Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc hội chứng viêm phổi trên lợn ngoại nuôi thịt và biện pháp điều trị bệnh tại Công ty CP Bình Minh , huyện Mỹ Đức, Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG

I H C NÔNG LÂM

-----------

L

Tên

-----------

NG V N CÔNG

tài:
TÌNH HÌNH M C H I CH NG VIÊM PH I
TRÊN L N NGO I NUÔI TH T VÀ BI N PHÁP I U TR B NH
T I CÔNG TY CP BÌNH MINH, HUY N M


KHÓA LU N T T NGHI P

H

ào t o

C, HÀ N I

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

Khoa

: Ch n nuôi Thú y

Khóa h c

: 2010 - 2014

THÁI NGUYÊN - 2014


I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG

I H C NÔNG LÂM

-----------

L

Tên-----------

NG V N CÔNG

tài:
TÌNH HÌNH M C H I CH NG VIÊM PH I

TRÊN L N NGO I NUÔI TH T VÀ BI N PHÁP I U TR B NH
T I CÔNG TY CP BÌNH MINH, HUY N M

KHÓA LU N T T NGHI P

H

ào t o

C, HÀ N I

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

L p

: K42 – Thú y

Khoa

: Ch n nuôi Thú y

Khóa h c

: 2010 - 2014

Gi ng viên h

ng d n

: TS. Ph m Th Hi n L

THÁI NGUYÊN- 2014

ng


L IC M

Trong th i gian h c t p, rèn luy n d

N

i mái tr

ng

Thái Nguyên c ng nh th c t p t t nghi p, em nh n

i h c Nông Lâm

c s giúp

t n tình

c a các th y cô trong khoa Ch n nuôi Thú y. Nhân d p này em xin bày t lòng
kính tr ng và bi t n sâu s c t i:
Ban giám hi u tr

ng

i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m

khoa cùng toàn th các th y giáo, cô giáo trong khoa Ch n nuôi Thú y.
c bi t em xin bày t lòng bi t n sâu s c t i cô giáo h
TS. Ph m Th Hi n L

ng, ã t n tình h

ng d n

ng d n

tài

em hoàn thành t t khóa

lu n này.
ng th i cho em g i l i c m n t i Công ty CP Bình Minh, xã Phù
L u T , huy n M

c, Hà N i, ã t o i u ki n giúp

em trong su t quá

trình th c t p.
góp ph n cho vi c hoàn thành khóa lu n
nh n

cs

ng viên, giúp

bi t n chân thành tr

c a gia ình và b n bè. Em xin bày t lòng

c m i s giúp

M t l n n a em xin

t k t qu t t, em luôn

ó.

c g i t i th y giáo, cô giáo và các b n bè l i

c m n sâu s c, l i chúc s c kh e cùng nh ng i u t t

p nh t.

Em xin chân thành c m n!
Thái Nguyên, tháng 11 n m 2014
Sinh viên

L

ng V n Công


L I NÓI

U

Th c t p t t nghi p là giai o n cu i cùng c a quá trình ào t o t i
tr

ng.

ây là giai o n sinh viên ti p xúc v i th c ti n, c ng c l i nh ng

ki n th c ã h c trên gi ng

ng. Bên c nh ó, giúp sinh viên v n d ng, h c

h i nh ng kinh nghi m trong s n xu t
ph

nâng cao trình

c ng nh các

ng pháp t ch c và ti n hành nghiên c u. T o i u ki n cho b n thân có

tác phong làm vi c nghiêm túc, úng
th c t s n xu t, góp ph n vào công cu c

n, có c h i v n d ng sáng t o vào
im i

tn

c, làm cho

tn

c

c s nh t trí c a Ban ch nhi m khoa Ch n nuôi Thú y, tr

ng

i

ngày càng phát tri n.

h c Nông Lâm Thái Nguyên, s
c a c s , em ti n hành

ng ý c a cô giáo h

ng d n và ti p nh n

tài: “Ttình hình m c h i ch ng viêm ph i trên

l n ngo i nuôi th t và bi n pháp i u tr b nh t i Công ty CP Bình Minh,
huy n M
Do b

c, Hà N i”.
c

u làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c, th i gian và

n ng l c b n thân còn h n ch nên trong b n khóa lu n này không tránh kh i
nh ng sai sót. Vì v y, em mong nh n
cô giáo và các b n bè

ng nghi p

c ý ki n óng góp c a các th y giáo,
khóa lu n hoàn thi n h n.
Em xin chân thành c m n!


DANH M C B NG
B ng 1.1.

Di n tích và s n l

ng m t s cây tr ng chính n m 2010 –

2013............................................................................................... 4
B ng 1.2.

S l

ng gia súc, gia c m c a xã Phù L u T n m 2011 - 2013... 5

B ng 1.3.

L ch sát trùng c a tr i l n th t ......................................................14

B ng 1.4.

L ch tiêm phòng vaccine cho l n th t c a tr i ..............................15

B ng 1.5.

K t qu công tác ph c v s n xu t ...............................................18

B ng 2.1.

S

B ng 2.2.

T l l n ngo i nuôi th t m c h i ch ng viêm ph i theo àn và

b trí thí nghi m .................................................................42

theo cá th ....................................................................................44
B ng 2.3.

T l l n th t m c h i ch ng viêm ph i theo l a tu i...................45

B ng 2.4.

T l l n th t m c h i ch ng viêm ph i theo tháng i u tra .........46

B ng 2.5.

nh h

ng c a nhi t

,

m

n t l m c h i ch ng viêm

ph i c a l n th t............................................................................48
B ng 2.6.

nh h

ng c a m t

nh t

n t l m c h i ch ng viêm ph i

c a l n th t....................................................................................50
B ng 2.7.

T l l n th t ch t do viêm ph i ...................................................51

B ng 2.8.

Tri u ch ng lâm sàng và b nh tích c a l n m c h i ch ng viêm
ph i ..............................................................................................52

B ng 2.9.

Hi u qu

i u tr viêm ph i và chi phí thu c thú y.......................53


DANH M C CÁC T , C M T

cs
VT

VI T T T

: c ng s
:

n v tính

Kg

: kilôgam

m2

: mét vuông

ml

: mililit

Nxb

: nhà xu t b n

STT

: s th t

TS

: ti n s

TT

: th tr ng

TNHH

: trách nhi m h u h n

VTM

: vitamin


M CL C
L I C M N..................................................................................................... i
L I NÓI

U ................................................................................................... ii

DANH M C B NG ........................................................................................ iii
DANH M C CÁC T , C M T VI T T T ................................................ iv
M C L C ......................................................................................................... v
Ph n 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T ............................................... 1
1.1. i u tra c b n ............................................................................................ 1
1.1.1. i u ki n t nhiên xã Phù L u T , huy n M

c, Hà N i.................... 1

1.1.2. Tình hình kinh t , xã h i .......................................................................... 2
1.1.3. Tình hình s n xu t nông nghi p ............................................................... 3
1.1.4. Quá trình thành l p và phát tri n c a tr i CP Bình Minh ......................... 6
1.1.5. ánh giá chung ...................................................................................... 11
1.2. N i dung và ph

ng pháp th c hi n công tác ph c v s n xu t ............... 11

1.2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t ...................................................... 11
1.2.2. Bi n pháp th c hi n ............................................................................... 12
1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t ......................................................... 13
1.3. K t lu n và

ngh ................................................................................... 18

1.3.1. K t lu n.................................................................................................. 18
1.3.2.

ngh .................................................................................................. 19

Ph n 2: CHUYÊN
2.1.

tv n

NGHIÊN C U KHOA H C ................................. 20

................................................................................................. 20
......................................................................... 20

2.1.2. M c ích c a

tài ................................................................................ 21
................................................................................... 21

2.2. T ng quan tài li u ...................................................................................... 22
2.2.1. C s khoa h c c a

tài ....................................................................... 22


2.2.2. D ch t h c h i ch ng viêm ph i ........................................................... 23
2.2.3. Tình hình nghiên c u trong n

c và ngoài n

c ................................... 37
...................................... 41
........................ 41

.............................................................................. 41
........................................................................ 41
2.3.4. Ph

ng pháp x lý s li u...................................................................... 43

2.4. K t qu nghiên c u và th o lu n ............................................................... 43
2.4.1.Tình hình m c h i ch ng viêm ph i trên l n th t t i Công ty CP Bình
Minh ................................................................................................................ 43
2.4.2.

nh h

ng c a nhi t

,

m c a chu ng tr i và m t

nh t

n

t l m c h i ch ng viêm ph i c a l n ngo i nuôi th t ............................... 48
2.4.3. K t qu

i u tra t l l n th t ch t do viêm ph i .................................... 51

2.4.4. Tri u ch ng lâm sàng và b nh tích c a l n m c h i ch ng viêm ph i .. 52
2.4.5. Hi u qu
ph i c a hai phác

i u tr và chi phí thu c dùng trong i u tr h i ch ng viêm
. ....................................................................................... 53

2.5. K t lu n, t n t i và

ngh ....................................................................... 54

2.5.1. K t lu n.................................................................................................. 54
2.5.2. T n t i .................................................................................................... 55
2.5.3.

ngh .................................................................................................. 55

TÀI LI U THAM KH O ............................................................................. 57
I. Tài li u ti ng Vi t ......................................................................................... 57
II. Tài li u d ch t ti ng n

c Ngoài ................................................................ 58

III. Tài li u ti ng Anh ...................................................................................... 58


Ph n 1
CÔNG TÁC PH C V S N XU T

1.1. i u tra c b n
1.1.1. i u ki n t nhiên xã Phù L u T , huy n M
1.1.1.1. V trí

c, Hà N i

a lý

Xã Phù L u T là m t xã n m trên

a bàn huy n M

cách th tr n Vân ình 12 km v phía Nam có

c, Hà N i,

a gi i nh sau:

Phía ông giáp xã Phùng xá.
Phía Tây giáp xã Xuy Xá.
Phía Nam giáp th tr n

i Ngh a.

Phía B c giáp xã Hòa Xá c a huy n
1.1.1.2. i u ki n

a hình,

Phù L u T có
tích

t ai

a hình t

ng

t t nhiên là 6,71km2. Trong ó

47,45%,

ng Hòa.

i b ng ph ng. Toàn xã có t ng di n
t nông nghi p là 318,366 ha, chi m

t phi nông nghi p là 333,82 ha (chi m 49,75%),

là 18,81 ha, chi m 2,8%. M t khác, c c u

t ch a s d ng

t a d ng nên r t thu n l i cho

vi c phát tri n nhi u l i hình kinh t khác nhau.
1.1.1.3. i u ki n khí h u
Xã Phù L u T n m trong khu v c

ng b ng B c B nên khí h u mang

tính ch t chung c a khí h u mi n B c Vi t Nam, khí h u nhi t
-

m: Phù L u T là xã n m trong khu v c nhi t

v mùa ông, nóng m v mùa Hè.
82%,

i gió mùa:
i gió mùa, l nh

m không khí trung bình hàng n m là

m cao nh t là 88%, th p nh t là 67%.
- Nhi t

tháng 6

trung bình trong n m là 21oC

n tháng 7. Do nh h

nên có s chênh l ch v nhi t

n 23oC, mùa nóng t p trung vào

ng c a gió mùa ông B c và gió mùa ông Nam
trung bình gi a các mùa trong n m.


-L

ng m a hàng n m cao nh t là 2.157 mm, th p nh t là 1.060 mm,

trung bình là 1.567 mm, l

ng m a t p trung ch y u t tháng 6

n tháng 7

trong n m.
- V ch

gió, gió mùa

mùa ông B c th i t tháng 11

ông Nam th i t tháng 3

n tháng 10, gió

n tháng 2 n m sau.

1.1.2. Tình hình kinh t , xã h i
1.1.2.1. Tình hình dân c , lao
Tính

n

ng

u n m 2013, dân s c a xã là g n 8986 ng

i

8 thôn, t l

t ng dân s qua các n m 2012 là 1,47% và n m 2011 là 1,5%, m t
1070 ng
lao

i/km2, s ng

i trong

ng nông nghi p. Lao

tu i lao

u. Các khu v c lân c n th tr n
dân c

ông, s ng t p trung h n.

ây ch y u là dân t c Kinh (chi m 96%), bên c nh ó còn

có m t s dân t c ít ng
Ng

ng

ng giao thông chính, m t

Dân t c

ng chi m 56% dân s , ch y u là

ng ch a có chuyên môn k thu t chi m 80,2%.

Dân c trong xã phân b ch a
và g n tr c

dân s

i nh : M

ng, Thái, H’Mông... (chi m 4%).

i dân trong xã c n cù trong lao

ng, sáng t o trong s n xu t, oàn

k t trong n p s ng.
Ngu n lao

ng tr , c n cù lao

ng, nh y bén trong kinh doanh và s n

xu t nông nghi p.
1.1.2.2. C c u kinh t
Phù L u T ch y u s n xu t l
nuôi tr ng th y s n. Nh

c

ng th c, ch n nuôi gia súc, gia c m,

u t h th ng m

ng máng t t mà ng

i

dân có th tr ng hai v lúa và m t v hoa màu trong m t n m. Trong nh ng
n m g n ây, xã ã chú tr ng chuy n

i c c u kinh t theo h

hàng hóa, nâng c p h th ng ch nông thôn

phát tri n th

ng s n xu t
ng m i. N m

2011, giá tr s n xu t công nghi p, th công nghi p, xây d ng trên
t 46,80 tri u

a bàn xã

ng. Ngành ti u th công nghi p ch m phát tri n, r i rác còn

m t s h tr ng dâu, nuôi t m, d t v i, an cói…


1.1.2.3. Tình hình v n hóa, xã h i
- Giáo d c:
Trong nh ng n m g n ây ngành giáo d c c a xã Phù L u T có nh ng
b

c phát tri n m nh c v s l

m t s trang thi t b ,

ng và ch t l

ng giáo d c. Xã ã

ut

dùng ph c v cho giáo viên và h c sinh trong quá

trình d y và h c. Trong xã có:
+ 2 tr

ng m u giáo

+ 1 tr

ng ti u h c

+ 1 tr

ng trung h c c s

+ Trung tâm h

ng nghi p, b i d

ng chính tr huy n c ng

c

t

t i xã Phù L u T .
Xã ã ph c p giáo d c Ti u h c và Trung h c c s .
a s ng

i dân có trình

dân trí cao.

- Công tác y t :
Xã có tr m y t v i quy mô 3 gi
sóc s c kh e cho ng

ng b nh. Các thôn

u có y tá ch m

i dân. Ngoài ra, còn có các phòng khám t nhân.

Ch m sóc s c kh e ban
nh t là ph n , tr em. Th

u c a ng

i dân ngày càng

c quan tâm,

ng xuyên quan tâm, tuyên truy n v i nhi u hình

th c, k t h p v i nhi u bi n pháp nghi p v chuyên môn k thu t ã làm
gi m t l phát tri n dân s t nhiên hàng n m.
1.1.3. Tình hình s n xu t nông nghi p
1.1.3.1. Tình hình s n xu t ngành tr ng tr t
Tr ng tr t là ngành chi m t tr ng l n trong s n xu t nông nghi p.
Di n tích và s n l
b ng 1.1:

ng c a m t s cây tr ng chính

c trình bày


B ng 1.1. Di n tích và s n l
N m
Câytr ng
Lúa

ng m t s cây tr ng chính n m 2010 – 2013

2011
2012
2013
Di n tích S n l ng Di n tích S n l ng Di n tích S n l ng
(ha)
(t n)
(ha)
(t n)
(ha)
(t n)
380
2.538
378
2.721
186,7
1.650

Ngô

50

400

42

369,6

30

270

L c

38

570

39,5

691,25

42,8

864,56

Khoai tây

17

212,5

20

191,8

24,7

187

Rau màu

50

2.790

45

2.556

34,9

1.989

(Ngu n UBND xã Phù L u T )
Qua b ng 1.1 cho th y: M y n m tr l i ây, di n tích và s n l
s lo i cây tr ng chính có nh ng bi n
o trên
t n,

ng nh t

ng m t

nh. Lúa v n là cây tr ng ch

a bàn xã, v i t ng di n tích n m 2011 là 380 ha, s n l

ng

n n m 2013, thì di n tích gi m xu ng còn 186,7 ha nh ng s n l

t 2.538
ng

t

1.344

, b p c i, su hào,… vào s n xu t ã áp ng
và em l i hi u qu kinh t cao cho ng

nhu c u c a th tr

ng

i dân.

1.1.3.2. Tình hình s n xu t c a ngành Ch n nuôi – Thú y
* Tình hình ch n nuôi
Cùng v i s phát tri n c a ngành tr ng tr t, trong nh ng n m g n
ây ngành ch n nuôi trên

a bàn xã c ng phát tri n không ng ng. Ng

i

dân ã bi t áp d ng các ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t, t các h
ch n nuôi manh mún, quy m nh nay ã m nh d n
con gi ng m i có n ng su t cao, trang thi t b hi n
r ng quy mô ch n nuôi.

u t v n, k thu t,
i vào ch n nuôi, m


K t qu

i u tra s l

B ng 1.2. S l

ng gia súc, gia c m

c trình bày

b ng 1.2.

ng gia súc, gia c m c a xã Phù L u T n m 2011 - 2013
n v tính: con

STT

V t nuôi

N m 2011

N m 2012

N m 2013

1

Trâu

138

124

115

2258

247

235

3

L n

9.898

10.897

12.000

4

Gia c m

46.658

48.780

54.000

( Ngu n Tr m Thú y huy n M

c)

Qua b ng 1.2 cho th y:
-

. N m 2011

toàn
258

235 con vào n m 2013.

- Ch n nuôi l n: Nh ng n m g n ây trên

a bàn các xã xu t hi n m t

s gia ình ch n nuôi t 10 - 20 l n nái sinh s n và vài tr m l n th t, cùng v i
s thành l p và phát tri n c a trang tr i ch n nuôi gia công trên
huy n, do ó s l
N m 2011, s l

a bàn

ng àn l n c a xã không ng ng t ng lên qua các n m.
ng là 9.898 con,

n n m 2013 s l

ng t ng lên 12.000

con. Nguyên nhân là m t s công ty liên doanh nh CP, Dabaco… t p trung
u t v n và k thu t, ng

i dân thuê

t ai và nhân l c

h p tác phát

tri n ch n nuôi.
- Ch n nuôi gia c m: S l
s l

ng àn gia c m t ng lên rõ r t. N m 2011,

ng àn gia c m là 46.658 con nh ng

n n m 2013 s l

t ng lên 54.000 con. Có s t ng lên không ng ng v s l
do m y n m tr l i ây ng
ch m sóc, nuôi d
tri t
ng

ng àn ã

ng àn nh v y là

i ch n nuôi ã chú tr ng h n trong công tác

ng, phòng tr d ch b nh, công tác tiêm phòng

c th c hi n

. Giá bán s n ph m ch a cao nh ng ã em l i hi u qu kinh t cho
i ch n nuôi.


* Công tác thú y
Huy n M

c hàng n m ã t ch c t t k ho ch tiêm phòng cho àn

gia súc, gia c m. Công tác ki m tra xu t nh p con gi ng và ki m soát gi t m
c th c hi n nghiêm ng t.
Hi n nay, ng

i dân ã nh n th c

c l i ích c a vi c tiêm phòng cho

àn gia súc, gia c m nên công tác tiêm phòng
gi m thi u thi t h i

i v i s n xu t. Hàng n m vào tháng 3 - 4 và tháng 9 – 10,

Tr m Thú y huy n M
t tc

t hi u qu cao, góp ph n làm

c k t h p v i thú y c s

xã ti n hành tiêm phòng

àn trâu, bò, l n, gia c m và chó.
- V i trâu, bò: Tiêm vaccine T huy t trùng, L m m long móng.
- V i l n: Tiêm vaccine T d u, D ch t , Tai xanh
- V i gia c m: Tiêm vaccine cúm H5N1, Newcastle
Vì v y, công tác thú y

xã ã

m b o an toàn d ch b nh cho àn gia

súc, gia c m, th c hi n nghiêm Pháp l nh thú y.
1.1.4. Quá trình thành l p và phát tri n c a tr i CP Bình Minh
1.1.4.1. Quá trình thành l p
Công ty CP Bình Minh n m trên
c, Hà N i. Trang tr i

a ph n xã Phù L u T , huy n M

c thành l p n m 2008, là tr i l n gia công c a

Công ty Ch n nuôi CP Vi t Nam (Công ty TNHH Charoen Pokphand Vi t
Nam). Ho t

ng theo ph

công nhân, công ty

ng th c ch tr i xây d ng c s v t ch t, thuê

a t i gi ng l n, th c n, thu c thú y, cán b k thu t.

Hi n nay, trang tr i do ông Nguy n S Bình làm ch tr i, cán b k thu t c a
Công ty Ch n nuôi CP Vi t Nam ch u trách nhi m giám sát m i ho t
c a trang tr i.

ng


1.1.4.2. C c u t ch c c a tr i
C c u c a tr i

c t ch c nh sau:

01 ch tr i.
01 qu n lý tr i.
02 qu n lý k thu t.
01 k toán
01 b o v ch u trách nhi m b o v tài s n chung cho tr i
40 công nhân.
V i
nh

i ng công nhân trên, tr i phân ra làm các t nhóm khác nhau

t chu ng

, t chu ng nái ch a, t v sinh, t

i u tr , ph trách tr m

i n, kho d ng c , nhà b p. M i m t khâu trong quy trình ch n nuôi,
c khoán

u

n t ng công nhân, nh m nâng cao tinh th n trách nhi m, thúc

y s phát tri n c a trang tr i.
1.1.4.3. C s v t ch t c a trang tr i
Công ty CP Bình Minh n m
Trung, có

a hình t

ng

ng r ng l n thu c thôn

i b ng ph ng v i di n tích là 10,2 ha. Trong ó:

-

t tr ng cây n qu : 2,3 ha

-

t xây d ng: 2,5 ha

-

t tr ng lúa: 2,4 ha

- Ao, h ch a n

khu v c cánh

c và nuôi cá: 3 ha

Trang tr i ã dành kho ng 0,5 ha

t

xây d ng nhà i u hành, nhà

cho công nhân, b p n, các công trình ph c v cho công nhân và các ho t
ng khác c a tr i.
Khu ch n nuôi

c quy ho ch b trí xây d ng h th ng chu ng tr i

cho 1200 nái c b n bao g m: 6 chu ng

(m i chu ng có 56 ô), 2 chu ng

nái ch a (m i chu ng có 560 ô), 3 chu ng cách ly, 1 chu ng

c gi ng và 9


chu ng heo th t (m i chu ng nuôi 550 con), cùng m t s công trình ph ph c
v cho ch n nuôi nh : Phòng sát trùng, kho cám, phòng pha tinh, kho thu c...
H th ng chu ng xây d ng khép kín hoàn toàn. Phía

u chu ng là h

th ng giàn mát, cu i chu ng có 3 qu t thông gió

i v i các chu ng

qu t thông gió

i v i chu ng cách ly, 2

qu t
1,2m

i v i chu ng nái ch a và 2 qu t

i v i chu ng

c, 4 qu t to

ng kính 1,4m và 2 qu t nh

i v i các chu ng l n th t. Hai bên t

,8

ng kính

ng có dãy c a s l p kính. M i

c a s có di n tích 1,5m2, cách n n 1,2m, m i c a s cách nhau 40cm. Trên
tr n

c l p h th ng ch ng nóng b ng tôn l nh.
Phòng pha tinh c a tr i

mm t

c trang b các d ng c hi n

i nh : Máy

tinh trùng, kính hi n vi, thi t b c m ng nhi t, các d ng c

óng

li u tinh, n i h p cách th y d ng c và m t s thi t b khác.
Trong khu ch n nuôi,
c

u

bê tông và có các h sát trùng.
H th ng n

khoan

l

ng n

u ng cho l n
l c

ng i l i gi a các ô chu ng, các khu khác

l cn

c trong khu ch n nuôi

u là n

c s ch cung c p cho các ho t

c gi ng khoan. Gi ng

ng c a chu ng tr i. N

c c p t m t b l n, ngoài ra còn có b ch a n
c cho l n u ng, téc n

ng ng tr c c p n

c

pha thu c,

c

c x máng, b

ng ng n

c x máng,

c u ng d c chu ng.

H th ng i n: Ngu n c p i n có i n l

i và máy phát d phòng, các

ng dây t i i n, i n th p sáng có ít nh t 6 bóng th p sáng trên chu ng và
c l p so le.
H th ng sát trùng: nhà sát trùng cho ng

i g m 3 phòng: phòng sát trùng

nam, phòng sát trùng n và phòng sát trùng khách. M i phòng sát trùng
chia làm 3 khoang g m 1 khoang thay
tráng v i

y

c

, 1 khoang sát trùng và 1 khoang t m

các trang thi t b nh : bình nóng l nh, sen t m, ch u r a, g

ng

soi, móc qu n áo, kh n, xà bông, d u g i. H th ng sát trùng khu v c ngoài
chu ng nuôi g m: nhà sát trùng xe, h sát trùng, máy nén phun sát trùng di
trong khu v c chu ng nuôi.

ng


Kho ch a th c n: tr n óng kín không gi t, có s p kê cám.
H th ng x lý môi tr
tr

c kh th i ra môi tr

ng: Ch t th i

c x lý b ng h th ng biogas

ng, có i m tiêu ch t th i, có giàn kh mùi phía sau qu t

hút gió, có h h y heo xa khu v c ch n nuôi.
Các công trình ph tr khác: Khu sinh ho t tách bi t v i khu ch n nuôi
g m phòng k s , nhà
t

ng rào

b tôi vôi n

công nhân, nhà b p, nhà t m, nhà v sinh. C ng tr i,

m b o an ninh. Có nhà kho ph c v ch n nuôi nh nhà

vôi b t,

c.

M t s d ng c và trang thi t b khác: T l nh b o qu n vaccine, t thu c
b o qu n và d tru c cho tr i, xe ch cám t nhà kho xu ng chu ng, máy nén
khí phun sát trùng di

ng khu v c ngoài chu ng nuôi.

1.1.4.4. Tình hình s n su t c a trang tr i
* Công tác ch n nuôi
Hi n nay, trung bình l n nái c a tr i s n xu t

c 2,45 - 2,47 l a/n m.

S con s sinh là 11,23 con/ àn, s con cai s a: 10,7 con/ àn. Tr i ho t

ng

vào m c khá theo ánh giá c a Công ty Ch n nuôi CP Vi t Nam.
T i tr i, l n con theo m

c nuôi

n 21 ngày tu i, ch m nh t là

26 ngày thì ti n hành cai s a và chuy n sang khu ch n nuôi heo th t c a
tr i và các tr i ch n nuôi l n gi ng c a Công ty.
Tinh l n

ph i cho àn l n nái c a tr i

c khai thác t 2 gi ng l n

Pietrain và Duroc.
Th c n cho l n là th c n h n h p hoàn ch nh có ch t l
Công ty Ch n nuôi CP Vi t Nam c p cho t ng

it

ng cao,

c

ng l n c a tr i. L n th t

s d ng các lo i cám: 550SF, 551F, 552SF, 552F, 553F thay

i theo t ng

giai o n phát tri n c a l n. L n nái s d ng các lo i cám 566SF, 567SF tùy
giai o n mang thai c a l n.


* Công tác v sinh:
H th ng chu ng tr i luôn

m b o thoáng mát v mùa Hè, m áp v mùa

ông. Hàng ngày luôn có công nhân quét d n v sinh chu ng tr i, thu gom
phân, hót phân,

y máng n

c, kh i thông c ng rãnh,

quét d n, phun thu c sát trùng, hành lang i l i

ng i trong tr i

c

c quét d n và r c vôi theo

quy nh.
Công nhân, k s , khách tham quan khi vào khu ch n nuôi

u ph i sát trùng

t i nhà sát trùng, t m b ng n c s ch tr c khi thay qu n áo b o h lao

ng.

* Công tác phòng b nh
Trong khu v c ch n nuôi h n ch
gi a các chu ng và bên ngoài chu ng
vào tr i

i l i gi a các chu ng, hành lang
u

c r c vôi b t, các ph

c sát trùng m t cách nghiêm ng t ngay t i c ng vào. V i ph

châm “phòng b nh là chính” nên t t c l n
tiêm phòng vaccine

y

ây

y

và úng k thu t.

riêng, t l n nái, l n h u b , l n
thái kh e m nh,

u

ng

c cho u ng thu c,

.

Quy trình phòng b nh b ng vaccine luôn
nghiêm túc,

ng ti n

c trang tr i th c hi n

i v i t ng lo i l n có quy trình tiêm

c, l n con. L n

c ch m sóc nuôi d

nhi m và các b nh m n tính khác

c tiêm vaccine

tr ng

ng t t, không m c các b nh truy n

t o

c tr ng thái mi n d ch t t nh t

cho àn l n. T l tiêm phòng vaccine cho àn l n luôn

t 100%.

* Công tác tr b nh
Cán b k thu t c a trang tr i có nhi m v theo dõi, ki m tra àn l n
th

ng xuyên, các b nh x y ra

l n nuôi t i trang tr i luôn

viên phát hi n s m, cách ly, i u tr

ngay giai o n

c k thu t

u, nên i u tr

t

hi u qu t 80 - 90% trong m t th i gian ng n. Vì v y, không gây thi t h i
l nv s l

ng àn gia súc.


1.1.5. ánh giá chung
1.1.5.1. Thu n l i
c s quan tâm c a

y ban nhân dân xã t o i u ki n cho s phát

tri n c a trang tr i.
Trang tr i

c xây d ng

v trí thu n l i: Xa khu dân c , thu n ti n

ng giao thông.
Ch tr i có n ng l c, n ng
quan tâm

n

ng, n m b t

c tình hình xã h i, luôn

i s ng v t ch t và tinh th n c a cán b k thu t và công nhân.

Cán b k thu t có trình

chuyên môn v ng vàng, công nhân nhi t

tình và có tinh th n trách nhi m cao trong s n xu t.
Con gi ng t t, th c n, thu c ch t l

ng cao, quy trình ch n nuôi khép

kín và khoa h c ã mang l i hi u qu ch n nuôi cao cho trang tr i.
1.1.5.2. Khó kh n
D ch b nh di n bi n ph c t p nên chi phí dành cho phòng và ch a b nh
l n, làm nh h

ng

n giá thành và kh n ng sinh s n c a l n.

Trang thi t b v t t , h th ng ch n nuôi ã c , có ph n b h h ng.
S l
n

ng l n nhi u, l

ng n

c th i l n, vi c

u t cho công tác x lý

c th i c a tr i còn nhi u khó kh n.

1.2. N i dung và ph

ng pháp th c hi n công tác ph c v s n xu t

1.2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t
hoàn thành t t công vi c trong th i gian th c t p, bên c nh s
giúp

tr c ti p c a k s

ng tr i chúng tôi ã c n c vào k t qu

i u

tra c b n, trên c s phân tích nh ng thu n l i và khó kh n c a tr i, tìm
hi u quy trình ch n nuôi c a công ty, qua ó tôi ã v n d ng nh ng ki n
th c ã h c

c trong nhà tr

ng vào th c ti n s n xu t, k t h p v i vi c

h c h i kinh nghi m c a nh ng ng

i i tr

c, nh m góp ph n vào s phát

tri n c a ngành ch n nuôi c ng nh c ng c , trang b thêm ki n th c cho
b n b n thân. Xu t phát t th c t trên tôi ã
dung công vi c nh sau:

ra và th c hi n m t s n i


1.2.1.1. Công tác ch n nuôi
- Tìm hi u quy trình làm vi c c a tr i và c a công ty CP.
- Tìm hi u v quy trình ch n nuôi l n th t.
- N m v ng

c i m c a gi ng l n có

tr i

- Tham gia công tác ch m sóc, nu i d

ng àn l n t lúc nh p l n

n

khi xu t chu ng.
1.2.1.2. Công tác thú y
- Tiêm phòng vaccine cho àn l n theo quy trình tiêm phòng c a tr i.
- Phun thu c sát trùng chu ng tr i, thu c di t mu i, v sinh chu ng tr i,
v sinh d ng c ch n nuôi theo quy trình v sinh thú y.
- Ch n oán và i u tr m t s b nh mà àn l n m c ph i trong quá
trình th c t p.
- Ti n hành

tài nghiên c u khoa h c trên àn l n thí nghi m c a tr i.

1.2.1.3. Công tác khác
Tham gia các ho t

ng phong trào và chuyên môn c a Công ty.

1.2.2. Bi n pháp th c hi n
thu

c k t qu t t nh t trong th i gian th c t p tôi ã

s bi n pháp

th c hi n nh sau:

- Tuân th n i quy c a khoa, c a tr
viên h

a ra m t

ng, c a tr i và yêu c u c a giáo

ng d n.
- Tích c c h c h i ki n th c, kinh nghi m c a cán b k thu t trong

tr i và nh ng ng

i ch n nuôi

nâng cao tay ngh và c ng c ki n th c

chuyên môn.
- V n d ng nh ng ki n th c lý thuy t
sóc, nuôi d

tr

ng vào công vi c ch m

ng và phòng tr b nh cho àn l n.

- Th c hi n, bám sát c s s n xu t và i sâu ki m tra, tìm hi u quy
trình ch n nuôi c a tr i.


- Khiêm t n, hòa nhã v i m i ng

i, không ng i khó và ng i kh tham

gia vào các công vi c c a tr i.
- Th
i úng

ng xuyên xin ý ki n ch

o c a cô h

ng d n

có nh ng b

c

n.

- Tr c ti p tham gia ch m sóc, nuôi d
sách theo dõi, ghi chép
- H c h i, trao

y

ng àn l n thí nghi m, l p s

, c th t ng dãy chu ng.

i các v n

chuyên môn v i cán b k thu t tr i và

ch trang tr i.
1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t
Trong th i gian th c t p t i trang tr i


c s giúp

c a ban lãnh

o

i ng cán b công nhân viên trong trang tr i cùng v i s c g ng c a b n

thân tôi ã thu

c các k t qu sau:

1.2.3.1. Công tác ch n nuôi
Trong ch n nuôi nói chung, gi ng là ti n
hi u qu ch n nuôi.
tr

t

c tiên ph i chú ý

có nh h

c n ng su t cao, ch t l

ng r t l n

n

ng s n ph m t t,

n con gi ng nên trong th i gian th c t p t i tr i, tôi

c ng k thu t tr i ti n hành ch n l c, phân lo i con gi ng, ch m sóc nuôi
d

ng àn l n th t

t n ng su t cao.

Trong ch n nuôi trang tr i r t coi tr ng công tác v sinh chu ng tr i,
khu v c xung quanh c ng nh môi tr
sinh thú y nên l n sinh tr
Chu ng nuôi
thi t b hi n
c nhi t

ng chung,

m b o các i u ki n v

ng phát tri n m nh, cho hi u qu kinh t cao.

c xây d ng theo tiêu chu n c a Công ty CP, trang

i, áp ng t t nhu c u m i m t c a l n, ch
, ánh sáng và

thông thoáng c a chu ng nuôi.

Th c n cho l n c a tr i là th c n h n h p
d

ng i u ch nh

y

ch t dinh

ng do Công ty CP cung c p phù h p cho m i l a tu i, m i giai o n

phát tri n c a l n.


H th ng biogas x lý n

c th i và phân, gi m ô nhi m môi tr

ng.

Trong th i gian th c t p tôi ã h c h i và v n hành úng quy trình
ch n nuôi c a Công ty Ch n nuôi CP Vi t Nam, nên trình

chuyên môn

c nâng cao.
1.2.3.2. Công tác thú y
* Công tác v sinh thú y
Công tác v sinh thú y trong ch n nuôi c ng là m t trong nh ng khâu
r t quan tr ng. Công tác v sinh thú y t t thì àn gia súc ít m c b nh, sinh
t

ng, phát tri n t t, chi phí thu c thú y th p, làm cho hi u qu ch n nuôi cao

h n. Do nh n th c

c i u này, nên trong su t th i gian th c t p, tôi ã

th c hi n t t các công vi c nh : quét d n chu ng tr i hàng ngày, kh i thông
c ng rãnh, phun thu c sát trùng, làm c , r c vôi b t xung quanh chu ng nuôi
và l i i l i gi a các dãy chu ng.
Công nhân i làm hay k s , khách tham quan
tr

u ph i sát trùng k

c khi vào khu v chu ng nuôi.
Chu ng nuôi luôn

trùng

c v sinh s ch s ,

c tiêu

c b ng thu c sát

nh k , pha v i t l 1/400. L ch sát trùng c a tr i l n th t

c trình

bày b ng 1.3.
B ng 1.3. L ch sát trùng c a tr i l n th t
Th

Trong chu ng

Th 2

R c vôi

ng i

Th 3

Phun sát trùng

Th 4
Th 5

R c vôi

R c vôi

Phun sát trùng

Phun sát trùng

Phun sát trùng

Th 6
Th 7

Phun sát trùng
toàn b khu v c

Ngoài khu v c
ch n nuôi
Phun sát trùng toàn
b khu v c

Ngoài chu ng

Phun sát trùng

Ch nh t T ng v sinh chu ng

R c vôi
R c vôi
(Ngu n: Phòng k thu t công ty CP)


* Công tác phòng b nh
V i ph

ng châm “Phòng b nh h n ch a b nh” thì công vi c tiêm

phòng, phòng b nh cho àn gia súc ph i
Trong khu v c ch n nuôi h n ch
sang khu v c khác, các ph

c th c hi n m t cách tích c c.

i l i gi a các chu ng, i t khu v c này

ng ti n vào tr i ph i

c sát trùng nghiêm ng t.

Quy trình tiêm phòng vaccine, phòng b nh cho àn l n luôn
th c hi n nghiêm túc,

y

, úng k thu t. Tiêm phòng cho àn l n nh m

t o ra trong c th chúng mi n d ch ch
khu n, t ng s c
th t

c tr i

ng, ch ng l i s xâm nh p c a vi

kháng cho c th . L ch phòng b nh b ng vaccine cho l n

c trình bày b ng 1.4.
B ng 1.4. L ch tiêm phòng vaccine cho l n th t c a tr i

Tu n tu i

Lo i vaccine

Cách dùng

Phòng b nh

4

Circo

Tiêm b p

Viêm da s ng th n

5

HC – Vac

Tiêm b p

D ch t (l n 1)

7

Aftopor

Tiêm b p

L m m long móng (l n 1)

9

HC – Vac

Tiêm b p

D ch t (l n 2)

11

Aftopor

Tiêm b p

L m m long móng (l n 2)

(Ngu n: Phòng k thu t công ty CP)
* Công tác ch n oán và i u tr b nh
i u tr b nh cho gia súc
k p th i và chính xác giúp ta

a ra

t hi u qu cao, thì vi c phát hi n b nh
c phác

i u tr t t nh t làm gi m t

l ch t, gi m th i gian s d ng thu c và gi m thi t h i v kinh t . Vì v y,
hàng ngày tôi cùng cán b k thu t ti n hành ki m tra, theo dõi àn l n
c các ô chu ng

phát hi n ra nh ng con b

chúng tôi ã g p và i u tr m t s b nh sau:

t t

m. Trong th i gian th c t p,


- B nh tiêu ch y

l n con (h i ch ng tiêu ch y)

+ Nguyên nhân: có nhi u nguyên nhân gây h i ch ng tiêu ch y

l n

song th c t có m t s nguyên nhân c b n nh sau: do vi khu n

ng tiêu

hóa gây ra, do ch m sóc nuôi d

ng, do

th c n kém ch t l

ng kém, do th i ti t thay

ng, ngu n n

i th t th

c không s ch…

+ Tri u ch ng: l n a ch y liên t c, n n chu ng và trên ng
phân, phân l ng, mùi tanh kh m, l n b
b ng ch
+

i có dính

n ho c n kém, m t m i, có con

ng to.
i u tr : dùng Nor100 (thành ph n chính là Norfloxacin) tiêm b p.

Li u 1ml/10kgTT/l n/ngày, i u tr liên t c 3-5 ngày.
- H i ch ng viêm ph i
+ Nguyên nhân: viêm ph i là m t b nh truy n nhi m a nguyên nhân nh ng
Mycoplasma là tác nhân chính k t h p v i h vi khu n gây b nh c ng phát.
+ Tri u ch ng: l n b nh th

ng tách àn n m

l n, da nh t nh t, l ng cong, b ng hóp. Lúc
m i, ho nhi u vào êm và sáng s m
t n th

góc chu ng, n ít, ch m

u l n h t h i t ng h i, ch y n

c bi t là khi v n

c

ng m nh. Khi ph i b

ng n ng, l n há m m ra th khó kh n, ng i nh chó ng i. B nh th

ng

th mãn tính nên khi qu n lý ch m sóc t t, àn l n có th ph c h i.
+ i u tr : H i ch ng viêm ph i có th s d ng nhi u lo i thu c khác
nhau

i u tr , tùy vào giai o n phát tri n c a l n.

tr i th

ng s d ng

các lo i thu c sau:
Tylogenta (thành ph n là tylosin và gentamycine): 1ml/10KgTT/ngày.
Vetrimoxin L.A ho c Hitamox L.A (thành ph n là amoxicillin):
1ml/10kgTT/l n/ngày.


Daynamutilin (thành ph n là tiamulin): 1ml/20kgTT/l n/ngày.
S d ng m t trong b n lo i thu c trên tiêm b p k t h p v i tiêm Analgin,
i u tr trong 3-5 ngày.
- B nh viêm kh p
+ Nguyên nhân: do Streptococcus suis là vi khu n gram (+) gây ra l n
viêm kh p c p tính và mãn tính
ng mi ng, cu ng r n, v t th
trên da,

ng khi c t uôi, b m nanh, các v t th

ng

u g i khi chà sát trên n n chu ng.

+ Tri u ch ng: lúc
què, ng i v n
s ng

m i l a tu i. Vi khu n xâm nh p qua

ng,

u l n th

ng i kh p khi ng, sau n ng d n thì

ng d y khó kh n, có con không

ng

c, ch viêm

, s vào con v t có bi u hi n né tránh.
+

i u tr : dùng vetrimoxin L.A (thành ph n là amoxicillin) tiêm b p.

Li u 1ml/10kgTT/l n/ngày. Tiêm cách ngày, i u tr trong 5 ngày.
1.2.3.3. Công tác khác
Ngoài vi c ch m sóc, nuôi d
chuyên

ng àn l n và ti n hành nghiên c u

khoa h c, tôi còn tham gia m t s công vi c khác nh :

- Khâu l n b lòi dom
- Làm công tác nh p l n, chuy n l n và xu t l n.
- V sinh b n

c cung c p n

c u ng cho chu ng tr i.

- Làm c , r c vôi xung quanh chu ng tr i, phun sát trùng chu ng tr i.
K t qu công tác ph c v s n xu t

c trình bày b ng 1.5.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×