Tải bản đầy đủ

Xác định tỷ lệ, cường độ nhiễm cầu trùng và biện pháp phòng trị bệnh trên đàn gà Ai Cập hậu bị nuôi tại trại gia cầm khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG
I H C NÔNG LÂM
---------------------

LÊ TH KHÁNH HÒA

Tên

tài::
XÁC NH T L , C
NG
NHI M C U TRÙNG
VÀ BI N PHÁP PHÒNG TR B NH TRÊN ÀN GÀ AI C P
H U B NUÔI T I TR I GIA C M KHOA CH N NUÔI THÚ Y
TR
NG
I H C NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN


KHÓA LU N T T NGHI P

H ào t o
Chuyên ngành
Khoa
Khoá h c

: Chính quy
: Thú y
: Ch n nuôi thú y
: 2010 - 2014

Thái Nguyên, n m 2014

IH C


I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG
I H C NÔNG LÂM
---------------------

LÊ TH KHÁNH HÒA

Tên

tài::
XÁC NH T L , C
NG
NHI M C U TRÙNG
VÀ BI N PHÁP PHÒNG TR B NH TRÊN ÀN GÀ AI C P
H U B NUÔI T I TR I GIA C M KHOA CH N NUÔI THÚ Y
TR
NG
I H C NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

KHÓA LU N T T NGHI P


IH C

H ào t o
: Chính quy
Chuyên ngành : Thú y
Khoa
: Ch n nuôi thú y
Khoá h c

: 2010 - 2014

Gi ng viên h ng d n: TS. Tr n Th Hoan
Khoa Ch n nuôi thú y Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên

Thái Nguyên, n m 2014


L IC M

N

Trong th i gian h c t p và rèn luy n t i tr ng i h c Nông Lâm Thái
Nguyên c ng nh th i gian th c t p t i tr i Gia c m khoa Ch n nuôi thú y. Tôi
ã nh n
c s giúp
quý báu c a các th y cô trong Ban Giám hi u tr ng
i h c Nông Lâm Thái Nguyên, ban Ch nhi m khoa Ch n nuôi Thú y cùng
toàn th các th y, các cô trong khoa ã t n tình gi ng d y và dìu d t tôi trong
su t th i gian qua.
Nhân d p này tôi xin g i l i c m n t i toàn th các th y, các cô trong
Ban Giám hi u nhà tr ng, Ban Ch nhi m khoa Ch n nuôi Thú y ã t o m i
i u ki n t t nh t giúp tôi hoàn thành tài t k t qu kh quan và úng th i
gian quy nh.
c bi t, tôi xin bày t lòng bi t n sâu s c t i TS. T Trung Kiên, TS.
Tr n Th Hoan ã t n tình ch b o h ng d n, giúp
tôi trong su t quá trình
th c hi n khóa lu n này.
Nhân d p này tôi c ng xin
c bày t lòng bi t n t i gia ình và
ng i thân ã giúp
và ng viên tôi trong su t th i gian h c t p và rèn
luy n t i tr ng.
Cu i cùng tôi xin kính chúc các th y giáo, cô giáo trong khoa Ch n
nuôi Thú y luôn luôn m nh kh e, h nh phúc và t
c nhi u thành công
trong gi ng d y và trong nghiên c u khoa h c.
Tôi xin chân thành c m n!
Thái Nguyên, tháng 11 n m 2014
Sinh viên

Lê Th Khánh Hòa


L I NÓI

U

Th c t p t t nghi p là giai o n r t quan tr ng i v i m i sinh viên
tr c khi ra tr ng. ây là kho ng th i gian giúp sinh viên h th ng l i ki n
th c ã h c tr ng l p
áp d ng vào th c ti n.
ng th i, rèn luy n b n
thân tác phong khoa h c úng n, t o l p t duy sáng t o tr thành nh ng
k s th t s , có trình
và n ng l c làm vi c góp ph n vào xây d ng và phát
tri n nông thôn nói riêng và t n c nói chung.
Xu t phát t nh ng th c t trên,
c s nh t trí c a Nhà tr ng,
Ban Ch nhi m khoa Ch n nuôi Thú y tr ng
i h c Nông Lâm Thái
Nguyên, cô giáo h ng d n TS. Tr n Th Hoan và s ti p nh n c a tr i Gia
c m khoa Ch n nuôi thú y, tôi ã th c hi n
tài: "Xác nh t l , c ng
nhi m c u trùng và bi n pháp phòng tr b nh trên àn gà Ai C p h u
b nuôi t i tr i Gia c m khoa Ch n nuôi Thú y tr ng
i h c Nông
Lâm Thái Nguyên".
M c dù ã c g ng r t nhi u nh ng do b c u làm quen v i công tác
nghiên c u khoa h c, ki n th c chuyên môn ch a sâu, kinh nghi m th c t ch a
nhi u và th i gian th c t p ng n nên b n khoá lu n c a tôi không tránh kh i
nh ng h n ch , thi u sót. Tôi r t mong nh n
c nh ng ý ki n óng góp quý
báu t các th y cô giáo cùng các b n ng nghi p b n khoá lu n c a tôi
c
hoàn thi n h n.


DANH M C CÁC B NG

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Trang
ng 1.1. Ch
chi u sáng cho àn gà sinh s n ......................................... 12
ng 1.2. L ch dùng vacxin cho gà sinh s n ................................................. 13
ng 1.3. K t qu công tác ph c v s n xu t................................................ 15
ng 2.1. V trí ký sinh c a các loài c u trùng gà ......................................... 22
ng 2.2. M t s
c i m phân lo i c u trùng gà ....................................... 24
ng 2.3. S
b trí thí nghi m ................................................................. 40
ng 2.4. T l và c ng nhi m c u trùng c a gà qua ki m tra m u phân ........43
ng 2.5. T l và c ng nhi m c u trùng gà thí nghi m theo l a tu i ...... 44
ng 2.6. T l và c ng nhi m c u trùng trên gà thí nghi m theo l a tu i... 45
ng 2.7. T l và c ng
nhi m c u trùng theo loài ................................ 47
ng 2.8. T l và c ng
nhi m c u trùng theo loài ................................ 48
ng 2.9. K t qu m khám b nh tích gà m c b nh c u trùng ...................... 49
ng 2.10. T l nuôi s ng c a gà thí nghi m qua các tu n tu i (%) ............ 50
ng 2.11. Kh i l ng c a gà thí nghi m qua các tu n tu i (gam) ............... 51
ng 2.12. K t qu i u tr b nh c u trùng gà .............................................. 52
ng 2.13. Chi phí thu c dành cho phòng tr b nh c u trùng gà thí nghi m .... 52


DANH M C CÁC T , C M T

Cs
KHKT
Nxb
T
TT

VI T T T

: C ng s
: Khoa h c k thu t
: Nhà xu t b n
: Th c n
: Tu n tu i


M CL C
Trang
Ph n 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T ............................................. 1
1.1. i u tra c b n ........................................................................................ 1
1.1.1. i u ki n t nhiên
1.1.1.1. V trí a lý ........................................................................................ 1
1.1.1.2. i u ki n khí h u............................................................................... 1
1.1.1.3. i u ki n t ai................................................................................ 1
1.1.2. i u ki n kinh t - xã h i
1.1.2.1. Tình hình xã h i ................................................................................ 2
1.1.2.2. Tình hình kinh t ............................................................................... 2
1.1.3. Tình hình s n xu t nông nghi p
1.1.3.1. Ngành tr ng tr t ................................................................................ 3
1.1.3.2. Ngành ch n nuôi ................................................................................ 4
1.1.4. Quá trình thành l p và phát tri n c a tr i Gia c m khoa Ch n nuôi
thú y tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên
1.2. Nh n xét chung........................................................................................ 7
1.2.1. Thu n l i
1.2.2. Khó kh n
1.3. N i dung và công tác ph c v s n xu t .................................................... 8
1.3.1. Công tác ph c v s n xu t
1.3.1.1. Công tác ng d ng ti n b k thu t v ch n nuôi............................... 8
1.3.1.2. Công tác thú y.................................................................................... 8
1.3.1.3. Công tác nghiên c u khoa h c ........................................................... 8
1.3.2. Ph ng pháp ti n hành
1.3.3. K t qu công tác ph c v s n xu t
1.3.3.1. Công tác ch n nuôi ............................................................................ 9
1.3.3.2. Công tác thú y.................................................................................. 12
1.3.3.3. Tham gia các công vi c khác ........................................................... 15
1.3.3.4. K t qu công tác ph c v s n xu t ................................................... 15
1.4. K t lu n công tác ph c v s n xu t........................................................ 16


1.4.1. Bài h c kinh nghi m
1.4.2. T n t i
Ph n 2: CHUYÊN
NGHIÊN C U KHOA H C ............................... 17
2.1. t v n ............................................................................................. 17
2.2. T ng quan tài li u .................................................................................. 18
2.2.1. C s khoa h c c a tài
2.2.1.1. i c ng v c th gia c m............................................................ 18
2.2.1.2. c i m c a c u trùng gây b nh trên gà......................................... 21
2.2.1.3. c i m b nh c u trùng gà............................................................. 28
2.2.2. Tình hình nghiên c u trong và ngoài n c
2.2.2.1. Tình hình nghiên c u trong n c ..................................................... 36
2.2.2.2. Tình hình nghiên c u trên th gi i ................................................... 38
2.3. i t ng, a i m, th i gian và n i dung nghiên c u ......................... 39
2.3.1. i t ng, a i m và th i gian nghiên c u
2.3.1.1. i t ng ........................................................................................ 39
2.3.1.2. a i m .......................................................................................... 39
2.3.1.3. Th i gian ......................................................................................... 39
2.3.2. N i dung nghiên c u
2.3.3. Ph ng pháp nghiên c u
2.3.4. Các ch tiêu và ph ng pháp theo dõi
2.3.4.1. Các ch tiêu nghiên c u ................................................................... 40
2.3.4.2. Ph ng pháp theo dõi ...................................................................... 40
2.3.5. Ph ng pháp x lý s li u
2.4. K t qu và phân tích k t qu .................................................................. 43
2.4.1. nh h ng c a 2 thu c Han Eba 30% và Coxymax n t l và c ng
nhi m c u trùng c a gà thí nghi m 1 - 70 ngày tu i
2.4.1.1. T l và c ng nhi m c u trùng gà qua ki m tra phân. ............ 43
2.4.1.2. T l và c ng nhi m c u trùng gà thí nghi m theo tu i.......... 44
2.4.1.3. T l và c ng nhi m c u trùng gà theo loài............................ 47
2.4.1.4. K t qu m khám b nh tích c a gà b m c b nh c u trùng ............... 49
2.4.2. nh h ng c a 2 thu c Han Eba 30% và Coxymax n t l nuôi s ng
c a gà thí nghi m qua các tu n tu i


2.4.3. nh h ng c a 2 thu c Han Eba 30% và Coxymax n sinh tr ng
tích l y c a gà thí nghi m qua các tu n tu i
2.4.4. Hi u l c i u tr c a thu c
2.4.5. Chi phí thu c dành cho phòng, tr b nh c u trùng
2.5. K t lu n và ngh ................................................................................ 52
2.5.1. K t lu n
2.5.2.
ngh
TÀI LI U THAM KH O.......................................................................... 54
I. Tài li u trong n c .................................................................................... 54
II. Tài li u d ch t ti ng n c ngoài ............................................................. 55
III. Tài li u n c ngoài ................................................................................. 55


1

Ph n 1
CÔNG TÁC PH C V S N XU T
1.1. i u tra c b n
1.1.1. i u ki n t nhiên
1.1.1.1. V trí a lý
Tr i gia c m khoa Ch n nuôi Thú y tr ng
i h c Nông Lâm Thái
Nguyên n m trên a bàn xã Quy t Th ng, thành ph Thái Nguyên, cách
trung tâm thành ph kho ng 6km v phía Tây. Ranh gi i c a xã
c xác
nh nh sau:
- Phía nam giáp v i xã Phúc Trìu.
- Phía tây giáp v i xã Phúc Xuân.
- Phía b c giáp v i xã Phúc Hà.
- Phía ông giáp v i ph ng Th nh án.
1.1.1.2. i u ki n khí h u
Tr i gia c m khoa Ch n nuôi thú y tr ng
i h c Nông lâm Thái
Nguyên n m trên a bàn xã Quy t Th ng, thành ph Thái Nguyên, vì v y khí
h u c a tr i gia c m mang tính ch t c tr ng c a t nh Thái Nguyên ó là khí
h u nhi t i và á nhi t i v i hai mùa rõ r t.
Mùa m a kéo dài t tháng 5 - 10, nhi t
trung bình dao ng t 25 0
30 C, m
trung bình t 80 - 85%, l ng m a trung bình là 155mm/tháng
t p trung ch y u vào các tháng 5, 6, 7, 8. V i khí h u nh v y trong ch n
nuôi c n chú ý t i công tác phòng ch ng d ch b nh cho àn v t nuôi.
Mùa khô kéo dài t cu i tháng 10 n tháng 4 n m sau. Trong các
tháng này khí h u l nh và khô, nhi t
dao ng t 13 - 260C,
m t 75 85%. V mùa ông còn có gió mùa ông b c gây rét và có s ng mu i nh
h ng x u n cây tr ng và v t nuôi.
1.1.1.3. i u ki n t ai
Xã Quy t Th ng có t ng di n tích là 9,3km2, trong ó:
- Di n tích t tr ng lúa và hoa màu: 565 ha.
- Di n tích t lâm nghi p: 199 ha.
- Di n tích t chuyên dùng: 170 ha.


2

Di n tích t c a xã Quy t Th ng l n. Trong ó ch y u là t i bãi,
d c l n, th ng xuyên b xói mòn, r a trôi nên
màu m kém, d n n n ng
su t cây tr ng th p, vi c canh tác g p nhi u khó kh n. Cùng v i s gia t ng dân
s , xây d ng c s h t ng,… di n tích t nông nghi p và t hoang hóa có xu
h ng ngày m t gi m, gây khó kh n trong phát tri n ch n nuôi. Chính vì th ,
trong nh ng n m t i c n có s k t h p ch t ch gi a ngành tr ng tr t và ch n
nuôi nâng cao hi u qu kinh t s n xu t ngành nông nghi p.
1.1.2. i u ki n kinh t - xã h i
1.1.2.1. Tình hình xã h i
- Dân c : Xã Quy t Th ng có t ng dân s là 10500 ng i v i 2700 h .
Quy t Th ng là xã n m trên a bàn thành ph Thái Nguyên có r t nhi u dân t c
cùng tham gia sinh s ng. i a s là dân t c Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu,…
- Y t : Tr m y t m i c a xã
c khánh thành và ho t ng t tháng
6/2009 v i nhi u trang thi t b hi n i; là n i th ng xuyên khám ch a b nh,
ch m sóc s c kh e cho ng i dân, c bi t là ng i già, ph n và tr em.
- Giáo d c: a bàn xã là n i t p trung nhi u tr ng h c l n c a t nh nh :
Tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên, tr ng Trung h c ph thông vùng cao
Vi t B c,… cùng các tr ng trung h c c s và tr ng ti u h c khác. ây là i u
ki n thu n l i giúp cho trình
dân trí c a ng i dân
c nâng lên rõ r t, ch t
l ng d y và h c ngày càng
c nâng cao. Trong nh ng n m v a qua, xã ã
hoàn thành ch ng trình giáo d c ph c p trung h c c s .
- An ninh chính tr : Xã có dân c phân b không ng u, gây ra
không ít khó kh n cho phát tri n kinh t c ng nh qu n lý xã h i. Khu v c
các nhà máy, tr ng h c, trung tâm t p trung ông dân c , nhi u c dân t
nhi u n i n c trú, h c t p và làm vi c nên vi c qu n lý xã h i
ây khá
ph c t p.
1.1.2.2. Tình hình kinh t
Quy t Th ng là m t xã tr c thu c thành ph Thái Nguyên, có c c u
kinh t a d ng v i nhi u thành ph n kinh t ho t ng ng th i. Các ngành
kinh t Công nghi p - Nông nghi p - D ch v luôn có m i quan h h u c h
tr , thúc y nhau cùng phát tri n. C c u kinh t nhi u thành ph n ang có
s chuy n d ch t nông nghi p sang các ngành công nghi p và d ch v .


3

V s n xu t nông nghi p: Kho ng 80% s h dân s n xu t nông nghi p
v i s k t h p hài hòa gi a 2 ngành tr ng tr t và ch n nuôi.
V lâm nghi p: Xã ti n hành vi c tr ng cây gây r ng ph xanh t
tr ng i tr c. Hi n nay ã ph xanh
c ph n l n di n tích t tr ng i
tr c c a xã. ã có m t ph n di n tích n tu i
c khai thác.
V d ch v : ây là m t ngành m i ang có s phát tri n m nh, t o thêm
vi c làm và góp ph n t ng thu nh p cho ng i dân.
Nhìn chung, kinh t c a xã ang trên à phát tri n. Tuy nhiên, quy mô
s n xu t còn nh , ch a có s quy ho ch chi ti t. Theo th ng kê, i v i h s n
xu t nông nghi p, thu nh p bình quân l ng th c là 300 kg/ng i/n m; t ng
thu nh p bình quân trên 650.000 ng/ng i/tháng. Ch n nuôi v i quy mô
nh mang tính ch t t n d ng là ch y u. Xã ang ch tr ng xây d ng mô
hình ch n nuôi v i quy mô l n, áp ng nhu c u ngày càng cao c a ng i
tiêu dùng.
i s ng v n hóa, tinh th n c a nhân dân trong nh ng n m g n ây
c nâng lên rõ r t. H th ng i n n c
c nâng c p, cung c p t i t t c
các h dân.
ng giao thông
c bê tông hóa t i t ng ngõ xóm. Nh n th c
và trình
dân trí c a ng i dân
c nâng cao. Các t n n xã h i
c y
lùi. Ch ng trình k ho ch hóa gia ình
c y m nh. H u h t các h gia
ình u có ph ng ti n nghe nhìn nh : ti vi, ài, báo,… ây là i u ki n
thu n l i
ng i dân n m b t k p th i ch tr ng
ng l i chính sách c a
ng, pháp lu t c a Nhà n c, các thông tin khoa h c k thu t
ph c v
i s ng sinh ho t hàng ngày.
1.1.3. Tình hình s n xu t nông nghi p
1.1.3.1. Ngành tr ng tr t
Tr ng tr t óng vai trò ch
o và là ngu n thu ch y u c a nhân dân
xã Quy t Th ng. Vì v y, ngành tr ng tr t
c ng i dân c bi t quan tâm
và phát tri n. V i di n tích t tr ng lúa và hoa màu l n, ây là i u ki n
thu n l i cho vi c phát tri n nông nghi p.
nâng cao n ng su t và thu nh p,
ng i dân n i ây ã th c hi n thâm canh t ng v (2 v /n m), ng th i a
các gi ng lúa m i có ph m ch t cao vào s n xu t. Ngoài ra, xã còn tr ng ngô,


4

khoai,

, l c…và m t s cây hoa màu khác

c tr ng xen canh t ng v

nh m c i thi n i s ng sinh ho t hàng ngày.
Di n tích t tr ng cây n qu c a xã khá l n nh ng còn thi u t p
trung, ch a
c thâm canh nên n ng su t th p. S n xu t còn mang tính t
cung t c p. Trong nh ng n m g n ây, xã còn phát tri n ngh tr ng cây
c nh. ây là ngh ã và ang t o ra ngu n thu nh p l n cho ng i dân.
V phát tri n lâm nghi p: Vi c giao t, giao r ng t i tay các h gia
ình ã khuy n khích, nâng cao trách nhi m c a ng i dân trong vi c tr ng
và b o v r ng. Chính vì v y, t tr ng i tr c ã
c ph xanh c b n;
di n tích r ng m i tr ng
c ch m sóc, qu n lý t t.
1.1.3.2. Ngành ch n nuôi
Trong nh ng n m g n ây, vi c phát tri n ngành ch n nuôi trên a bàn
xã luôn
c s quan tâm ch
o c a các c p các ngành, ng i dân tích c c
tham gia vào phát tri n ch n nuôi, t n d ng các s n ph m c a ngành tr ng tr t
vào ch n nuôi làm gi m chi phí ch n nuôi, t ng giá tr c a s n ph m, t ng thu
nh p cho ng i dân.
- Ch n nuôi trâu bò: Hi n nay, trên a bàn xã có t ng s trâu bò trên
2000 con. Trong ó, t ng àn trâu chi m ch y u. àn trâu bò
c ng i
ch n nuôi ch m sóc khá t t, công tác tiêm phòng ã
c ng i dân chú tr ng
h n. Chính vì v y, trong nh ng n m g n ây không có d ch b nh x y ra trên
a bàn xã. Bên c nh ó, s làm vi c t n t y, chu áo c a cán b thú y xã ã
t v n cho ng i ch n nuôi nên chu ng tr i ã
c xây d ng t ng i khoa
h c, công tác v sinh thú y c ng ã
c t ng c ng giúp cho àn trâu bò c a
xã ít m c b nh ngay c trong v ông xuân. Tuy nhiên, vi c ch n nuôi trâu bò
theo h ng công nghi p c a xã ch a
c ng i dân chú tr ng.
- Ch n nuôi l n : T ng àn l n c a xã có kho ng trên 3000 con. Trong
ch n nuôi l n, công tác gi ng ã
c quan tâm, ch t l ng con gi ng t t.
Nhi u h gia ình nuôi l n gi ng Móng Cái, Yorkshire, Landrace nh m ch
ng con gi ng và cung c p l n gi ng cho các h dân lân c n. Tuy nhiên,
hi n nay trên a bàn xã v n còn m t s h dân ch n nuôi l n theo ph ng
th c t n d ng các ph ph ph m c a ngành tr ng tr t và T th a nên n ng
su t ch n nuôi không cao.


5

- Ch n nuôi gia c m: Ngành ch n nuôi gia c m c a xã chi m m t v
trí quan tr ng trong vi c phát tri n ngành nông nghi p. Trong ó, ch n nuôi
gà chi m ch y u v i 90% t ng àn gia c m, ti p n là ch n nuôi v t.
M t s h gia ình ã m nh d n u t v n xây d ng trang tr i ch n
nuôi quy mô l n, áp d ng các ti n b KHKT vào s n xu t, th c hi n t t quy
trình phòng b nh nên n ng su t ch n nuôi t ng lên rõ r t; t o ra nhi u s n
ph m th t, tr ng và con gi ng có ch t l ng t t; nâng cao hi u qu kinh t .
Tuy nhiên, v n còn m t s h gia ình áp d ng ph ng th c ch n th t do,
không có ý th c phòng b nh cho gia c m nên d ch b nh x y ra ã gây thi t
h i kinh t và tr thành n i phát tán m m b nh nguy hi m.
Ngoài vi c phát tri n ch n nuôi trâu, bò, l n, gà, nhi u h gia ình còn
ào ao th cá, tr ng r ng k t h p v i nuôi ong l y m t, nuôi h u l y nhung
và m t s loài v t nuôi khác t ng thu nh p, c i thi n i s ng.
- Công tác thú y: Trong nh ng n m g n ây, lãnh o và cán b thú y
xã r t quan tâm t i công tác thú y. Hàng n m, xã t ch c tiêm phòng cho àn
v t nuôi 2 l n trong m t n m trên a bàn toàn xã. Ngoài vi c y m nh công
tác phòng b nh, cán b thú y xã còn chú tr ng t i công tác ki m d ch, không
x y ra các d ch b nh l n trên a bàn xã. Tuy nhiên, c n y m nh h n n a
công tác tuyên truy n l i ích c a công tác v sinh thú y, giúp ng i dân hi u
và ch p hành t t Pháp l nh thú y, h n ch t i a r i ro d ch b nh, t ng n ng
su t ch n nuôi và nâng cao hi u qu kinh t .
1.1.4. Quá trình thành l p và phát tri n c a tr i Gia c m khoa Ch n nuôi
thú y tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên
- Quá trình thành l p và quy mô c a tr i: Tr i gia c m khoa Ch n
nuôi thú y
c xây d ng trên n n c a khu tr i gà c c a tr ng
ih c
Nông lâm Thái Nguyên theo mô hình ch n nuôi gà an toàn sinh h c t n m
2013. V trí:
+ Phía ông giáp khu Hoa viên cây c nh
+ Phía tây giáp v n m khoa Lâm Nghi p
+ Phía nam giáp
ng dân sinh vào khu Giáo d c qu c phòng
+ Phía b c giáp khu cây tr ng c n.


6

Tr i có t ng di n tích là 11.960m2. Bao g m 8.960m2 t và 3.000m2
m t n c. Trong ó:
+ Khu ch n nuôi quy ho ch t i Tr i gia c m c v i di n tích là
3.000m2. G m 2 dãy chu ng v i di n tích 316,6m2 và 2 kho r ng 40m2, ph n
di n tích còn l i dùng
ch n th và tr ng cây bóng mát. Toàn b khu v c
c rào b ng thép B40 v i t ng chi u dài 220m, m b o ng n cách v i các
khu v c khác.
+ Khu nhà i u hành và nhà cho sinh viên có di n tích là 48m2
c
chia làm 4 phòng, g m phòng i u hành, b p n u và 2 phòng cho sinh viên.
+ H sát trùng và phòng thay
có t ng di n tích là 30m2. Trong ó h
sát trùng 20m2; khu nhà thay qu n áo b o h lao ng 10m2.
+ Khu nhà x ng và công trình ph tr có di n tích 120m2. Trong ó
có các công trình nh :
01 kho thu c, d ng c thú y:
20m2
01 phòng p tr ng gia c m (máy p i n):
30m2
01 kho ch a và ch bi n th c n ch n nuôi:
50m2
01 kho d ng c (máng n, u ng, m lót…): 20m2
+ Di n tích ao 3000m2.
+ Di n tích t còn l i là 3.960m2
c quy ho ch tr ng cây th c n
b sung cho gà.
Toàn b di n tích
c rào b ng t ng g ch k t h p v i l i thép B40
v i t ng chi u dài là 180m.
- Ch c n ng và nhi m v c a tr i: Xây d ng mô hình ch n nuôi gà
an toàn sinh h c ph c v cho h c t p, nghiên c u khoa h c, th c t p ngh
nghi p và rèn ngh c a sinh viên tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên.
- Tình hình s n xu t c a tr i:
+ Ngành tr ng tr t: Do di n tích c a tr i nh h p, t ai kém màu m
nên ngành tr ng tr t c a tr i ch a có i u ki n phát tri n nên ch tr ng m t s
cây cho bóng mát và m t s cây l y lá b sung cho gà nh : cây keo gi u, cây
s n, Stylo...
+ Ngành ch n nuôi: Sau khi xây d ng c s h t ng, tr i ti n hành a
vào nuôi h n 1000 gà sinh s n các gi ng Ai C p và HA theo mô hình ch n


7

nuôi gà
an toàn sinh h c, 300 gà th ng ph m gi ng Mía x L ng
Ph ng. Ngoài ra, tr i còn nuôi kho ng g n 100 con gà các gi ng nh : gà
ch i, gà r ng, gà a c a, gà a ngón nh m nghiên c u c i m sinh h c và
b o t n các gi ng gà này. Hi n nay, tr i ang có h n 400 con gà Ai C p sinh
s n, 1000 con gà Ai C p h u b , g n 600 con gà th ng ph m các gi ng Mía
x L ng Ph ng và King 303. Bên c nh ó, còn có g n 200 con các lo i nh :
gà a c a, gà a ngón, gà ch i, gà r ng, chim tr ...
1.2. Nh n xét chung
Qua quá trình h c t p và làm vi c t i tr i Gia c m khoa Ch n nuôi Thú
y tr ng
i h c Nông Lâm Thái Nguyên, tôi rút ra
c nh ng nh n xét
chung nh sau:
1.2.1. Thu n l i
- Tr i Gia c m khoa Ch n nuôi Thú y là n v tr c thu c tr ng i
h c Nông lâm Thái Nguyên, n m trên a bàn xã Quy t Th ng nên có nh ng
i u ki n t nhiên thu n l i cho phát tri n ch n nuôi.
- Tr i luôn
c s quan tâm và ch
o sát sao c a nhà tr ng, c a
lãnh o khoa Ch n nuôi Thú y, c a các th y cô giáo có nhi u kinh nghi m
c ng nh cán b qu n lý tr i.
- Tr i có v trí g n các trung tâm khoa h c k thu t và tr c
ng giao
thông là i u ki n thu n l i
phát tri n s n xu t, ti p nh n và chuy n giao
các ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t.
1.2.2. Khó kh n
- Do tr i m i
c thành l p và nâng c p nên tr i gia c m không tránh
kh i nh ng khó kh n v c s v t ch t, trang thi t b k thu t, kinh nghi m
s n xu t, kinh nghi m qu n lý ch a nhi u.
- M c dù tr i
c xây d ng g n khu dân c ,
ng giao thông thu n l i
cho l u thông v n chuy n hàng hóa nh ng c ng chính vì v y mà tr i gia c m
không có vành ai, vùng m nên công tác phòng b nh còn g p nhi u khó kh n,
d ch b nh luôn e d a nh h ng r t l n n kh n ng s n xu t c a tr i.
- Do t ai b c m u, nghèo dinh d ng và khí h u có m t s tháng
trong n m không
c thu n l i nên vi c s n xu t còn g p nhi u khó kh n,
kh n ng sinh tr ng, phát tri n c a v t nuôi, cây tr ng b h n ch .


8

1.3. N i dung và công tác ph c v s n xu t
1.3.1. Công tác ph c v s n xu t
1.3.1.1. Công tác ng d ng ti n b k thu t v ch n nuôi
- Công tác gi ng: Tham gia ch n l c các con gi ng gà Ai C p kh e
m nh a vào s n xu t.
- Công tác th c n: Tính toán l ng th c n gà n hàng ngày
- Công tác ch m sóc nuôi d ng: Ch m sóc nuôi d ng àn gà t i tr i.
1.3.1.2. Công tác thú y
- Th c hi n t t công tác v sinh môi tr ng, v sinh chu ng tr i và
xung quanh chu ng tr i.
- Th c hi n úng n i quy quy nh c a tr i khi ra vào tr i.
- Th c hi n nghiêm túc quy trình tiêm phòng.
- Phát hi n và i u tr b nh k p th i cho àn v t nuôi.
1.3.1.3. Công tác nghiên c u khoa h c
Th c hi n chuyên
nghiên c u khoa h c: “Xác nh t l , c ng
nhi m c u trùng và bi n pháp phòng tr b nh trên àn gà Ai C p
h u b nuôi t i tr i gia c m khoa Ch n nuôi Thú y tr ng
i h c
Nông Lâm Thái Nguyên”.
1.3.2. Ph ng pháp ti n hành
Qua tìm hi u th c t tình hình c a tr i cùng v i vi c áp d ng
tay ngh ,
:
Tr c ti p lao

ng và làm các công vi c c a tr i.
ng các ph

ng pháp:

tiêm vacxin
m t i tr
ch n nuôi.
Tham gia tích c c vào công tác ch n oán và i u tr b nh cho gia c m.
Luôn luôn ch p hành nghiêm túc và tích c c ti p thu ý ki n c a th y, cô
giáo h ng d n, tranh th th i gian ti p xúc v i th c t
nâng cao tay ngh ,
n m v ng ki n th c chuyên ngành h n n a.


9

n
phòng và i u tr b nh tiên ti

, các ph

ng pháp

iv

.
1.3.3. K t qu công tác ph c v s n xu t
1.3.3.1. Công tác ch n nuôi
* Công tác chu n b chu ng tr i:
Tr c khi nh p gà v nuôi, chu ng ã
c tr ng t 10 - 15 ngày và
c quét d n s ch bên trong và bên ngoài, l i i, h th ng c ng rãnh thoát
n c, n n chu ng, t ng nhà và vách ng n
c quét vôi, sau ó ti n hành
phun thu c sát trùng b ng dung d ch Han - Iodine 10%.
T t c các d ng c nh : khay n, máng u ng, bóng i n... u
cc
r a s ch s và phun thu c sát trùng, ph i n ng tr c khi a vào chu ng nuôi.
Ngoài ra, ph i quây b t kín quanh chu ng nuôi, tr i u tr u trên m t sàn và
chu n b èn úm.
* Công tác ch n gi ng: Trong ch n nuôi, khâu ch n gi ng có ý ngh a
r t l n và h t s c quan tr ng quy t nh n hi u qu ch n nuôi. Gà con
c
ch n ph i m b o các tiêu chí sau:
+ Ho t ng kh e m nh, bi u hi n bình th ng.
+ Chân th ng ng, ngón th ng. Hai m t sáng, m th ng và khép kín.
+ Lông khô và bóng m t. Màu s c c tr ng bình th ng c a gi ng.
+ Kh i l ng kích th c bình th ng theo yêu c u c a t ng gi ng, dòng.
+ B ng thon, g n, m m, r n khô, khép kín hoàn toàn, l huy t bình
th ng.
+ i v i gà Ai C p sinh s n s l ng gà tr ng không
c v t quá 20%.
* Công tác ch m sóc nuôi d ng: Tùy theo t ng giai o n phát tri n
c a gà và kh n ng s n xu t cho s n ph m c a t ng gi ng mà áp d ng quy
trình ch m sóc, nuôi d ng cho phù h p.
- Giai o n úm gà con (1 - 21 ngày tu i):
Khi chuy n gà con v chúng tôi ti n hành cho gà con vào quây và cho gà
u ng n c ngay. N c u ng cho gà ph i s ch và pha B.complex + vitamin C +
ng glucose 5% cho gà u ng h t l t sau 2 - 3 gi m i cho gà n b ng khay.


10

Trong giai o n này ph i

m b o nhi t

luôn n nh cho gà con, nhi t

0

trong chu ng quây kho ng t 35 - 37 C, sau ó nhi t
c gi m d n theo
tu i c a gà và n tu n th 3 nhi t trong quây úm còn kho ng 26 - 290C.
Th ng xuyên theo dõi àn gà, i u ch nh ch p s i
m b o nhi t
thích h p cho gà. Tr ng h p n u gà t p trung ông, t
ng d i ch p
s i là hi n t ng gà thi u nhi t c n h th p ch p s i, ho c t ng bóng i n.
Còn tr ng h p gà t n xa ch p s i ra xung quanh quây úm là hi n t ng
nhi t
trong quây úm quá cao; c n nâng cao ch p s i. Khi th y gà con t n
u trong quây úm là nhi t
trong quây úm thích h p. Khi quây úm gà thì
máng n, máng u ng, rèm che u
c i u ch nh theo tu i gà. Ánh sáng
chu ng nuôi ph i m b o cho gà ho t ng bình th ng.
Th c n trong giai o n này là T kh i ng, kích th c h t nh , d
tiêu hóa, d hòa tan, ch a y các ch t dinh d ng và cân i v axit amin.
Hàm l ng protein t i thi u là 19%, n ng l ng trao i là 2900 - 3000
Kcal/Kg T .
- Giai o n gà con (4 - 6 TT): Trong giai o n này, gà ti p t c sinh
tr ng v i t c
nhanh nên vi c cung c p T cho gà ph i m b o y c
v s l ng và ch t l ng. C th : hàm l ng protein trong T
t 18 - 20%,
n ng l ng trao i t 2750 - 2800 Kcal/Kg T . Ngoài ra, c n m b o y
và cân i các axit amin thi t y u, c bi t là lysin và methionin. Trong
giai o n này gà
c nuôi theo ch
n t do.
- Giai o n gà h u b (t 7 TT n bói):
Trong giai o n này công tác ch m sóc nuôi d

ng có ý ngh a r t quan

tr ng. Vì v y, nâng cao kh n ng sinh s n c a gà giai o n ti p theo ph i
m b o cho gà sinh tr ng, phát d c bình th ng, gà không quá béo, không
quá g y và m b o
ng u cao v kh i l ng. Th c n trong giai o n
này c n ph i m b o có 15 - 17% protein, n ng l ng trao i bi n ng t
2600 - 2700 kcal/kg th c n. Ch
ch m sóc gà trong giai o n này c ng
h t s c quan tr ng, ph i th ng xuyên theo dõi kh i l ng c a gà
i u
ch nh t ng gi m th c n cho phù h p. Chú ý kh ng ch th c n phù h p
n khi gà vào
t kh i l ng chu n quy nh cho t ng gi ng.


11

Cách cho n: Ngày nào c ng cho gà n theo kh u ph n kh ng ch .
Kh u ph n này
c xác nh tu theo kh i l ng c a c th gà. C 50 g kh i
l ng c th v t so v i tiêu chu n gi ng gi m 5g T /gà/ngày nh ng l ng
T không th p h n tu n tr c ó. C 50g kh i l ng c th th p h n so
v i tiêu chu n gi ng t ng 5g T /gà/ngày. Ch cho gà n 1 b a/ngày gi m
nh ng nh h ng x u và stress cho gà. Khi phân ph i T vào máng, ph i
m b o trong 4 phút, t t c các máng u có T . C n treo máng sao cho g
mi ng máng luôn ngang v i l ng gà
tránh r i vãi T . Chú ý trong giai
o n này, c n ph i kh ng ch c v T và n c u ng.
i v i àn gà Ai C p sinh s n nuôi t i tr i Gia c m khoa Ch n nuôi Thú y tr ng
i h c Nông Lâm Thái Nguyên s d ng th c n h n h p
GV12, GD31, GD32, F31, AC1 - 240 c a công ty JAPFA theo t ng giai o n
phát tri n c a gà có thành ph n dinh d ng: m 19%, x thô 6%, Ca 0,8 1,0%, P 0,6%, n ng l ng trao i 2900 Kcal/Kg T .
Hàng ngày, chúng tôi quan sát và theo dõi tình tr ng s c kh e c a
àn gà. Khi phát hi n ra àn gà có bi u hi n tri u ch ng b nh thì ti n hành
ch n oán b nh và có ph ng pháp i u tr k p th i. Ti n hành tiêm ch ng
vacxin phòng b nh cho àn gà theo úng ch ng lo i, li u l ng và l ch
phòng b nh cho gà. Th c hi n nghiêm ng t ch
chi u sáng v th i gian
và c ng .
M t nuôi nh t àn gà giai o n h u b là:
+ Gà tr ng: 4 gà/m2.
+ Gà mái: 7 gà/m2. nh k thay

m lót cho n n chu ng.

- Giai o n gà :
Chu n b
y
máng n, máng u ng và các d ng c khác theo yêu
c u. Không
gà b khát n c vì n u gà khát n c s gi m t l
và gi m
kh i l ng tr ng. N n chu ng luôn khô ráo và m b o
dày m lót n n
chu ng t 10 - 15cm.
c a vào chu ng nuôi tr c tu i
ud
ki n kho ng 2 tu n gà làm quen v i t
.
Th ng xuyên b sung m lót m i và v sinh s ch s . H n ch gà
xu ng n n chu ng.


12

Ki m tra lo i th i gà

kém, không

. C n c vào t l

, kh i l

ng

gà h ng tu n
i u ch nh l ng th c n cho phù h p. Tr ng
c thu nh t 3
- 4 l n/ngày
m b o tr ng không b d p v .
i v i àn gà Ai C p sinh s n nuôi t i tr i Gia c m khoa Ch n nuôi
Thú y tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên s d ng th c n h n h p c a
công ty JAPFA có thành ph n dinh d ng: m 16,5%, x thô 6%, Ca 3 4,5%, P 0,5 - 1%, n ng l ng trao i 2650 Kcal/Kg T .
* Ch
chi u sáng:
Ch
chi u sáng và ch
cho n có tác d ng kích thích ho c kìm
hãm s phát d c c a gà.
áp d ng ch
chi u sáng cho àn gà sinh s n
thì: không
c t ng th i gian và c ng
chi u sáng trong giai o n h u b ;
không
c gi m th i gian và c ng
chi u sáng trong giai o n
tr ng.
i v i chu ng nuôi ph i thông thoáng t nhiên, vi c kh ng ch th i gian
chi u sáng t nhiên th c t là r t khó.
giai o n gà , th i gian chi u sáng nâng d n lên t 14 - 17
gi /ngày.
Chúng tôi th c hi n ch
chi u sáng c a Vi n Ch n nuôi nh sau:
B ng 1.1. Ch
chi u sáng cho àn gà sinh s n
Tu i gà (TT)
Th i gian
C ng
W/m2 chu ng nuôi
0-2
24h
4
3-8
9-14

16h
8h (ánh sáng t nhiên)

3
2

15-20

8h (ánh sáng t nhiên)

2,5

> 21

16 h

3,5

1.3.3.2. Công tác thú y
- Công tác phòng b nh:
Trong công tác ch n nuôi, công tác phòng b nh r t quan tr ng, là y u t
quy t nh n hi u qu kinh t ch n nuôi và an ninh kinh t nông nghi p. Vì
v y, trong quá trình ch n nuôi, chúng tôi th ng xuyên quét d n v sinh
chu ng tr i, khai thông c ng rãnh, phát quang b i r m, phun thu c sát trùng,


13

t y u máng n, máng u ng. Tr

c khi vào khu v c chu ng nuôi ph i thay

qu n áo b o h lao ng, i ng, eo kh u trang, i m chuyên d ng,…
Chúng tôi s d ng vacxin phòng b nh cho àn gà theo l ch sau:
B ng 1.2. L ch dùng vacxin cho gà sinh s n
Ngày
Lo i vaccin
tu i
1

35
45
70

Marek
ND-IB l n 1
Gumboro B l n 1
Fowl Pox
Gumboro A l n 2
ND-IB l n 2
Cúm gia c m
Medivac ND
Coryza

105

BNE -VAC

3
7
21

Phòng b nh

Li u l

ng, cách dùng

Marek
Newcastle + IB
Gumboro
u gà
Gumboro
Newcastle + IB
Cúm gia c m
Newcastle
S m i truy n nhi m
Newcastle, viêm ph
qu n truy n nhi m và
H i ch ng gi m

Tiêm d i da
Nh m t 1 gi t
Nh mi ng 1 gi t
Ch ng màng cánh
Nh mi ng 1 gi t
Nh m t ho c m i 1 gi t
Tiêm d i da 0,5ml/con
Tiêm d i da 0,5ml/con
Tiêm b p 0,5 ml/con
Tiêm b p 0,5 ml/con

- Ch n oán và i u tr b nh:
Trong quá trình nuôi d ng và ch m sóc àn gà t i tr i Gia c m khoa
Ch n nuôi thú y, chúng tôi luôn theo dõi tình hình s c kh e c a àn gà
phát hi n k p th i các bi u hi n tri u ch ng c a b nh. Vi c ch n oán
c
ti n hành thông qua quan sát tri u ch ng và m khám b nh tích
t ó có
h ng i u tr k p th i. Trong th i gian th c t p tr i, chúng tôi ã phát hi n
và i u tr m t s b nh th ng g p nh sau:
- B nh c u trùng (coccidiosis):
+ Nguyên nhân: B nh c u trùng do 9 lo i Coccidia gây ra. Chúng ký
sinh t bào bi u mô ru t.
+ Tri u ch ng: Tùy theo t ng ch ng lo i và v trí gây b nh mà có
nh ng tri u ch ng b nh khác nhau. Th ng g p 2 th :


14

C u trùng manh tràng: B nh th ng g p gà con 4 - 6 TT. Gà b nh có
bi u hi n r , b n, u ng n c nhi u, phân l ng l n máu t i ho c có màu
sôcôla, mào nh t nh t (do thi u máu). M khám th y manh tràng s ng to,
ch a y máu.
C u trùng ru t non: B nh th ng th nh . Tri u ch ng ch y u là gà
r , lông xù, cánh r , ch m ch p; phân màu en nh bùn, l n nh y, ôi khi
l n máu; gà g y, ch m l n; ch t r i rác kéo dài, t l ch t th p. M khám th y
tá tràng s ng to, ru t phình to t ng o n, niêm m c tá tràng viêm, trên b m t
th y các tròn xám.
+ i u tr : Coxymax li u 1 - 2 ml/lít n c u ng dùng trong 3 ngày liên
t c, ngh 2 ngày r i l i dùng 3 ngày liên t c n a.
ch ng ch y máu, chúng tôi dùng gluco K, C li u 25g/lít n c u ng.
- B nh b ch l gà con
+ Nguyên nhân: Do vi khu n gram âm Salmonella gallinarum và
Salmonella pullorum gây ra.
+ Tri u ch ng: Gà con y u, t t p thành t ng ám, kêu nháo nhác, r ,
lông xù, a ch y phân tr ng, lông xung quanh l huy t b t y phân, ch t 2 - 3
ngày sau khi phát b nh.
+ i u tr : Getacostrim li u 1 g/lít n c u ng liên t c 3 - 4 ngày.
Ampicoli li u 1 g/lít n c u ng liên t c 3 - 5 ngày k t h p B.complex li u 1
g/3 lít n c.
- B nh viêm
ng hô h p c p mãn tính gà (CRD, hen gà)
+ Nguyên nhân: B nh do Mycoplasma gallisepticum gây ra. Các y u t
tác ng gây nên b nh cho gà nh : i u ki n th i ti t khí h u kh c nghi t,
dinh d ng kém, chu ng tr i không m b o v sinh thú y (ch t tr i, m th p)
làm cho gà gi m s c kháng và d m c b nh.
+ Tri u ch ng: Gà có bi u hi n ch y n c m t, n c m i; th khò khè,
há m m ra th ; xõa cánh, hay quét m xu ng t, ng r , có ti ng rít r t
i n hình (nghe rõ v êm), gà kém n, g y i nhanh chóng.
+ B nh tích: Xác gà g y, nh t nh t, khí qu n có d ch, niêm m c có
ch m , ph i nh t nh t. B nh ghép v i E.coli th y xu t huy t d i da, lách
s ng, ru t xu t huy t.


15

+ i u tr :
B t riêng nh ng con gà có bi u hi n b nh n ng sang chu ng khác
cách ly và ti n hành i u tr .
Dùng Anti - CRD li u 2 g/lít n c u ng liên t c 3 - 5 ngày. K t h p
v i: B.complex (1 g/3 lít n c u ng),
ng gluco K, C (25g/lít n c u ng).
B nh CRD th ng ghép v i E.coli nên khi i u tr , chúng tôi s d ng
Bio - Enrafloxacin 10% li u 1 ml/2 lít n c u ng dùng 3 - 5 ngày.
1.3.3.3. Tham gia các công vi c khác
Trong th i gian th c t p, ngoài vi c ch m sóc, nuôi d ng àn gà t i
tr i, chúng tôi còn tham gia m t s công vi c khác nh :
- Tiêu c kh trùng chu ng tr i và khu v c xung quanh.
- Ch n l c và phân lo i tr ng th ng ph m.
1.3.3.4. K t qu công tác ph c v s n xu t
B ng 1.3. K t qu công tác ph c v s n xu t
K t qu
N i dung công vi c
S l ng
S l ng T l (%)
1. Ch m sóc, nuôi d ng
An toàn
Gà Ai C p (con)
1000
978
97,80
Gà King 303 (con)
310
291
97,00
Gà Mía x L ng Ph ng (con)
251
249
99,20
2. Phòng b nh b ng vacxin
An toàn
Newcastle + IB
1321
1321
100,00
Gumboro
1321
1321
100,00
Newcastle
1284
1284
100,00
Cúm gia c m
1284
1284
100,00
3. i u tr b nh
Kh i
B nh c u trùng (con)
300
290
96,67
B nh CRD (con)
50
47
94,00
B nh b ch l gà con (con)
350
345
98,57
4. Công tác khác
An toàn
Úm gà (con)
1321
1284
97,20
2
Sát trùng chu ng tr i (m )
317
317
100,00
C t m gà Ai C p h u b
744
744
100,00


16

1.4. K t lu n công tác ph c v s n xu t
1.4.1. Bài h c kinh nghi m
Tr i qua 6 tháng th c t p t i tr i Gia c m khoa Ch n nuôi thú y tr ng
i h c Nông Lâm Thái Nguyên,
c s giúp
t n tình c a các th y cô
giáo qu n lý tr i và giáo viên h ng d n, tôi ã b c u
c ti p c n v i
th c ti n s n xu t. Qua ó tôi ã v n d ng nh ng ki n th c ã h c t p và tìm
hi u
c, c ng c và nâng cao ki n th c chuyên ngành, h c h i kinh nghi m
trong ch n nuôi, rèn luy n k n ng chuyên môn c a mình. Qua t th c t p
này, tôi nh n th y mình ã tr ng thành h n v nhi u m t và b ng s l l c
c a b n thân tôi ã hoàn thành t t nhi m v
ra.
i u quan tr ng h n là tôi ã rút ra
c bài h c kinh nghi m b ích
v chuyên môn t th c ti n s n xu t. C th là:
- Bi t cách ch m sóc, nuôi d ng và qu n lý trong ch n nuôi.
- Bi t cách s d ng m t s lo i vacxin phòng b nh và thu c i u tr
b nh trong ch n nuôi.
- Ch n oán và a ra phác
i u tr m t s b nh thông th ng.
- C ng c thêm ki n th c và n m
c ph ng pháp nghiên c u
khoa h c.
- Hi u bi t v xã h i, cách s ng và quan h trong m t t p th , c quan.
- Nâng cao ni m tin và lòng yêu ngh c a b n thân.
1.4.2. T n t i
- Tr i gia c m khoa Ch n nuôi thú y m i
c xây d ng nên trang thi t
b còn h n h p. Vì v y, cán b qu n lý tr i và nhà tr ng c n quan tâm u t
nhi u h n n a.
- Nhà tr ng ti p t c cho sinh viên vào rèn ngh và th c t p t i tr i
sinh viên
c ti p c n v i th c t s n xu t, h c h i kinh nghi m, rèn luy n
tay ngh và c ng c ki n th c chuyên môn.
i v i b n thân tôi, do th i gian th c t p có h n, kinh nghi m th c
t ch a nhi u nên k t qu thu
c ch a cao. Các ki n th c
c h c và rèn
luy n ch a
c áp d ng h t vào th c ti n.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×