Tải bản đầy đủ

Tuần 31 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

TUẦN 31
Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2018
Tập đọc - Kể chuyện
BÁC SĨ Y- ÉC- XANH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đọc đúng: nghiên cứu, là ủi, im lặng, vi trùng, chân trời, toa , …
- Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Hiểu ND: Đề cao lẽ sống cao đẹp của Y- éc- xanh( sống để yêu thương và giúp đỡ
đồng loại); nói lên sự gắn bó của Y- éc- xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và
VN nói chung.(TL được CH trong SGK).
-Bước đầu biết kể lại từng đoạn của câu chuyện theo lời của bà khách, dựa theo
tranh minh họa. HS M3+M4 kể lại câu chuyện theo lời của bà khách.
2. Kĩ năng:
- Hiểu các từ ngữ: Y- éc- xanh, dịch hạch,nhiệt đới, bí ẩn, công dân, toa hạng ba,.....
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
Tranh minh họa bài đọc
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 1:

Hoạt động dạy
1. HĐ khởi động: (5 phút)

Hoạt động học

- HS nghe hát bài: “Tấm lòng người thầy thuốc”
- Gọi học sinh lên bảng đọc thuộc lòng bài “Một
mái nhà chung”
-Giáo viên nhận xét đánh giá bài
- Giáo viên giới thiệu bài mới:
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng.

- Lớp nghe hát
- Học sinh thực hiện theo YC
- Lắng nghe.
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở
sách giáo khoa.

2. HĐ Luyện đọc: (30 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ: nghiên cứu, là ủi, im lặng, vi trùng, chân trời, toa ,
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: Y- éc- xanh, dịch hạch,nhiệt đới, bí ẩn, công dân, toa
hạng ba,.....
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
a.Giáo viên đọc mẫu toàn bài.
- Học sinh lắng nghe, theo dõi.
- Cho học sinh quan sát ảnh chân dung.
- HS quan sát.
+ Chú ý giọng đọc phù hợp với lời nhân vật. .
- ...


+ Lời bà khách thể hiện thái độ kính trọng
Giáo viên:

1

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

+ Lời Y-éc-xanh chậm rãi như kiên quyết, giàu nhiệt
huyết.
b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp.
- Luyện đọc từ khó: nghiên cứu, là ủi, im - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
lặng, vi trùng, chân trời, toa ,...
câu trước lớp (2 lượt bài)
Chú ý phát âm đối tượng HS M1
- Học sinh luyện từ khó (cá nhân,
cả lớp).
c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
- Giải nghĩa từ: Y- éc- xanh, dịch hạch,nhiệt đới, đoạn trong bài kết hợp giải nghĩa
bí ẩn, công dân, toa hạng ba,...
từ và luyện đọc câu khó.
- Luyện câu:
+ Đặt câu với từ: công dân,bí ẩn
+ Y- éc –xanh kính mến,/ ông quên nước Pháp +….
rồi ư?// Ông định ở đây suốt đời sao?//(...)
d. Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm.
*Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối
tượng M1, M2
e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm.
- Học sinh hoạt động theo nhóm,
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc bài
luân phiên nhau đọc từng đoạn
trong bài.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc.
- Các nhóm thi đọc
+ Học sinh đọc cá nhân.
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
+HS tham gia thi đọc
- Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các -Hs bình chọn bạn thể hiện giọng
nhóm
đọc tốt
g. Đọc toàn bài.
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh.
-Lớp đọc đồng thanh
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
TIẾT 2:

3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút)
*Mục tiêu:
- Đề cao lẽ sống cao đẹp của Y- éc- xanh( sống để yêu thương và giúp đỡ đồng loại);
nói lên sự gắn bó của Y- éc- xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và VN nói
chung.(TL được CH trong SGK).
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
*Việc 1:HS đọc đoạn bài + TLCH -> - Thực hiện theoYC
chia sẻ cặp đôi
-> Vài HS chia sẻ -> thống nhất ý kiến:
*Việc 2: Đại diện từng HS đọc từng *Dự kiến nội dung chia sẻ:
đoạn bài + TLCH -> chia sẻ KQ trước
lớp
-Yêu cầu lớp đọc thầm từng đoạn và trả -Cả lớp đọc thầm từng đoạn trả lời câu
lời câu hỏi :
hỏi .
-Vì sao bà khách lại mong muốn được -Vì ngưỡng mộ, vì tò mò muốn biết vì sao
gặp bác sĩ Y – éc – xanh ?
bác sĩ chọn cuộc sống nơi góc bể chân
trời để nghiên cứu bệnh nhiệt đới .
- Em thử đoán xem bà khách tưởng -HS nêu ý kiến.
Giáo viên:

2

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

tượng bác sĩ Y – éc – xanh là người như
thế nào?
-Vì sao bà nghĩ bác sĩ Y – éc – xanh
quên nước Pháp ?
-Những câu nào nói lên lòng yêu nước
của bác sĩ Y – éc – xanh ?

-Vì thấy Y – éc – xanh không có ý định
trở về Pháp .
- Tôi là người Pháp mãi mãi tôi là công
dân Pháp. Người ta không thể nào sống
mà không có tổ quốc .
- Bác sĩ Y – éc – xanh là người yêu -Học sinh phát biểu theo suy nghĩ của bản
nước nhưng ông vẫn quyết định ở lại thân .
Nha Trang Vì sao ?
- Nêu nội dung chính của bài?
*Nội dung: Đề cao lẽ sống cao đẹp của
Y- éc- xanh ( sống để yêu thương và giúp
đỡ đồng loại); nói lên sự gắn bó của Yéc- xanh với mảnh đất Nha Trang nói
riêng và VN nói chung.
- GV nhận xét, tổng kết bài
- HS chú ý nghe
4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết,
cao giọng ở dấu chấm hỏi.
- Biết đọc với giọng kể và phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp
- Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 3)
-HS lắng nghe
- Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao -Ba em phân vai ( người dẫn chuyện, bà
khách, Y – éc – xanh ) đọc cả bài bài văn
+ Đọc đúng đoạn văn (đoạn 3)
- HS đọc cá nhân -> chia sẻ trong nhóm
về giọng đọc của từng nhân vật. Nhấn
giọng những từ ngữ in đậm thể hiện tấm
lòng nhân hậu muốn giúp người dân VN
đấu tranh chống bệnh tật: (...)
+ Vài HS đọc lại bài- Lớp theo dõi
+ Đọc theo phân vai nối tiếp thi đọc đoạn + HS đọc theo YC (trong nhóm)
3 của câu chuyện .
+Mời một số nhóm thi đọc diễn cảm - 3 nhóm thi đọc phân vai : người dẫn
theo vai nhân vật trong bài văn
chuyện, Y- éc-xanh, bà khách.
- HS theo dõi, nhận xét cách đọc
- HS thi đọc đoạn 3
- Lớp lắng nghe, nhận xét.
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
-Bình chọn bạn đọc hay nhất
- Giáo viên và lớp bình chọn bạn đọc
hay nhất .
Lưu ý:
- Đọc đúng: M1, M2
- Đọc nâng cao: M3, M4
Giáo viên:

3

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

5. Hoạt động kể chuyện:( 15 phút)
* Mục tiêu:
- Bước đầu biết kể lại từng đoạn của câu chuyện theo lời của bà khách, dựa theo
tranh minh họa. HS M3+M4 kể lại câu chuyện theo lời của bà khách.
* Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
a.GV giúp HS hiểu yêu cầu của bài tập
*GV nêu nhiệm vụ:
- Cho HS qua sát 4 bức tranh minh họa - HS quan sát tranh
- Mời hai em nói vắn tắt về nội dung
- Quan sát các bức tranh gợi ý để kể lại
từng bức tranh .
câu chuyện .
+ GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa - Cả lớp quan sát bức tranh minh họa
kết hợp với nội dung 4 đoạn trong trang 107 kết hợp nội dung của từng đoạn
truyện kể lại toàn bộ câu chuyện.
trang 106 sgk để kể lại câu chuyện
* Hướng dẫn HS kể chuyện theo
tranh kết hợp tranh
- Gợi ý học sinh nhìn tranh kết hợp với nội
dung bài sgk để kể từng đoạn truyện.
+Yêu cầu HSQS tranh.
+ Đọc nội dung từng đoạn truyện
- GV nhận xét, nhắc HS kể toàn bộ câu
chuyện theo lời kể của bà khách.
*Tổ chức cho HS tập kể
- Mời HS M4 kể mẫu
- Yêu cầu cả lớp lắng nghe và nhận xét
- GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại
cách kể.
b. HD HS kể chuyện trong nhóm.
- Yêu cầu HS kể chuyện trong nhóm.
- GV đi từng nhóm quan sát HS kể
chuyện.
*Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2
c. Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp.
- HS tập kể trước lớp .
+Gọi đại diện các nhóm lên thi kể
chuyện theo đoạn.
+Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dương
những HS kể hay.
- Yêu cầu một số em kể lại cả câu
chuyện theo vai nhân vật bà khách.
-GV nhận xét, đánh giá.

+ HS QS 4 tranh
+ Đọc nhẩm nội dung 4 đoạn
-Lắng nghe
- 1 HS M4 kể mẫu theo tranh
+Lắng nghe
- Học sinh kết hợp tranh minh họa tập kể.
+HS kể chuyện cá nhân
+ HS kể trong nhóm -> chia sẻ cách kể
chuyện
- HS kể chuyện trong nhóm (N4)
+ HS (nhóm 4) kể trong nhóm
+ HS trong nhóm chia sẻ,...

- Đại diện 1 số nhóm kể chuyện
- Các nhóm theo dõi, nhận xét
- Đại diện các nhóm thi kể chuyện trước
lớp.
- > Lớp bình chọn người kể hay nhất
- Học sinh nhận xét, khen bạn

5. HĐ tiếp nối: (5 phút)
Giáo viên:

4

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

-Qua câu chuyện em có cảm nghĩ gì ?

- Lần lượt nêu lên cảm nghĩ của mình về
nội dung câu chuyện .
- Về kể chuyện cho người thân nghe
-Về nhà tập kể lại nhiều lần .
- Giáo viên chốt lại những phần chính - Lắng nghe
trong tiết học .
- Nhận xét tiết học
- Dặn về nhà học bài xem trước bài - Lắng nghe và thực hiện
“Bài hát trồng cây”.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Toán
NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh biết thực hiện phép nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số (có 2
nhớ lần nhớ không liền nhau ).
- HS làm được BT: 1,2,3.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiện phép nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số.
(có 2 nhớ lần nhớ không liền nhau ).
- HS làm được BT: 1,2,3.
3. Thái độ: GD HS chăm học toán.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp - cách thức tổ chức:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, T/C học
tập,...
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, khăn trải bàn, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng:
- Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Hoạt động khởi động ( 3 phút)
-Trò chơi Hái hoa dân chủ
- HS tham gia chơi
-Nội dung chơi :
- Lớp theo dõi
14 253 + 54 237 8475 - 4825
1094 x 6
2681 x 7
(...)
-Nhận xét, đánh giá
+ Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
-Lắng nghe -> Ghi bài vào vở
- Kết nối nội dung bài học.
2. Hoạt động hình thành kiến thức: (15 phút)
* Mục tiêu:
Giáo viên:

5

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- Học sinh biết thực hiện phép nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số .( có 2
nhớ lần nhớ không liền nhau ).
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
* Thực hiện phép nhân
GV viết bảng: 14273 x 3 = ?.
- HS đọc phép tính
- Yêu cầu Hs đặt tính và tính trên giấy - 1HS lên thực hiện đặt tính và tính.
nháp, 1Hs lên bảng tính.
Lớp làm vở nháp.
14273
- GV theo dõi và giúp Hs M1.


- Gọi 1 số Hs nêu miệng cách tính

3
42819

- Một số HS nêu lại cách đặt tính, cách
tính.
- Lớp viết phép tính và kết quả theo - HS viết theo hàng ngang.
hàng ngang
14273 x 3 = 42819
Học sinh nêu cách đặt tính và tính
-Lớp theo dõi và nhận xét
+ Đặt tính
+Thực hiện nhân từ phải sang trái .
- GV củng cố lại cách đặt tính và cách - Hs nghe
tính.
* GV lưu ý HS:
+ Cộng "phần nhớ" (nếu có) ở hàng
liền trước.
+Nhân rồi mới cộng phần nhớ.
3. Hoạt động thực hành: (15 phút)
* Mục tiêu:
- HS vận dụng kiến thức làm các BT: 1, 2, 3.
* Cách tiến hành:
a.Bài tập 1:
Làm việc cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
-2 HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- HS làm vào vở ghi
- Yêu cầu HS nêu các cách: đặt tính và - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết quả
tính
-Thống nhất cách làm và đáp án đúng:
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn 21526
40729
thành BT
X 3
x
2
*GV củng cố về cách tính
64578
81458 (...)
b. Bài tập 2:
Làm việc nhóm đôi – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS thực hiện theo YC
+ HS làm N2 -> chia sẻ.
- GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng M1 + HS làm nhóm- trao đổi vở KT kết quả
hoàn thành BT
+ HS thống nhất KQ chung
+ Muốn tìm tích ta làm thế nào ? (làm
Giáo viên:

6

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3
phép tính nhân,...)
c. Bài tập 3
Làm việc cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS đọc bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
+GV trợ giúp Hs hạn chế
+GV khuyến khích HS hạn chế chia sẻ
/?/ Tìm được số thóc 2 lần bằng cách
nào? (...)
- GV chốt đáp án đúng

Năm học 2017 - 2018
+ Đại diện HS chia sẻ trước lớp
* Dự kiến KQ
95455; 78420; 74963
- HS đọc bài
- HS làm bài cá nhân.
- HS chia sẻ kết quả trước lớp, lớp bổ
sung:
Dự kiến kết quả:
- Bước 1. Tính số thóc lần sau...
- Bước 2. Tính cả hai lần.
- Hs nêu miệng cách đặt tính và tính với
các phép tính nhân số có 5 chữ số .

4.Hoạt động tiếp nối (2 phút)
- GV gọi Hs nêu lại ND bài học
-Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau: -Lắng nghe, thực hiện
Luyện tập
- Đánh giá tiết học.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Đạo đức
CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (tiết 2)
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức. Giúp Học sinh biết được:
- Sự cần thiết phải chăm sóc cây trồng vật nuôi và cách thực hiện.
- Quyền được tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ cây trồng vật nuôi
tạo điều kiện ch sự phát triển của bản thân.
2. Hành vi:
- Hs biết thực hiện quyền được bày tỏ ý kiến của trẻ em:
- Đồng tình, ủng hộ những hành vi chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
- Biết phản đối những hành vi phá hoại cây trộng, vật nuôi.
- Báo cho người có trách nhiệm khi phát hiện hành vi phá hoại cây trồng vật
nuôi
3. Thái độ: Hs biết chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi ở nhà, ở trường
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, khăn trải bàn, động não
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Vở bài tập đạo đức 3.
- Tranh ảnh 1 số cây trồng, vật nuôi.
Giáo viên:

7

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- Các tranh dùng cho hoạt động 3, tiết 1.
- Bài hát trồng cây, nhạc của Văn Tiến, lời của Bế Kiến Quốc
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

a)
b)
c)
d)

Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Hát bài. Chi Ong Nâu và em bé
- Học sinh hát tập thể.
- Bài hát có nội dung gì?.
- HSTL
- HS lắng nghe, ...
- Kết nối với nội dung bài
2. HĐ thực hành: (27 phút)
*Mục tiêu.
- Sự cần thiết phải chăm sóc cây trồng vật nuôi và cách thực hiện.
- Quyền được tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ cây trồng vật nuôi
tạo điều kiện ch sự phát triển của bản thân.
*Cách tiến hành:
Việc 1:Trình bày KQ điều tra
HĐ cá nhân -> Chia sẻ trước lớp
- Thu các phiếu điều tra của HS, yêu cầu một số - Nộp phiếu điều tra cho GV.
- Một số HS trình bày lại kết quả
em trình bày kết quả điều tra.
điều tra.
- Trả lời câu hỏi (có liên hệ với
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
thực tế gia đình mình). Chẳng
+ Nhà em nuôi con vật, trồng cây đó nhằm mục hạn:
+ Nhà em trồng cây…để lấy rau
đích gì?
ăn hoặc bán để lấy tiền.
+ Em chăm sóc cây trồng, vật nuôi đó sẽ có tác + Chăm sóc sẽ giúp cây, con vật
lớn nhanh, tránh bị bệnh.
dụng gì?
+ Ngược lại, nếu không chăm sóc, cây trồng, + Nếu không, cây/con vật dễ mắc
bệnh, chậm lớn.
vật nuôi sẽ thế nào?
+ Lắng nghe bạn trình bày
+ Theo dõi, nhận xét, bổ sung và kết luận.
->nhận xét, bổ sung.
*
Việc 2: : Thảo luận xử lý tình huống
Làm việc theo cặp đôi-> Chia sẻ trước lớp
- Yêu cầu các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi 1 + Từng cặp học sinh nhận phiếu
bài tập, cùng nhau thảo luận làm
và xử lí tình huống ở câu hỏi 2.
Câu hỏi 1: Viết chữ T vào ô  trước ý kiến em bài tập trong phiếu.
tán thành, viết chữ K vào ô  trước ý kiến em -….
không tán thành.
 Cần chăm sóc và bảo vệ các con vật của gia
đình mình.
 Chỉ cần chăm sóc những loại cây do con
người trồng.
 Cần bảo vệ tất cả các loài vật, cây trồng.
 Thỉnh thoảng tưới nước cho cây cũng được.
Giáo viên:

8

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3
e)

Năm học 2017 - 2018

 Cần chăm sóc cây trồng,vật nuôi thường
xuyên, liên tục.
Câu hỏi 2: Nhà bạn Dũng nuôi được mấy con
gà trống choai. Chúng rất hay vào vườn kiếm ăn
và mổ vào mấy luống cải. Nếu là Dũng, em sẽ
làm gì?Vì sao?
- Nhận xét, kết luận:
+ Cần phải chăm sóc tất cả các con vật là vật
nuôi, những cây trồng có lợi.
+ Chăm sóc cây trồng phải thường xuyên, liên
tục mới hiệu quả.
=> GV nhận xét kết luận
- Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ
*Việc 3: Thảo luận nhóm xử lí tình huống.
Làm việc theo nhóm 4-> cả lớp
- Yêu cầu các nhóm tiếp tục thảo luận xử lí các
tình huống sau:

- Các nhóm thảo luận giải quyết
các tình huống
- Đại diện nhóm trình bày, các
nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+Rào vườn lại hoặc rào luống rau
lại. Cho gà ăn và chăm sóc
chúng.

- Các nhóm thảo luận giải quyết
các tình huống
- Đại diện các nhóm trả lời.
- Các nhóm khác bổ sung, nhận
xét
+ Trường hợp 1: Nói Đào gom lá
+ Tình huống 1:
sâu lại rồi đem về nhà giết. Nếu
Lan và Đào cùng đi thăm vườn rau Thấy rau để lung tung, sâu sẽ bò sang
có sâu,Đào ngắt những chiếc lá có sâu vứt ở vườn nhà khác. Sau đó nói bố mẹ
xung quanh.
phun thuốc.
Nếu là Lan, em sẽ nói gì?
+ Tình huống 2: Đàn gà nhà Minh đột nhiên lăn + Trường hợp 2: Nói mẹ làm
ra chết hàng loạt. Mẹ đem chôn hết gà và không sạch chuồng, cho gà uống thuốc
cho ai biết gà bị dịch cúm. Là Minh, em sẽ nói phòng bệnh, chôn kĩ gà chết, báo
gì với mẹ?
cho nhân viên thú y để có cách
phòng dịch.
- Một vài nhóm sắm vai thể hiện
tình huống 1 và 2.
- Theo dõi, nhận xét cách xử lí của các nhóm.
- Các nhóm khác theo dõi,…
* Giáo viên kết luận : Mỗi người cần phải + Học sinh lắng nghe và ghi nhớ
chăm sóc cây trồng, vật nuôi phục vụ cho cuộc
sống và mang lại niềm vui cho con người.
- Đọc phần ghi nhớ SGK
+ Học sinh đọc ghi nhớ
Chăm sóc cây trồng vật nuôi mang lại niềm vui
cho các bạn vì các bạn được tham gia làm
những công việc có ích phù hợp với khả năng.
3.HĐ Tiếp nối: (3 phút)
- GV hệ thống bài
- HD thực hành:
- Giáo viên nhận xét tiết học.
Điều chỉnh:
..................................................................................................................
......................................................................................................................................
Giáo viên:

9

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

......................................................................................................................................
____________________________________________________________________
Thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2018
Tập đọc
BÀI HÁT TRỒNG CÂY
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Đọc đúng: rung cành cây, lay lay, vòm cây, nắng xa, mau lớn lên …
-HS biết ngắt nhịp đúng khi đọc các dòng thơ, khổ thơ.
- Hiểu ND: Cây xanh mang lại cho người cái đẹp , ích lợi và hạnh phúc .Mọi
người hăng hái trồng cây ( TL được câc CH SG; Học thuộc lòng bài thơ) .
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng đọc hiểu
- Hiểu nghĩa các từ khó trong bài: mau lớn,..
3.Thái độ: Yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa bài thơ sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
1.Hoạt động khởi động: ( 2 phút)
- Lớp hát tập thể bài …
- TBHT điều hành
+Gọi 2 em lên nối tiếp kể lại câu chuyện
bài “Bác sĩ Y – éc – xanh”. Yêu cầu nêu
nội dung úy nghĩa của bài.

- GV nhận xét chung.
- HS theo dõi SGK, quan sát tranh
minh họa…ghi đầu bài lên bảng.

Hoạt động của trò
- Hát tập thể bài
- Thực hiện theo YC:
+2 em lên tiếp nối kể lại câu chuyện "
Bác sĩ Y – éc – xanh” theo lời của bà
khách .
- Nêu lên nội dung ý nghĩa câu chuyện.
- Cả theo dõi, nhận xét bạn đọc.
- HS lắng nghe
-Quan sát, ghi bài vào vở

2. Hoạt động luyện đọc: ( 15 phút)
* Mục tiêu: Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn bài.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Cặp đôi
Cả lớp
a. GV đọc toàn bài.
*Đọc mẫu bài
- GV đọc giọng vui tươi, hồn nhiên,....
- Học sinh lắng nghe.
Giáo viên:

10

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

b. GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp
giải nghĩa từ.
* Đọc từng câu trong bài
- HD đọc phát âm từ khó: rung cành cây,
lay lay, vòm cây, nắng xa, mau lớn lên ...
- GV hướng dẫn 1số câu khó:(bảng phụ).
* Lưu ý: giúp đỡ HS M1+M2 ngắt, nghỉ
hơi sau mỗi dấu câu
Ai trồng cây/
Người đó có tiếng hát/
Trên vòm cây/
Chim hót lời mê say.// (…)
- Nhận xét cách đọc phát âm, cách ngắt
nhịp các dòng thơ của HS.
* Đọc từng đoạn trước lớp.
* Lưu ý: giúp đỡ HS M1 đọc đúng đoạn
- GV chia đoạn ( 4 khổ thơ)
- Gọi HS đọc từng khổ thơ trước lớp.
- Nhắc nhớ học sinh ngắt nghỉ hơi theo
đúng nhịp thơ hoặc kết thúc câu
- Giúp học sinh hiểu nghĩa từng từ ngữ
mới trong bài: mau lớn

- Nối tiếp nhau đọc từng câu. Mỗi em
đọc 2 dòng thơ.
- Đọc cá nhân, cả lớp đọc ĐT các từ khó;
rung cành cây, lay lay, vòm cây, nắng xa,
mau lớn lên,...

- Đọc cá nhân, chia sẻ cách đọc trong
nhó

- Nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ (4
khổ/4 Hs).
- Nhận xét
- Tìm hiểu nghĩa của từ mới mau lớn
- Đặt câu với từ: mau lớn
+ ...
*Đọc từng đoạn trong nhóm
- Yêu cầu HS đọc từng khổ thơ trong -HS đọc từng khổ thơ trong nhóm (N5).
nhóm
- Cả lớp đọc ĐT toàn bài.
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
*GVKL
+GV đọc diễn cảm bài với giọng: hồn
nhiên, vui tươi, nhấn giọng ở những từ
khẳng định ích lợi và hạnh phúc mà công
việc trồng cây mang lại cho con người.
+ Nhấn giọng từ ngữ : Ai trồng cây,
người đó có tiếng hát, có ngọn gió, có
bóng mát, có hạnh phúc, em trồng cây
,...
3. Hoạt động tìm hiểu bài: ( 6 phút)
* Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài thông qua việc trả lời các câu hỏi.
* Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
Giáo viên:

11

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- Yêu cầu đọc thầm bài và trả lời câu hỏi: -HS đọc thầm toàn bài
-HS trả lời các câu hỏi trong SGK-> trao
đổi với bạn cùng bàn-> chia sẻ trước lớp
*TBHT điều hành
Dự kiến kết quả chia sẻ:
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm cả bài thơ.
- Cả lớp đọc thầm cả bài thơ.
- Cây xanh mang lại những gì cho con
+ Tiếng hót mê say của các loài chim,
người ?
ngọn gió mát,...
- Hạnh phúc của người trồng cây là gì ? +Được mong chờ cây lớn, được chứng
kiến cây lớn lên hàng ngày,...
- Tìm những từ ngữ được lặp đi lặp lại
trong Bài thơ.Nêu tác dụng của chúng ? + Ai trồng cây/ Người đó có tiếng hát…
Em trồng cây/ Em trồng cây. Cách sử
dụng điệp ngữ như một điệp khúc trong
bài hát khiến người đọc dễ nhớ, dễ
thuộc,…
+ Bài thơ khuyên mọi người hăng hái,
+ Bài thơ khuyên chúng ta điều gì?
tích cực trồng cây,...
*Nội dung: Cây xanh mang lại cho
+ Nêu nội dung của bài?
người cái đẹp , ích lợi và hạnh phúc .Mọi
người hăng hái trồng cây.
- Một học sinh M4 đọc cả bài một lần
=>Tổng kết nội dung bài.
4. Hoạt động đọc nâng cao ( 10 phút)
* Mục tiêu:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ; phát âm đúng: rung cành cây, lay lay, vòm cây,
nắng xa, mau lớn lên,...
- Học thuộc lòng bài thơ.
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp
Lưu ý: lệnh cho HS làm việc cá nhân
chia sẻ trước lớp
+ Gv mời một số HS đọc lại toàn bài .
+ Hs đọc lại toàn bài.
- Gv hướng dẫn HS cách đọc các khổ thơ -Lắng nghe
- Hs thi đọc theo YC
- HS thi đua đọc
- HS thực hiện theo lệnh của TBHT
- TBHT mời 5 bạn thi đua học thuộc lòng - HS thi đọc: 5 HS
- Gv nhận xét bạn nào đọc đúng, đọc hay. - Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc đúng,
- Hướng dẫn học sinh HTL từng khổ thơ hay.
và cả bài thơ.
+ HS nhẩm thuộc bài thơ
- Theo dõi bình chọn em đọc tốt nhất.
- Cả lớp HTL bài thơ -> 5 em thi đọc
thuộc từng khổ thơ.
+ Mời một em đọc lại cả bài thơ.
- Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc đúng,
hay.
Lưu ý: Đọc đúng, to và rõ ràng: M1,M2 + Một em đọc lại cả bài thơ
- Đọc diễn cảm: M3, M4
Giáo viên:

12

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

5. Hoạt động tiếp nối (2 phút)
- Các em hiểu điều gì qua bài thơ?

-Cây xanh mang lại cho con người nhiều
lợi ích, hạnh phúc. Con người cần tích
cực trồng, bảo vệ cây xanh,...
- Lắng nghe, thực hiện

- Về nhà tiếp tục ôn bài và chuẩn bị:
“ Người đi săn và con vượn"
- Đánh giá tiết học.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Chính tả (Nghe – viết)
BÁC SĨ Y – ÉC – XANH .
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Viết đúng :Y- éc - xanh, giúp đỡ, Nha Trang, rộng mở ,...
- Nghe - viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- HS làm đúng BT2a.
2. Kĩ năng: Viết nhanh, đúng và đẹp
3. Thái độ: Có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, cặp đôi.
2. Đồ dùng dạy học:
- Nghe, viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- HS làm đúng BT2a.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Tuần qua em đã làm gì để viết đẹp hơn?
- Học sinh trả lời.
- T/C: Viết đúng, nhanh và đẹp
-TBHT điều hành
+ Yêu cầu 4HS (2đội) viết ở bảng lớp, các từ có - HS đọc tham gia chơi
tiếng bắt đầu bằng ch/tr?,...
-HS nhận xét, đánh giá
- GV tổng kết T/C, tuyên dương.
- Lắng nghe
- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng.
- Mở sách giáo khoa.
2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh có tâm thế tốt để viết bài.
- Nắm được nội dung bài viết để viết cho đúng chính tả.
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
- Giáo viên giới thiệu và đọc bài chính tả, đọc - Học sinh lắng nghe
chậm và rõ ràng, phát âm chuẩn.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và - Học sinh đọc đoạn bài Bác sĩ YGiáo viên:

13

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý:
- Yêu cầu hai em đọc lại bài cả lớp đọc thầm.

éc –xanh T106 (đoạn từ Tuy
nhiên, tôi với bà đến được rộng
mở, bình yên) và trả lời từng câu
- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách thức hỏi của giáo viên. Qua đó nắm
trình bày chính tả .
được cách viết, cách trình bày,
những điều cần lưu ý:
+Vì sao bác sĩ Y – éc – xanh là người Pháp
+ Vì ông coi trái đất này là mái
nhưng ở lại Nha Trang ?
nhà chung những đứa con trường
nhà phải biết yêu thương giúp đỡ
nhau
+ Những chữ nào trong bài viết hoa?
+Viết hoa các chữ đầu tên bài,
các chữ đầu đoạn, đầu câu, danh
từ riêng: Nha Trang.
+Hướng dẫn viết những từ thường viết sai?
+ Dự kiến một số từ: Y- éc xanh, giúp đỡ, Nha Trang, rộng
mở
* HD cách trình bày:
+ Cần viết chữ đầu tiên của đoạn bài viết chính - Viết cách lề vở 1 ô li.
tả như thế nào?
- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và lấy bảng con -Cả lớp đọc thầm bài viết, tìm
những chữ dễ viết sai:...
và viết các tiếng khó.
+ Y- éc - xanh, giúp đỡ, Nha
- HS tìm từ khó viết, dễ lẫn
Trang, rộng mở,...
- 1 số HS luyện viết vào bảng
- Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào bảng
lớp, chia sẻ
con.
- Cả lớp viết từ khó vào bảng con
- Nhận xét bài viết bảng của học sinh.
- Học sinh đọc .
- Giáo viên gạch chân những từ cần lưu ý.
- HS nêu những điểm (phụ âm r/d/gi; thanh hỏi/
thanh ngã), hay viết sai.
- Học sinh lắng nghe.
- Giáo viên nhận xét.
3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh nghe- viết lại chính xác đoạn bài: từ Tuy nhiên, tôi với bà đến được
rộng mở, bình yên sgk trang 106
- Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí, phụ âm r/d/gi; thanh hỏi/ thanh
ngã)
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân
- Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe
thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở.
Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô; ngồi viết đúng
tư thế, cầm viết đúng qui định.
- Giáo viên đọc từng câu cho học sinh viết.
- Học sinh viết bài vào vở
*Lưu ý đối tượng HS M1+ M2 về:
- Tư thế ngồi; Cách cầm bút;Tốc độ viết; Lưu ý
khi viết phụ âm phụ âm r/d/gi; thanh hỏi/ thanh
ngã)
Giáo viên:

14

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút)
*Mục tiêu:
- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và lỗi của bạn.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Hoạt động cặp đôi
- Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi
- Học sinh đổi chéo vở chấm cho
nhau.
- Hướng dẫn học sinh chấm chữa bài.
- Học sinh sửa lỗi viết sai xuống
cuối vở bằng bút mực.
- Giáo viên chấm 7-10 bài và nhận xét cách - Lắng nghe
trình bày và nội dung bài viết của học sinh.
5. HĐ làm bài tập: (6 phút)
*Mục tiêu: - Làm đúng BT2a
*Cách tiến hành:
Bài 2.a:
Trò chơi “Thi làm đúng- làm nhanh”
- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài.
- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.
- Tổ chức h/s thi đua .
- Học sinh thi đua làm bài nhanh
- Giao nhiệm vụ điền vào chỗ trống r/d/gi
-> Báo cáo -> nhận xét bổ sung,
- Chữa bài và tuyên dương
bình chọn người thắng cuộc:
*Dự kiến đáp án:
a) dáng hình – rừng xanh- rung
mành.
=> Giải câu đố: Gió
µBài tập PTNL
-HS đọc nhẩm YC bài
Bài tập 2b; bài 3 (M3+M4):
+ Học sinh tự làm bài vào vở BT
-Yêu cầu học sinh làm bài rồi báo cáo kết quả
rồi báo cáo với giáo viên.
- GV chốt đáp án đúng
6. HĐ tiếp nối: (3 phút)
- Cho học sinh nêu lại tên bài học
- Học sinh nêu
- Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, - Quan sát, học tập.
không mắc lỗi cho cả lớp xem.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương những em viết - Lắng nghe
chữ đẹp, trình bày cẩn thận, tiến bộ.
- Nhắc nhở HS mắc lỗi chính tả về nhà viết lại
-Lắng nghe, thực hiện
-Xem trước bài chính tả sau: Bài hát trồng cây
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Toán
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
- Biết tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức.
Giáo viên:

15

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

-Làm bài 1; 2 và 3.
2. Kĩ năng: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số,...
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính chính xác.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Hình thức dạy học cả lớp, nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
-Phiếu học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
1.Hoạt động khởi động ( 3 phút)
-T/C Bắn tên.
+TBHT điều hành
+Nội dung về:
20113 x 4
20113 x 3 (...)
+ Lớp theo dõi nhận xét, đánh giá.

Hoạt động của trò

-HS tham gia chơi
-Nhận xét, đánh giá, tuyên dương
bạn nắm vững kiến thức cũ
-Lắng nghe -> Ghi bài vào vở

- Kết nối nội dung bài học.
3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút)
* Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
- Rèn kĩ năng tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức.
-Vận dụng kiến thức làm bài tập làm được các BT 1, 2, 3.
* Cách tiến hành:
*Việc 1: Củng cố nhân số năm chữ số
a.Bài tập 1:
Làm việc cá nhân – cặp đôi – Cả lớp -2 HS nêu yêu cầu bài tập
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm vào vở ghi -> trao đổi vở KT
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân ->N2 - HS lên chia sẻ cách tính, KQ trước lớp
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn kết quả
-Thống nhất cách làm và đáp án đúng
thành BT.
21718
12198
*GV củng cố cách đặt tính và cách tính.
x
4
x
4
b. Bài tập 2b:
86872
48792 (...)
Làm việc cá nhân – Cả lớp
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS thực hiện theo YC của + HS làm bài cá nhân-> chia sẻ kết quả
+ HS thống nhất KQ chung
bài
-> GV gợi ý cho HS đối tượng M1 hoàn
thành BT
+Em làm như thế nào để tìm ra số dầu
Giáo viên:

16

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3
còn lại?
*GV củng cố về giải toán
c. Bài tập 3b:
Làm việc cá nhân – cặp đôi
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân ->N2
*Lưu ý khuyến khích để đối tượng M1
chia sẻ nội dung bài.
*GV củng cố về tính nhẩm, tính giá trị
của biểu thức.
d. Bài tập 4:
Làm việc cá nhân – cặp đôi – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân ->N2
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn
thành BT.
*GV củng cố về cách nhẩm
e. Bài tập 5:
Làm việc cá nhân - Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn
thành BT.
*GV củng cố về đặt tính và cách tính

Năm học 2017 - 2018
+Tính dầu đã lấy cả 3 lần, sau đó lấy số
dầu có trừ đi số dầu đã lấy.

- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm vào vở ghi -> trao đổi vở KT
+Thống nhất cách làm và đáp án đúng
+HS nêu cách tính biểu thức (...).

- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm vào vở ghi -> trao đổi vở KT
- HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết quả
 Thống nhất cách làm và đáp án đúng

-2 HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm vào vở ghi -> HS lên chia sẻ
KQ trước lớp kết quả
+ HS nêu cách tính nhẩm
 Thống nhất cách làm và đáp án đúng
+ HS nêu cách nhẩm.
a/ 3000 x 2 = 6000 (...)
b/ 11000 x 2 = 22000 (...)

µBài tập PTNL:
Bài tập 3a (M3+M4):
-Yêu cầu học sinh thực hiện YC của BT
- HS đọc nhẩm YC bài
rồi báo cáo kết quả.
+ Học sinh thực hiện YC của BT rồi
- GV chốt đáp án đúng VD bài 3a:
+ 10303 x4 + 27854 = 41212 + 27854 báo cáo với giáo viên.
= 69066
4..Hoạt động tiếp nối (2 phút)
- Nêu lại ND bài ?
- HSTL
-Về nhà học bài chuẩn bị bài sau: Cia -Lắng nghe, thực hiện
số có 5 chữ số cho số có một chữ sốĐánh giá tiết học.
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Giáo viên:

17

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

Tự nhiên và Xã hội
TRÁI ĐẤT LÀ MỘT HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nêu được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời: Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là
hành tinh thứ ba trong hệ Mặt Trời.
- Biết được hệ Mặt Trời có 8 hành tinh và chỉ Trái Đất là hành tinh có sự sống.
2. Kĩ năng:
- Rèn cho HS kỹ năng làm chủ bản thân, giữ cho môi trường luôn xanh sạch đẹp,
chăm sóc bảo vệ cây xanh.
3. Thái độ:
- Có ý thức giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp: Quan sát, PP luyện tập thực hành, PP thảo luận nhóm.
2. Đồ dùng dạy học: Các hình SGK trang 116, 117, quả địa cầu .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động (3 phút)
- TBHT tổ chức chơi trò chơi Gọi thuyền với nội
-HS tham gia chơi
dung:
+ Trái Đất đồng thời tham gia mấy chuyển động? -HS nhận xét, đánh giá
Đó là chuyển động nào?
+ HS lên quay quả địa cầu (…)
- GV NX, tuyên dương
=> Kết nối nội dung bài:Thú ->Ghi tựa bài lên bảng. - HS ghi bài vào vở
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút)
*Mục tiêu:
- Nêu được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời: Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất
là hành tinh thứ ba trong hệ Mặt Trời.
- Biết được hệ Mặt Trời có 8 hành tinh và chỉ Trái Đất là hành tinh có sự sống
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân => nhóm => cả lớp
Việc1: Các hành tinh trong hệ Mặt Trời
Làm việc cá nhân:
+GV giao nhiệm vụ
+HS làm việc cá nhân- KQ ghi
phiếu học tập
- Yêu cầu Hs quan sát hìmh 1 SGK, em hãy - Quan sát hình 1 trong SGK trang
mô tả những gì em nhìn thấy được trong hệ 116
Mặt Trời ?
- Hãy nhận xét về vị trí của Trái Đất với Mặt - Nếu xét vị trí từ Mặt Trời tới các
Trời so với các hành tinh khác trong hệ Mặt hành tinh thì Trái Đất là hành tinh
Trời ?
thứ ba. Hành tinh gần Mặt Trời
nhất là sao Thuỷ và hành tinh xa
Mặt Trời nhất là sao Diêm vương
-Tại sao lại gọi Trái Đất là hành tinh trong hệ
Giáo viên:

18

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

Mặt Trời ?
- Vậy hệ Mặt Trời gồm có những gì ?
- Gv tổng hợp các ý kiến
=> Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời - Hs lắng nghe và ghi nhớ.
nên được gọi là hành tinh của hệ Mặt Trời.
Có 9 hành tinh không ngừng chuyển động
quanh Mặt Trời . Chúng cùng với Mặt Trời
tạo thành hệ Mặt Trời
*Chú ý: Khuyến khích HS M1 tham gia vào
hoạt động chia sẻ nội dung học tập
*Việc 2: Trái Đất là hành tinh của sự sống
Hoạt động thảo luận N2
Bước 1. Thảo luận nhóm đôi
+Thảo luận N2
- Yêu cầu Hs quan sát tranh hình 2 SGK và - Hs quan sát tranh hình 2 SGK và
thảo luận các câu hỏi sau :
thảo luận các câu hỏi
+ Trên Trái Đất có sự sống không ?
+ Hãy lấy ví dụ để chứng minh Trái Đất là
hành tinh của sự sống ?
Bước 2. Trình bày kết quả thảo luận:
+ Đại diện các nhóm nêu kết quả
=> Trong hệ MT, Trái Đất là hành tinh có sự thảo luận..
sống..
+Nhận xét, bổ sung ý kiến
+ Chúng ta phải làm gì để giữ cho Trái Đất - Chúng ta phải: Làm cho môi
luôn xanh, sạch, đẹp?
trường Trái Đất luôn sạch sẽ .
=>GV: Mỗi người chúng ta ai cũng phải có - Hs nghe và nhớ
trách nhiệm giừ gìn và bảo vệ sự sống trên - Hs nhắc lại nội dung bài
Trái Đất vì đó cũng chính là sự sống của
chúng ta
3.Hoạt động nối tiếp (2 phút)
- HS nêu
- Hệ thống ND bài.
-…
-Liên hệ mở rộng,…
- Chuẩn bị bài : Mặt trăng là vệ tinh của - Lắng nghe, thực hiện
Trái Đất
-Nhận xét, đánh giá giờ học
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
___________________________________________________________________
Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018
Luyện từ và câu
TỪ NGỮ VỀ CÁC NƯỚC. DẤU PHẨY.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Kể được tên một vài nước mà em biết.
- Viết được tên các nước vừa kể
Giáo viên:

19

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

- Đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu.
2. Kĩ năng: Ghi nhớ tên các nước và sử dụng dấu câu hợp lí
3. Thái độ: Yêu thích học và tìm hiểu tiếng Việt.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, nhóm 4
2. Đồ dùng dạy học:
Quả địa cầu; Bản đồ thế giới .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
-Lớp hát bài: Trái đất này là của chúng mình
- Hát tập thể
- Lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”
- TBHT điều hành- Nội dung chơi T/C:
- Học sinh tham gia chơi.
+ Đặt và TLCH Bằng gì? Dấu hai chấm
-HS dưới lớp theo dõi nhận xét
- GV tổng kết trò chơi
-Lắng nghe
- Giới thiệu bài mới - Ghi đầu bài lên bảng Từ - Học sinh mở sách giáo khoa và
ngữ về các nước. Dấu phẩy
vở Bài tập
2. HĐ thực hành (27 phút)
*Mục tiêu:
- Kể được tên một vài nước mà hs biết, viết được tên các nước vừa kể.
- Đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu
*Cách tiến hành:
*Việc 1: Mở rộng vốn từ về các nước
Bài tập 1: HĐ cá nhân-> Cả lớp
- GV giao nhiệm vụ
+ Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài 1.
+2HS nêu YC BT, lớp đọc thầm.
+ Yêu cầu Hs cá nhân-> chia sẻ.
- HS làm bài cá nhân-> chia sẻ
+ HS tìm vị trí các nước: Lào,
*GV theo dõi, giúp đỡ nhóm đối tượng còn lúng Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-laixi-a, Nhật Bản, Hàn Quốc,... trên
túng để hoàn thành BT
quả địa cầu, hoặc bản đồ thế giới
+HS nhận xét
- GV và HS nhận xét, chốt lại lời giải đúng
=> GV củng cố vốn từ về các nước
Bài tập 2: HĐ cá nhân -> Cả lớp
- GV giao nhiệm vụ
+HS nêu YC BT, lớp đọc thầm.
+ Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài
+ HS làm bài cá nhân
*Dự kiến KQ:
+ Làm bài cá nhân
+ Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan,
+ Chấm bài, nhận xét.
Ma-lai-xi-a, Nhật Bản, Hàn
- GV nhận xét, phân tích chốt lại lời giải đúng.
Quốc, Nga, Anh, Pháp, I-ta-li-a,
Đức, Bỉ, Thủy Sĩ,...
Giáo viên:

20

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

*Việc 2: Ôn về dấu phẩy
Bài tập 3: HĐ nhóm đôi -> Cả lớp
- HS thảo luận -> chia sẻ bài làm
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài 3.
*Dự kiến KQ:
- Trao đổi theo nhóm (theo bàn)
*GV lưu ý đối tượng HS M1 nhận biết sử dụng a) Bằng những động tác thành
thạo, chỉ trong phút chốc, ba cậu
dấu câu hợp lí
bé đã leo lên đỉnh cột.
- GV và HS nhận xét, chốt lời giải đúng.
b)Với vẻ mặt lo lắng, các bạn
trong lớp hồi hộp theo dõi Nenli.
c) Bằng một sự cố gắng phi
thường, Nen-li đã hoàn thành
bài thể dục.
=>GV củng cố về cách dùng dấu câu hợp lí - HS thống nhất KQ -> chữa bài
vào vở.
trong khi nói và viết.
3. HĐ Tiếp nối: (5 phút)
- Hỏi lại những điều cần nhớ.
- 1, 2 học sinh nhắc lại
+Lưu ý đối tượng M1, M2.
- GV chốt lại những phần chính trong tiết học.
- Lắng nghe
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương những học
sinh có tinh thần tương tác, chia sẻ bài học.
- Lắng nghe
- Nhắc nhở học sinh về nhà xem lại bài đã làm,
chuẩn bị bài sau: Đặt và TLCH Bằng gì? Dấu - Lắng nghe và thực hiện.
chấm, dấu hai chấm
Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Toán
CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số với trường hợp có một lượt
chia có dư và là phép chia hết.
- Thực hành bài tập 1, 2, 3.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
3.Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác. Yêu thích học toán.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, cả lớp.
2. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên:

21

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3
Hoạt động của thầy
1.Hoạt động khởi động ( 5 phút)
-TBVN bắt nhịp cho lớp hát.
-TBHT điều hành ôn bài cũ:
+ Gọi 3 em lên bảng đặt tính rồi tính:
10628 x 2 21515 x 3 13254 x 4
+ Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
- Kết nối nội dung bài học.

Năm học 2017 - 2018
Hoạt động của trò
-Lớp hát tập thể...
-3HS lên bảng làm bài.
-HS nhận xét, đánh giá
-Lắng nghe -> Ghi bài vào vở

2.Hoạt động hình thành kiến thức: ( 10 phút)
* Mục tiêu:
- Biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số với trường hợp có một lượt
chia có dư và là phép chia hết.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
* Thực hiện phép chia
- GV viết đầu bài lên bảng.
- HS QS, lắng nghe
37648 : 4 = ?
- YC HS suy nghĩ và nêu cách đặt tính - HS thực hiện vào vở nháp.
và tính
- HS nêu cách đặt tính và cách tính.
37648 4
16
9412
04
08
0
- HS nhận xét, bổ sung
- GV củng cố lại cách đặt tính và cách - Hs theo dõi
tính.
Vậy: 37648 : 4 = 9412
Lưu ý cho HS mỗi lần chia đều tính
nhẩm: chia, nhân, trừ.
3.Hoạt động thực hành: ( 17 phút)
* Mục tiêu:
- HS vận dụng kiến thức bài học làm được các BT:1,2,3.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
a.Bài tập 1: HĐ cá nhân – Cả lớp
+ GV giao nhiệm vụ
- Gọi học sinh nêu yêu cầu BT1
- HS nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và
- HS làm bài cá nhân vào vở
chữa bài.
- Đổi cheó vở KT
- TBHT điều hành
- Đại diện 2HS lên bảng gắn phiếu lớn
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn
- Chia sẻ KQ trước lớp kết quả
thành BT
+Thống nhất cách làm và đáp án đúng
Lưu ý cho HS mỗi lần chia đều tính *Dự kiến KQ:
nhẩm: chia, nhân, trừ.
84848 4
24693 3
04
21212
06
8231
Giáo viên:

22

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3
*GV củng cố chia số có năm chữ số cho
số có một chữ số: củng cố cách đặt tính
và cách tính.

Năm học 2017 - 2018
08
04
08
0

09
03
0

(…)

b. Bài tập 2
HĐ cá nhân – Cả lớp
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm bài -> Trao đổi, chia sẻ...
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- Đại diện HS lên bảng gắn phiếu lớn
*GV lưu ý HS M1 +M2:
- Chia sẻ KQ trước lớp kết quả
+ Bài toán thuộc dạng toán nào?
-Thống nhất cách làm và đáp án đúng
-> Bài toán thuộc dạng toán rút về đơn Tóm tắt:
vị.
Có : 36550 kg
Bán : 1/3 số kg
=> GV nhận xét, củng cố về giải toán Còn lại: ...kg?
dạng rút về đơn vị.
Bài giải:
Cửa hàng đã bán số ki-lô-gam xi măng
là:
36550 : 5 = 7310 (kg)
Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam xi măng
là:
36550 – 7310 = 29240 (kg)
Đ/S: 29240 kg xi măng
c. Bài tập 3
HĐ cặp đôi – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS trao đổi N 2
- HS thực hiện theo YC
*GV lưu ý HS M1 +M2
- Đại diện HS lên bảng gắn phiếu lớn
+ Nêu lại cách thực hiện tính giá trị của - Chia sẻ KQ trước lớp kết quả
biểu thức.
+ HS nêu nêu cách làm, kết quả
+Thống nhất cách làm và đáp án đúng
*Dự kiến KQ:
a) 69218- 26736 : 3 = 69218 – 8912
=
60 306
a) 39 799
b) 43463; 9296
µBài tập PTNL:
Bài tập 4. (M3+M4):
-Yêu cầu học sinh làm bài rồi báo cáo -HS đọc nhẩm YC bài
+ Học sinh tự xếp hình -> báo cáo với
kết quả.
giáo viên.
- GV chốt đáp án đúng
4..Hoạt động tiếp nối (3 phút)
- Nêu lại ND bài ?
- HSTL
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau: Chia -Lắng nghe, thực hiện
số có năm chữ số cho số có một chữ
số (T.T)
Giáo viên:

23

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3
- Đánh giá tiết học.

Năm học 2017 - 2018
-Lắng nghe, rút kinh nghiệm

Điều chỉnh: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
__________________________________
Tập viết
ÔN CHỮ HOA V
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Viết đúng chữ hoa tương đối nhanh chữ viết hoa V (1 dòng) L, B (1dòng).
- Viết đúng tên riêng Văn Lang bằng (1dòng)
- Viết câu ứng dụng: Vỗ tay cần nhiều ngón. Bàn kĩ cần nhiều người (1 lần) bằng
cỡ chữ nhỏ.
2. Kĩ năng: Rèn chữ viết đúng, viết nhanh và đẹp.
3.Thái độ: Có ý thức giữ vở sạch, yêu thích luyện chữ đẹp.
II.CHUẨN BỊ
1. Phương pháp: Hỏi đáp, Quan sát, Làm mẫu, Thực hành – Luyện tập
2. Đồ dùng:
- Mẫu chữ viết hoa : V, L, B
- Tên riêng Văn Lang
- Câu ứng dụng: Vỗ tay cần nhiều ngón. Bàn kĩ cần nhiều người
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Hoạt động khởi động: ( 3 phút)
- Hát “ Chữ càng đẹp, nết càng ngoan”
-Lớp hát tập thể
- Kiểm tra bài viết.
+ 2HS lên bảng viết từ: Uông Bí.,...
- Thực hiện theo YC
+ Viết câu ứng dụng của bài trước
- Lớp viết vào bảng con.
“Uốn cây từ thuở còn non
- Nhận xét, tuyên dương bạn
Dạy con từ thuở con còn bi bô”
- Lắng nghe,...
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Giới thiệu bài
2. Hoạt động nhận diện đặc điểm và cách viết chữ, câu ứng dụng: (10 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được cách viết đúng chữ hoa, tên riêng, câu ứng dụng.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Hướng dẫn viết trên bảng con
* Việc 1: Hướng dẫn viết chữ hoa:
- Yêu cầu học sinh tìm các chữ hoa có - Các chữ hoa có trong bài: V , L , B.
- Học sinh theo dõi giáo viên viết mẫu.
trong bài.
+ Lưu ý điểm đặt bút, điểm dừng bút
- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết
Giáo viên:

24

Trường Tiểu học:


Giáo án lớp 3

Năm học 2017 - 2018

từng chữ V , L , B.

+ Chú ý các nét khuyết cong tròn hở
trên, nét thắt,...
- Yêu cầu học sinh tập viết vào bảng con - HS tập viết trên bảng con: V , L , B .
các chữ vừa nêu.
* Việc 2: Hướng dẫn viết từ ứng dụng
- Đọc từ ứng dụng
- Yêu cầu đọc từ ứng dụng Văn Lang
+ GV giới thiệu: Văn Lang là tên nước - Lắng nghe để hiểu thêm về về tên
Việt Nam thời các vua Hùng, Thời kì đầu riêng Văn Lang đây cũng là mốc lịch
sử đầu tiên khi dựng nước.
tiên của nước VN.
- GV viết mẫu tên riêng theo cỡ nhỏ. Sau -HS QS
đó hướng dẫn các em viết bảng con (1-2
lần)
-HS viết từ ứng dụng: Văn Lang
+ Luyện viết từ ứng dụng (tên riêng):
* Việc 3: HD viết câu ứng dụng:
- Gọi HS đọc câu ứng dụng.

- HS đọc câu ứng dụng
+ Vỗ tay cần nhiều ngón
Bàn kĩ cần nhiều người.
- Vỗ tay cần nhiều ngón mới vỗ được
vang; muốn có ý kiến hay, đúng, cần
nhiều người bàn bạc.

-Giúp HS hiểu nội dung câu ứng dụng
+ Câu ứng dụng khuyên điều gì?

-Luyện viết câu ứng dụng :
+ Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ hoa
- Cả lớp tập viết vào bảng con.
(Văn Lang ) là tên riêng, (Vỗ, Bàn ) là chữ đầu - Lớp thực hành viết chữ hoa trong câu
dòng.
ứng dụng trên bảng con.
-Yêu cầu viết tập viết trên bảng con:
“Vỗ tay cần nhiều ngón
Bàn kĩ cần nhiều người”.
- Các con chữ V, y, h, g, k, B, cao 2 li
+ Các con chữ có độ cao như thế nào?
rưỡi, t cao 1,5 li, còn lại các con chữ
+ GV hướng dẫn cách viết.
cao 1 li.
+ Khi viết ta viết hoa những chữ nào?
+ 2HS viết bảng lớp, lớp viết bảng
+ Các con chữ có độ cao như thế nào?
con: Vỗ tay, Bàn kĩ,...
- Viết bảng:
-Lắng nghe, rút kinh nghiệm
-Nhận xét, đánh giá
- GV hướng dẫn cách viết: Lưu ý cho HS
viết liền mạch.
3. Hoạt động thực hành viết trong vở:( 15 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS viết đúng chữ hoa, tên riêng, câu ứng dụng.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp - Cá nhân
Hướng dẫn viết vào vở tập viết:
- Nêu yêu cầu, cho HS viết vào vở:
-Lớp thực hành viết vào vở theo
- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết, hướng dẫn của giáo viên.
cách viết các con chữ và câu ứng dụng - Viết chữ V , L, B : 1dòng.
- Viết tên riêng: Văn lang : 2 dòng
đúng mẫu.
- Viết câu ứng dụng 2 lần
- GV cho HS quan sát bài viết mẫu trong
Giáo viên:

25

Trường Tiểu học:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×