Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn Lộc Hà xã Tản Lĩnh – huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
TR
NG
I H C NÔNG LÂM
---------------------

MA V N CHÙ

Tên

tài:
TÌNH HÌNH B NH VIÊM T

CUNG

L N NÁI SINH S N

T I TR I L N L C HÀ, XÃ T N L NH, HUY N BA VÌ,
THÀNH PH

HÀ N I VÀ TH


M TS

PHÁC

NGHI M

I U TR

KHÓA LU N T T NGHI P

H

ào t o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành : Thú y
Khoa

: Ch n nuôi - Thú y

Khóa h c

: 2010 - 2014

Thái Nguyên – 2014


I H C THÁI NGUYÊN
TR
NG
I H C NÔNG LÂM
---------------------

MA V N CHÙ

Têntài:
TÌNH HÌNH B NH VIÊM T

CUNG

L N NÁI SINH S N

T I TR I L N L C HÀ, XÃ T N L NH, HUY N BA VÌ,
THÀNH PH
M TS

HÀ N I VÀ TH
PHÁC

NGHI M

I U TR

KHÓA LU N T T NGHI P

H

ào t o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

Khoa

: Ch n nuôi - Thú y

Khóa h c

: 2010 - 2014

Gi ng viên h

ng d n

: PGS.TS.

Thái Nguyên – 2014

ng Xuân Bình


L IC M
Trong su t th i gian h c t i tr
tình c a các th y cô trong tr
nuôi Thú y, tr
thành ch

ng

ng,

N

ng, em ã nh n

c s giúp

t n

c bi t là các th y cô trong khoa Ch n

i h c Nông Lâm Thái Nguyên.

n nay em ã hoàn

ng trình h c t p và th c t p t t nghi p.

Nhân d p này, em xin bày t lòng bi t n chân thành và l i c m n sâu
s c t i Nhà tr

ng, các th y cô giáo, b n bè trong khoa Ch n nuôi Thú y.

bi t, em xin g i l i c m n t i th y giáo h
Bình ã t n tình h

ng d n

tài, PGS.TS.

ng d n em trong th i gian th c t p

c

ng Xuân

em hoàn thành t t

tài t t nghi p này.
Em xin chân thành c m n cán b công nhân viên tr i l n L c Hà, xã
T n L nh, Ba Vì, Hà N i ã t o i u ki n giúp

em hoàn thành

tài trong

quá trình th c t p t i c s .
Em xin c m n b n bè và ng

i thân ã t o i u ki n giúp

viên em trong su t th i gian h c t p, th c t p

hoàn thành

,

ng

tài này.

Trong quá trình th c t p, b n thân em không tránh kh i nh ng thi u
sót. Kính mong

c s quan tâm giúp

c a các th y cô

em

c tr

ng

thành h n trong cu c s ng sau này.
Em xin chân thành c m n!
Thái Nguyên, ngày

tháng

n m 2014

Sinh viên

Ma V n Chù


L I NÓI
hoàn thành ch
ph

ng trình

U

ào t o trong nhà tr

ng, th c hi n

ng châm h c i ôi v i hành, lý thuy t g n li n v i th c ti n s n xu t,

th c t p t t nghi p là giai o n cu i cùng trong toàn b ch
c a t t c các tr

ng

i h c nói chung và tr

ng

ng trình h c t p

i h c Nông Lâm Thái

Nguyên nói riêng. Giai o n th c t p chi m m t v trí h t s c quan tr ng
v i m i sinh viên tr

c khi ra tr

ng.

ây là kho ng th i gian

c ng c và h th ng hóa toàn b ki n th c ã h c,
làm quen v i th c ti n s n xu t, t
c ph

i

sinh viên

ng th i giúp sinh viên

ó nâng cao trình

chuyên môn, n m

ng th c t ch c và ti n hành công vi c nghiên c u, ng d ng các

ti n b khoa h c k thu t vào th c ti n s n xu t, t o cho sinh viên có tác
phong làm vi c úng

n, sáng t o

khi ra tr

ng ch thành m t ng

i cán

b có chuyên môn, áp ng yêu c u th c ti n, góp ph n x ng áng vào s
nghi p phát tri n

tN

c.

Xu t phát t quan i m trên và
y, tr
h

ng

cs

ng ý c a khoa ch n nuôi thú

i h c Nông Lâm Thái Nguyên.

c s nh t trí c a th y giáo

ng d n và s ti p nh n c a c s , em ã ti n hành th c hi n

hình b nh viêm t cung

tài: “Tình

l n nái sinh s n t i tr i l n L c Hà – T n L nh –

Ba Vì – Hà N i và th nghi m m t s phác

i u tr ”.

Do th i gian th c t p có h n, ki n th c chuyên môn còn nhi u h n ch
nên trong b n khóa lu n t t nghi p này không tránh kh i nh ng h n ch và
thi u sót.Em r t mong nh n
c a b n bè,

ng nghi p

cs

óng góp ý ki n c a các th y cô giáo,

b n kháo lu n

Em xin chân thành c m n!

c hoàn thi n h n.


DANH M C CÁC B NG
Trang
B ng 1.1: L ch phòng b nh c a tr i l n nái ....................................... 14
B ng 1.2: K t qu công tác ph c v s n xu t..................................... 19
B ng 2.1

Tri u ch ng i n hình c a các th viêm t cung ................ 34

B ng 2.2: M c cho nái n (nái nuôi con/ ngày êm) .......................... 48
B ng 2.3: S

b trí thí nghi m ..................................................... 51

B ng 2.4: Tình hình m c b nh viêm t cung trên àn l n qua các n m
B ng 2.5: T l và c

ng

nhi m b nh viêm t cung theo l a

B ng 2.6: T l nhi m b nh viêm t cung
m

i u ki n nhi t

.... 52


khác nhau ............................................................... 54

B ng 2.7: T l và c

ng

nhi m b nh viêm t

cung

l n nái

theo gi ng ........................................................................ 55
B ng 2.8: K t qu

i u tr b nh viêm t cung theo phác

i u tr ... 56

B ng 2.9: K t qu

i u tr b nh viêm t cung và kh n ng sinh s n

c a l n nái sau khi kh i b nh ............................................ 57
B ng 2.10: M t s ch tiêu sinh lý sinh s n c a l n nái sau i u tr .... 58


DANH M C CÁC T , C M T

VI T T T

CCs

: C ng s

Nxb

: Nhà xu t b n

P

: Th tr ng

SSTT

: S th t

TTT

: Th tr ng


M CL C
Trang
S N XU T ...................................... 1

Ph n 1: CÔNG TÁC PH C V
1.1.

i u tra tình hình c b n ................................................................ 1

1.1.1. i u ki n t nhiên ........................................................................ 1
1.1.2

i u ki n kinh t , xã h i ............................................................. 2

1.1.3. Tình hình s n xu t nông nghi p ................................................... 5
1.1.4.

ánh giá chung ........................................................................... 6

1.2. N i dung, ph

ng pháp và k t qu ph c v s n xu t ....................... 7

1.2.1. N i dung ph c v s n xu t .......................................................... 7
1.2.2. Ph

ng pháp th c hi n ................................................................ 8

1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t ............................................... 9
1.3. K t lu n và

ngh ...................................................................... 20

1.3.1. K t lu n .................................................................................... 20
1.3.2.

ngh ..................................................................................... 20

Ph n 2: CHUYÊN
2.1.

tv n

NGHIÊN C U KHOA H C ........................ 21

................................................................................... 21

2.1.1. M c ích c a

tài ................................................................... 22

2.1.2. M c tiêu c a

tài .................................................................... 22

2.1.3. Ý ngh a

tài ............................................................................ 22

2.2. T ng quan tài li u ........................................................................ 23
2.2.1. C s khoa h c ......................................................................... 23
2.2.2. Thành ph n hóa h c và c
trong

ch tác d ng c a thu c s

tài ......................................................................................... 41

2.2.3. Tình hình nghiên c u trong n
2.3.
2.3.1.

d ng

it
it

ng, n i dung, và ph
ng, th i gian và

c và ngoài n

c......................... 44

ng pháp nghiên c u ......................... 46
a i m nghiên c u .............................. 47


2.3.2. N i dung nghiên c u và các ch tiêu theo dõi ............................. 47
2.3.3. Ph

ng pháp nghiên c u ........................................................... 48

2.4. K t qu nghiên c u và th o lu n ................................................... 52
2.4.1. K t qu kh o sát th c tr ng b nh viêm t cung
giai o n t n m 2012
2.4.2. T l và c

ng

àn l n nái

n n m 2014 ................................................. 52
nhi m b nh viêm t cung theo l a

2.4.3. T l nhi m b nh viêm t cung

............ 52

i u ki n th i ti t khác nhau .. 54

2.4.5. K t qu

i u tr b nh viêm t cung theo phác

i u tr ............ 56

2.4.6. K t qu

i u tr b nh viêm t cung và kh n ng sinh s n c a

l n nái sau khi kh i b nh .................................................................... 57
2.4.7. M t s ch tiêu sinh lý sinh s n c a l n nái sau i u tr .............. 57
2.5. K t lu n, t n t i và

ngh ........................................................... 59

2.5.1. K t lu n .................................................................................... 59
2.5.2. T n t i ...................................................................................... 59
2.5.3.

ngh ..................................................................................... 60

TÀI LI U THAM KH O ................................................................. 61
* Tài li u trong n

c .......................................................................... 61

* Tài li u d ch .................................................................................... 62


1
Ph n 1
CÔNG TÁC PH C V S N XU T

1.1. i u tra tình hình c b n
1.1.1. i u ki n t nhiên
1.1.1.1. V trí

a lý

Tr i l n L c Hà là m t

n v ch n nuôi gia công thu c Công ty c

ph n ch n nuôi CP - Vi t Nam, có t ng di n tích là 2 ha, n m

Thôn Tân

Thành, xã T n L nh – Ba Vì – Hà N i, tr i n m cách qu c l 87 kho ng
500m có v trí nh sau:
- Phía b c giáp v i xã C m L nh và xã Th y An.
- Phía nam giáp v i xã Vân Hòa.
- Phía ông giáp th xã S n Tây c ng theo h

ng này cách trung tâm

Hà N i kho ng 50km.
- Phía tây giáp v i xã Ba Tr i và dãy núi Ba Vì.
Nhìn chung, ây là m t v trí khá thu n l i cho m t tr i ch n nuôi vì
nó xa khu công nghi p, xa khu dân c và

ng giao thông chính, nh ng v n

thu n ti n cho v n chuy n th c n và xu t l n.
1.1.1.2. i u ki n

a hình

Tr i n m trên
khác,

t ai

a bàn có

a hình t

cao trung bình so v i m t n

kho ng 150,

ng

i b ng ph ng so v i vùng

c bi n t 50- 100m,

d c trung bình

a hình cung không b chia c t ph c t p.

Các lo i

t

ây là

t b c màu,

t

vàng ch phù h p v i

tr ng cây công nghi p dài ngày chi m kho ng 30%. Cây n qu
tr ng theo h
là các lo i

c

ng nông lâm k t h p chi m t i 50% t ng di n tích, còn l i
t khác.


2
1.1.1.3. Th i tiêt khí h u
Tr i ch n nuôi L c Hà n m trong khu v c có khí h u nhi t
mùa ông r t l nh và ít m a kéo dài t tháng 11
nhi u t tháng 4

i mv i

n tháng 3, mùa hè thì m a

trung bình c n m là 240C. L

n tháng 10. Nhi t

ng

m a trung bình n m 1900 - 2000mm, phân b không i u trong n m, t p
trung vào tháng 7, tháng 8.

m không khí 84,5%, vùng th p th

ng khô

hanh vào tháng 12 và tháng 1.
1.1.2 i u ki n kinh t , xã h i
1.1.2.1 Tình hình dân c xung quanh tr i
T n L nh có t ng s dân là 10853 ng
thu c dân t c kinh còn l i là dân t c m
ng nông nghi p, s lao

i, trong ó h n 90% dân s

ng n m

13 thôn, v i 8682 lao

ng phi nông nghi p là 2170 lao

ng làm các

ngành ngh khác nhau nh công nhân viên ch c, ti u th công nghi p, du l ch
– d ch v …do

c thù c a

a bàn nên m c t ng dân s c a xã ch y u là gia

t ng dân s t nhiên, v i t c

t ng dân s n m 2013

* C c u kinh t : Các ch tiêu kinh t t ng n

t 1,1%
nh, c c u kinh t

ã

có s chuy n d ch t nông nghi p sang phi nông nghi p v i thu nh p bình
quân trên

u ng

i n m 2013 là 18,66 tri u/n m, t l h nghèo theo tiêu chí

m i là 3,72% n m 2013. Nông nghi p chi m 35,5% n m 2012 và gi m xu ng
30,5% n m 2013 trong c c u kinh t c a xã T n L nh, v i th m nh tr ng
tr t và ch n nuôi gia súc gia c m, nh t là ch n nuôi, ch bi n các s n ph m t
s a bò c a

a ph

ng ang

c

u t và phát tri nt t. Phi nông nghi p

c ng có nh ng thành t u áng k (chi m 75,5% n m 2012 và t ng lên 78,3%
n m 2013), nh t là ho t

ng s n xu t ti u th công nghi p và ngành d ch v

và du l ch phát tri n khá nhanh.
* C s h t ng:

ng th i v i s phát tri n kinh t , h th ng c s h

t ng trên a bàn xã ã t ng b

c

c

u t xây m i và nâng c p.


3
H th ng giao thông c a xã ã
m i, nh

ng 87A,

c

ng vào Ao Vua;

u t xây d ng m r ng và làm
ng vào V

n qu c gia

ctông v i chi u dài 2km; h th ng giao thông chính trong khu dân c c a xã nh
thôn Tân Thành, Hát Giang,

c Th nh,… , h th ng

ng. Bên c nh ó, h th ng th y l i c a xã ã

c

ng giao thông n i
u t tu s a th

ng

xuyên, và kiên c hóa m t ph n h th ng kênh m ng thu c thôn

c Th nh,

Hát Giang, C m Ph

i c a các

ng,…song v n ch a áp ng

khu v c cao d n t i v n còn tình tr ng thi u n
Tr i l n L c Hà n m trên

cc un

ct

c ph c v s n xu t nông nghi p.

a bàn xã T n l nh, m t xã công nghi p –

ti u th công nghi p – xây d ng c a huy n Ba Vì cho nên dân c xung quanh
tr i ch y u là nông dân sinh s ng,

nh canh

nh c b ng ngh nông nghi p,

công nghi p – ti u th công nghi p – xây d ng,d ch v . Ngoài ra, có m t s
gia ình là cán b viên ch c nhà n

c.

Nhìn chung, dân c xung quanh tr i i u có trình

dân trí khá cao,

cho nên c ng t o i u ki n cho s phát tri n c a tr i.
1.1.2.2. C c u t ch c c a tr i, c s v t ch t k thu t
* C c u t ch c c a tr i
Tr i có
t , có ban lãnh
m t

i ng cán b khoa h c k thu t gi i, giàu kinh nghi m th c
o tr i n ng

ng nhi t tình v i công vi c.

c bi t tr i có

i ng công nhân yêu ngh và ã có nhi u kinh nghi m trong ngh . Tr i

g m 16 ng

i

c c c u nh sau:

Qu n lý: 1 ng

i.

K thu t: 1 ng

i.

Ph c v : 1 ng

i.

B o v kiêm i n n
Lao

c: 1 ng

ng tr c ti p: 12 ng

i.

i.


4
*C s v t ch t k thu t.
+ H th ng chu ng tr i.
Khu s n xu t c a tr i

c

t trên khu

t cao, d thoát n

trí tách bi t v i khu hành chính và h gia ình. Chu ng
h

ng

ông Nam - Tây B c,

c,

cb

c xây d ng theo

m b o mát v mùa hè, m áp v mùa ông.

Xung quanh khu s n xu t có hàng rào bao b c và có c ng vào riêng.
Khu chu ng dành cho ch n nuôi l n có t ng di n tích 3600 m2 , h
th ng chu ng tr i v i quy mô phù h p v i h

ng ch n nuôi công

nghi p, h th ng chu ng l ng, n n sàn bê tông cho l n nái và sàn nh a
cho l n con, cùng v i máng u ng t
và khu nái b u. Khu nái
khu g m 4 dãy dành cho l n
dãy dành cho nái nái ang

ng. Tr i chia làm 2 khu: khu nái

có 8 dãy, chia làm 2 chu ng A,B. M i
trong ó: 1 dãy dành cho l n ch

,1

, 1 dãy dành cho nái nuôi con, 1 dãy dành

cho l n con cai s a. Khu nái b u g m 6 dãy: 1 dãy dành cho

c gi ng,

nái v a cai s a, nái ang lên gi ng và ang ph i, 2 dãy dành cho nái
ch a k 1, còn 3 dãy dành cho nái ch a k 2

u chu ng có h th ng

dàn mát, cu i chu ng có l p qu t gió, h th ng che ch n kín áo t o
thoáng mát v mùa hè, m áp v mùa ông. Cu i m i ô chu ng
h th ng thoát phân và n
ô chu ng
chu ng

c th i. H th ng n

m b o cho vi c cung c p n
c trang b 1 máy b m n

c s ch

c u ng t

c

u có

a v t ng

ng cho l n, m i

c t m cho l n và n

c r a chu ng

hàng ngày. Bên c nh dãy chu ng ph i có xây d ng phòng làm tinh l n
v i

y

ti n nghi nh : kính hi n vi, nhi t k , èn c n, máy ép ng

tinh, t l nh b o qu n tinh, n i h p, panh, kéo… Bên c nh chu ng
cách 5m là dãy chu ng nuôi l n cai s a, ti p theo là chu ng cách ly
nuôi l n h u b . Nhìn chung khu v c chu ng nuôi xây d ng khá h p lý,
thu n l i cho vi c ch m sóc, i l i, u i l n t i các dãy chu ng.


5
Ngay c nh khu s n xu t l n, tr i có xây d ng 2 phòng sát trùng, 1 kho
thu c và cám, 1 phòng k thu t. C nh c ng vào tr i là nhà b o v , có l p h
th ng máy sát trùng, khi có ng

i, ph

ng ti n xe vào tr i

u sát trùng k

phòng d ch b nh lây lan. Ti p

n là 2 dãy phòng cho công nhân, nhà b p và

công trình ph .
ph c v cho s n xu t, tr i còn xây d ng m t gi ng khoan, hai b
ch a n

c, m t máy b m n

c,

m b o cung c p n

c s ch cho s n xu t và

cho sinh ho t.
* Các công trình ph tr khác
Xung quanh tr i có di n tích tr ng cây xanh 3.600 m, l
1.000 m, biogas x lý n

3

i i n n i tr i

2

c th i 200 m . Ao h 6.500 m chia làm 3 ao nuôi

cá t n d ng cám th a, ch t th i t ch n nuôi.
1.1.3. Tình hình s n xu t nông nghi p


a ph

ng có v trí

a lý,

a hình c ng nh khí h u có nhi u

c

tr ng phong phú cho nên t o cho T n L nh có n n s n xu t nông nghi p a
d ng v i

y

các lo i cây tr ng v t nuôi.

1.1.3.1. Tình hình s n xu t ngành ch n nuôi
a ph

ng ch n nuôi nhi u lo i gia súc gia c m và nuôi th y s n.

Song ch y u v n là ch n nuôi l n, gà, ngan, v t, trâu, bò, cá. Hi n
ph

a

ng ang phát tri n m nh ngành ch n nuôi l n.
Qua i u tra cho th y

T n L nh phát tri n m nh ch n nuôi l n theo

mô hình trang tr i, gia tr i, hi n có 2 tr i l n nái gia công quy mô 600 con nái
ngo i, 15 gia tr i ch n nuôi l n th t quy mô t 100

n 300 con/l a. Hình th c

ch n nuôi nh l trong các gia ình ang thu h p và không phát tri n, do
không có lãi ho c b r i ro do d ch b nh. 4 tr i ch n nuôi gà công nghi p quy
mô 1000 con/l a. Trâu bò
quy mô l n.

c ch n nuôi r i rác trong các h dân ch a có


6
Riêng tr

L c Hà ch y

c p l n con v i ch t l
dân, cung c p

,

c gi ng và l n h u b , cung

ng cao nh m m c ích t ng àn nái ngo i trong nhân

c gi ng cho lai kinh t và m t ph n nhân thu n

nuôi th t,

v i mong mu n t ng t l n c, ph c v cho công tác xu t kh u th t l n.
Ngoài l nh v c s n xu t chính là ch n nuôi l n, tr i còn s d ng di n
tích ao h vào vi c ch n nuôi cá th t, t n d ng s n ph m t ch n nuôi l n, t n
d ng

t

nuôi gà, v t góp ph n t ng thu nh p và vi c làm cho công nhân

trong tr i.
1.1.3.2. Tình hình s n xu t ngành tr ng tr t
Ngành tr ng tr t
s n, l c,

ut

c phát tri n v i nhi u lo i cây tr ng nh lúa, ngô,

ng, khoai tây. Nhóm cây n qu có nhãn, b

chung, v n t p trung vào các cây nhóm l

i, chu i. Nhìn

ng th c là ch y u.

1.1.4. ánh giá chung
1.1.4.1. Thu n l i
T n L nh có i u ki n t nhiên c ng nh xã h i thu n l i cho ngành
nông nghi p phát tri n m nh,
ngành oàn th ho t

c bi t có b máy

ng chính quy n, các

ng t t có n n p, oàn k t th ng nh t cao. Nhân dân

c n cù ch u khó sáng t o, bi t ti p thu các ti n b khoa h c vào s n xu t, trình
dân trí khá. Là xã anh hùng trong cu c kháng chi n ch ng M và là
ph

ng có truy n th ng cách m ng.
V tr

tr

a

úng

L c Hà

c s quan tâm, t o i u ki n và có chính sách h

n c a các ngành, các c p có liên quan nh : S Nông nghi p và

Phát tri n nông thôn, Trung tâm khuy n nông, công ty v t t nông nghi p,
Chi c c thú y, Công ty ch n nuôi CP Vi t Nam t o i u nên ki n cho s phát
tri n c a tr i.
Ban lãnh
k thu t gi i,
ngh

o tr i có n ng l c, nhi t tình, n ng

ng, có

i ng cán b

i ng công nhân nhi t tình, có kinh nghi m lâu n m trong
công nhân viên trong tr i là m t t p th

th c trách nhi m cao và có lòng yêu ngh .

oàn k t, có ý


7
Tr i

c Công ty quan tâm

u t c p kinh phí

xây d ng l i toàn

b h th ng chu ng tr i, chuy n toàn b sang nuôi l n b ng chu ng l ng, phù
h p theo h

ng ch n nuôi công nghi p, t o i u ki n cho tr i m r ng quy

mô s n xu t trong nh ng n m t i.
H thông

ng giao thông thu n l i cho vi c v n chuy n th c n,

nh p và xu t l n.
1.1.4.2. Khó kh n
H th ng l

i i n kém xu ng c p nghiêm tr ng.

Tr i n m gi a

a bàn ông dân, th i ti t di n bi n ph c, t p nên khâu

phòng tr b nh g p nhi u khó kh n. Di n bi n d ch b nh và th i ti t ph c t p
làm chi phí phòng b nh và ch a b nh t ng lên, nh h
Do

ng t i giá thành.

c i m s n xu t c a ngành ch n nuôi nói chung và ch n nuôi l n

nói riêng có chu k s n xu t dài, t c
M t khác

quay vòng v n ch m nên lâu h i v n.

u t cho m t k s n xu t òi h i m t l

trong khi ó kinh phí
thi u và ch a

ng v n t

ng

i l n,

u t cho s n xu t còn h n h p, trang thi t b thú y còn

ng b .

1.2. N i dung, ph

ng pháp và k t qu ph c v s n xu t

1.2.1. N i dung ph c v s n xu t
hoàn thành t t công vi c trong th i gian th c t p, tôi ã c n c vào
k t qu

i u tra c b n trên c s phân tích nh ng khó kh n thu n l i c a tr i,

áp d ng nh ng ki n th c ã h c trong nhà tr

ng vào th c t s n xu t k t h p

v i h c h i kinh nghi m c a nh ng cán b

i tr

c, tôi ã

ra m t s n i

dung công vi c nh sau:
1.2.1.1. Công tác ch n nuôi
Tìm hi u v quy trình ch n nuôi các lo i l n: L n nái, l n con theo m ,
l n

c.
N m v ng

c i m c a các gi ng l n có

Tham gia công tác v sinh, ch m sóc nuôi d

tr i.
ng àn l n.


8
Tham gia

cho l n nái, c t uôi, b m nanh, thi n, m

hecni cho

l n con, làm úm cho l n con.
Tham gia công tác phát hi n l n
l n nái

ng d c và ph giúp ph i gi ng cho

ng d c.

Tham gia l p s sách theo dõi t ng cá th , ghi chép các ch tiêu sinh lý
sinh s n và ti n hành ghép ôi giao ph i phù h p.
1.2.1.2. Công tác thú y
Tiêm phòng vaccine cho àn l n theo quy trình tiêm phòng c a tr i.
Phun thu c sát trùng chu ng tr i, v sinh d ng c ch n nuôi theo quy
trình v sinh thú y.
Ch n oán và i u tr m t s b nh mà àn l n m c ph i trong quá
trình th c t p.
Tham gia vào công tác ch m sóc nuôi d

ng àn l n.

Tham gia vào các công tác khác.
Ti n hành chuyên
1.2.2. Ph

nghiên c u khoa h c trên àn l n nái c a tr i.

ng pháp th c hi n
th c hi n t t n i dung và ph

th c t p tôi ã


thu

ng pháp nghiên c u, trong th i gian

ra k ho ch cho b n thân, s p x p th i gian bi u cho h p

c k t qu t t nh t. Xác

nh cho mình

n, ch u khó h c h i kinh nghi m c a nh ng ng

ng c làm vi c úng
i i tr

c, không ng i

khó, ng i kh .
H c h i cán b thú y t i c s , tr c ti p bám sát c s s n xu t, phát
huy nh ng thu n l i s n có, kh c ph c nh ng khó kh n v trang thi t b k
thu t

hoàn thành t t công vi c.
Tham kh o tài li u chuyên môn.
M nh d n áp d ng nh ng ki n th c ã h c vào th c ti n s n xu t, ch p

hành nghiêm ch nh m i n i quy, quy ch c a nhà tr

ng, c a tr i

ra.


9
1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t
Trong th i gian th c t p t i tr i,

c s giúp

c a ban lãnh

o và

i ng cán b công nhân viên trong trang tr i cùng v i s c g ng c a b n
thân tôi ã thu

c các k t qu sau:

1.2.3.1. Công tác ch m sóc nuôi d

ng

Trong quá trình th c t p t i tr i, tôi ã tham gia ch m sóc nái ch a, nái
tham gia

, ch m sóc cho àn l n con theo m

,

n cai s a. Tôi tr c ti p v

sinh, ch m sóc, theo dõi àn l n thí nghi m. Quy trình ch m sóc nái ch a, nái
ch

, nái
+

, àn l n con theo m

n khi cai s a nh sau:

i v i nái ch a:

L n nái ch a

c nuôi ch y u

l n, v sinh, d n phân không

chu ng b u. Hàng ngày vào ki m tra

cho l n n m è lên phân, l y cám cho l n n,

r a máng, phun thu c sát trùng hàng ngày, x t g m, cu i gi chi u ph i
chuy n phân ra kho phân. L n nái ch a

c n lo i cám N – 992, N- 982 v i

kh u ph n n phân theo k ch a, th tr ng, l a
Nái ch a k 1( t 1

n 84 ngày):

Lo i l n
L a1

Lo i cám
982

G y
2,2

Nái d

992

2,2

Nái ch a k 2(t 85

nh sau:

Bình th
2,0

ng

1,8 – 2,0

Béo
1,8
1,8

n 114 ngày):

Lo i l n

Lo i cám

G y

Bình th

L a1

982

2,4

2,2

2,0

Nái d

992

3,5

2,5 – 3,0

2,0

i v i nái ch a, t tu n 1

ng

Béo

n tu n ch a 12 n cám 566 SF, kh u ph n 1,5

- 2 kg/con/ngày, cho n 2 l n trong ngày, nái h u b cho n 1,5 kg/ngày.


10
i v i nái ch a, t tu n 13

n tu n ch a 14 n cám 566 SF, kh u

ph n 2,5 - 3 kg/con/ngày, cho n 2 l n trong ngày.
i v i nái ch a t tu n 15 tr

i n cám 567 SF, kh u ph n 3,5 - 4

kg/con/ngày, cho n 2 l n trong ngày.
+

i v i nái

:

L n nái ch a
10 ngày. Tr

c chuy n lên chu ng

tr

c khi chuy n l n lên, chu ng ph i

L n chuy n lên ph i

c ghi

Th c n c a l n ch

y

c ngày

d ki n 7

n

c d n d p và r a s ch s .

thông tin lên b ng

u m i ô chu ng.

c cho n v i kh u ph n n 3 - 4 kg/ngày, chia làm

2 b a sáng, chi u.
L n nái ch a tr

c ngày

d ki n 3 ngày, gi m cám

tr c tràng không quá l n, t o i u ki n cho l n nái
b ch t ng t do

phân trong

d , tránh

c l n con

trong t cung quá lâu. M i ngày gi m 0,5 kg cám

n ngày

d ki n còn kh u ph n n là 1 kg/con/ngày. N u nái nào quá g y thì kh u
ph n n là 1,5 kg/con/ngày.
Khi l n nái

c 2 ngày, kh u ph n n t ng d n t

kg/con/ngày chia làm hai b a sáng, chi u.

i u ch nh l

2

n 5

ng th c n cho phù

h p nhu c u c a chúng.
+

i v i àn l n con theo m
Sau khi

Sau 2

n khi cai s a nh sau:

1 ngày ti n hành b m nanh ho c mài nanh, c t r n.

n 3 ngày tu i b m s tai, c t uôi và tiêm s t cho l n, cho u ng

thu c phòng phân tr ng l n con.
Sau 3

n 4 ngày tu i cho l n con u ng thu c phòng c u trùng.

Sau 4

n 5 ngày tu i ti n hành thi n l n

Sau 4

n 6 ngày tu i t p cho n b ng cám h n h p hoàn ch nh 550 SF.

Sau 16

n 18 ngày tu i tiêm phòng d ch t .

T 21 ngày tu i ti n hành cai s a cho l n.

c.


11
L n con
r t s m (4

ây

c cai s a s m (21 ngày tu i) và

n 6 ngày tu i) nh m nâng cao kh i l

l n m , t ng s c

c cho t p n t

ng cai s a, gi m hao mòn

kháng cho l n con. Cách t p cho chúng n s m nh sau:

u tiên cho m t ít th c n vào trong máng n

t vào ô chu ng

làm quen d n v i th c n. Sau khi l n ã quen và n

l n con

c, t t t ng l

ng

th c n lên.
1.2.3.2. Phát hi n l n nái

ng d c

Qua th c t th c t p t i trang tr i, d
thu t tôi th y l n nái
b

i s ch b o c a các cán b k

ng d c có nh ng bi u hi n sau: phá chu ng, n ít r i

n.
Khi cho l n nái i qua các ô chu ng l n
ng tr c ti p thì

ng ì.

L n có bi u hi n b n ch n hay
vào kho ng 10

c thì v nh tai, khi có tác

ng lên n m xu ng, ta quan sát

c

n 11 gi tr a.

C quan sinh d c có bi u hi n: Âm h xung huy t, s ng, m y
d ch ti t ch y ra trong, loãng và ít, sau ó chuy n sang

, có

c dính.

1.2.3.3. Th tinh nhân t o cho l n nái
D

is h

ng d n c a cán b k thu t, chính tôi ã t tay d n tinh cho

m t s l n nái ã có bi u hi n
B

c 1: Tr

ng d c tr

ng d c và ch u

c g m các b

c sau:

c khi d n tinh cho l n nái, tôi ã quan sát tri u ch ng

c ó và ã xác

nh kho ng th i gian d n tinh thích h p nh t.

B

c 2: Chu n b d ng c .

B

c 3: Chu n b tinh d ch

m b o v th tích (80 - 100 ml) và s l

tinh trùng c n có trong m t li u d n tinh 1,5 - 2,0 t tinh trùng ti n th ng.
B

c 4: V sinh l n nái

B

c 5: D n tinh

ng


12
B

c 6: Sau khi d n tinh xong, ph i v sinh d ng c s ch s . Sau khi

d n tinh

c 21 n 25 ngày ph i ti p t c quan sát, ki m tra k t qu th thai,

phát hi n nh ng l n cái
k

ng d c nào

ng d c l i

k p th i d n tinh l i. K t qu th thai

c ghi vào k t qu th thai c a chu k

ng d c y.

Công tác v sinh ch n nuôi là m t trong nh ng khâu quan tr ng, quy t
nh t i thành qu trong ch n nuôi. Nó bao g m t ng h p nhi u y u t :
không khí,

t, n

c, chu ng tr i...hi u

c t m quan tr ng c a v n

này

nên trong su t th i gian th c t p tôi ã cùng v i công nhân t ch n nuôi c a
tr i th c hi n t t quy trình v sinh thú y, quan tâm t i b u ti u khí h u
chu ng nuôi (luôn thoáng mát v mùa hè, m áp v mùa ông). Hàng ngày
tham gia quét d n v sinh chu ng tr i, kh i thông c ng rãnh thoát n

c.

Tham gia v sinh sát trùng khu v c ch n nuôi, phun thu c sát trùng lên
chu ng tr i, khu v c ch n nuôi...

tránh m m b nh t bên ngoài xâm nh p

vào khu v c ch n nuôi.
1.2.3.4. Công tác thú y
1.2.3.4.1. Phòng b nh
T i tr i l n quy trình v sinh thú y phòng b nh

c th c hi n h t s c

nghiêm ng t, t p trung ch y u vào 2 khâu: v sinh t y u và phòng b nh
b ng vaccine.
* V sinh tiêu

c

V sinh phòng b nh là công tác r t quan tr ng, nó có tác d ng t ng s c
kháng cho v t nuôi, gi m nguy c x y ra d ch b nh, h n ch nh ng b nh
có tính ch t lây lan t
Chu ng tr i

ó phát huy t t ti m n ng c a gi ng.
c xây d ng thoáng mát v mùa hè, mùa ông

c n th n, xung quanh các chu ng nuôi

c che ch n

u tr ng các cây l n. Kho ng cách gi

i có các h n c t o cho các chu ng nuôi có

thông thoáng và mát

t nhiên. Gi a khu nái sinh s n và l n th ng ph m có h vôi n c có tác d ng sát
trùng,

ng th i t i các c a c a m i chu ng

u r c vôi b t, t

ó h n ch

cr t


13
nhi u tác

ng c a m m b nh bên ngoài

hàng tháng

i v i l n nuôi trong chu ng. Hàng ngày,

u có l ch phun thu c sát trùng nh k và làm c d i xung quanh khu

v c nuôi. Chu ng

c tiêu

c b ng thu
, pha v i t l 1:1200.

các chu ng

, sau khi cai s a l n con, l n m

c chuy n xu ng

chu ng b u 1 (khu v c ch ph i). Sau khi xu t l n con, các t m an chu ng
này

c tháo ra mang ngâm

trong 1 ngày sau ó

h sát trùng b ng dung d ch NaOH 10 %, ngâm

c c s ch, ph i khô. Khung chu ng c ng

x t b ng dung d ch NaOH pha v i n ng
vôi xút. G m chu ng c ng

c c s ch,

loãng, sau ó x t l i b ng dung d ch

c v sinh s ch s , tiêu

1 ngày ti n hành l p an vào, sau ó u i l n ch

c kh trùng k .

khô

t chu ng b u lên.

* Phòng b nh b ng vaccine
M m b nh có
khi có
tiêu

kh p m i n i, m i lúc và s n sàng xâm nh p vào c th

c i u ki n thích h p

gây b nh. Do ó, bên c nh vi c v sinh

c, thì phòng b nh b ng vaccine luôn

c tr i coi tr ng và

u v i m c tiêu phòng b nh h n ch a b nh. Do
xu t l n gi ng, l n th

t lên hàng

c thù c a tr i luôn s n

ng ph m, nên vi c theo dõi và th c hi n l ch tiêm

phòng chính xác là r t quan tr ng.
Tiêm phòng b ng vaccine là bi n pháp t o mi n d ch ch

ng cho

gia súc ch ng l i m m b nh và là bi n pháp h u hi u nh t hi n nay. Hi u
qu c a vaccine ph thu c vào tr ng thái s c kh e c a con v t, trên c s
ó tr i ch tiêm vaccine cho l n kh e m nh

t o

c tr ng thái mi n

d ch t t nh t cho àn l n.
Quy trình tiêm phòng cho àn l n c a tr i
b ng 1.1.

c chúng tôi trình bày


14
B ng 1.1: L ch phòng b nh c a tr i l n nái
Phòng
b nh

Vaccine Thu c

ng
a thu c

Thi u s t

Fe + B12

Tiêm

2

Tiêu ch y

Nova-Ampicol

U ng

2

C u trùng

Nova - Coc 5%

U ng

2

D ch t

Coglapest

Tiêm b p

2

25, 29 tu n tu i

Khô thai

Parvo

Tiêm b p

2

26 tu n tu i

D ch t

Coglapest

Tiêm b p

2

27, 30 tu n tu i

Gi d i

Begonia

Tiêm b p

2

28 tu n tu i

LMLM

Aftopor

Tiêm b p

2

10 tu n ch a

D ch t

Coglapest

Tiêm b p

2

12 tu n ch a

LMLM

Aftopor

Tiêm b p

2

Lo i l n

L n con

Tu i
2

n 3 ngày

3

n 6 ngày

16

L nh u
b

L n nái
sinh s n

n 18 ngày

Li u l ng
(ml/con)

(Ngu n: Phòng k thu t trang tr i)
1.2.3.4.2. Công tác ch n oán và i u tr b nh
i u tr b nh cho gia súc
k p th i và chính xác giúp ta

a ra

t hi u qu cao, thì vi c phát hi n b nh
c phác

i u tr t t nh t, làm gi m

t l ch t, gi m th i gian s d ng thu c và gi m thi t h i v kinh t . Vì v y,
hàng ngày tôi và cán b k thu t ti n hành ki m tra, theo dõi àn l n
các ô chu ng

phát hi n ra nh ng con b

t tc

m. Trong th i gian th c t p, tôi

ã g p m t s b nh sau:
* B nh viêm t cung
- Tri u ch ng:
L n bi u hi n m t s tri u ch ng ch y u: Thân nhi t t ng cao, n
u ng gi m, l

ng s a gi m, con v t au

không yên t nh. Âm h s ng
màu tr ng

n, có khi cong l ng r n, t v

, t c quan sinh d c th i ra ngoài d ch viêm

c ho c ph t h ng, có mùi tanh, th i kh m.


15
- Ch n oán: L n b viêm t cung.
- i u tr :
h n ch quá trình viêm lan r ng, kích thích t cung co bóp th i h t
d ch viêm ra ngoài và

phòng hi n t

ng nhi m trùng cho c th , chúng tôi

ti n hành i u tr nh sau:
* Phác

I:

+ Genta-Tylosin tiêm b p 1ml/10kg TT
+ Th t 1 tri u UI Penicilin + 1g Streptomycine
* Phác

II

+ Bio-D.O.C, tiêm b p 1ml/10kg TT
+ Th t 1 tri u UI Penicilin + 1g Streptomycine
n 5 ngày.

i u tr liên t c trong 3
i u tr 83 nái kh i 80 nái

t 96,39%.

*B nh viêm vú
- Tri u ch ng:
L n nái b

n, n m m t ch , s t cao, không cho con bú. T t c các b u

vú hay m t vài b u vú b viêm, s ng,

, nóng, au, có con b viêm n ng b u

vú tím b m l i, s n n b u vú th y c ng.
- Ch n oán: L n b viêm vú
- i u tr :
C cb :V tc ns a

vú viêm, ch

m nóng k t h p xoa bóp nh vài

l n/ngày cho vú m m d n.
Tiêm quanh vùng b u vú b viêm b ng Nor100 1ml/10kg TT
Toàn thân:
Tiêm Analgin:

1ml/10kgTT/1l n/ngày.

Tiêm Vetrimoxin:

1ml/10kgTT/1l n/2ngày.

i u tr liên t c trong 3

n 5 ngày

i u tr 4 nái kh i 3 nái

t 75%


16
* B nh tiêu ch y

l n

- Tri u ch ng: Thân nhi t s t nh
b

n, suy nh

n không s t, con v t bi ng n

c, ôi khi có nôn m a, tiêu ch y nhi u, m t n

n

c. Phân lúc

u có th táo sau ó a l ng, có th phân s n s t ( các b nh do giun sán),
phân l ng ho c a v t c n câu ( giai o n cu i b nh d ch t , phó th

ng

hàn), phân có màu tr ng ho c màu vàng nh t ( b nh l n con phân tr ng).
Gi m kh i l

ng, còi c c, lông xù và d ng. Tr

ng h p b nh n ng có

th gây ch t l n.
- Ch n oán: L n b tiêu ch y
-

i u tr : Nguyên t c chung là lo i tr ngay ho c tiêu di t ngay các

nguyên nhân gây b nh. Ch ng m t n
gi i ho c n

c, cân b ng i n gi i b ng thu c i n

c mu i sinh lý 0,9 %. Ch ng nhi m khu n th phát b ng thu c

kháng sinh Nor 100. Tiêu
d ng ch t l i ti u

c, gi m

th i ch t

ct

máu và c th b ng cách s

c Vitamin C. Dùng glucoza 50g/lít n

u ng và gi m cho n ho c t m d ng n 1

n 2 b a.

- K t qu : i u tr 164 con kh i 164 con
* B nh khó

t 100%

l n

- Tri u ch ng: L n nái r n nhi u l n, th i gian lâu mà không
c n co bóp r n

c

th a d n. L n nái m t m i, khó ch u, n

c,

c i ti t ra nhi u

có l n c máu màu h ng nh t.
Cho dù có
t cung th y thai

ra

c nh ng v n khó

khung x

con ti p sau. Khi thò tay vào

ng ch u, khó kéo thai ra

c.

- Ch n oán: L n khó
-

i u tr : Nh ng tr

ng h p ã v

t quá th i gian r n

cho phép,

c n ph i tiêm oxytocin 40 - 50 UI/1 nái. Tr

ng h p không có k t qu , c n

thi t ph i can thi p b ng tay ho c ph u thu t

kéo thai ra.

Sau khi can thi p ph u thu t ph i th t r a âm
ampicilin: 10 mg/kg TT ch ng viêm nhi m t cung, âm
Tiêm vitamin B1, B - complex, multivit - forte
- K t qu : i u tr 21 con kh i 21 con

t 100 %

o và dùng kháng sinh
o.
tr s c cho l n.


17
* B nh s t s a

l n nái

- Tri u ch ng: Phát sinh sau khi
lim dim, l

,b

n

t ng t, i không v ng hay n m

i thè, khô m i, da tái, chân l nh, h thân nhi t, vú c ng v t không ra

s a, l n con bú luôn mi ng không th y no, ngày càng g y, chân sau c ng.
- Ch n oán: L n b b nh s t s a
-

i u tr : Dùng gluconatcalci 10% v i li u 20 ml/con, k t h p vitamin

C v i li u 5 ml/con/ngày, thyrosin v i li u 1 ml/con/ngày. Tiêm 2 l n/ngày,
liên t c 5 ngày
- K t qu : i u tr 2 con kh i 2 con

t 100%

* B nh l n con a phân tr ng (b nh x y ra

l n3

n 35 ngày tu i)

- Tri u ch ng: L n m t m i, gi m bú, lông khô, phân loãng có màu
tr ng nh xi m ng bám quanh h u môn, có mùi tanh, b ng ch

ng.

- Ch n oán: d a vào tri u ch ng trên ta k t lu n l n b a phân tr ng.
-

i u tr : dùng Hamcoli-s: 1ml/10kgP và B.complex: 3 ml/con/l n,

tiêm b p th t 1 l n/ngày, liên t c 3

n 5 ngày

- K t qu : i u tr 153 con kh i 145 con
* B nh viêm ph i

l n

- Tri u ch ng: L n b

n,

l n ho thành ti ng hay t ng c n,
hay nh ng khi v n

t 94,77%

r , ít ho t

ng, n m m t ch , s t nh ,

c bi t ho nhi u vào sáng s m và chi u t i

ng m nh.

- i u tr :
Tiêm Tylo - Genta 1 ml/10kg TT, tiêm 2 l n/ngày, liên t c 3
Tiêm Analgil: 4 - 5 ml/con/ngày
Vitamin B1 2,5 %
- K t qu : i u tr 175 con kh i 127 con,
*B nh viêm bao kh p
- Tri u ch ng:

t t l 72,57%

n 5 ngày


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×