Tải bản đầy đủ

Đánh giá tình hình nhiễm bệnh đường hô hấp trên đàn lợn từ sau cai sữa đến xuất bán và thử nghiệm một số phác đồ điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG
I H C NÔNG LÂM
---------------------

HOÀNG V N NGHINH

Tên

tài:
ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHI M B NH
TRÊN

ÀN L N T
TH

SAU CAI S A

NGHI M M T S


NG HÔ H P
N XU T BÁN VÀ

PHÁC

I U TR

KHÓA LU N T T NGHI P

H

ào t o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

Khoa

: Ch n nuôi Thú y

Khóa h c

: 2010 – 2014

Thái Nguyên – 2014


I H C THÁI NGUYÊN
TR

NG
I H C NÔNG LÂM
---------------------


HOÀNG V N NGHINH

Tên

tài:
ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHI M B NH
TRÊN

ÀN L N T
TH

SAU CAI S A

NGHI M M T S

NG HÔ H P
N XU T BÁN VÀ

PHÁC

I U TR

KHÓA LU N T T NGHI P

H

ào t o

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

Khoa

: Ch n nuôi Thú y

Khóa h c

: 2010 – 2014

Gi ng viên h

IH C

ng d n : TS. Tr n V n Th ng

Khoa Ch n nuôi Thú y - Tr

ng

Thái Nguyên – 2014

i h c Nông Lâm


L IC M

N

Trong su t th i gian h c t p và rèn luy n t i Tr

ng

i h c Nông

Lâm Thái Nguyên c ng nh trong th i gian th c t p t i tr i Nga

ng, xã D

N u, huy n Tam Nông, t nh Phú Ph tôi ã nh n

c s giúp r t nhi t tình

và quý báu c a các th y cô Ban Giám hi u nhà tr

ng, Ban ch nhi m khoa

Ch n nuôi Thú y cùng toàn b các th y cô trong khoa. Nhân d p này tôi xin
b y t lòng bi t n chân thành và sâu s c

n:

Ban ch nhi m khoa Ch n nuôi Thú y tr

ng

i h c Nông Lâm

Thái Nguyên.
Ban lãnh

o, cùng các k thu t viên và công nhân t i tr i Nga

Cùng t p th các th y cô giáo tr

ng

ng.

i h c Nông Lâm Thái Nguyên

ã t o m i i u ki n cho tôi hoàn thành khóa lu n này úng th i h n.
c bi t tôi xin chân thành c m n s quan tâm giúp
c a th y giáo h

ng d n TS. Tr n V n Th ng. Nhân ây tôi c ng xin b y t

lòng bi t n t i gia ình, b n bè,
ki n giúp

,

r t nhi t tình

ng nghi p ã th

ng xuyên t o m i i u

ng viên tôi trong su t th i gian h c t p, nghiên c u và hoàn

thành khóa lu n này.
Cu i cùng tôi xin chúc các th y cô giáo m nh kh e, h nh phúc,

t nhi u

thành tích trong gi ng d y và nhi u thành công trong nghiên c u khoa h c.
Tôi xin chân thành c m n!
Thái Nguyên, ngày

tháng

n m 2014

Sinh viên

Hoàng V n Nghinh


L I NÓI

U

Th c t p t t nghi p là khâu cu i cùng c a quá trình ào t o, óng vai
trò không th thi u trong n n giáo d c hi n nay. Trong quá trình th c t p giúp
sinh viên ti p c n và n m b t th c t s n xu t, c ng c ki n th c ã h c,
th i áp d ng lý thuy t vào th c ti n s n xu t, t
môn n m v ng các ph

ng

ó nâng cao ki n th c chuyên

ng pháp nghiên c u khoa h c.

Ngoài ra th c t p t t nghi p c ng là th i gian sinh viên rèn luy n, h c h i
kinh nghi m c a ng

i i tr

c, nh m trang b nh ng ki n th c chuyên môn,

nghi p v và công tác qu n lý sau khi t t nghi p ra tr
ng

i cán b khoa h c có trình

ng có th tr thành m t

chuyên môn, tay ngh v ng vàng.

Xu t phát t c s trên, theo nguy n v ng c a b n thân và s nh t trí
c a Ban Giám hi u nhà tr

ng, Ban ch nhi m Ch n nuôi Thú y - Tr

i h c Nông Lâm Thái Nguyên và s giúp
lãnh

o xã D N u, cùng v i s h

tr i tôi ã ti n hành nghiên c u

ng - Ban

ng d n t n tình c a th y cô, k thu t
tài: “ ánh giá tình hình nhi m b nh

ng hô h p trên àn l n t sau cai s a
m t s phác

c a tr i Nga

ng

n xu t bán và th nghi m

i u tr ”

Tuy nhiên, do th i gian th c t p có h n và trình

b n thân còn nhi u

h n ch nên khoá lu n t t nghi p c a tôi không tránh kh i nh ng thi u sót,
kính mong

c s b sung, góp ý c a th y cô và b n bè

nghi p c a tôi hoàn thi n h n.

khoá lu n t t


DANH M C CÁC B NG
Trang
B ng 1.1: K t qu s n xu t c a tr i n m 2012, 2013 và 2014................................ 6
B ng 1.2:

L ch phòng b nh cho àn l n th t ....................................................... 13

B ng 1.3: K t qu công tác ph c v s n xu t ...................................................... 16
B ng 2.1: S

b trí thí nghi m ....................................................................... 48

B ng 2.2: T l m c b nh

ng hô h p

l n th t nuôi t i tr i Nga

B ng 2.3: T l m c b nh

ng hô h p

l n theo àn và theo cá th ............... 52

B ng 2.4: T l m c b nh

ng hô h p c a l n theo l a tu i ............................ 54

B ng 2.5: T l m c m c b nh
B ng 2.6: T l m c b nh

ng hô h p theo tháng .................................... 55

ng hô h p theo tính bi t........................................ 56

B ng 2.7: T l l n ch t do m c b nh
B ng 2.8:

ng hô h p ........................................... 57

Nh ng bi u hi n lâm sàng c a l n m c b nh

B ng 2.9: B nh tích c a l n m c b nh
B ng 2.10: K t qu

i u tr b nh

B ng 2.11: T l tái nhi m b nh

ng .......... 51

ng hô h p ............... 58

ng hô h p .......................................... 59

ng hô h p c a 2 phác
ng hô h p l n th t và k t qu

i u tr .................. 60
i u tr l n 2 ...........61


DANH M C T

Vi t

VI T T T

Vi t

y

CP

:

Charoe Pokphand Group

Cs

:

C ng s

CTC

:

Chlortetracyline

vt

:

n v tính

Nxb

:

Nhà xu t b n


M CL C
Trang
Ph n 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T ............................................. 1
1.1. I U TRA C B N............................................................................... 1
1.1.1. i u ki n t nhiên ................................................................................ 1
1.1.2. i u ki n kinh t - xã h i ..................................................................... 3
1.1.3. Tình hình s n xu t ................................................................................ 3
1.1.4. C c u t ch c, ch c n ng và nhi m v c a tr i ch n nuôi ................... 5
1.1.5. ánh giá chung................................................................................... 10
1.2. N I DUNG, PH

NG PHÁP VÀ K T QU PH C V S N XU T ......11

1.2.1. N i dung ph c v s n xu t ................................................................. 11
1.2.2. Ph

ng pháp ti n hành ....................................................................... 12

1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t ...................................................... 12
1.3. K T LU N VÀ KI N NGH ............................................................... 17
1.3.1. K t lu n .............................................................................................. 17
1.3.2. Ki n ngh ............................................................................................ 17
NGHIÊN C U KHOA H C ............................... 18

Ph n 2: CHUYÊN
2.1.

TV N

....................................................................................... 18

2.1.1. Tính c p thi t c a
2.1.2. M c tiêu c a

tài ...................................................................... 18

tài ............................................................................. 19

2.1.3. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a

tài............................................. 19

2.2. T NG QUAN TÀI LI U ...................................................................... 19
2.2.1. C s khoa h c c a

tài ................................................................... 19

2.2.2. Tình hình nghiên c u trong n
2.3.

it

ng, n i dung và ph

c và trên th gi i ............................... 43

ng pháp nghiên c u .................................. 46

2.3.1.

it

ng nghiên c u ......................................................................... 46

2.3.2.

a i m và th i gian ti n hành .......................................................... 46


2.3.3. N i dung nghiên c u .......................................................................... 46
2.3.4. Ph

ng pháp nghiên c u .................................................................... 47

2.3.5. Các ch tiêu theo dõi ........................................................................... 48
2.3.6. Ph

ng pháp theo dõi t ng ch tiêu .................................................... 49

2.4. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N ...................................... 51
2.4.1. T l m c b nh

ng hô h p

2.4.2. T l có bi u hi n b nh

l n th t t i tr i l n Nga

ng hô h p

l n theo àn và theo cá th .. 52

2.4.3. T l m c b nh

ng hô h p theo l a tu i

2.4.4. T l m c b nh

ng hô h p

2.4.5. T l m c b nh

ng hô h p theo tính bi t

2.4.6. T l l n ch t do m c b nh

ng ........... 51

l n th t ......................... 53

l n th t theo tháng ............................ 55
l n th t ........................ 56

ng hô h p .......................................... 57

2.4.7. Nh ng bi u hi n lâm sàng và b nh tích c a l n m c b nh .................. 58
2.4.8. K t qu

i u tr b nh

2.4.9. T l tái nhi m b nh

ng hô h p theo hai phác

i u tr ............. 59

ng hô h p l n th t và hi u qu

i u tr l n 2 ........60

2.4.10. So sánh chi phí i u tr b nh
2.5. K T LU N, T N T I VÀ

ng hô h p c a hai phác

i u tr . 61

NGH .................................................. 62

2.5.1. K t lu n .............................................................................................. 62
2.5.2. T n t i ................................................................................................ 63
2.5.3.

ngh ............................................................................................... 63

TÀI LI U THAM KH O.......................................................................... 65
I. TÀI LI U TI NG VI T ........................................................................... 65
II. TÀI LI U D CH T

TI NG N

C NGOÀI ......................................... 66

III. TÀI LI U TI NG ANH ......................................................................... 66


1

Ph n 1
CÔNG TÁC PH C V S N XU T

1.1. I U TRA C

B N

1.1.1. i u ki n t nhiên
1.1.1.1. V trí

a lý

Tr i l n Nga

ng là m t

n v ch n nuôi gia công thu c Công ty

c ph n ch n nuôi CP - Vi t Nam óng trên

a ph n hành chính xã D

N u, huy n Tam Nông, t nh Phú Th . Xã D N u n m

a lý kho ng 21015' v B c và 105015' kinh

Tam Nông, t a
c nh

m D N u (

Thanh S n. Phía

ông, bên

m N u), phía Tây Nam giáp xã Giáp Lai, huy n

ông Nam giáp xã

ào Xá, huy n Thanh Th y. Phía

ông D N u giáp th tr n H ng Hóa, phía B c và
H

phía Nam huy n

ông B c giáp xã

ng N n, phía Tây B c giáp xã Th V n. Nhìn chung ây là m t v trí

khá thu n l i cho m t tr i ch n nuôi vì nó xa khu công nghi p, xa khu dân
c và

ng giao thông chính (cách qu c l kho ng 300 m) nh ng v n

thu n ti n cho v n chuy n th c n và xu t l n.
1.1.1.2. i u ki n

a hình,

Tr i n m trên qu
891,74 ha, c c u s d ng
-

t ai

i xung quanh là

m, di n tích t nhiên c a xã là

t ai c a xã nh sau :

t nông nghi p 541,97 ha chi m 60,78% di n tích t nhiên g m:
t s n xu t nông nghi p 537,43 ha.
t nuôi tr ng th y s n 3,54 ha.
t nông nghi p khác 1,00 ha.

-

t phi nông nghi p 273,28 ha chi m 30,65% di n tích

t t nhiên g m:

t xây d ng tr s c quan, công trình s nghi p 0,84 ha.
t qu c phòng 0,24 ha.


2

t khu công nghi p 16,26 ha.
t c s s n xu t kinh doanh 0,58 ha.
t tín ng

ng tôn giáo, tín ng

t ngh a trang, ngh a

ng 3,66 ha.

a 8,87 ha.

t di tích th ng c nh 0,13 ha.
t x lý, chôn l p ch t th i 0,57 ha.
t sông su i và m t n

c chuyên dùng 56,01 ha.

t phát tri n h t ng 186,12 ha.
t khu dân c nông thôn 76,49 ha chi m 8,57% di n tích

t t nhiên.

1.1.1.3. i u ki n khí h u thu v n
Tr i ch n nuôi Nga

ng n m trong khu v c có khí h u nhi t

i gió

mùa. Phân ra làm 4 mùa: Xuân, H , Thu, ông, chia b n mùa rõ r t:
Mùa Hè nóng m m a nhi u t tháng 5
m a chi m 85%, nhi u nh t tháng 7, 8. Mùa
t tháng 11

n tháng 10 hàng n m, l

ông l nh, khô, ít m a, kéo dài

n tháng 4 n m sau.

Khí h u c a xã D N u có nh ng

c tr ng sau:

Nhi t

trung bình c a xã: 21 - 23,3oC.

Nhi t

cao nh t: 36 - 37oC (tháng 6, 7).

Nhi t

th p nh t: 9 - 10oC (tháng 11, 12).

m

ng

t

ng

i trung bình/n m: 70 - 85%. Tháng cao nh t là 90%,

tháng th p nh t là 65%.
L

ng m a trung bình/n m: 1900 mm.

V i i u ki n khí h u nh v y nhìn chung thu n l i cho phát tri n c v
tr ng tr t l n ch n nuôi. Tuy nhiên, c ng có nh ng giai o n i u ki n khí h u
thay

i th t th

mùa

ông có ngày nhi t

nông nghi p.

ng nh h n hán, mùa Hè có ngày nhi t
r t th p (d

i 10oC) nh h

r t cao (39 - 40oC),
ng x u

n s n xu t


3

* Ngu n n

c

Ngu n n
s ch và

c t ch n nuôi c a tr i

nhu c u sinh ho t cho công nhân và n

ngay c mùa Hè oi b c. Ngu n n
n

c l y t gi ng khoan,

c cho tr ng tr t

mb on

c

c dùng cho l n trong tr i
c l y t ao cá và t n d ng

c t nhiên.

1.1.1.4. i u ki n giao thông
C s ch n nuôi n m trong xã D N u n i ch có h n 5 km
nh a, khu v c xã không có

ng d i

ng qu c l ch y qua. Tuy nhiên ây là m t v

trí khá thu n l i cho m t tr i ch n nuôi vì nó xa khu công nghi p, xa khu dân
c và

ng giao thông chính (cách qu c l kho ng 300 m) nh ng v n thu n

ti n cho v n chuy n th c n và xu t l n.
1.1.2. i u ki n kinh t - xã h i
Tr i có v trí thu n l i cho vi c v n chuy n hàng hóa, tiêu th s n ph m
và phân ph i con gi ng.
T nh ng n m m i thành l p c s còn nhi u khó kh n, ch n nuôi ch
y u là nuôi l n th
th tr
ph

ng ph m v i s l

ng, c s v t ch t c a tr i

ng ít, t khi chuy n sang n n kinh t

c xây d ng hoàn ch nh h n và

ng ti n, d ng c thú y trong ch n nuôi. Hàng n m bán ra th tr

y

v

ng g n

5000 con l n th t.
Dân c xung quanh ch y u sinh s ng v i ngh nông nghi p và buôn
bán, ngoài ra còn có m t s h gia ình là công nhân viên ch c nhà n

c.

Nhìn chung tình hình dân trí c a các c m dân c xung quanh khá t t nên c ng
là i u ki n thu n l i cho s phát tri n c a tr i.
1.1.3. Tình hình s n xu t
1.1.3.1. Tình hình s n xu t c a ngành ch n nuôi


a ph

ng có v trí

a lý,

a hình c ng nh khí h u có nhi u

c

tr ng phong phú cho nên t o cho D N u có n n s n xu t nông nghi p a


4

d ng v i

y

các lo i cây tr ng, v t nuôi. Xã D N u ã t p trung ch

o

nhân r ng các mô hình nông nghi p giá tr kinh t cao nh m phát huy t i a
hi u qu giá tr s d ng

t

a ph

ng.

y m nh ch

ng trình chuy n

i

c c u v t nuôi, cây tr ng, theo các mô hình chuyên canh, a canh, nuôi th y
s n (lúa + cá + v t).
a ph

ng ch n nuôi nhi u lo i gia súc, gia c m và con

c s n. Xong

ch y u v n là ch n nuôi l n, gà, ngan, v t, trâu, bò.
Qua i u tra cho th y

D N u phát tri n m nh ch n nuôi l n theo mô

hình trang tr i, gia tr i hi n có 1 tr i l n th t quy mô 1.200 con/l a, 1 tr i l n
nái quy mô 600 con nái ngo i, 20 gia tr i ch n nuôi l n th t quy mô t 100
n 500 con/l a. Hình th c ch n nuôi nh l trong các gia ình ang thu h p
và không phát tri n do không có lãi ho c b r i ro do d ch b nh. M t tr i ch n
nuôi gà công nghi p quy mô 4.000 con/l a. Cùng v i ch n nuôi gia súc, gia
c m, m t m i nh n khác c a D N u là nuôi tr ng th y s n. N ng su t th y
s n trung bình

t t 6,2 - 6,5 t n cá/ha/n m; cho thu nh p t 75 - 85 tri u

ng/ha/n m; cao g p 2,5

n 3 l n so v i c y lúa. Nhi u h

cho thu nh p lên t i 100 - 120 tri u
Riêng tr i Nga

ut v nl n

ng/ha/n m.

ng ch y u nuôi l n th t v i ch t l

ng cao nh m

m c ích nuôi th t, v i mong mu n t ng t l n c, ph c v cho công tác xu t
kh u th t l n.
Ngoài l nh v c s n xu t chính là ch n nuôi l n, tr i còn s d ng di n
tích ao h vào vi c ch n nuôi cá th t, t n d ng ch t th i t ch n nuôi l n, t n
d ng

t

nuôi gà góp ph n t ng thu nh p và t o vi c làm cho công nhân

trong tr i. M i v thu nh p t ao cá

t 100 - 150 tri u

ng/v .

1.1.3.2. Tình hình s n xu t c a ngành tr ng tr t
Ngành tr ng tr t
s n, l c,

ut

c phát tri n v i nhi u lo i cây tr ng nh lúa, ngô,

ng. Nhóm cây n qu có nhãn, v i thi u, chu i. Nhìn chung

v n t p trung vào các cây nhóm l

ng th c là ch y u.


5

Nhi m v chính c a tr i Nga

ng là ch n nuôi cho nên trong nh ng

n m v a qua vi c phát tri n ngành tr ng tr t ch là 1 l nh v c ph . T ng
di n tích c a tr i là 3 ha ph c v ch n nuôi là ch y u. Tr i tri n khai tr ng
các lo i cây n qu , chu i, b

i, nhãn, i, u

, na, kh , các lo i rau, các

lo i c .... nh m xây d ng thành m t mô hình s n xu t khép kín, cân b ng
sinh thái.
1.1.4. C c u t ch c, ch c n ng và nhi m v c a tr i ch n nuôi
1.1.4.1. C c u t ch c c a tr i
- C c u t ch c, ch c n ng và nhi m v c a tr i
Tr i có
t , có ban lãnh
m t

i ng cán b khoa h c k thu t gi i, giàu kinh nghi m th c
o tr i n ng

ng nhi t tình v i công vi c.

c bi t tr i có

i ng công nhân yêu ngh và ã có nhi u kinh nghi m trong ngh . Tr i

g m 12 ng

i

c c c u nh sau:

Qu n lý: 1 ng

i.

K thu t: 2 ng

i.

Ph c v : 1 ng

i.

Lao

ng tr c ti p: 8 ng

i.

- C s v t ch t k thu t c a tr i
+ H th ng chu ng tr i.
Khu s n xu t c a tr i

c

t trên khu

t cao, d thoát n

trí tách bi t v i khu hành chính và h gia ình. Chu ng
h

ng

ông Nam - Tây B c,

c,

cb

c xây d ng theo

m b o mát v mùa Hè, m áp v mùa

ông.

Xung quanh khu s n xu t có hàng rào bao b c và có c ng vào riêng.
Khu chu ng dành cho ch n nuôi l n có t ng di n tích 1500 m2, h th ng
chu ng tr i v i quy mô phù h p v i h

ng ch n nuôi công nghi p, h th ng

chu ng l ng, n n sàn bê tông cho l n nái và sàn nh a cho l n con, cùng v i
máng u ng t

ng. Chu ng có 8 dãy, chia làm 2 khu A và B,

u chu ng có

h th ng dàn mát, cu i chu ng có l p qu t gió, h th ng che ch n kín áo t o
thoáng mát v mùa Hè, m áp v mùa

ông. Cu i m i ô chu ng

u có h


6

th ng thoát phân và n

c th i. H th ng n

m b o cho vi c cung c p n
trang b 1 máy b m n

c u ng t

c s ch

c

a v t ng ô chu ng

ng cho l n, m i

c t m cho l n và n

u chu ng

c

c r a chu ng hàng ngày. Nhìn

chung khu v c chu ng nuôi xây d ng khá h p lý, thu n l i cho vi c ch m sóc,
i l i, u i l n t i các dãy chu ng.
Ngay c nh khu s n xu t l n, tr i có xây d ng 1 phòng sát trùng, 1 kho
thu c, 1 phòng k thu t và 1 h i tr

ng nh làm n i h i h p, h c t p cho cán

b công nhân viên. C nh c ng vào tr i là nhà b o v , có l p h th ng máy sát
trùng, khi có ng
b nh lây lan. Ti p

i, ph

ng ti n xe vào tr i

u sát trùng k

phòng d ch

n là nhà kho ch a cám, 4 phòng ng cho công nhân, nhà

b p và công trình ph .
ph c v cho s n xu t, tr i còn xây d ng m t gi ng khoan, b n b
ch a n

c, hai máy b m n

c,

m b o cung c p n

c s ch cho s n xu t và

cho sinh ho t.
+ Các công trình ph tr khác
Xung quanh tr i có di n tích tr ng cây xanh 3.600 m2, l
1.000 m, biogas x lý n
cá t n d ng n

i i n n i tr i

c th i 200 m3. Ao h 7.200 m2 chia làm 4 ao nuôi

c th i t ch n nuôi.

1.1.4.2. Tình hình s n xu t c a tr i
B ng 1.1: K t qu s n xu t c a tr i n m 2012, 2013 và 2014
S n xu t

VT

2012

2013

2014

L n th t

Con

4000

4000

4100

1.1.4.3. Công tác v sinh thú y c a tr i
Tiêm phòng v c xin cho àn l n theo quy trình tiêm phòng c a tr i.
Phun thu c sát trùng chu ng tr i, v sinh d ng c ch n nuôi theo quy
trình v sinh thú y.
Ch n oán và i u tr m t s b nh mà l n m c ph i trong quá trình
th c t p.


7

Tham gia vào công tác ch n sóc nuôi d

B

ng.

c 1: Chu n b sau khi xu t l n

- D n v sinh chu ng: Thu h t th c n th a sau khi xu t l n, d n h t
phân thô trên n n, chu ng, hành lang, máng n
- C r a chu ng: c t

ng tr

c.

c, c n n sau, v a múc n

cd iv ac ,

c t i âu s ch t i ó. C r a máng n c t trong ra ngoài, c t trên xu ng,
c r a khung s t c a máng, c r a

a máng và xung quanh

a máng. C r a

ô chu ng và song s t ng n cách gi a các ô chu ng.
- V sinh s ch ph n còn l i c a n n chu ng và máng n

c.

- V sinh qu t: Dùng máy áp l c x t s ch cánh qu t, tr c, ch p, s t b o v .
- S a ch a nh ng h h ng trong quá trình nuôi: Nh b t tr n trong
chu ng nuôi, qu t hút gió trong chu ng nuôi, c u kính hai bên s
máng n, ng n

c, núm u ng, c u dao, dây i n,

n chu ng,

i n, song s t ng n gi a

các ô chu ng và c a c a chu ng.
- Quét s n cho khung s t b o v máng n và song s t ng n gi a các ô
chu ng và c a c a chu ng.
- Quét vôi t
chu ng, máng nng hành lang chu ng, t

ng ô chu ng, quét vôi n n

c và lau s ch các ô c a kính.

- Chu n b úm: Sau khi khung s t và ván úm ã

c r a s ch ph i khô

c phun sát trùng liên t c 3 ngày vào chi u t i,

a vào chu ng và l p

ghép úm.

ng th i l p h th ng èn s

i cho các ô úm mùa

ông dùng 4

èn 200w, mùa Hè dùng 2 èn 200w.
- Chu n b các d ng c khác nh : Ch i, xô múc n
xe ch cám.
B

c 2: Chu n b tr

- Chu n b nhân l c

c khi nh p l n con

c, bàn ch i, gáo,


8

+ Ch tr i ho c qu n lý tr i: Nh n l n và ghi cân.
+ K s : Giám sát quá trình giao nh n l n và h

ng d n tr i tách l n

y u l n b nh.
+ Công nhân: Xu ng l n, cân l n, b t l n, tách l n y u l n b nh,
lùa l n vào chu ng.
Trong quá trình nh p l n t t c m i ng
i ng ã

i ph i m c qu n áo b o h và

c làm s ch.

- Chu n b d ng c
+ Chu n b h th ng sát trùng: Nhà sát trùng xe, máy phun sát trùng, b
ch a n

c sát trùng

c làm s ch và pha thu c sát trùng.

+ Chu n b khu nh p l n: Quét d n s ch s , phun thu c sát trùng toàn
khu v c nh p l n.
+ Chu n b m t s d ng c c n thi t khác: Biên b n giao nh n l n con,
gi y, bút, máy tính, cân

ng h , cân bàn.

+ Chu n b trong chu ng nuôi: Quét s ch n n chu ng và hành lang,
s ch máng t m và x n

c s ch vào

m cn

y

c là 2 phân. Phun sát trùng

toàn chu ng, pha thu c sát trùng vào b ho c ch u sát trùng

c a. Lau s ch

máng n và máng t p n, ki m tra l i núm u ng và áp l c n

c. Ki m tra l i

các l ng úm, th p bóng èn các l ng úm tr
thu c cho nh p l n con, lau s ch h p

c khi nh p l n con. Chu n b

ng thu c, ki m tra l p m i nhi t k .

+ Pha vitamin C chu n b cho l n con: R a thùng pha thu c tr
cho n c s ch và pha vitamin C gói 1kg cho 2000 lít n
B

c khi pha,

c.

c 3: Khi nh p l n con

- Phun sát trùng k xe chuy n l n con, m c a thùng xe phun k bên trong.
- Xu ng l n, ki m tra l i l n tách nh ng con m riêng m t khu, cân l i
l n và ghi l i s cân, ki m tra l i s l
- u i l n bình th

ng l n.

ng vào ô chu ng, u i l n b nh vào ô b nh.


9

B

c 4: S p x p l n trong các ô chu ng

Hai ô cu i cùng dành cho l n b nh, ghép ngay nh ng con to kho lên
ô trên. T trên xu ng d

i l n t to

n nh , m t

gi m d n t ô t

u

chu ng t i cu i chu ng.
B

c 5: Ch m sóc l n con khi m i v tr i

- T p cho l n con quen d n v i máng n t

ng b ng cách l c nh c n

g t cho l n h c l c, r c cám vào máng b sung cho l n. Tách nh ng l n ch a
bi t n

t p n và ch m sóc riêng.

- Pha vitamin C trong bình cung c p n

c u ng cho l n ngay khi v a

nh p l n.
B

c 6: Ch m sóc nuôi d

ng l n t t trong su t quá trình nuôi

- Cho n theo úng kh u ph n n c a t ng l a tu i
Tu n tu i
Tiêu chu n n

4

5

6

13

Tiêu chu n n

14

22

Tiêu chu n n

15

23

24

m b o nhi t

thích h p
Tu n tu i

nhi t

thích h p

10

11

12

16

17

18

19

20

21

25

26

27

28

29

2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20

- V sinh chu ng nuôi ngày 2 l n

nhi t

9

1,76 1,82 1,90 2,0 2,09 2,20 2,20 2,20 2,20

Tu n tu i

Tu n tu i

8

0,15 0,30 0,50 0,60 0,80 1,05 1,22 1,41 1,58

Tu n tu i

-

7

m b o n n chu ng s ch và khô

thích h p cho t ng l a tu i
3

4

33oC - 34oC 32oC - 33oC

5

6

31oC - 32oC

30oC - 31oC

7

8 - 20

20 - xu t bán

29oC - 30oC

29oC - 28oC

27oC - 28oC


10

+ Khi nhi t
mát

h nhi t

chu ng nuôi t ng cao h n nhi t
, n u nhi t

chu ng v n cao h n nhi t

b t thêm qu t hút t ng qu t t t
+ Khi nhi t
theo t ng

cho phép: B t giàn

i u ch nh cho nhi t

th p h n nhi t

tiêu chu n thì ta

thích h p.

tiêu chu n gi m s l

ng qu t d n d n

n vi qu t nh sau ó m i t t giàn mát. Khi mùa ông ta th p thêm

bóng úm cho l n và che giàn mát l i, che t 50 - 80% tuy thu c vào nhi tgió bên ngoài.
- Trong quá trình nuôi các ph
phun sát trùng k các ph

ng ti n vào tr i ph i i qua h sát trùng và

ng ti n. Công nhân, k s tr

c khi vào chu ng nuôi

ph i t m sát trùng và nhúng ng vào h sát trùng. Th 2 và th 6 hàng tu n v
sinh, r c vôi xung quanh chu ng nuôi và phun thu c sát trùng trong và ngoài
chuông nuôi. Th 3 và th 7 hàng tu n thay n

c sát trùng tr

c chu ng nuôi.

1.1.5. ánh giá chung
1.1.5.1. Thu n l i
Xã D N u, huy n Tam Nông, t nh Phú Th có i u ki n t nhiên c ng
nh xã h i thu n l i cho ngành nông nghi p phát tri n m nh,
máy

ng chính quy n, các ngành oàn th ho t

c bi t có b

ng t t có n n p, oàn k t

th ng nh t cao. Nhân dân c n cù ch u khó sáng t o, bi t ti p thu các ti n b
khoa h c vào s n xu t, trình
chi n ch ng M và là
V tr i Nga
tr

úng

a ph
ng,

dân trí khá. Là xã anh hùng trong cu c kháng
ng có truy n th ng cách m ng.
c s quan tâm, t o i u ki n và có chính sách h

n c a các ngành, các c p có liên quan nh : S Nông nghi p và Phát

tri n nông thôn, Trung tâm khuy n nông, Chi C c thú y, Công ty c ph n ch n
nuôi CP Vi t Nam, UBND xã, nên t o i u ki n cho s phát tri n c a tr i.
Ban lãnh
k thu t gi i,

o tr i có n ng l c, nhi t tình, n ng

ng, có

i ng cán b

i ng công nhân nhi t tình, có kinh nghi m lâu n m trong


11

ngh , toàn b cán b công nhân viên trong tr i là m t t p th

oàn k t, có ý

th c trách nhi m cao và có lòng yêu ngh .
Tr i

c Công ty quan tâm

u t c p kinh phí

xây d ng l i toàn

b h th ng chu ng tr i, chuy n toàn b sang nuôi l n b ng chu ng l ng, phù
h p theo h

ng ch n nuôi công nghi p, t o i u ki n cho tr i m r ng quy

mô s n xu t trong nh ng n m t i.
H th ng

ng giao thông thu n l i cho vi c v n chuy n th c n,

nh p l n và xu t l n.
Kinh t c a

a ph

a s dân trí có trình

ng ch y u là làm th công nghi p và làng ngh ,

cao.

1.1.5.2. Khó kh n
H th ng l

i i n kém, xu ng c p nghiêm tr ng. V t l h nghèo

còn cao, m t b ph n nhân dân trình
Tr i n m gi a

còn th p.

a bàn ông dân, th i ti t di n bi n ph c t p nên khâu

phòng tr b nh g p nhi u khó kh n. Di n bi n d ch b nh và th i ti t n m 2014
ph c t p làm chi phí phòng b nh và ch a tr t ng lên, nh h ng t i giá thành.
Do

c i m s n xu t c a ngành ch n nuôi nói chung và ngành ch n

nuôi l n nói riêng là ngành có chu k s n xu t dài, t c
ch m nên lâu h i v n. M t khác
l

ng v n t

ng

u t cho m t k s n xu t òi h i m t

i l n, trong khi ó kinh phí

h p, trang thi t b thú y còn thi u và ch a
1.2. N i dung, ph

quay vòng v n

u t cho s n xu t còn h n

ng b .

ng pháp và k t qu ph c v s n xu t

1.2.1. N i dung ph c v s n xu t
hoàn thành t t nhi m v trong th i gian th c t p, tôi ã c n c vào
k t qu

i u tra c b n, trên c s phân tích nh ng thu n l i và khó kh n c a

tr i tôi ã

ra m t s n i dung công tác nh sau.

- Tham gia nuôi d

ng ch m sóc àn l n.


12

- Tiêm phòng d ch b nh cho àn l n c a tr i
- Ch n oán và i u tr b
th vào sáng s m và v

ng l n có bi u hi n ho khó

êm.

- Ti n hành chuyên

nghiên c u khoa h c trên àn l n c a tr i.

- Tham gia vào các công tác khác.
1.2.2. Ph

ng pháp ti n hành

- Xây d ng k ho ch th c hi n c th , sát v i n i dung ph c v s n xu t.
- Bám sát c s trong su t th i gian th c t p.
- Tuân th m i n i quy và quy

nh c a Tr

ng, Khoa và Tr i ch n

nuôi trong th i gian th c t p t i c s .
- Ghi chép

y

và chính xác nh t ký th c t p và nh t ký

tài trong

su t quá trình th c t p t i Tr i ch n nuôi.
- Siêng n ng c n cù, không ng i khó ng i kh
ph c v s n xu t và

th c hi n t t n i dung

tài nghiên c u.

- Nhi t tình, khiêm t n h c h i kinh nghi m và m nh d n v n d ng
nh ng ki n th c ã h c vào th c t s n xu t nh m nâng cao tay ngh , c ng c
ki n th c chuyên môn.
- Tham kh o ý ki n và s giúp
- Th ng xuyên xin ý ki n ch

c a Ban lãnh

o chuyên môn c a gi ng viên h ng d n.

- Tham kh o m i tài li u chuyên môn liên quan
th c hi n thành công chuyên
gi ng viên h

o Tr i ch n nuôi.

n

nghiên c u khoa h c d

tài nghiên c u
i s ch

oc a

ng d n.

1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t
1.2.3.1. Công tác ch n nuôi
:
Cho l n n theo úng kh u ph n n c a l n, tham gia che ch n chu ng tr i
m áp v mùa

ông b ng cách che gian mát và gi m s l

ng qu t, thoáng


13

mát v mùa Hè d a vào nhi t
mát khi nhi t

môi tr

ng

t ng s l

ng qu t và b t giàn

cao h n nhi t

,

theo dõi tình hình s c kh e c a àn l n.
1.2.3.2. Công tác v sinh thú y
V sinh ch n nuôi là m t trong nh ng khâu quan tr ng quy t
thành qu ch n nuôi. V sinh bao g m nhi u v n
nuôi, v sinh

t, n

c và môi tr

nh t i

nh v sinh chu ng

ng xung quanh tr i… Hi u

c t m

quan tr ng c a v sinh, nên trong su t quá trình th c t p, tôi luôn ph i h p
v i công nhân viên ti n hành v sinh:
-

nh k v sinh môi tr

ng xung quanh chu ng tr i nh : Kh i thông

c ng rãnh, phát quang b i r m, r c vôi b t trong chu ng, di t
m m b nh: Ru i, chu t... t

ng v t mang

ó ng n ch n d ch b nh x y ra.

- Hàng ngày, tôi cùng công nhân v sinh chu ng tr i, t y r a sàn chu ng.
- Công tác phòng b nh
V i ph

ng châm “phòng b nh h n ch a b nh” ã cho ta th y t m quan

tr ng c a công tác phòng b nh. Trong ó công tác tiêm phòng v c xin cho àn
l n óng vai trò ch ch t trong công tác phòng b nh. Tiêm v c xin cho àn gia
súc s t o thành mi n d ch

c hi u ch

ng trong c th chúng

xâm nh p c a m m b nh (virus, vi khu n), t ng c

ng s c

ch ng l i s

kháng cho c th .

Tiêm phòng các lo i v c xin: Tai xanh, d ch t l n, l m m long móng.
Th i gian t ch c tiêm phòng th
công tác chu n b và tiêm phòng

ng vào bu i sáng khi th i ti t mát m ,

c th c hi n m t cách nghiêm túc, c n th n.

B ng 1.2: L ch phòng b nh cho àn l n th t
TT

Lo i b nh

Th i gian tiêm

Lo i v c xin

4 tu n tu i

Amervac PRRS

2ml/con

2 D ch t

5 và 9 tu n tu i

Aftopor

2ml/con

3 L m m long móng

7 và 11 tu n tu i

Colapest

2ml/con

1 Tai xanh

Li u l

ng


14

- Công tác ch n oán và i u tr b nh
+ Công tác ch n oán
Ch n oán k p th i và chính xác là vi c làm h t s c quan tr ng,
mang l i hi u qu

i u tr cao, giúp cho con v t nhanh chóng h i ph c,

gi m t l ch t, gi m th i gian dùng thu c. Do v y, gi m thi t h i kinh t
cho ng

i ch n nuôi.

Hàng ngày, tôi cùng v i cán b k thu t c a tr i theo dõi, quan sát t t c
các ô chu ng, phát hi n nh ng bi u hi n b t th
không bi u hi n tri u ch ng i n hình, th
n, s t, l

i ho t

Do v y,

ng. Khi m i m c b nh, l n

ng th y con v t

r , n ít ho c b

ng.
ch n oán chính xác không ch d a vào nh ng bi u hi n

bên ngoài, mà còn c n ph i d a vào kinh nghi m th c t c a cán b k thu t.
+ Công tác i u tr
Trong th i gian th c t p t i tr i, ây là d p quan tr ng
nh ng gì ã

c h c t i nhà tr

tôi th c hành

ng. Chúng tôi ã ti n hành i u tr và thu

c nh ng k t qu nh sau:
B nh tiêu ch y

l n

Nguyên nhân gây b nh tiêu ch y

l n giai o n sau cai s a có th

là: E. coli, Rotavirus. Ngoài ra các y u t stress do qu n lý, ch m sóc nuôi
d

ng (m t i ngu n s a m , thay

nguyên nhân vô cùng quan tr ng d n

i th c n, chu ng tr i, tr n b y...) là
n tiêu ch y trên l n sau cai s a.

o n cai s a, l n con m t i s b o v t s a m , c ng v i tác
y u t stress nên s c

giai

ng c a các

kháng v i b nh b suy gi m, t o c h i

vi khu n

Escherichia coli gia t ng phát tri n và gây tiêu ch y sau cai s a.
Trong quá trình theo dõi chúng tôi ã phát hi n

c 181 con l n có

bi u hi n:
+ L n m t m i,

r , kém n có khi b

n, có tr

ng h p s t.

y liên t c, phân xám ho c vàng xám, mùi kh m dính b t
quanh h u môn, uôi, khoeo chân, sàn chu ng hay thành chu ng.

y


15

+ Da khô, lông xù, nh t nh t.
Chúng tôi xác
trong nh ng ph

nh ây là b nh tiêu ch y

l n và i u tr b ng m t

ng pháp sau:

+ Nor 100:

-

/ngày.

+ Norflox: 1ml/1 -

/ngày.

Tiêm b p th t liên t c 3 - 5 ngày, k t h p v i Anagine - C ho c Glucose
- C và i n gi i. K t qu 180 con kh i b nh

t 99,44%.

B nh viêm kh p
c i m: Viêm kh p là y u t gây què
l n g m liên quan
th

ng

cho ng
l

n m t cân b ng dinh d

chân do ch n th

làm nh h

ng

l n. Các y u t khác gây què

n ch t l

i ch n nuôi,

ng, thoái hóa x

ng ho c thi u ch t, nh ng t n
ng và các thay

i kh p. B nh

ng thân th t khi xu t chu ng, gây thi t h i kinh t

ng th i b nh làm cho l n t ng tr ng kém và gi m s

ng l n con sau cai s a trong àn.
Nguyên nhân: Streptococcus suis là vi khu n gram +, Streptococcus suis

gây viêm kh p l n c p và mãn tính
trên l n con 1 - 6 tu n tu i, b nh

m i l a tu i. B nh này th

ng gây ra

c phân lo i nh m t ph n c a h i ch ng

“y u kh p” k t h p v i viêm r n.
Do con v t c xát vào thành ô chu ng gây t n th
th do nh h

ng kh p ho c có

ng c a m t s lo i thu c trong quá trình i u tr b nh.

Trong quá trình theo dõi chúng tôi th y 20 con l n có bi u hi n nh :
+ L n b què, i l i khó kh n, l

iv n

ng ho c không v n

ng, l n

n u ng kém.
+ Kh p s ng to,

, nóng.

Các tri u ch ng trên cho th y, ây là b nh viêm kh p, ã ti n hành
i u tr b ng m t trong hai lo i kháng sinh sau:
+ Vetrimoxin 1ml
K t qu : 16 con kh i b nh, t l

/ngày tiêm b p
t 80%.


16

B nh gh
Nguyên nhân: Th ng do ký sinh trùng Sacroptes scabiei suis s ng ký sinh
trên da gây ra. Nh ch gây ng a, n ng thì làm t n th ng da, ph bi n là 2 tai l n.
c i m:

ây là b nh ký sinh trùng d i da c a l n do lo i gh ng a

Scarcoptes suis gây nên, kèm theo viêm da mãn tính v i tri u ch ng ng a, hình
thành các n p nh n và v y d y. Chúng ào hang d i da, n t bào bi u bì và d ch t
bào,

n i gh

ào hang có bi u hi n ng a, da b

, thân nhi t t ng. Th ng th y

bi u hi n trên vùng da quanh m t, má và tai, sau ó lây qua vùng l ng, b ng và các
ph n khác. N u không i u tr k p th i da s d y lên, m t àn tính d v và b d n
thành n p, lông r ng d n, d n

n da b s ng hoá. ôi khi quan sát th y b gh toàn

thân, trong tr ng h p này l n gi m n, g y, ch m l n, có khi ch t do nhi m trùng.
Chúng tôi th y có 10 con l n

các l a tu i khác nhau có bi u hi n trên

và ã dùng Ivermectin li

, k t h p v i t m gh cho con

b nh và nh ng con cùng ô chu ng b ng Sibasil, th y hi u qu t
Có 7 con kh i b nh hoàn toàn

ng

i t t.

t 70%.

B ng 1.3: K t qu công tác ph c v s n xu t
N i dung

nv
S l
tính

ng

1. Công tác ch n nuôi
Con
2. Công tác thú y
2.1. Tiêm phòng b ng v c xin
Tai xanh
D ch t
L m m long móng
2.2. i u tr b nh
B nh tiêu ch y
B nh Viêm kh p
B nh Gh
3. Công tác khác
Ph u thu t Apxe
Ph u thu t Hecni
Thi n l n c

400

K t qu
ng
T l (%)
S ng
392
98

S l

An toàn
Li u
Li u
Li u

600
1130
1130

600
1130
1130

100
100
100
Kh i

Con
Con
Con

181
20
10

180
16
7

Con
Con
Con

4
7
13

4
7
13

99,44
80
70
t yêu c u
100
100
100


17

1.3. K t lu n và ki n ngh
1.3.1. K t lu n
Trong th i gian th c t p t i tr i l n th t Nga
tình c a Ban lãnh
h

ng, v i s giúp

t n

o tr i và cán b k thu t cùng công nhân tr i, th y giáo

ng d n, em ã có i u ki n

c ti p xúc v i th c t s n xu t và nâng cao

ki n th c v th c t , rèn luy n tác phong làm vi c t t. M c dù k t qu
c ch a cao nh ng b

c

t

u hình thành kinh nghi m cho b n thân.

V chuyên môn: C n h c h i ki n th c v chuyên môn nhi u h n và
sâu h n n a,

c bi t là nh ng ti n b khoa h c k thu t, ph i c g ng bám

sát c s , mô hình trang tr i.
V công tác qu n lý t ch c:

làm t t công tác k thu t ng

i cán b

không nh ng c n gi i v chuyên môn, v ng tay ngh mà còn c n ph i có
trình

t ch c th c hi n công vi c. C th ph i bi t v n

con nông dân ti p thu th c hi n t t các ch tr

ng công nhân, bà

ng, chính sách vì phát tri n

nông nghi p nói chung và ch n nuôi nói riêng.
V y m i sinh viên sau khi ra tr

ng ph i n m ch c v chuyên môn và có

kh n ng t ch c qu n lý t t.
1.3.2. Ki n ngh
Xu t phát t tình hình th c t c a tr i, qua phân tích, ánh giá và b ng
nh ng hi u bi t c a mình, tôi có m t s

ngh nh m nâng cao hi u qu ch n

nuôi c a tr i nh sau:
.
.
- C n th c hi n nghiêm túc và ch t ch h n khâu v sinh ch n nuôi
c ng nh quy trình phòng b nh.
- Vi c s d ng kháng sinh c n có k ho ch h n, tránh s d ng b a bãi.
- Tr i c n có nh ng chính sách khuy n khích tinh th n làm vi c có
trách nhi m c a công nhân h n n a.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×