi p và sinh ho t c a nhân dân.
* V ngu n n

c

Xã T c Tranh có sông C u ch y qua, có

dài kho ng 3km, ch ch y

qua vành ai c a xã. Xã có nhi u su i nh nh ng phân b không
công tác th y l i không thu n ti n g p nhi u khó kh n. Ph n l n l
t

i c a xã ph thu c vào l

nhi u khó kh n.

ng n

cm ad n

u, làm cho
ng n

c

n s n xu t nông nghi p g p


ph c v cho nhu c u s n xu t n

c sinh ho t và ph c v s n xu t

nông nghi p c a ng i dân, xã ã xây d ng m t tr m b m n
cho mùa khô, nâng cao n ng xu t cây tr ng, c i thi n

c cung c p n

c

i s ng nhân dân.

* V giao thông
Huy n Phú L
Nguyên – Phú L
ang

ng có qu c l 3 ch y qua n i li n thành ph Thái

ng – B c K n. Xã T c Tranh có m ng l

c phát tri n m r ng, có

qua trung tâm xã, 100% các xã có
km

ng bê tông, 5 km

1.1.2.

i u ki n kinh t - xã h i

i giao thông

ng huy n l r i nh a dài 3,6 km ch y
ng ô tô

n trung tâm, ngoài ra còn có 5

ng c p ph i, còn l i là

ng

t.

- Tình hình kinh t
T c Tranh là m t xã có c c u kinh t
ph n kinh t cùng ho t

a d ng bao g m nhi u thành

ng.

V s n xu t nông nghi p: S n xu t nông nghi p chi m m t t tr ng
l n, em l i thu nh p chính cho ng

i dân. Trong xã có t i h n 80% s h

tham gia s n xu t nông nghi p. Vi c k t h p ch t ch gi a tr ng tr t và ch n
nuôi ã nâng cao hi u qu kinh t , góp ph n t ng thu nh p cho ng
V lâm nghi p: Do là m t xã vùng núi có nhi u
lâm nghi p c ng

i nên vi c tr ng cây

c chính quy n và nhân dân trong xã quan tâm th c hi n.

V d ch v : V i
ây m i

i dân.

c tính dân c th a,

i s ng th p nên d ch v m i

c phát tri n, ch y u là các hàng t p hóa ph c v cho cu c s ng

hàng ngày. Tuy nhiên hi n nay d ch v

ang có s phát tri n áng k góp

ph n em l i b m t m i cho xã.
Nhìn chung n n kinh t c a xã còn kém phát tri n, v n mang tính t
phát quy mô nh , s n xu t ch a
i s ng nhân dân còn ch a cao.

c c gi i hóa cao nên hi u qu còn th p,


- Tình hình v n hóa xã h i
Xã T c Tranh có 2.050 h gia ình và 9.491 nhân kh u trong ó có h n
80% s h gia ình s n xu t nông nghi p còn l i là s n xu t công nghi p và
d ch v .
Trình

dân trí c a ng

tr em trong

i dân trong xã ngày càng nâng cao. T t c các

tu i i h c

s h c sinh trong tr

u

c

n tr

ng. N m h c 2013 – 2014 t ng

ng m m non là 572 em, t ng s h c sinh ti u h c là 809

em, t ng s h c sinh trung h c c s 603 em. K t qu h c sinh ã t t nghi p
l p 9 là 172/172 em

t 100%.

Vi c ch m sóc s c kh e cho ng

i dân ngày càng

c v t t h n cho ng

i dân.

- V tr ng tr t
+ Cây lâm nghi p: Công tác tr ng r ng ph xanh Ngành tr ng tr t ã
có chuy n h

ng m nh theo h

ng thâm canh t ng v , ng d ng khoa h c k

thu t vào s n xu t, gieo tr ng nh ng cây m i có n ng su t cao, t ng hi u qu
kinh t .
Di n tích tr ng lúa là 161,42 ha, rau màu là 39,58 ha,
hàng n m là 200 ha. Theo báo cáo s k t 6 tháng

t tr ng cây

u n m 2014 tình hình s n

xu t tr ng tr t nh sau:
+ Cây l

ng th c và cây hoa màu.

T ng di n tích gieo tr ng c a v chiêm xuân là 169,8 ha
ho ch trong ó: Di n tích lúa cao s n là 126,2 ha
xuân

t 43,6 t / ha; Ngô

16,33 t n
t t và

t ch tiêu

t 88,5%; N ng su t lúa

t 35,5 t /ha, v i di n tích 4,6 ha t

t 83,72%; Các lo i cây hoa màu khác nh

t 98,02% k

ng

ng

, l c, mía....phát tri n

ra.

+ Cây chè: ây là lo i cây tr ng ch y u c a xã, em l i thu nh p chính
cho ng

i dân. T ng di n tích tr ng chè là 127,6 ha. Trong ó 6 tháng

u


n m do cây chè v a tr i qua th i kì l nh kéo dài nên kh n ng sinh tr
th p, n ng su t ch a cao. Giá chè cao h n n m tr
cao nên l i nhu n mà ng
ang t p trung
chè ch t l

ut

t tr ng

c còn ít. M c d u v y, ng

i dân

c th tr

ng a chu ng. V i s

u t nh v y,

i dân v cây chè ch c ch n s cao h n.

i núi tr c

2008 d án 661 ã
ph

c nh ng giá phân bón v n

tr ng, s n xu t và thâm canh chè cành, m t gi ng

ng cao ang

thu nh p c a ng

i dân thu

ng còn

c quan tâm th c hi n th

ng xuyên.

c bi t n m

c nghi m thu, góp ph n cung c p cây gi ng cho

a

ng.
+ V ch n nuôi
Trong m y n m g n ây ã

l

ng và ch t l

t

c

t

ng. M t s gi ng v t nuôi

c

c s

n

nh v c s

a vào nuôi th nghi m và

cho kh n ng thích nghi t t, cho hi u qu kinh t cao so v i các gi ng hi n có.
Theo s li u i u tra t ng àn gia súc, gia c

2014 nh sau:

T ng àn trâu bò có 325 con, nhìn chung àn trâu bò

c ch m sóc khá

t t. Tuy nhiên do th i ti t l nh kéo dài trong v

ông cùng v i s thi u h t

th c n nên sau v

c ó. M c tiêu ch n nuôi

trâu bò c a ng

ông àn trâu bò g y h n tr

i dân là s n xu t bò th t,

cung c p th t cho th tr

ng. Vì

th các gi ng bò th t có n ng su t cao h n nh lai Sind, lai Zebu…
ng

c

i dân chú tr ng ch n nuôi.
T ng àn l n là 2.249 con, ph n l n

d ng, ch có m t s h gia ình có

c nuôi theo ph

ut v

t nuôi theo ph

th c bán công nghi p nên hi u qu cao h n. Ngoài các gi ng l n
thì các gi ng l n lai, l n ngo i c ng
n m 2014, do bi n

ng th c t n

a ph

ng
ng

c nuôi t

ng c a giá c th tr

gi m m nh, cho nên àn l n c a xã có xu h

ng, th c n t ng giá, giá l n th t
ng i u ti t gi m.


T ng àn gia c m nuôi là 14.021 con, ch y u là các gi ng gia c m
ph ng, gà là

i t ng

c nuôi ch y u

ây, ngan và v t

1.1.3. Tình hình s n xu t c a Tr i ch n nuôi
Công ty nghiên c u & Phát tri n
v tb n

a

c nuôi ít h n.

ng v t bán hoang dã thu c

ng th c v t b n

a (NC&PT

ng th c

a)

1.1.3.1.T ch c qu n lí c s c a Tr i ch n nuôi
Tr i ch n nuôi

ng v t bán hoang dã

ng v t bán hoang dã n m trên

thu c s quan lí c a Chi nhánh NC&PT
ph n khai khoáng mi n núi. Tr i

a bàn xã T c Tranh,

ng th c v t b n

a - công ty C

c xây d ng n m 2006 trên di n tích 6 ha

trong ó bao g m:
Di n tích dành cho xây d ng nhà

và nhà kho:

0,05 ha

Di n tích tr ng cây n qu :

2,5 ha

Di n tích dành cho ch n nuôi l n:

0,35 ha

Di n tích tr ng c :

2,5 ha

Di n tích dành cho ch n nuôi h

u nai:

0,1 ha

Di n tích dành cho ch n nuôi ng a:

1,0 ha

Các ngành s n xu t chính c a tr i bao g m:
1.1.3.2. Ngành tr ng tr t
Tr ng tr t m t s cây n qu ch y u là b

i và i, ngoài ra còn tr ng

thêm lê, m n, mít.
Tr ng và s n xu t các lo i c
ra th tr

ph c v ch n nuôi và cung c p gi ng

ng.
Cung c p s n ph m c a tr i cho th tr

1.1.3.3.

ng.

i v i ngành ch n nuôi

Ch n nuôi m t s

ng v t nh : H

u Sao, l n r ng, ng a B ch.


Ch n nuôi h
32 con h

u.

u:

àn h

u

ây là

it

ng

c nuôi s m

tr i, hi n tr i có

c nuôi nh t trong chu ng có sân v n

ng, m c

ích s n xu t con gi ng và l y nhung.
Hi n tr i có 276 con l n, có 3

c gi ng, 25 l n nái sinh s n, 8 l n

nái h u b , còn l i là l n con theo m , l n con cai s a và l n choai. M c ích nuôi
àn l n ch y u là nghiên c u, s n xu t con gi ng và bán l n th t ra th tr ng.
Ch n nuôi ng a B ch:
,

g a B ch cung c p cho th

tr

.
a tr i
Tr i chú ý công tác phòng b nh bao g m các n i dung:
H n ch không cho ng

nhân

i ngoài vào trong khu v c ch n nuôi, công

c trang b qu n áo b o h lao
Chu ng tr i

c quét d n s ch s : d n phân ngày 1 l n, máng n

c r a sau khi cho n, c ng rãnh
Th

ng.

c kh i thông.

ng xuyên phun thu c sát trùng Haniodine 10% v i t n su t

2l n/tu n. Khi xung quanh có d ch b nh x y ra thì phun thu c sát trùng
Haniodine 10%, Navet-iodine ho c Benkocid v i t n su t 2 ngày/l n.
Tr i ch n nuôi ã th c hi n nghiêm ng t l ch tiêm phòng cho toàn b
àn l n trong tr i. Hàng n m àn l n tiêm vaccine vào v
thu th

ông xuân và hè

ng vào tháng 2 – 3 và tháng 8- 9.
i v i ng

ng
.

Nh ti n hành t t công tác phòng b nh cho àn l n, cho nên trong quá
trình s n xu t ã phòng ng a t t, không
àn gia súc phát tri n t t.

x y ra nh ng d ch b nh trong tr i.


1.1.4. ánh giá chung
1.1.4.1. Thu n l i
a bàn th c t p t t nghi p là m t xã thu n nông v i di n tích r ng,
t ai phong phú, khí h u thu n l i cho phát tri n tr ng tr t và ch n nuôi

c

bi t là phát tri n tr ng tr t trong ó có cây chè là ch y u.
Xã có

i ng cán b tr , nhi t tình n ng

ng áp d ng ti n b khoa

h c k thu t vào s n xu t, nâng cao n ng su t cây tr ng v t nuôi,
tri n,

i s ng nhân dân

a xã phát

c c i thi n.

Chính sách phát tri n c a nhà n

c ã t o i u ki n cho n n kinh t

phát tri n, nhi u chính sách h tr phát tri n s n xu t,
ã em l i l i ích thi t th c cho ng

u t cho nông nghi p

i dân.

1.1.4.2. Khó kh n
T c Tranh là m t xã trung du mi n núi có
th a, phân b không

a hình ph c t p, dân c

u gây khó kh n cho công tác qu n lí và s n xu

.
Phong t c t p quán s n xu t c a ng
trình

dân trí còn th p nên vi c

i dân còn l c h u, b o th ,

a khoa h c k thu t vào s n xu t còn g p

nhi u khó kh n. Là m t xã nghèo, c s h t ng còn khó kh n,
dân còn khó kh n ch a có v n

i s ng nhân

u t kinh doanh s n xu t trên quy mô l n.

Công tác tiêm phòng trên àn v t nuôi ch a
phòng d ch ch a t t, công tác tuyên truy n cho ng

c tri t

, v sinh

i dân còn h n ch .


1.2.N I DUNG, PH

NG PHÁP VÀ CÔNG TÁC PH C V S N XU T

Công tác ph c v s n su t là ph n không th thi u cho m i sinh viên
giúp sinh viên rèn luy n tay ngh , nâng cao trình
do v y trong quá trình ho t

, ki n th c c a b n thân

ng c n ch m ch , không ng ng h c t p m i lúc

m i n i.
1.2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t
Th c t p t t nghi p là d p

sinh viên em l i nh ng hi u bi t v khoa

h c k thu t và áp d ng th c ti n s n xu t, b
rèn luy n tay ngh , nâng cao trình
h

ng d n và công nhân trong tr i, tôi

c

u làm quen v i th c t

chuyên môn.

c s giúp

c a th y

ra n i dung ph c v s n xu t nh sau :

ung quanh.
.
-

.

- Ch m sóc nuôi d
-

ng h

u, n

.

, ch m sóc nuôi d

i.

- Tham gia vào công tác khác c a tr i.

-

.

.
...


1.2.2. Ph

ng pháp ti n hành
thu

dung ã

c k t qu trong th i gian th c t p và th c hi n t t nh ng n i

ra, b n thân em

a ra m t s bi n pháp th c hi n sau:

- Tuân th n i quy c a tr

ng, khoa, c a tr i và giáo viên h

- Tham kh o m t s tài li u th ng kê v t nuôi t i

a ph

ng d n.
ng và c s

th c t p.
- Tích c c tham gia h c h i ki n th c kinh nghi m c a cán b chuyên
ngành ch n nuôi thú y c s và

nh ng ng

i ch n nuôi.

- V n d ng nh ng ki n th c lý thuy t mà b n thân em ã
tr

ng

ch c

a vào th c t s n xu t.

.
- Th c hi n úng k thu t, bám sát

a bàn, i sâu ki m tra tìm hi u

nguy n v ng c a qu n chúng nhân dân v l nh v c ch n nuô
.
- Ph ng v n, i u tra, theo dõi các ch tiêu n m trong ph m vi chuyên
môn mà mình quan tâm.
-

p.

1.2.3. K t qu ph c v s n xu t
1.2.3.1 Công tác tiêm phòng
Tiêm phòng là bi n pháp phòng b nh tích c c cho v t nuôi, vì nó làm
cho c th chúng t s n sinh hay ti p nh n nh ng ch t kháng trùng, giúp c
th ch ng

có hi u qu v i m m b nh trong th i gian nh t

nh. Quá trình

th c t p tôi ã ti n hành tiêm phòng cho àn gia súc nh sau :
- Tiêm phòng vaccine t huy t trùng l n : d ng vaccine keo phèn, tiêm
d

i da. Liêu tiêm 2 ml/con, tiêm vào giai o n sau cai s a, l n

tiêm phòng

nh k 6 tháng/l n. S l n tiêm

c là 46/46 con.

c gi ng


- Tiêm vaccine d ch t l n : vaccine dùng là vaccine nh
C, d ng ông khô, khi dùng vaccine
sinh lý, dung d ch
cho l n, tiêm d

c

c ch ng

c pha loãng b ng dung d ch n

c

c pha sao cho 1ml dung d ch ch a 1 li u vaccine tiêm

i da sau g c tai. S l n tiêm

c là 36/36 con

- Tiêm vaccine d i chó : Eurican CHPLR d ng ông khô, ây là lo i
vaccine nh

c

S chó tiêm

c, pha v i n

c dung d ch. Li u tiêm 1ml/con, tiêm d

i da.

c là 8/8 con

-

nh trùng

1,5mg/150kgTT pha v i 7ml n

ng máu cho h

u: Tiêm Azidin

c c t, tiêm sau b p th t. S h

u tiêm

c

là 32/32 con.
- Tiêm Hanmectin cho àn h
h

u tiêm

u : tiêm 1ml/25kg TT , tiêm d

i da. S

c là 32/32 con.

- Tiêm Hanmectin cho
:1ml/25kg TT , tiêm d

50/50con.

-

: Azidin 1ml/25kg TT

, tiêm sau b p th t

50/50con.

1.2.3.2 Công tác i u tr b nh
Vi c phát hi n s m và i u tr k p th i, úng b nh là nhân t quan tr ng
h n ch

n m c t i a nh ng tác

v t nuôi. V i ph

ng x u do d ch b nh gây ra cho àn

ng châm ó trong quá trình th c t p tôi ã ti n hành ch n

oán và i u tr m t s b nh cho àn gia súc nh sau :
* B nh ch

ng h i d c h

u

- Tri u ch ng : b ng ch
n, không nhai l i, i
ngoài,

ng h i to, ngang v i hông bên trái. H

ub

ng ch m ch p, ít n m…

i u tr : Nguyên t c i u tr là giúp con v t b
ng th i kìm hãm s lên men h i sinh trong d c .

h i

t ng h i ra


Ti n hành: T ng nhu

ng d c b ng cách xoa d u nóng vào hai bên

b ng. Dùng r m chà xát lên vùng hông trái.

c ch lên men b ng cách cho

thu c nhu n tràng thông m t ( thành ph n có MgSO4 ). Tiêm tr s c, tr l c
cho h

u b ng B.complex 4 ml/con. Trong ngày

các ngày sau cho h
- K t qu

u tiên cho h

u nh n n,

u n th c n d tiêu.

i u tr kh i 1/2 con

* B nh t huy t trùng l n
- Tri u ch ng: L n m t m i, kém n, có con b

n, th

ng n m m t

ch . L ng h i võng xu ng, hai chân sau b i ra, i l i khó kh n, khi b n ng
l n không

ng d y

c, l n s t cao, thân run r y, khó th , th khò khè, th

nhanh, ho khan t ng ti ng, ch y n
m i, lúc

c m t, niêm m c m i b viêm, ch y n

c

u l n i táo sau ó a ch y.

- i u tr : TD-Amogen, li u 1 ml/10kg th tr ng, tiêm b p.
B.complex 3 ml/con/ngày, tiêm b p
( thành ph n c a TD-Amogen: Amoxicilin và Gentamicin )
Li u trình : 2 ngày tiêm 1 l n, dùng 2-3 m i.
H lý : Nh t tách riêng l n b nh, t ng c

ng ch m sóc, nuôi d

ng.

Ti n hành t ng v sinh và phun thu c kh trùng toàn b khu v c ch n nuôi.
- K t qu

i u tr kh i 12/14 con

* B nh tiêu ch y h

u

- Tri u ch ng: Phân có mùi th i kh m, loãng có khi nh n
l n máu t

i. H

u con g y y u, lông xù kém m

t. Phân dính

c, có th
kheo, ít,

lông uôi nhi u.
- i u tr : Cho u ng: Chlorocid 0,25g hay 2-4 viên/ngày.
Sulfaguanidin (ganidan) 0,5g: 2-4 viên/ngày.
Truy n t nh m ch: Glucoza 30%, Natriclorua 0,9%, t
300ml/ngày.

250-


Tiêm tr s c: B1 0,25%, C 0,25% t 1 -2 ng/ngày.
Cho u ng Oresol

phòng m t n

H lý : Nh t tách riêng h
- K t qu

c.

u b nh, t ng c

ng ch m sóc, nuôi d

ng.

i u tr kh i 11/12 con.

* B nh viêm ph i l n
- Tri u ch ng l n g y y u, kém n, ít v n

ng, s t nh , con v t ho kéo

dài, ho nhi u vào bu i sáng và bu i t i, khi ho có d ch bài ti t ra, l n khó th ,
th nhanh, b ng thóp l i. L n hay m c sau nh ng
ti t

t kéo dài và thay

i th i

t ng t
- i u tr : Lincomycin 1ml/10kg TT, tiêm b p
B.complex 2ml/con, tiêm b p
Li u trình: Tiêm 2 l n trên ngày, tiêm liên t c 5 ngày, nh ng con v n

còn tri u ch ng thì ngh 3 ngày r i ti p t c i u tr 3 ngày
H lý: Nh t riêng l n b b nh, không cho l n ra ngoài khi tr i m a, gi
chu ng s ch s , khô ráo, cho l n n u ng
- K t qu

y

dinh d

ng

i u tr kh i b nh 7/9 con

*B nh gh l n
-Tri u ch ng: con v t b b nh th
chân, c sát vào t
t ng ám tròn, lúc
Nh ng ch ng a

ng có bi u hi n ng a nhi u, gãi b ng

ng, máng n và c nh ng con bên c nh. Lông r ng thành
u ch 2-3cm sau ngày càng lan r ng ra xung quanh.
u có m n n

c, con v t gãi, c sát làm m n n

c v ra

l i nh ng v t s o và t o thành v y màu nâu, ch lông r ng ti p t c lan r ng và
n i nhau thành nh ng m ng ngày càng l n. L n b b nh th
hôi.
-

i u tr : B t t ng l n gh t m n

c xà phòng,

i khô da thì bôi

thu c sát trùng lên các vùng b gh (dùng dung d ch Han-iodin 10% pha v i


n

c s ch theo t l 1:1). Sau ó bôi D.E.P vào nh ng vùng b gh (h p thu c

D.E.P dành cho ng

i), nh ng con b n ng thì sau 2 ngày thì i u tr nh trên.

H lý : B nh gh lây nhi m tr c ti p qua ti p xúc nên b nh t tách l n
gh v i l n b nh. T ng c
quét n

c vôi
- K t qu

c lên t

ng ch m sóc nuôi d

ng, t ng v sinh chu ng tr i,

ng, n n chu ng.

i u tr kh i b nh 8/8 con.

* B nh ký sinh trùng

ng máu

h

u

- Tri u ch ng: B nh xu t hi n v i t t c các lo i h
x

ng s ng x

k th
h

ng s

u, g y nhanh,

n nhô cao, b ng to, lông d ng lên và s m l i. Cu i th i

ng b a ch y, con v t b thu th ng

u v n n kho . V i h

u tr

h u, m t, xung quanh mí m t,

ng thành có th b thu th ng b n, b ng

h u... Con v t b b i li t hai chân sau nh trâu bò có con iên cu ng. N

c

m t ch y nhi u, niêm m c nh t nh t, lông r ng t ng ám có th ch y c máu,
ng a. Phân có khi bình th
th

ng. Cu i th i k th

ng có khi a ch y, nhi t

ng nhi t

- i u tr : Dùng thu c

c th h xu ng 35-36°C và ch t.

c hi u :

Tripamdium: Pha thu c v i n
n

c th lên xu ng th t

c c t theo t l

300-400mg/20-30ml

cc t
Azidin: 1,5mg/150kg TT pha v i 7ml n

c c t.

Tr s c b ng: Glucoza, các lo i Vitamin, B1, B12, C.
Trong các tr
c n

ng h p c n thi t nh chuyên môn theo dõi x lý. B nh

c i u tr s m, tiên l

ng i u tr t

ng

i kh quan.

H lý: Tích c c di t ve, mòng nh t là khu v c có trâu bò dê b b nh.
T ng c

ng v sinh chu ng tr i và môi tr

c tiêm phòng ký sinh trùng m i
- K t qu

i u tr kh i 2/3 con.

*B nh tiêu ch y l n

t.

ng xung quanh, m i n m ph i


- Tri u ch ng: Trong àn l n xu t hi n m t s con a phân nhão sau ó
chuy n sang a ch y, phân màu nâu nh t, có con màu en. L n kém n, b n,
g yd n
- i u tr : i v i l n con theo m : dùng thu c Norgencin ( huy n d ch
u ng, thành ph n: Norfloxacin, Atropin sulfate). Li u 0,5ml/10kg TT/ngày,
B.complex 3ml/con/ngày, dùng liên t c 5 ngày.
i v i l n choai: Dùng Norfacoli (dung d ch tiêm, thành ph n có
Norfloxacin), li u i u tr 1ml/40kg TT/ngày, dùng liên t c 5 ngày
H lý: Nh t riêng nh ng con l n b b nh, không ch n th ngoài bãi,
t ng c

ng v sinh chu ng tr i
- K t qu

i u tr b nh kh i: 7/8 con

* B nh tiêu ch y ng a
- Tri u ch ng: ng a ban

u a phân h i nhão không thành viên, sau

chuy n sang a ch y v t c n câu. Ng a kém n, g y y u, kém v n

ng.

- i u tr
- B.complex 5ml/con/l n.
H lý: ng a nh t riêng cho n u ng
- K t qu

y

.

i u tr kh i 12/12con

* B nh au b ng ng a
- Tri u ch ng: Khi au b ng ng a th hi n tr ng thái không yên, chân
tr

c cào
tr i

t, chân sau

p b ng, n m xu ng b n chân du i th ng, ng a sát

ng lên m t cách th n tr ng, c ng có khi

t nhiên n m v t ra l n

l n, b n chân co vào hay du i ra, ho c co gi t, có khi n m ch ng b n vó và
giãy gi a.
- i u tr : Tiêm Atropin 0,1% : li u 4ml/100kg TT
Tiêm Novocain 2% vào t nh m ch : li u 15ml/con


Thu c nhu n tràng – thông m t (thành ph n: Magnesium
sulfate, Sodium sulfate), gói thu c b t 10g, pha 15g thu c/1 lít n c cho u ng.
B.complex : 6ml/con/l n
H lý: c

nh ng a lên gióng, t ng c

ng ch m sóc nuôi d

ng ng a

b nh, theo dõi tình tr ng b nh.
- K t qu

i u tr kh i 4/4 con.

- Nguyên nhân:
.
-

.
-li

– Tylo: Gentamycin, tylosin).
.
-

.
1/1

- Nguyên nhân:
: Trypanosoma evansi gây ra.

.
40oC – 42o
.


/1mm3

/1mm3)..
: Naganin (Naganol)
0,01g/1kg TT.

0,01g/1kg TT.
.
:
C

.
.


:2/2
1.2.3.3. Công

*Công tác gi ng
Công tác gi ng là công tác ki n thi t c b n trong ngh
có tác d ng r t quan tr ng trong vi c thúc
m t: g m có t ng nhanh v s l
l

. Nh m thúc

,
n qua 2

ng xuyên nâng cao ch t

y s phát tri n àn ng a c a tr i, trong quá trình

th c t p tôi tham gia vào công tác gi ng v i n i dung sau:
- Ph i gi

: Ti n hành ph i gi ng cho ng a cái b ng ph

pháp cho nh y tr c ti

a cái c a tr i

*Công tác ch m sóc nuôi d

ng d c cho giao ph i v

ng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×