Tải bản đầy đủ

So sánh hiệu quả phòng và trị bệnh cầu trùng của hai loại thuốc Marcoc và Five – Anticoccid.A trên đàn gà lông màu nuôi thịt tại gia đình nông hộ xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
TR
NG
I H C NÔNG LÂM
---------------------

HOÀNG TH LI U

Tên

tài:

SO SÁNH HI U QU PHÒNG VÀ TR B NH C U TRÙNG C A
HAI LO I THU C MARCOC VÀ FIVE - ANTICOCCID.A TRÊN ÀN GÀ LÔNG
MÀU NUÔI TH T T I GIA ÌNH NÔNG H XÃ QUY T TH NG THÀNH PH

THÁI NGUYÊN

KHÓA LU N T T NGHI P

H


ào t o

IH C

: Chính quy

Chuyên ngành

: Thú y

Khoa

: Ch n nuôi Thú y

Khóa h c

: 2010 - 2014

Gi ng viên h

ng d n

ThS. Hà Th H o

Thái Nguyên - 2014


L IC M

N

Trong su t quá trình h c t p và rèn luy n t i tr
– Thái Nguyên em ã nh n

ng

c s d y b o và giúp

i H c Nông Lâm


ân c n c a các th y

cô giáo khoa Ch n nuôi – Thú y, c ng nh các th y cô giáo trong tr
trang b cho em nh ng ki n th c c b n, t o cho em có
b

ng ã

c lòng tin v ng

c trong cu c s ng và công tác sau này.
Em xin trân tr ng c m n Ban giám hi u nhà tr

ng, Ban ch nhi m

khoa và các th y, cô giáo, cán b công nhân viên khoa Ch n nuôi – Thú y
tr

ng

i h c Nông Lâm Thái Nguyên ã d y b o t n tình chúng em trong

toàn khóa h c.
Em xin chân thành c m n UBND xã Quy t Th ng – Thành Ph Thái
Nguyên cùng nhân dân

a ph

ng ã t o i u ki n thu n l i

em th c hi n

tài t t nghi p.
c bi t, Em xin bày t lòng bi t n sâu s c nh t t i cô giáo Ths. Hà Th
H o ã tr c ti p h

ng d n, t o m i i u ki n giúp

em trong su t quá trình

th c t p t t nghi p.
Cu i cùng em xin chân thành c m n ng
ng nghi p ã luôn t n tình giúp
t p và th c hi n

i thân trong gia ình, b n bè,

ng viên em trong su t quá trình h c

tài.
Thái nguyên, ngày tháng n m 2014
Sinh viên

Hoàng Th Li u


L I NÓI

U

Th c t p t t nghi p là m t ph n quan tr ng trong ch
c a nhà tr

ng.

ng trình ào t o

ây là kho ng th i gian quý báu giúp sinh viên ti p c n tr c

ti p v i th c ti n s n xu t, h th ng l i nh ng ki n th c lý thuy t ã h c vào
th c ti n s n xu t g n li n v i ph

ng châm: “h c i ôi v i hành, lý lu n

g n li n v i th c ti n”. Không nh ng v y, th c t p t t nghi p còn giúp sinh
viên c ng c tay ngh , h c h i kinh nghi m và n m v ng ph

ng pháp

nghiên c u khoa h c nh m ng d ng ti n b khoa h c, k thu t vào s n xu t
nâng cao hi u qu kinh t .

ng th i, t o cho b n thân s t l p, t tin, lòng

yêu ngh , có phong cách làm vi c úng
thành ng

i cán b có trình

n, có l i s ng lành m nh

tr

chuyên môn v ng vàng, có n ng l c làm vi c

c l p áp ng nhu c u c a th c ti n s n xu t.
Xu t phát t th c t ch n nuôi,
tr

ng

c s

ng ý c a Ban giám hi u

i h c Nông Lâm Thái Nguyên, chúng em th c hi n

tài: “so sánh

hi u qu phòng và tr b nh c u trùng c a hai lo i thu c Marcoc và Five Anticoccid.A trên àn gà lông màu nuôi th t t i gia ình nông h xã Quy t
Th ng – thành ph Thái Nguyên”.
M c dù ã c g ng r t nhi u nh ng do th i gian th c t p ng n, kinh
nghi m th c t ch a có nhi u, ki n th c còn h n ch nên khoá lu n c a em
không tránh kh i nh ng thi u sót. Vì v y em r t mong
ki n nhi t tình c a th y, cô giáo và các b n
c hoàn thi n h n.

ng nghi p

cs

óng góp ý

bài khoá lu n này


DANH M C B NG
Trang
B ng 1.1.

L ch dùng v c – xin cho àn gà thí nghi m................................... 11

B ng 1.2.

K t qu công tác ph c v s n xu t ................................................. 14

B ng 2.1.

M ts

B ng 2.2.

S

B ng 2.3.

c i m phân lo i c u trùng gà ........................................ 22
b trí thí nghi m..................................................................... 42

nh h
l và c

B ng 2.4.

nh h

ng c a thu c Marcoc và Five – Anticoccid.A
ng

nt

nhi m c u trùng gà qua ki m tra phân................. 44

ng c a thu c Marcoc và Five – Anticoccid.A

n t l và c

ng

nhi m c u trùng gà qua ki m tra

m lót chu ng .............................................................. 47
B ng 2.5:

nh h

ng c a thu c Marcoc và thu c Five- Anticoccid.A

n t l nhi m nhi m b nh c u trùng

gà thí nghi m theo

l a tu i ............................................................................................... 49
B ng 2.6:

nh h
c

B ng 2.7.

ng
nh h

ng c a thu c Marcoc và thu c Five – Anticoccid.A

n

nhi m b nh c u trùng gà thí nghi m theo l a tu i ........ 51
ng c a thu c Marcoc

n t l và c

ng

nhi m

b nh c u trùng qua các tháng theo dõi ........................................... 54
B ng 2.8.

nh h

ng c a thu c Five – Anticoccid.A t l và c

ng

nhi m b nh c u trùng qua các tháng theo dõi ............................... 54
B ng 2.9

M t s ch tiêu ánh giá hi u l c phòng – tr b nh c u trùng ..... 57

B ng 2.10. Chi phí thu c Marcoc và Five - Anticoccid.A dành cho phòng,
tr b nh c u trùng

gà...................................................................... 58


DANH M C BI U
Trang
Bi u

2.1. C

ng

nhi m c u trùng qua ki m tra m u phân lô I ............. 46

Bi u

2.2. C

ng

nhi m c u trùng qua ki m tra m u phân lô II ............ 46

Bi u

2.3. C

ng

nhi m c u trùng qua ki m tra m u

Bi u

2.4. C ng

nhi m C u trùng qua ki m tra m u

m lót chu ng I . 48

m lót chu ng II ....... 48


DANH M C CÁC C M T
A0

VI T T T

m

CRD

B nh hô h p mãn tính

cs

C ng s
ng

E

Eimeria

E.coli

Escherichia coli

g

Gam

HCl

acid chlohydric

ml

Mililit

NaCl

Acid Chlohydric

Nxb

Nhà xu t b n

P

Th tr ng

t0

Nhi t

UBND

y ban nhân dân
M CL C
Trang
PH N 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T ................................................... 1
1.1. I U TRA TÌNH HÌNH C B N C A XÃ QUY T TH NG .................... 1
1.1.1. i u ki n t nhiên ............................................................................................ 1
1.1.2. Tình hình kinh t xã h i c a xã Quy t Th ng ................................................. 2
1.1.3. Tình hình phát tri n s n xu t............................................................................ 3
1.1.4. Nh n nh chung .............................................................................................. 6
1.2. CÔNG TÁC PH C V S N XU T ............................................................... 8
1.2.1. N i dung ph c v s n xu t............................................................................... 8
1.2.2. Bi n pháp th c hi n.......................................................................................... 8
1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t .................................................................. 8
1.2.4. K t lu n........................................................................................................... 14
NGHIÊN C U KHOA H C .................................... 15

PH N 2: CHUYÊN
2.1.

TV N

.................................................................................................. 15

2.1.1. Tính c p thi t c a
2.1.2.M c tiêu c a

tài ................................................................................. 15

tài .......................................................................................... 16

2.1.3. M c ích nghiên c u...................................................................................... 16
2.2.T NG QUAN TÀI LI U.................................................................................. 16
2.2.1. C s khoa h c c a

tài .............................................................................. 16

2.2.2. Tình hình nghiên c u trong và ngoài n c ................................................... 34
2.3.

IT

NG, N I DUNG VÀ PH

NG PHÁP NGHIÊN C U.............. 41

2.3.1.

it

ng ........................................................................................................ 41

2.3.2.

a i m.......................................................................................................... 41

2.3.3. Th i gian ......................................................................................................... 41
2.3.4. N i dung nghiên c u và các ch tiêu theo dõi ............................................... 41
2.3.5. Ph

ng pháp nghiên c u ............................................................................... 41

2.3.6. Ph ng pháp xác nh các ch tiêu và x lý s li u ..................................... 44


2.4. K T QU VÀ PHÂN TÍCH K T QU ........................................................ 44
2.4.1.
c

ng

nh h

ng c a hai thu c Marcoc và Five - Anticoccid.A

n t l và

nhi m c u trùng c a gà thí nghi m 1-105 ngày tu i .............................. 44

2.4.2. M t s ch tiêu ánh giá hi u l c phòng và tr b nh c u trùng c a thu c
Marcoc và Five – Anticoccid.A ............................................................................... 56
2.4.3. Chi phí thu c dành cho phòng, tr b nh c u trùng gà th t lông màu nuôi
bán ch n th .............................................................................................................. 57
2.5. K T LU N – T N T I -

NGH .............................................................. 58

2.5.1. K t lu n........................................................................................................... 58
2.5.2. T n t i ............................................................................................................. 59
2.5.3.

ngh ............................................................................................................ 59

TÀI LI U THAM KH O .................................................................................... 60
...................................................................................... 60
.................................................. 62
.................................................................. 62


1

PH N 1
CÔNG TÁC PH C V S N XU T
1.1. I U TRA TÌNH HÌNH C

B N C A XÃ QUY T TH NG

1.1.1. i u ki n t nhiên
1.1.1.1. V trí

a lý

Quy t Th ng là xã thu c thành ph Thái Nguyên, cách trung tâm thành
ph kho ng 6 km.
- Phía Tây Nam giáp v i xã Phúc Trìu.
- Phía Tây giáp v i xã Phúc Xuân.
- Phía B c giáp v i xã Phúc Hà.
- Phía ông giáp v i ph

ng Th nh án - thành ph Thái Nguyên.

1.1.1.2. i u ki n t nhiên
Xã Quy t Th ng n m trong vành ai khí h u nhi t
trong n m dao

ng t

ng

i gió mùa, nhi t

i cao, th hi n qua 2 mùa rõ r t ó là mùa hè và mùa

ông. V mùa hè khí h u nóng m, m a nhi u, m a l n vào tháng 4
Mùa ông do ch u nh h
d

i 10oC, m i

t

ng

ng c a gió mùa ông b c nên nhi t

t gió mùa v th

có i u ki n phát tri n tr ng tr t
i u ki n khí h u,

nhi u khi xu ng

ng kèm theo m a nh . Do

i cao (cao nh t vào tháng 3, tháng 4 trong n m), qu

n tháng 8.

m bình quân

t r ng cho nên Xã

c bi t là cây n qu và cây lâm nghi p.

t ai c a xã r t thu n l i cho phát tri n nông

nghi p v i c c u cây, con phong phú và a d ng. Tuy nhiên i u ki n ó
c ng gây ra nhi u khó kh n cho ch n nuôi. V mùa ông khí h u th
l nh, hay thay

i

t ng t, v mùa hè nhi t

nóng gây b t l i t i kh n ng sinh tr

ng

nhi u lúc lên cao, tr i n ng

ng, s c ch ng ch u b nh t t c a gia

súc gia c m. Ngoài ra vi c ch bi n, b o qu n nông s n, th c n ch n nuôi
g p r t nhi u khó kh n.


2

1.1.1.3. i u ki n

t ai

Xã Quy t Th ng có t ng di n tích là 9,3 km2 trong ó di n tích
lúa, tr ng hoa màu là 565 ha, di n tích

t lâm nghi p là 199 ha,

t tr ng

t chuyên dùng

là 170 ha.
Di n tích
l i th

t c a xã khá l n trong ó ch y u là

ng xuyên b xói mòn, r a trôi nên

t

i bãi,

màu m kém d n

d cl n
n n ng su t

cây tr ng còn th p, vi c canh tác còn g p nhi u khó kh n.
Cùng v i s gia t ng dân s , xây d ng c s h t ng... nên di n tích
nghi p và

t hoang hóa có xu h

t nông

ng ngày m t gi m, gây khó kh n cho vi c ch n

nuôi. Chính vì th trong nh ng n m t i c n có s k t h p ch t ch gi a ngành
tr ng tr t và ngành ch n nuôi. Vi c nuôi con gì, tr ng cây gì ph i

c cân nh c

tính toán k .
1.1.2. Tình hình kinh t xã h i c a xã Quy t Th ng
1.1.2.1. Tình hình xã h i
Xã Quy t Th ng có t ng dân s là 12874 ng

i v i 2792 h trong ó có

80% s h s n xu t nông nghi p, s còn l i là

thành th s n xu t công

nghi p, d ch v ,...
C c u kinh t hi n nay ang có s chuy n d ch t nông nghi p sang các
ngành công nghi p và d ch v . Trong

a bàn xã có m t s nhà máy nh : nhà

máy Z115, nhà máy ch bi n xu t kh u chè Hoàng Bình… ã t o công n
vi c làm và thu nh p cho nhi u lao
Trên

ng c a xã.

a bàn xã còn có nhi u tr

ng h c nh : Tr

Lâm Thái Nguyên, Tr

ng

Thái Nguyên, Tr

i h c Khoa H c, Tr

cao Vi t B c,... tr

ng

càng

c nâng cao.

i h c Nông

i h c Công Ngh Thông Tin và truy n thông

ng trung h c c s , tr

ã giúp cho dân trí c a xã

ng

ng trung h c ph thông vùng

ng ti u h c. Nh ng i u ki n ó

c nâng lên rõ r t, ch t l

ng d y và h c ngày


3

Nhìn chung m c s ng và trình
nâng cao, h th ng i n
giao thông

dân trí c a ng

i dân ngày càng

c nâng c p, cung c p t i t t c các h dân,

c
ng

c bê tông hóa t i t ng xóm, ngõ.

Tuy nhiên vi c dân c phân b không

u ã gây ra không ít khó kh n

cho phát tri n kinh t c ng nh qu n lý xã h i c a xã. Khu v c nhà máy,
tr

ng h c, trung tâm dân c t p trung ông, dân t nhi u n i

vi c nên qu n lý xã h i

ây khá ph c t p. Chính vì v y òi h i ho t

c a các ban ngành ph i th
nh t t trên xu ng,
t nh,
ng

n h c, làm

ng xuyên, liên t c, tích c c và

ng th i liên k t ph i h p v i các a ph

ng

ng b th ng

ng trong và ngoài

a n p s ng v n hóa m i ph bi n trong toàn xã ti n t i xây d ng con
i v n hoá, gia ình v n hoá, thôn xóm v n hoá và xã v n hoá. T

ý th c, trách nhi m c a ng

i dân

ng th i

y m nh t phát tri n

giao thông, th y l i ph c v cho s phát tri n m i m t c a

ó nâng cao
c bi t là

i s ng, kinh t , v n

hóa xã h i c a nhân dân.
1.1.3. Tình hình phát tri n s n xu t
Kinh t c a xã trong nh ng n m g n ây phát tri n m nh m , do v y m c
s ng c a nhân dân ã

c nâng lên t ng b

c rõ r t. Có

vào chính sách phát tri n s n xu t, xã h i h p lý. Xã có ch tr
i thông qua vi c t ng c

c i u ó là nh
ng t ng thu nh p

bình quân trên

u ng

ng phát tri n ch n nuôi, tr ng

tr t. Ngu n lao

ng ch y u c a xã v n t p trung vào s n xu t nông nghi p nên

vi c phát tri n nông nghi p v n là chính. Xã ã th c hi n t t công tác ph c v
s n xu t nh c i t o, tu b h th ng th y l i, giao thông, cho vay v n phát tri n
s n xu t,

a ra c c u v t nuôi cây tr ng h p lý, ng d ng ti n b khoa h c k

thu t vào s n xu t nh m nâng cao n ng su t cây tr ng v t nuôi.
1.1.3.1. V ch n nuôi
Ngành ch n nuôi cung c p nhu c u th c ph m cho xã c ng nh các vùng
lân c n, ngành ch n nuôi s d ng l c l

ng lao

ng d th a, t ng thu nh p


4

cho nhân dân,

ng th i s d ng các s n ph m c a ngành tr ng tr t vào ch n

nuôi, làm t ng giá tr s n ph m, bi n các ph ph ph m c a ngành tr ng tr t
có giá tr th p thành các s n ph m có giá tr kinh t cho ng

i lao

ng.

Ch n nuôi trâu bò
T ng àn trâu bò trong xã có trên 1813 con trong ó ch y u là trâu, àn
trâu, bò

c ch m sóc khá t t, song do mùa ông l

ng th c n t nhiên ít,

vi c s n xu t và d tr th c n còn h n ch , nên m t s n i trâu còn b
rét. Công tác tiêm phòng ã

c ng

i dân chú tr ng h n trong vài n m tr

l i ây nên không có d ch b nh x y ra trong
cán b thú y xã chu ng tr i ã
công tác v sinh c ng ã
b nh ngay c trong v

ng

i khoa h c,

ng th i

ng, giúp àn trâu, bò c a xã ít m c

ông xuân.

Tuy nhiên, vi c ch n nuôi trâu bò theo h
ng

a bàn xã. Nh s t v n c a

c xây d ng t

c t ng c

ói

i dân chú ý. Xã có kh n ng nuôi

nhi u y u t khách quan nên v n

ng công nghi p c a xã ch a

c bò h ng s a, h

này ch a

c

ng th t song do

c quan tâm phát tri n. Công tác

ch n gi ng, lai t o và mua các gi ng bò h ng s a, h ng th t ch a

c chú ý,

t m vóc c ng nh tính n ng s n xu t c a trâu bò còn nhi u h n ch .
Ch n nuôi l n

an tâm, ch t l

ng con gi ng t t, nhi u h gia ình nuôi l n gi ng

Móng Cái, Yorkshine, Landrace, nh m ch

ng các con gi ng và cung c p

l n gi ng cho nhân dân xung quanh. Vi c phát tri n àn l n c a xã có thu n
l i là do có Trung tâm th c hành th c nghi m c a tr
i h c Thái Nguyên n m trong
gi ng khá tin c y,

mb ov s l

a bàn c a xã.
ng và ch t l

ng

i h c Nông Lâm,

ây là n i cung c p con

ng.


5

Tuy nhiên hi n nay trên
theo ph

a bàn xã v n còn m t s h dân ch n nuôi l n

ng th c t n d ng các ph ph m ph c a ngành tr ng tr t, t n d ng

th c n th a vì th n ng su t ch n nuôi không cao.
Trong nh ng n m t i m c tiêu c a xã là
h

ngcông nghi p, hi n

y m nh ch n nuôi l n theo

i.

Ch n nuôi gia c m
T ng s

àn gia c m c a xã là 90750 con, trong ó gà chi m ch

y u, trên 90%. Ch n nuôi gia c m c a xã có m t v trí quan tr ng, trong ó
gà, v t là

it

ng chính.

a s các gia ình ch n nuôi theo ph

qu ng canh, do ó n ng su t th p, m t khác l i không qu n lý

ng th c
c d ch

b nh, t l ch t l n cho nên hi u qu còn th p. Tuy nhiên v n có m t s h
gia ình m nh d n

u t v n xây d ng các trang tr i có quy mô l n, áp

d ng các ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t, th c hi n t t quy trình
phòng tr d ch b nh nên n ng su t ch n nuôi gia c m t ng lên rõ r t, t o ra
nhi u s n ph m th t, tr ng và con gi ng.
a s các h ch n nuôi gia c m ã ý th c

c t m quan tr ng c a vi c

tiêm phòng và ch a b nh, nh t là s d ng các lo i v c-xin tiêm ch ng cho gà
nh v c-xin Newcastle, Gumboro,

u, cho ngan v t nh v c-xin D ch t

v t,... Bên c nh ó v n còn nh ng gia ình áp d ng ph

ng th c ch n th t

do, l i không có ý th c phòng b nh nên khi d ch b nh x y ra, b thi t h i kinh
t và chính ây là n i phát tán m m b nh r t nguy hi m.
Ngoài vi c ch n nuôi gà, l n, trâu, bò nhi u h gia ình còn ào ao th
cá, tr ng r ng k t h p v i nuôi ong l y m t, nuôi h
thu nh p, c i thi n

u l y nhung,...

t ng

i s ng.

Công tác thú y
Công tác thú y và v sinh thú y là v n

r t quan tr ng và không th thi u

c trong quá trình ch n nuôi gia súc, gia c m, nó quy t
ng

i ch n nuôi,

nh s thành b i c a

c bi t trong i u ki n ch n nuôi t p trung v i quy mô l n.


6

Ngoài ra nó còn nh h ng l n
nên nh ng n m g n ây lãnh

n s c kho c ng
o xã r t quan tâm

ng. Nh n th c

c iu ó

n công tác thú y.

C n c vào l ch tiêm phòng, hàng n m xã ã t ch c tiêm phòng cho àn
gia súc, gia c m và tiêm phòng d i cho 100% chó nuôi trong xã.
Ngoài vi c

y m nh công tác tiêm phòng, cán b thú y xã còn chú tr ng

công tác ki m d ch do v y không
nhiên c n

x y ra các d ch b nh l n trong xã. Tuy

y m nh h n n a công tác tuyên truy n l i ích c a vi c v sinh

thú y giúp ng

i dân hi u và ch p hành t t pháp l nh thú y.

1.1.3.2. V tr ng tr t
Xã có di n tích tr ng lúa và hoa màu l n, ó là i u ki n thu n l i cho
vi c phát tri n nông nghi p v i ph
b khoa h c k thu t, m nh d n

ng châm thâm canh t ng v , áp d ng ti n
a các gi ng lúa m i cho n ng su t cao vào

s n xu t. Bên c nh ó còn tr ng xen canh v i các cây l

ng th c khác nh

ngô, khoai, s n...
Di n tích

t tr ng cây n qu c a xã khá l n song còn thi u t p trung,

còn l n nhi u cây t p, l i ch a

c thâm canh nên n ng su t th p. S n xu t

còn mang tính t cung t c p là ch y u. V n
ho ch l i v

n cây n qu và có h

tr

c m t là xã ph i quy

ng phát tri n h p lý.

Trong m y n m g n ây trong xã còn phát tri n ngh tr ng cây c nh.
ây là ngh

ã và ang t o ra ngu n thu nh p l n cho ng

V i cây lâm nghi p, vi c giao

t, giao r ng t i tay các h gia ình ã

th c s khuy n khích, nâng cao trách nhi m c a ng
và b o v r ng, nên

t tr ng

r ng m i tr ng này

c ch m sóc, qu n lý t t.

1.1.4. Nh n

i dân c a xã.

i tr c ã

i dân trong vi c tr ng

c ph xanh c b n và di n tích

nh chung

Qua i u tra tình hình c b n c a xã cho phép tôi ánh gia s b nh ng
thu n l i và khó kh n c a Xã.


7

1.1.4.1. Thu n l i
a bàn xã g n trung tâm thành ph Thái Nguyên nên thu n l i cho vi c
giao l u, buôn bán c ng nh ph bi n nh ng ti n b khoa h c k thu t.
Quy t Th ng là m t xã nông nghi p v i di n tích l n, m t

dân s

không cao, khí h u thu n l i cho tr ng tr t phát tri n, t o à cho ngành ch n
nuôi phát tri n.
Xã có

i ng cán b tr , nhi t tình, n ng

ng thu n l i cho vi c áp

d ng các ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t, nâng cao n ng su t cây
tr ng, v t nuôi
Trên

a xã i lên,

i s ng nhân dân ngày càng

a bàn có nhi u tr ng h c, nhà máy nên trình

c nâng cao.

c bi t tr

ng

c c i thi n.
dân trí ngày càng

i h c Nông Lâm n m trên a bàn c a xã giúp

cho vi c chuy n giao và áp d ng ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t có nhi u
thu n l i.
Chính sách phát tri n kinh t c a
chính tr

n

nh t

ó t o ti n

ng và Nhà n

c ã khá thu n l i,

cho kinh t và xã h i c a xã phát tri n.

1.1.4.2. Khó kh n
Ch n nuôi gia c m v n ch y u là theo ph

ng th c ch n th t do nên

hi u qu kinh t ch a cao, m t khác còn gây khó kh n cho vi c ng n ng a và
ki m soát d ch b nh.
Công tác tuyên truy n l i ích c a vi c v sinh thú y ch a th c s hi u
qu , ng

i dân ch a ý th c

c vai trò quan tr ng c a công tác v sinh thú y.

Hàng n m tình hình th i ti t di n bi n ph c t p, gây khó kh n l n cho c
ch n nuôi và tr ng tr t. Khí h u kh c nghi t hay thay

i

m t s tháng gây ra

nhi u b nh t t, làm gi m kh n ng sinh tr ng phát tri n c a v t nuôi, cây tr ng.
Vi c dân c phân b không

u gây khó kh n cho phát tri n s n xu t

c ng nh vi c qu n lý xã h i. Thói quen b o th trong n p s ng sinh ho t c a
m t s b ph n dân c c ng nh h

ng l n t i s n xu t.


8

1.2. CÔNG TÁC PH C V S N XU T
1.2.1. N i dung ph c v s n xu t
cs

ng ý c a ban ch nhi m khoa Ch n nuôi thú y, cô giáo h

d n và s ti p nh n c a xã Quy t Th ng, c a tr i gà nông h chú

ng
Ti n

Vi t, tôi ã ti n hành các n i dung th c t p t i c s . Trong quá trình th c
t p, ngoài th i gian theo dõi, nghiên c u chuyên

nghiên c u khoa h c c a

mình, tôi còn tham gia th c hi n m t s n i dung s n xu t nh sau: Tìm hi u
n m v ng ch tr
th cho b n thân
sóc nuôi d

ng, tình hình s n xu t c a c s , t

ó có k ho ch c

i v i t ng công vi c nh : công tác gi ng, th c n, ch m

ng và công tác thú y bao g m tiêm phòng, ch n oán và i u tr

b nh cho àn gia c m.
1.2.2. Bi n pháp th c hi n
th c hi n t t n i dung trên tôi ã

ra m t s bi n pháp sau:

- Nhi t tình v i công vi c, không qu n ng i khó kh n

hoàn thành

công vi c có hi u qu .
- Tuân th nghiêm ng t n i quy c a tr

ng, c a khoa, c a th y giáo h

ng

d n, tuân th n i quy v v sinh phòng b nh và các quy nh khác c a tr i.
- Tích c c h c h i kinh nghi m t th y cô giáo, g n lý thuy t v i th c t
ch n sóc, nuôi d

ng, phòng và i u tr b nh cho àn gà

- Tranh th th i gian tìm

t k t qu cao.

c tài li u, trau d i ki n th c chuyên môn,

c ng nh ki n th c liên quan.
- Th

ng xuyên xin ý ki n c a th y cô giáo h

quy t các khó kh n, v

ng d n

k p th i gi i

ng m c trong th c ti n s n xu t.

1.2.3. K t qu công tác ph c v s n xu t
Trong th i gian th c t p t i xã Quy t Th ng,

c s giúp

t n tình

c a th y giáo, cô giáo, c a UBND xã Quy t Th ng, cùng s n l c c a b n
thân em ã

t

c k t qu nh sau:


9

1.2.3.1. Công tác ch n nuôi
Cùng v i vi c th c hi n

tài nghiên c u khoa h c, chúng em ã ti n

hành nuôi gà theo quy trình k thu t c th nh sau:
Công tác chu n b tr
Tr

c khi nuôi gà

c khi nh n gà vào chu ng nuôi 5 ngày, chúng em ti n hành v sinh

chu ng nuôi. Chu ng nuôi

c c r a s ch s b ng vòi cao áp và phun thu c

sát trùng b ng dung d ch Biocid – 30%, n ng

100ml/40 lít n

d ch/ 4m2. Sau khi v sinh, sát trùng, chu ng nuôi

c, 1 lít dung

c khóa c a, kéo b t, che

rèm kín.
T t c các d ng c ch n nuôi nh máng n, máng u ng, ch p s i, quây úm,…
u

c c r a, v sinh s ch s và phun thu c sát trùng tr c khi
m lót

c s d ng là tr u khô, s ch và

a gà vào m t ngày,

dày c a

Chu ng nuôi khi

a gà vào nuôi.

c phun sát trùng tr

c khi

m lót tùy theo i u ki n th i ti t.

a gà vào ph i

m b o các thông s k thu t: s ch

s , khô ráo, thoáng mát v mùa hè, m áp v mùa ông, có rèm che, èn chi u
sáng, qu t

ch ng nóng.

Công tác ch m sóc nuôi d

ng

- Giai o n úm gà: 1-21 ngày tu i.
Khi nh p gà v , cho ngay gà vào quây ã có s n n

c s ch có pha

B.complex và Hamcoli - forte. Kho ng 1 gi sau thì cho gà n b ng khay n.
Giai o n này ph i luôn
nhi t

m b o nhi t

n

nh cho gà con, i u ch nh

theo tiêu chu n:
Tu i gà

Nhi t

trong chu ng

1 -3 ngày

31 – 350C

4 – 7 ngày

30 – 310C

Tu n 2

29 – 300C

Tu n 3 – 4

26 – 280C

Tu n 5 tr

i

260C


10

Th

ng xuyên theo dõi àn gà

i u ch nh ch p s

thích h p cho àn gà, n u th y gà t n
th

ng là nhi t

ud

i,

i ch p s

m b o nhi t

i, n u ng bình

thích h p. N u gà t p trung g n ngu n nhi t, chen l n lên

nhau là không

nhi t, gà b l nh. N u gà t n xua ngu n nhi t, khát n

c,

n m há m , xõa cánh là b quá nóng. N u gà d t v m t phía là b gió lùa, r t
nguy hi m c n che kín ngay.
Trong quá trình nuôi giãn d n quây úm theo

th

tu i và m c

l nc a

m b o gà không b l nh quá, nóng quá, thoáng khí, gà v n

ng bình

ng. Sau 2 tu n tháo h t quây úm, b t che, gà
Máng n, máng u ng, rèm che

ánh sáng ph i

mb o

u

n t do. Th c n ph i luôn m i
c c r a và thay n

th c n, n

tu i c a gà,

ng.

giai o n này gà sinh tr

nhi u do ó hàng ngày ph i cung c p

u ng ph i

c i u ch nh theo

cho gà n u ng bình th

- Giai o n 21 – 70 ngày tu i:

c giãn kh p chu ng.

ng nhanh, n

c u ng cho gà, gà

kích thích cho gà n

c

c nhi u, máng

c ít nh t 2 l n/ ngày. Trong quá trình ch n

nuôi luôn theo dõi tình hình s c kh e c a àn gà

phát hi n, ch a k p th i

nh ng con m, áp d ng nghiêm ng t quy trình v sinh phòng d ch.
Công tác phòng b nh
V i ph

ng châm phòng b nh h n ch a b nh, công tác phòng b nh

cho àn gà luôn

c

t lên hàng

u vì nó nh h

ng r t l n

n hi u

qu ch n nuôi.
- Phòng b nh b ng v c - xin
Trong quá trình nuôi d
lo i v c – xin sau:

ng

phòng b nh cho gà chúng em s d ng các


11

B ng 1.1. L ch dùng v c – xin cho àn gà thí nghi m
Ngày tu i

Lo i v c – xin

Ph

ng pháp dùng

3 ngày tu i

Lasota l n1

Nh m t 1 gi t

Gumboro l n 1

Nh mi ng 1 gi t

Vaccine

Ch ng màng cánh

7 ngày tu i
u gà

14 ngày tu i

Lasota l n 2

Nh m t 1 gi t

21 ngày tu i

Gumboro l n 2

Nh mi ng 1 gi t

45 ngày tu i

Newcastle

Tiêm d i da
0,3ml/con

Phòng b nh b ng v sinh phòng b nh
h n ch t i m c th p nh t nh ng tác
tr i ã r t quan tâm
chúng tôi

ng không có l i cho àn gà,

n công tác v sinh thú y. Trong quá trình ch n nuôi,

nh k t ng v sinh chu ng tr i, kh i thông c ng rãnh, phát quang

b i r m, phun thu c sát trùng di t ru i mu i, th

ng xuyên v sinh máng n

máng u ng và các trang thi t b khác.
Xung quanh tr i

u có hàng rào b o v . Sau m i l n xu t gà

uc r a

chu ng, trang thi t b và phun sát trùng.
1.2.3.2. Công tác ch n oán và i u tr b nh
Trong th i gian th c t p t i c s ,
giáo, cùng v i ki n th c ã h c

tr

c s giúp

c a th y giáo, cô

ng, em ã tham gia ch n oán và

i u tr b nh cho àn gà c a tr i n i tôi th c t p. Hàng ngày chúng em theo
dõi và ch m sóc àn gà

phát hi n b nh, t

ó có ph

ng pháp i u tr

k p th i. Vi c ch n oán thông qua quan sát tri u ch ng lâm sàng và m
khám quan sát b nh tích. Trong qua trình th c t p em th
b nh c a gà sau:

ng g p m t s


12

B nh hô h p mãn tính

gà (Chronic Respiratory Diseae - CRD)

Nguyên nhân: Do Mycoplasma gallisepticum gây ra, b nh x y ra khi th i
ti t m a phùn,

m cao, chu ng nuôi có nhi u khí

c làm gi m s c

kháng c a gà.
Tri u ch ng: Chúng em nh n th y gà b b nh th
ch y n

c m t, n

Gà hay l c

ng có tri u ch ng

c m i, 2 cánh m r ng, m há to, th d n d p, khò khè.

u, v y m ,

ng r , ch m l n, kém n.

i u tr :
Phác
n

1: Dùng Mg 200 1g/1 lít n

c, B-complex 1g/3 lít n
Phác

c k t h p v i bromhexin 0,5g/1 lít

c, u ng liên t c 3-5 ngày.

2: Tylosin 98 % 2 g/1 lít n

c u ng, B-complex 1g/3 lít n

c,

u ng liên t c 3-5 ngày.
Trong 2 phác
2 t l kh i

ó em nh n th y phác

1 có hi u qu cao h n phác

t kho ng 87%.

B nh c u trùng
Nguyên nhân: B nh c u trùng

gia c m do Protozoa gây ra. Tác nhân gây

b nh là lo i n i ký sinh trùng thu c gi ng Eimeria. Hi n nay ã có 12 loài

c

xác nh là tác nhân gây b nh c u trùng cho gà, trong ó có các loài gây b nh ch
y u là: E.tenella, E.mitis, E.acervulina, E.necatrix, E.preacox, E.maxima.
Tri u ch ng: chúng em th
b nh th
lúc

ng

r ,b

n, khát n

ng g p gà m c b nh t tu n tu i th 2, gà
c, i lo ng cho ng. Sau ó gà a phân l ng,

u màu xanh, sau màu sôcôla có l n máu t

i, ôi khi phân ch toàn máu.

i u tr : Chúng em ã ti n hành phòng và i u tr trên toàn àn gà b ng
các lo i thu c sau:
Marcoc

: Cho u ng 2g/1 lít n

c

Li u trình 4 ngày liên t c
Anticoccid

: Cho u ng 10g/7,5 lít n

c

Li u trình 5 ngày liên t c
B sung cho gà ch t i n gi i: Gluco 1g/1 lít n c


13

i u tr cho gà liên t c trong 3-5 ngày thì gà kh i b nh và tr l i dùng li u
phòng th ng xuyên theo li u tình 2 ngày dùng thu c – 3 ngày ngh . Trong các phác
ã s d ng tôi nh n th y thu c Marcoc có hi u qu cao h n.
B nh b ch l

gà con

Nguyên nhân: Do vi khu n Salmonella gallinarum pollorum gây ra.
B nh ch y u x y ra trên gà con, gà tr

ng thành th

ng m c

th mãn tính.

Tri u ch ng: Gà con m c b nh có bi u hi n n kém, lông xù, mào tích
nh t nh t,

r . Tri u ch ng quan tr ng là gà a phân tr ng nên g i là b ch l ,

phân loãng, sau ó khô b t l i quanh l huy t.

ôi khi

s ng kh p, li t chân. T l ch t t 50-80%. Gà tr

gà còn có bi u hi n

ng thành th

ng

th

mãn tính, ch t r i rác.
i u tr :

ch a b nh B ch l , em ã s d ng m t s phác

Ampi-coli 1g/1 lít n
ngày, k t qu

B nh

c u ng liên t c 5

i u tr 98% gà kh i b nh.

Colistin 1g/2 lít n
ngày. K t qu

c u ng, B.complex 1g/3 lít n

i u tr sau:

c, B.complex 1g/3 lít n

c cho gà u ng liên t c 3-4

i u tr 96% gà kh i b nh.
u en : S d ng b

u en c a công ty N m Thái

Thành ph n : T.cúm gia súc 15g
T.Flox C

15g

Dùng 100kg P/ ngày, pha n c u ng

Super vitamin 15g
K t h p gi i gan, gi m s ng th n. L
Li u trình: 4 ngày liên t c
1.2.3.3. Các công tác khác
Ngoài các công vi c trên tôi còn tham gia m t s công tác khác nh : thu
nh t tr ng, ch n tr ng gi ng, tiêm vaccine cho gia c m, ch a b nh cho gia
súc,…
K t qu công tác ph c v s n xu t

c th hi n qua b ng 1.2.


14

B ng 1.2. K t qu công tác ph c v s n xu t
K t qu

S

N i dung

l

ng

1. Công tác phòng b nh
Lasota l n 1
Ch ng u gà
Gumboro l n 1
Lasota l n 2
Gumboro l n 2
Newcastle
2. Công tác ch n oán và i u tr b nh

989
984
984
973
969
962

Hen gà(CRD)

130

C u trùng
E. Coli
B ch l
B nh u en
3. Công tác khác
Ch m sóc, nuôi d ng
Gà th ng ph m
Sát trùng chu ng tr i (m2)

341
36
41
243

1000
100

V sinh xung quanh chu ng tr i hàng ngày (m2)

250

T l
(%)
An toàn
985
99,60
984
100,00
973
98,88
969
99,59
962
99.28
960
99,79
Kh i

S l

ng

127

97,69

317
98,53
32
86,49
38
87,80
237
96,71
t yêu c u
T l nuôi s ng
960
93,33
95
95,00
200

80,00

1.2.4. K t lu n
Qua 06 tháng th c t p t i xã Quy t Th ng – thành ph Thái Nguyên,
c s giúp

, t o i u ki n c a chính quy n

ch b o t n tình c a cô giáo h
s n xu t. T

ng d n, em b

a ph
c

ng,

c bi t nh s

u ti p c n v i th c ti n

ó ã rèn luy n chuyên môn và t ng thêm tình yêu ngh nghi p

c a mình. Sau th i gian th c t p em c m th y yêu ngành, yêu ngh , say mê và
t tin v i công vi c h n,

ng th i tích l y

c m t s kinh nghi m th c t

ph c v cho ngh nghi p sau này. Tuy nhiên v i k t qu thu

c, b n

thân em th y mình v n còn nhi u h n ch c n kh c ph c và luôn ph i c
g ng, n l c rèn luy n h n n a

v

n lên.


15

PH N 2
CHUYÊN

NGHIÊN C U KHOA H C

Tên tài:
“So sánh hi u qu phòng và tr b nh c u trùng c a hai lo i thu c Marcoc
và Five – Anticoccid.A trên àn gà lông màu nuôi th t t i gia ình nông h
xã Quy t Th ng - thành ph Thái Nguyên”
2.1.

TV N

2.1.1. Tính c p thi t c a

tài

N n kinh t Vi t Nam hi n nay ang trên à phát tri n, v i n n kinh t
th tr

ng m c a, h i nh p v i qu c t . Chính vì v y n

phát tri n h n
và chính ph

ng th i c ng có bao thách th c.

c ta có nhi u c h i

phát tri n

tn

c

ng

ã chú tr ng phát tri n toàn di n v kinh t , v n hóa – xã h i.

Ngành ch n nuôi óng m t vai trò quan tr ng trong c c u n n kinh t ,
trong ó ch n nuôi gà, ngành cung c p th c ph m v i t tr ng cao và ch t
l

ng t t cho con ng

nghi p ch bi n.

i,

ng th i cung c p nguyên li u cho ngành công

áp ng

ã có nh ng phát tri n v

c nhu c u th tr

tb cv c s l

ng hi n nay, ch n nuôi gà

ng và ch t l

ng.

Ch n nuôi gà có u i m t ng tr ng và quay vòng v n nhanh, tiêu t n
th c n th p, thích h p trên m i vùng sinh thái và d tiêu th . Tuy nhiên ch n
nuôi gà

n

môi tr

c ta còn g p nhi u khó kh n do ch a

ut

úng m c vào v n

ng và công tác v sinh phòng b nh nên d ch b nh x y ra ngày

càng nhi u, v i di n tích l n và ph c t p. B nh c u trùng là m t trong s

ó.

Vi t Nam, b nh c u trùng làm gia t ng s gà còi c c, gi m t c sinh
tr

ng, gây ch t t 30% - 100%

20 – 40% s n l
ta là n

ng tr ngc có ki u khí h u nhi t

gà con ( n u không i u tr k p th i), gi m
(Lê V n N m, 1999) [14]. M t khác, n

c

i gió mùa, nóng m m a nhi u t o i u

ki n r t thu n l i cho b nh c u trùng gà phát tri n. V i s phát tri n không


16

ng ng c a khoa h c k thu t, hi n nay trên th tr
thu c

ng xu t hi n r t nhi u lo i

c tr b nh c u trùng gà nh : Marcoc E.coli, Coxymax, Costop,

Baycoc 25%, Marcoc, Five - Anticoccid.A,…Nh ng
nh t

a ra gi i pháp t t

ch ng l i b nh c u trùng có hi u qu thì vi c th nghi m hi u l c c a

các lo i thu c là r t quan tr ng và có ý ngh a th c ti n cao.
Xu t phát t th c t trên chúng em ti n hành th c hi n chuyên

: “So

sánh hi u qu phòng và tr b nh c u trùng c a hai lo i thu c Marcoc và
Five - Anticoccid.A trên àn gà lông màu nuôi th t t i gia ình nông h xã
Quy t Th ng - thành ph Thái Nguyên”
2.1.2.M c tiêu c a
+ Xác

nh c

tài
ng

nhi m và t l nhi m c u trùng

gà lông màu

nuôi th t.
+ So sánh hi u qu phòng và tr b nh c u trùng c a 2 lo i thu c:
thu c Marcoc và Five - Anticoccid.A.
+T

ó

a ra khuy n cáo cho ng

i ch n nuôi nên s d ng thu c nào.

2.1.3. M c ích nghiên c u
T k t qu nghiên c u l y ó làm c s khoa h c

xu t bi n pháp

phòng tr b nh c u trùng cho gà, mang l i hi u qu kinh t cho ng

i dân.

B n thân t p làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c.
2.2.T NG QUAN TÀI LI U
2.2.1. C s khoa h c c a
2.2.1.1.

ic

tài

ng v c th gia c m

Gia c m có ngu n g c t loài chim hoang d i. Gia c m có nhi u
i m gi ng v i bò sát

ng th i khác v i gia súc và thú hoang là có b x

nh , thân ph lông v , chi tr

c phát tri n thành cánh

tr ng sau p n thành gia c m non. Quá trình trao
thân nhi t cao (40-420C) nh

ó mà gia c m sinh tr

c
ng

bay và là loài

i ch t c a gia c m l n,
ng nhanh.


17

Gia c m có c u t o

y

các c quan b ph n nh : h tiêu hóa, hô

h p, bài ti t, tu n hoàn, sinh d c. Nh ng c u t o gi i ph u sinh lý gia c m l i
có nhi u i m khác v i gia súc.

c bi t là h hô h p, h tiêu hóa, h sinh

d c,… Trong ó:
- H hô h p c a gia c m g m: xoang m i, khí qu n, ph qu n ph i và
9 túi khí chính nh

ó mà c th gia c m nh có th bay

c, b i

c,

h n n a d ch hoàn c a gia c m n m trong mà quá trình sinh s n v n di n ra
bình th

ng.

- H tiêu hóa : c ng có nhi u i m khác v c u t o ch c n ng, nó bao
g m: khoang mi ng, h u, th c qu n trên, di u, th c qu n d

i, d dày tuy n,

d dày c , ru t non, manh tràng, tr c tràng, l huy t, tuy n t y và gan.
Khoang mi ng c a gia c m không có môi và r ng, hàm

r ng m ch có

vai trò l y, thu nh n th c n, không có tác d ng nghi n nh . Th c n vào
mi ng

c th m n

c b t, sau

c nu t xu ng th c qu n, th c qu n phình

to t o thành di u. Trong di u th c n
hydratcacbon

c phân h y d

c th m

t, làm m m và m t ph n

i tác d ng c a men amylaza (quá trình

ng hóa) t o ra quá trình vi sinh v t di u. Th c n t di u qua d dày tuy n
t

ng

i nhanh. D ch v c a d dày tuy n có HCl và men pepsin tham gia

phân gi i protein thành pepton. Sau ó th c n
d ch v .

d dày c d

c nghi n nh và th m

i tác d ng c a HCl và men pepsin protein ti p t c

c phân h y, hydratcacbon c ng
v t trong th c n. Th c n t d dày c

c phân gi i nh tác d ng c a vi sinh
c chuy n xu ng ru t non d

d ng c a d ch ru t, d ch t y và d ch m t các ch t dinh d
th c n

i tác

ng c b n trong

c chuy n hóa t o thành nh ng ch t d h p thu.
ru t non quá trình tiêu hóa di n ra là ch y u, glucid

thành

u

ng

c phân gi i

n. Lipid thành glyxerin và acid béo, protein thành các peptid

và các acid amin

c th h p thu và l i d ng

c.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×