Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu sử dụng vắc xin E. coli trong phòng bệnh tiêu chảy cho l ợn rừng giai đoạn sơ sinh đến 56 ngày tuổi (Khóa luận tốt nghiệp)

TR

I H C THÁI NGUYÊN
NG
I H C NÔNG LÂM
-----------

-----------

THÂN V N H NG

Tên

tài:
NGHIÊN C U S D NG V C XIN E. COLI TRONG
PHÒNG B NH TIÊU CH Y CHO L N R NG
GIAI O N S SINH
N 56 NGÀY TU I

KHOÁ LU N T T NGHI P


H

ào t o

: Chính quy

Chuyên ngành : Thú y
Khoa
: Ch n nuôi thú y
Khoá h c

: 2010 - 2014

Gi ng
Thái Nguyên, n m 2014

IH C


TR

I H C THÁI NGUYÊN
NG
I H C NÔNG LÂM
-----------

-----------

THÂN V N H NG

Tên

tài:
NGHIÊN C U S D NG V C XIN E. COLI TRONG
PHÒNG B NH TIÊU CH Y CHO L N R NG
GIAI O N S SINH
N 56 NGÀY TU I

KHOÁ LU N T T NGHI P


H ào t o
Chuyên ngành
Khoa
Khoá h c

IH C

: Chính quy
: Thú y
: Ch n nuôi thú y
: 2010 - 2014

Giáo viên h ng d n: PGS.TS Tr n V n Phùng
Khoa Ch n nuôi thú y - Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên

Gi ng
Thái Nguyên, n m 2014


L IC M N
Sau th i gian nghiên c u, h c t p t i khoa Ch n nuôi thú y Tr
h c Nông Lâm Thái Nguyên,
giáo và b n bè

c s giúp

ng

i

quý báu c a các th y giáo, cô

ng nghi p, chúng tôi ã hoàn thành khoá lu n t t nghi p v i

tài: “Nghiên c u s d ng v c xin E. coli trong phòng b nh tiêu ch y cho
l n r ng giai o n s sinh

n 56 ngày tu i”.

Hoàn thành khoá lu n này, cho phép em
th y giáo PGS.TS Tr n V n Phùng ng

c bày t l i c m n t i

i ã t n tình h

chúng tôi trong su t quá trình hoàn thành khóa lu n này,
Ks. Nguy n V n Hiên ã giúp

em hoàn thành

ng d n giúp
ng th i c m n

tài này.

Xin chân thành c m n các Th y Cô giáo khoa Ch n nuôi thú y ã tr c
ti p gi ng d y truy n

t nh ng ki n th c khoa h c chuyên ngành thú y cho

b n thân chúng tôi trong su t th i gian chúng tôi theo h c t i tr
Xin chân thành c m n ông Tr n
công ty NC & PT

ng th c v t b n

ình Quang giám

ng.
c Chi nhánh

a ã cho phép em th c t p t i công ty

và t o m i i u ki n giúp chúng tôi hoàn thành khoá lu n t t nghi p.
Xin ghi nh n công s c và nh ng óng góp quý báu, nhi t tình c a các
b n sinh viên trong l p cùng v i nhóm th c t p l p K42-TY ã óng góp ý
ki n và giúp

và cùng chúng tôi tri n khai, i u tra thu th p s li u ngo i

nghi p. Có th kh ng

nh s thành công c a khoá lu n này, tr

v công lao c a t p th , c a nhà tr
tâm

ng, c quan và xã h i.

c h t thu c
c bi t là quan

ng viên khuy n khích c ng nh s thông c m sâu s c c a gia ình.

Nhân ây chúng tôi xin

c bày t lòng bi t n sâu

m.

Em xin chân thành c m n!
Thái Nguyên, tháng 12 n m 2014
Sinh viên
Thân V n H ng


DANH M C CÁC B NG

B ng 1.1. Di n tích

t ai c a xã T c Tranh ................................................. 2

B ng 1.2. K t qu công tác tiêm phòng ........................................................ 11
B ng 1.3. K t qu công tác i u tr b nh ...................................................... 14
B ng 1.4. T ng h p k t qu công tác ph c v s n xu t ................................ 21
B ng 2.1. S

theo dõi thí nghi m............................................................. 54

B ng 2.2. K t qu nghiên c u v t l m c b nh tiêu ch y c a l n con
thí nghi m ..................................................................................... 59
B ng 2.3. K t qu nghiên c u v t l m c b nh tiêu ch y c a l n con thí
nghi m theo

tu i ....................................................................... 60

B ng 2.4. K t qu nghiên c u v tình tr ng m c b nh tiêu ch y c a l n con
thí nghi m ..................................................................................... 62
B ng 2.5. K t qu nuôi c y phân l p vi khu n E. coli theo tình tr ng phân c a
l n con .......................................................................................... 63
B ng 2.6. K t qu th kháng sinh
B ng 2.7. Hi u qu

............................................................ 64

i u tr l n 1 c a hai phác

B ng 2.8. T l tái nhi m và hi u qu

1 và 2

l n m c b nh ..... 65

i u tr l n 2 ...................................... 66

B ng 2.9. Chi phí thu c thú y ....................................................................... 67


DANH M C CÁC T VI T T T
cs

: c ng s

E. coli

: Escherichia coli

TN

: Thí nghi m

TGE

: B nh viêm d dày- ru t truy n nhi m

PED

: D ch tiêu ch y c p

EPEC

: E.coli gây b nh

ETEC

: E.coli sinh

EIEC

: E.coli xâm nh m ru t

EAEC

: E.coli ng ng t p ru t

DAEC

: E. coli bám dính phân tán

EHEC

: E. coli gây xung huy t ru t

MAEC

: E. coli gây viêm màng não

UPEC

: E. coli gây nhi m khu n

ng ru t

c t ru t

ng ti t ni m


M CL C
Trang
Ph n 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T ............................................. 1
1.1. i u tra c b n ........................................................................................ 1
1.1.1. i u ki n t nhiên c a c s th c t p t t nghi p .................................. 1
1.1.1.1. V trí a lý ........................................................................................ 1
1.1.1.2. a hình t ai ................................................................................. 2
1.1.1.3. i u ki n khí h u th y v n ................................................................ 3
1.1.2. i u ki n kinh t - xã h i ..................................................................... 4
1.1.2.1. Tình hình kinh t ............................................................................... 4
1.1.2.2. Tình hình v n hóa xã h i ................................................................... 4
1.1.3. Tình hình s n xu t c a Tr i ch n nuôi ng v t bán hoang dã thu c
Công ty nghiên c u & Phát tri n ng th c v t b n a (NC&PT ng th c
v t b n a)..................................................................................................... 7
1.1.3.1. T ch c qu n lý c s c a Tr i ch n nuôi ng v t bán hoang dã ..... 7
1.1.3.2. Các ngành s n xu t chính c a tr i bao g m ....................................... 7
a tr i ....................................................................... 8
1.1.4. ánh giá chung..................................................................................... 8
1.1.4.1. Thu n l i ........................................................................................... 8
1.1.4.2. Khó kh n ........................................................................................... 9
1.2. N i dung, ph ng pháp và k t qu ph c v s n xu t ............................... 9
1.2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t ..................................................... 9
1.2.1.1. Công tác thú y.................................................................................... 9
1.2.1.2. Công tác ch m sóc, nuôi d ng àn l n .......................................... 10
1.2.1.3. Công tác khác .................................................................................. 10
1.2.2. Ph ng pháp ti n hành ....................................................................... 10
1.2.3. K t qu ph c v s n xu t .................................................................... 11
1.2.3.1. Công tác thú y.................................................................................. 11
1.2.3.2. Công tác ch m sóc, nuôi d ng àn l n .......................................... 14
1.2.3.3. Công tác khác .................................................................................. 21
1.3. K t lu n và

ngh ................................................................................ 22


1.3.1. K t lu n .............................................................................................. 22
1.3.2.
ngh ............................................................................................... 22
Ph n 2: CHUYÊN
NGHIÊN C U KHOA H C ............................... 23
2.1. t v n ............................................................................................. 23
2.1.1. M c tiêu nghiên c u ........................................................................... 24
2.1.2. Ý ngh a khoa h c và c s th c ti n ................................................... 24
2.2. T ng quan tài li u .................................................................................. 24
2.2.1. C s khoa h c ................................................................................... 24
2.2.1.1. c i m sinh tr ng và sinh lý tiêu hoá c a l n con ...................... 24
2.2.1.2. B nh
ng tiêu hoá c a l n con ..................................................... 26
2.2.1.3. Hi u bi t v E. coli và c ch gây b nh tiêu ch y ............................ 36
2.2.1.4. M t s hi u bi t v v c xin E. coli và c ch phòng b nh ................ 47
2.2.2. Tình hình nghiên c u trong vào ngoài n c........................................ 50
2.2.2.1. Tình hình nghiên c u trong n c ..................................................... 50
2.2.2.2. Tình hình nghiên c u trên th gi i ................................................... 52
2.3. i t ng, n i dung và ph ng pháp nghiên c u .................................. 53
2.3.1. i t ng và ph m vi nghiên c u ....................................................... 53
2.3.2. a i m và th i gian ti n hành .......................................................... 53
2.3.3. N i dung nghiên c u và ch tiêu theo dõi............................................ 53
2.3.4. Ph ng pháp nghiên c u .................................................................... 53
2.3.4.1. Thí nghi m 1: Th nghi m v c xin E.coli phòng b nh
ng tiêu hóa
cho l n con t s sinh n 56 ngày tu i nuôi t i Chi nhánh NC&PT ng th c
v t b n a .................................................................................................... 53
2.3.4.2. Ph ng pháp theo dõi t ng ch tiêu ................................................. 56
2.4. K t qu và phân tích k t qu .................................................................. 58
2.4.1. Th nghi m v c xin E.coli phòng b nh
ng tiêu hóa cho l n con t
s sinh n 56 ngày tu i ............................................................................... 58
2.4.1.1. K t qu nghiên c u tình hình m c b nh tiêu ch y c a l n con thí nghi m
..................................................................................................................... 58
2.4.1.2. K t qu nghiên c u tình hình m c b nh tiêu ch y c a l n con thí
nghi m theo tu i........................................................................................... 60


2.4.1.3. K t qu nghiên c u tình tr ng m c b nh tiêu ch y c a l n con thí nghi m
..................................................................................................................... 61
2.4.1.4. K t qu nuôi c y phân l p vi khu n E. coli theo tình tr ng phân c a
l n con ......................................................................................................... 63
2.4.1.5. K t qu th kháng sinh ............................................................... 64
2.4.2. K t qu thí nghi m 2: Hi u qu i u tr c a hai phác
iv il nm c
b nh
ng tiêu hóa....................................................................................... 65
2.4.2.1. K t qu i u tr l n 1 ....................................................................... 65
2.4.2.2. K t qu theo dõi t l tái nhi m l n và hi u qu i u tr l n 2 ...... 66
2.4.2.3. Chi phí thu c i u tr b nh
ng tiêu hóa ...................................... 67
2.5. K t lu n, t n t i và ngh .................................................................... 68
2.5.1. K t lu n .............................................................................................. 68
2.5.2. T n t i ................................................................................................ 69
2.5.3.
ngh ............................................................................................... 69
TÀI LI U THAM KH O.......................................................................... 70
I. Tài li u ti ng Vi t ..................................................................................... 70
II. Tài li u n c ngoài .................................................................................. 72


1

Ph n 1
CÔNG TÁC PH C V S N XU T

1.1. i u tra c b n
1.1.1. i u ki n t nhiên c a c s th c t p t t nghi p
Tr i ch n nuôi
tri n

ng th c v t b n

Phú L
L

ng v t hoang dã c a Chi nhánh nghiên c u & Phát
a

c xây d ng trên

ng, t nh Thái Nguyên.

a bàn xã T c Tranh, huy n

ây là xã thu c phía nam c a huy n Phú

ng có các i u ki n t nhiên nh sau:

1.1.1.1. V trí

a lý

Xã T c Tranh thu c huy n Phú L
t nh Thái Nguyên, n m

ng là m t xã trung du mi n núi c a

phía Nam c a huy n cách trung tâm thành ph

30km, v i t ng di n tích là 2559,35 ha. V trí

a lí c a xã nh sau:

Phía B c giáp xã Phú ô và xã Yên L c
Phía ông giáp xã Minh L p và Phú ô
Phía Tây giáp xã Yên L c và xã Ph n M
Phía Nam giáp xã Vô Tranh
Xã T c Tranh bao g m 24 xóm và chia thành 4 vùng.
Vùng phía Tây bao g m 5 xóm: Tân Thái, Bãi B ng, Khe C c, Minh
H p,

p Tràn.
Vùng phía ông bao g m 7 xóm: G c Lim,

G o, Ngoài Tranh,

an Khê, Thác Dài, G c

ng Lòng.

Vùng tâm bao g m 7 xóm: Cây Th , Khe Xiêm, Sông G ng,
Danh,

ng Hút, Quy t Th ng, Quy t Ti n.
Vùng phía b c g m 5 xóm: G c C , G c Mít,

Tâm,

ng

ng Ti n.

ng L

ng,

ng


2

1.1.1.2.

a hình

t ai

Xã T c Tranh có t ng di n tích là 2559,35 ha, trong ó di n tích
d ng là 2254,35 ha, chi m 99,8%
di n tích

t ch a s d ng là 5 ha chi m 0,2% t ng

t t nhiên c a xã, di n tích

ó là nh ng vùng

t ven

t ch a s d ng chi m t l r t nh ,

ng, ven sông.

B ng 1.1. Di n tích
Lo i

t ai c a xã T c Tranh
Di n tích

t

t

T l

(ha)

(%)

2559,35

100

t nông nghi p

1211,3

47,33

t lâm nghi p

766,67

29,96

t

423,3

16,54

t xây d ng các công trình phúc l i xã h i

153,08

5,98

5

0,2

T ng di n tích

ts

t t nhiên

t ch a s d ng

(Ngu n s li u: UBND xã T c Tranh)
M c dù là xã s n xu t nông nghi p, tuy nhiên di n tích
u ng

i c a xã r t nh , ch có 0,15 ha/ng

0,03 ha/ ng

i,

Di n tích
m. Di n tích

t tr ng hoa màu 0,008 ha/ ng
tm tn
tm tn

c c a xã t

p ng n n

lo i

tr ng lâu n m
quân

t s i c m, di n tích

t khác nhìn chung

i.
i ít ch y u là sông, su i, ao,

t có

c bi t xã có kho ng 3km dòng sông

c ph c v cho vi c t

t ai c a xã ch y u là
cát pha th t,

t

i, di n tích

i.

i tiêu.
t ru ng ít, thu c lo i

t

t s i c m chi m t l l n nh t so v i các
màu m cao thích h p cho nhi u lo i cây

c bi t là cây chè. Toàn xã tr ng

t 0,111 ha chè/ ng

t tr ng lúa ch có

c là 43,52 ha v a có tác d ng nuôi tr ng thu s n

v a ph c v cho s n xu t nông nghi p,
C u ch y qua v i 3

ng

i trong ó

t bình quân

c 1011,3 ha chè, bình


3

a hình c a xã t
ng xen k ,

ng

i ph c t p, nhi u

i núi h p và nh ng cánh

a hình còn b chia c t b i các dòng su i nh ,

t ai th

ng

i gió mùa, dao

ng

xuyên b r a trôi.
1.1.1.3. i u ki n khí h u th y v n
Xã T c Tranh n m trong vành ai khí h u nhi t
v nhi t

trong n m t

t tháng 4

i cao, th hi n rõ

b n mùa. Mùa hè kéo dài
trung bình 25oC

n tháng 8, khí h u nóng m, m a nhi u, nhi t
có khi lên t i 37 - 38oC.

bu i tr a nhi t
th

ng

m t 75 - 82 %, tr i n ng g t,

ng xuyên có m a giông và gió l c. Mùa
n tháng 2 n m sau, v i nh ng

không khí th p, l

ông kéo dài t cu i tháng 10

t gió mùa ông b c, nhi t

ng m a không áng k , hay xu t hi n s

th p,

m

ng mu i, rét

m rét h i gây nhi u khó kh n cho ngành tr ng tr t, ch n nuôi c a xã và sinh
ho t c a ng

i dân. Mùa xuân tr i th

ng m, m a phùn kéo dài,

m

không khí cao t o i u ki n cho các vi sinh v t gây b nh d ch cho cây tr ng
và v t nuôi. Khí h u mùa thu ôn hòa, mát m thu n l i cho s n xu t và sinh
ho t c a ng

i dân.

i u ki n khí h u c a xã r t a d ng là i u ki n thu n l i

phát tri n

cây tr ng v t nuôi, tuy nhiên c ng gây nh ng khó kh n không nh cho s n
xu t nông nghi p và sinh ho t c a nhân dân.
* V ngu n n

c

Xã T c Tranh có sông C u ch y qua, có

dài kho ng 3km, ch ch y

qua vành ai c a xã. Xã có nhi u su i nh nh ng phân b không

u, làm cho

công tác th y l i không thu n ti n g p nhi u khó kh n. Ph n l n l
t

i c a xã ph thu c vào l

ng n

cm ad n

ng n

c

n s n xu t nông nghi p g p

nhi u khó kh n.
ph c v cho nhu c u s n xu t n
nông nghi p c a ng
n

c sinh ho t và ph c v s n xu t

i dân, xã ã xây d ng m t tr m b m n

c cho mùa khô, nâng cao n ng su t cây tr ng, c i thi n

c cung c p

i s ng nhân dân.


4

* V giao thông
Huy n Phú L
Nguyên - Phú L

ng có qu c l 3 ch y qua n i li n thành ph Thái

ng - B c K n. Xã T c Tranh có m ng l

c phát tri n m r ng, có
trung tâm xã, 100% các xã có
thôn xóm là
1.1.2.

i giao thông ang

ng huy n l r i nh a dài 3,6km ch y qua
ng ô tô

n trung tâm, a s

ng bê tông ch có m t ph n nh là

ng

ng vào các

t.

i u ki n kinh t - xã h i

1.1.2.1. Tình hình kinh t
T c Tranh là m t xã có c c u kinh t
ph n kinh t cùng ho t

a d ng bao g m nhi u thành

ng.

V s n xu t nông nghi p: S n xu t nông nghi p chi m m t t tr ng
l n, em l i thu nh p chính cho ng

i dân. Trong xã có t i h n 80% s h

tham gia s n xu t nông nghi p. Vi c k t h p ch t ch gi a tr ng tr t và ch n
nuôi ã nâng cao hi u qu kinh t , góp ph n t ng thu nh p cho ng
V lâm nghi p: Do là m t xã vùng núi có nhi u
lâm nghi p c ng

i nên vi c tr ng cây

c chính quy n và nhân dân trong xã quan tâm th c hi n.

V d ch v : V i
ây m i

i dân.

c tính dân c th a,

i s ng th p nên d ch v m i

c phát tri n, ch y u là các hàng t p hóa ph c v cho cu c s ng

hàng ngày. Tuy nhiên hi n nay d ch v

ang có s phát tri n áng k góp

ph n em l i b m t m i cho xã.
Nhìn chung n n kinh t c a xã còn kém phát tri n, v n mang tính t
phát quy mô nh , s n xu t ch a

c c gi i hóa cao nên hi u qu còn th p,

i s ng nhân dân còn ch a cao.
1.1.2.2. Tình hình v n hóa xã h i
Xã T c Tranh có 2.050 h gia ình và 8.905 nhân kh u trong ó có h n
80% s h gia ình s n xu t nông nghi p còn l i là s n xu t công nghi p và
d ch v .


5

Trình

dân trí c a ng

tr em trong

tu i i h c

s h c sinh trong tr

i dân trong xã ngày càng nâng cao. T t c các
u

c

n tr

ng. N m h c 2013- 2014 t ng

ng m m non là 450 em, t ng s h c sinh ti u h c là 700

em, t ng s h c sinh trung h c c s 650 em. K t qu h c sinh ã t t nghi p
l p 9 là 160/165 em

t 96,7%.

Vi c ch m sóc s c kh e cho ng
2012 xã ã
ng

a vào ho t

i dân ngày càng

c quan tâm. N m

ng tr m y t m i, góp ph n ph c v t t h n cho

i dân.
* V tr ng tr t
Ngành tr ng tr t ã có chuy n h

ng m nh theo h

ng thâm canh t ng

v , ng d ng khoa h c k thu t vào s n xu t, gieo tr ng nh ng cây m i có
n ng su t cao, t ng hi u qu kinh t .
Di n tích tr ng lúa là 161,42 ha, rau màu là 39,58 ha,
hàng n m là 200 ha. Theo báo cáo s k t 6 tháng

t tr ng cây

u n m 2014 tình hình s n

xu t tr ng tr t nh sau:
- Cây l

ng th c và cây hoa màu.

T ng di n tích gieo tr ng c a v chiêm xuân là 197 ha
ho ch trong ó: Di n tích lúa cao s n là 143 ha
xuân

t 53,87 t /ha x 161,3 ha = 868,92 t

v i di n tích 4,6 ha t
khác nh

ng

ng 16,33 t n

, l c, mía....phát tri n t t và

t 101,02% k

t 102,14%; N ng su t lúa

t 99,12%; Ngô

t 35,5 t /ha,

t 83,72%; Các lo i cây hoa màu

t ch tiêu

ra.

+ Cây chè:
ây là lo i cây tr ng ch y u c a xã, em l i thu nh p chính cho ng
dân. T ng di n tích tr ng chè là 101,3 ha. Trong ó 6 tháng
chè v a tr i qua th i kì l nh kéo dài nên kh n ng sinh tr
su t ch a cao. Giá chè cao h n n m tr
nhu n mà ng

i dân thu

i

u n m do cây

ng còn th p, n ng

c nh ng giá phân bón v n cao nên l i

c còn ít. M c d u v y, ng

i dân ang t p trung


6

ut

tr ng, s n xu t và thâm canh chè cành, m t gi ng chè ch t l

cao ang
ng

c th tr

ng a chu ng. V i s

ng

u t nh v y, thu nh p c a

i dân v cây chè ch c ch n s cao h n.
+ Cây lâm nghi p:
Công tác tr ng r ng ph xanh

th c hi n th

ng xuyên.

t tr ng

i núi tr c

c bi t n m 2008 d án 661 ã

góp ph n cung c p cây gi ng cho

a ph

c quan tâm
c nghi m thu,

ng.

* V ch n nuôi
Trong m y n m g n ây ã
và ch t l

t

ng. M t s gi ng v t nuôi

c

t

c

cs

n

nh v c s l

ng

a vào nuôi th nghi m và cho kh

n ng thích nghi t t, cho hi u qu kinh t cao so v i các gi ng hi n có. Theo s
li u i u tra t ng àn gia súc, gia c m 6 tháng cu i n m 2013 nh sau:
T ng àn trâu bò có 400 con, nhìn chung àn trâu bò
khá t t. Tuy nhiên do th i ti t l nh kéo dài trong v
h t th c n nên sau v
trâu bò c a ng

ông àn trâu bò g y h n tr

i dân là s n xu t bò th t,

c ch m sóc

ông cùng v i s thi u
c ó. M c tiêu ch n nuôi

cung c p th t cho th tr

ng. Vì

th các gi ng bò th t có n ng su t cao h n nh lai Sind, lai Zebu…
ng

c

i dân chú tr ng ch n nuôi.
T ng àn l n là 1.900 con, ph n l n

d ng, ch có m t s h gia ình có

c nuôi theo ph

ut v

t nuôi theo ph

th c bán công nghi p nên hi u qu cao h n. Ngoài các gi ng l n
thì các gi ng l n lai, l n ngo i c ng
n m 2014, do bi n
i cao và n

ng c a giá c th tr

ng th c t n
ng

a ph

ng

c nuôi t i ây. Trong 6 tháng

u

ng, giá l n th t có giá bán t

ng

nh, cho nên àn l n c a xã có xu h

ng t ng lên áng k .

T ng àn gia c m nuôi là 14.200 con, ch y u là các gi ng gia c m
a ph

ng, gà là

nuôi ít h n.

i t

ng

c nuôi ch y u

ây, ngan và v t

c


7

1.1.3. Tình hình s n xu t c a Tr i ch n nuôi
Công ty nghiên c u & Phát tri n
v tb n

ng v t bán hoang dã thu c

ng th c v t b n

a (NC&PT

ng th c

a)

1.1.3.1. T ch c qu n lý c s c a Tr i ch n nuôi
Tr i ch n nuôi

ng v t bán hoang dã

ng v t bán hoang dã n m trên

thu c s quan lí c a Chi nhánh NC&PT
ph n khai khoáng mi n núi. Tr i

a bàn xã T c Tranh,

ng th c v t b n

a - công ty C

c xây d ng n m 2006 trên di n tích 6 ha

trong ó bao g m:
Di n tích dành cho xây d ng nhà

và nhà kho: 0,05 ha

Di n tích tr ng cây n qu :

2 ha

Di n tích dành cho ch n nuôi l n:

0,35 ha

Di n tích tr ng c :

2,5 ha

Di n tích dành cho ch n nuôi h

u nai:

0,1 ha

Di n tích dành cho ch n nuôi ng a:

1,0 ha

1.1.3.2. Các ngành s n xu t chính c a tr i bao g m
* Ngành tr ng tr t
Tr ng tr t m t s cây n qu ch y u là b

i và i, ngoài ra còn tr ng

thêm lê, m n, mít.
Tr ng và s n xu t các lo i c
ra th tr

ph c v ch n nuôi và cung c p gi ng

ng.
Cung c p s n ph m c a tr i cho th tr

*

ng.

i v i ngành ch n nuôi

Ch n nuôi m t s
Ch n nuôi h
25 con h

u.

àn h

ng v t nh : H
u:
u

ây là

it

ng

u Sao, l n r ng, ng a B ch.
c nuôi s m

tr i, hi n tr i có

c nuôi nh t trong chu ng có sân v n

ng, m c

ích s n xu t con gi ng và l y nhung.
Hi n tr i có 250 con l n, có 3

c gi ng, 25 l n nái sinh s n, 8 l n nái


8

h u b , còn l i là l n con theo m , l n con cai s a và l n choai. M c ích nuôi
àn l n ch y u là nghiên c u, s n xu t con gi ng và bán l n th t ra th tr

ng.

Ch n nuôi ng a B ch: Hi n t i tr i có nh p 35 con ng a B ch v nuôi
v i m c ích sinh s n, t o s n ph m ng a b ch và cao Ng a B ch cung c p
cho th tr

ng.

1.1.3.3

a tr i

Tr i chú ý công tác phòng b nh bao g m các n i dung:
H n ch không cho ng
nhân

i ngoài vào trong khu v c ch n nuôi, công

c trang b qu n áo b o h lao
Chu ng tr i

c quét d n s ch s : d n phân ngày 1 l n, máng n

c r a sau khi cho n, c ng rãnh
Th

ng.

c kh i thông.

ng xuyên phun thu c sát trùng Haniodine 10% v i t n su t 1

l n/tu n. Khi xung quanh có d ch b nh x y ra thì phun thu c sát trùng
Haniodine 10%, Navet-iodine ho c Benkocid v i t n su t 2 l n/tu n.
Tr i ch n nuôi ã th c hi n nghiêm ng t l ch tiêm phòng cho toàn b
àn l n trong tr i. Hàng n m àn l n tiêm v c xin vào v
th

ông xuân và hè thu

ng vào tháng 2 - 3 và tháng 8- 9.
i v i ng a và h

u ch a chú tr ng

n công tác tiêm phòng v c

xin do không có v c xin.
Nh ti n hành t t công tác phòng b nh cho àn l n, cho nên trong quá
trình s n xu t ã phòng ng a t t, không

x y ra nh ng d ch b nh trong tr i.

àn gia súc phát tri n t t.
1.1.4. ánh giá chung
1.1.4.1. Thu n l i
a bàn th c t p t t nghi p là m t xã thu n nông v i di n tích r ng,
t ai phong phú, khí h u thu n l i cho phát tri n tr ng tr t và ch n nuôi
bi t là phát tri n tr ng tr t trong ó có cây chè là ch y u.

c


9

Xã có

i ng cán b tr , nhi t tình n ng

ng áp d ng ti n b khoa

h c k thu t vào s n xu t, nâng cao n ng su t cây tr ng v t nuôi,
tri n,

i s ng nhân dân

a xã phát

c c i thi n.

Chính sách phát tri n c a nhà n

c ã t o i u ki n cho n n kinh t

phát tri n, nhi u chính sách h tr phát tri n s n xu t,
ã em l i l i ích thi t th c cho ng

u t cho nông nghi p

i dân.

1.1.4.2. Khó kh n
T c Tranh là m t xã trung du mi n núi có
th a, phân b không

a hình ph c t p, dân c

u gây khó kh n cho công tác qu n lý và s n xu
.

Phong t c t p quán s n xu t c a ng
dân trí còn th p nên vi c

i dân còn l c h u, b o th , trình

a khoa h c k thu t vào s n xu t còn g p nhi u

khó kh n. Là m t xã nghèo, c s h t ng còn khó kh n,
còn khó kh n ch a có v n

i s ng nhân dân

u t kinh doanh s n xu t trên quy mô l n.

Công tác tiêm phòng trên àn v t nuôi trong các h nông dân ch a
c tri t

, v sinh phòng d ch ch a t t, công tác tuyên truy n cho ng

i

dân còn h n ch .
1.2. N i dung, ph

ng pháp và k t qu ph c v s n xu t

Công tác ph c v s n su t là ph n không th thi u cho m i sinh viên giúp
sinh viên rèn luy n tay ngh , nâng cao trình
trong quá trình ho t

, ki n th c c a b n thân do v y

ng c n ch m ch , không ng ng h c t p m i lúc m i n i.

1.2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t
1.2.1.1. Công tác thú y
- Công tác tiêm phòng:
Cùng cán b , nhân viên trong tr i th c hi n tiêm phòng cho àn l n
quy nh.
Tr i ch n nuôi ã th c hi n nghiêm ng t l ch tiêm phòng cho toàn b


10

àn l n trong tr i. Hàng n m àn l n tiêm v c xin vào v
th

ông xuân và hè thu

ng vào tháng 2 - 3 và tháng 8- 9.
- Các lo

, tai xanh…

- Công tác i u tr b nh:
Tham gia cùng công nhân tr i i u tr b nh cho àn l n, h
b ch. Trong quá trình i u tr th c hi n ph
phát hi n s m

i u tr , i u tr

ng châm quan sát th

úng quy trình quy

1.2.1.2. Công tác ch m sóc, nuôi d

u và ng a
ng xuyên,

nh cho t ng lo i b nh.

ng àn l n

Tr c ti p ch m sóc àn l n nái ch a, nái nuôi con và l n con c a tr i.
Bao g m các công o n
tr i và ch m sóc nuôi d

bi n th c n, v sinh chu ng
ng àn l n…

1.2.1.3. Công tác khác
1.2.2. Ph

ng pháp ti n hành
thu

dung ã

c k t qu trong th i gian th c t p và th c hi n t t nh ng n i

ra, b n thân em

a ra m t s bi n pháp th c hi n sau:

+ Tuân th n i quy c a tr

ng, khoa, c a tr i và giáo viên h

+ Tham kh o m t s tài li u th ng kê v t nuôi t i

a ph

ng d n.
ng và c s

th c t p.
+ Tích c c tham gia h c h i ki n th c kinh nghi m c a cán b chuyên
ngành ch n nuôi thú y c s và

nh ng ng

i ch n nuôi.

+ V n d ng nh ng ki n th c lý thuy t mà b n thân em ã
tr

ng

ch c

a vào th c t s n xu t.

.
+ Th c hi n úng k thu t, bám sát

a bàn, i sâu ki m tra tìm hi u

nguy n v ng c a qu n chúng nhân dân v l nh v c ch n nuôi thú y,
.


11

+ Ph ng v n, i u tra, theo dõi các ch tiêu n m trong ph m vi chuyên
môn mà mình quan tâm.
1.2.3. K t qu ph c v s n xu t
1.2.3.1. Công tác thú y.
- Công tác tiêm phòng.
Công tác tiêm phòng trong ch n nuôi là h t s c quan tr ng giúp con v t
kháng t t v i b nh t t. Trong quá trình làm

tài ã tham gia th c hi n

tiêm phòng cho àn l n nh sau:
Tr i ch n nuôi ã th c hi n nghiêm ng t l ch tiêm phòng cho toàn b
àn l n trong tr i. Hàng n m àn l n tiêm v c xin vào v
th

ông xuân và hè thu

ng vào tháng 2 - 3 và tháng 8- 9.
Trong quá trình th c t p, l n nái

c tiêm v c xin d ch t vào

18/07/2014, v c xin l m m long móng vào 18/08/2014, v c xin tai xanh vào
05/09/2014. T ng s l

ng là 22 con nái và 3 l n

h p công tác tiêm phòng

c gi ng. K t qu t ng

c trình bày t i b ng sau:

B ng 1.2. K t qu công tác tiêm phòng
STT

Lo i v c xin

S con tiêm

c L n

c L n nái L n th t

1

D ch t

162

3

22

140

2

L m m long móng

142

3

22

120

3

Tai xanh

138

3

10

125

4

Lepto (xo n khu n)

120

3

20

100

5

Farowsue

19

3

19

Quy trình tiêm phòng

i v i l n con nh sau: V c xin d ch t tiêm lúc 30

ngày tu i và 60 ngày tu i. V c xin l m m long móng tiêm lúc 75 ngày tu i.
V c xin d ch t tiêm cho l n là v c xin nh
khô, v c xin

c pha v i n

c

c ch ng C, d ng ông

c sinh lý tiêm b p 2ml/con, th

g c tai cách g c tai 1,5 cm. S l

ng tiêm

c là 140 con.

ng tiêm

sau

an toàn 100%.


12

V c xin l m m long móng tiêm cho l n là v c xin nh d u, tiêm
b p 2ml/con. S l

ng l n tiêm

c trong th i gian th c t p là 120 con.

an toàn 100%.
Công tác i u tr b nh
Trong quá trình th c hi n

tài, em ã tham gia công tác i u tr b nh

nh sau:
+ B nh l n con phân tr ng:
Nguyên nhân: B nh x y ra trong giai o n l n con theo m , x y ra
h u h t t t c các àn. Nguyên nhân ch y u do v sinh chu ng tr i không t t,
th i ti t thay

i th t th

ng, hay do k thu t ch m sóc nuôi d

ng l n m .

Tri u ch ng: L n con a phân l ng ho c nhão có màu tr ng, màu xanh
ho c màu vàng, uôi và h u môn dính phân, phân tanh mùi th i kh m, n u
không phát hi n k p th i l n con g y sút nhanh chóng, xù lông bú kém.
i u tr : S d ng m t trong ba phác
Phác

i u tr nh sau:

1: Colistin - 1200 gói 1kg, hòa tan v i n

c sôi

ngu i cho

u ng liên t c 3 - 5 ngày, 0,5g/con/l n. (Thành ph n thu c g m colistin
sulphate 12000 mil.UI/kg).
Phác

2: Trymazon: Pha vào n

c u ng ho c tr n v i th c n, dùng

liên t c 4-5 ngày, li u 1-2 viên/con, ngày u ng 2 l n.
Phác

-

.

i u tr cho 90 con, t l kh i 94,4%.
+ B nh tiêu ch y:
Nguyên nhân: Do thay
ti t, k thu t ch m sóc nuôi d

i th c n, v sinh chu ng tr i kém, do th i
ng…

Tri u ch ng: Trong àn có con a phân nhão sau chuy n thành l ng, m t
s còn a v t c n câu. N u

lâu l n g y, khát n

i u tr : S d ng m t trong 2 phác

c, kém n, ch

i u tr nh sau:

ng h i.


13

Phác

1: Dùng Norfacoli tiêm 1ml cho 10 - 15 kg th tr ng, dùng liên

t c 2 - 3 ngày.
Phác

2: Dùng Berberin hydrochloride hòa v i n

c sôi

ngu i cho

u ng, li u trình 3 -5 ngày. K t h p tiêm Norfacoli.
H lý: D n chu ng s ch s , gi m n, cho u ng n

c i n gi i, b sung

men tiêu hóa sau khi l n kh i.
i u tr cho 20 con. Kh i 90%
+ H i ch ng

ng hô h p

Nguyên nhân: Do thay
nuôi d

i th i ti t t nóng sang l nh, k thu t ch m sóc,

ng, v sinh chu ng tr i nh h
Tri u ch ng: Ban

ng l n t i s phát sinh lây lan b nh.

u l n r i àn,

ng ho c n m

góc chu ng, l n n

u ng gi m d n, s t cao. T n s hô h p t ng, l n th khó, th d c, ng i nh
chó th . V sau th

ng ho vào chi u t i và sáng s m, ho t ng ti ng ho c t ng

h i, ho t ng tu n sau gi m i ho c ho liên miên.
i u tr : S d ng 2 phác
Phác

i u tr nh sau:

1: Dùng Pneumotic tiêm bu i sáng, tiêm b p th t 1ml/5-7kg th

tr ng/l n. Kanatialin tiêm bu i chi u tiêm b p th t 1ml/6-10kg th tr ng/l n.
Dùng 3-5 ngày k t h p tiêm vitamin B1.
2

, trong thành ph n ch y
. Dùng 3-5

ngày k t h p tiêm vitamin B1.
H lý: V sinh chu ng tr i, che ch n chu ng kín gió, tr i r m cho l n
n m, cho n t ng th
nh
.
i u tr cho 25 con kh i. T l kh i 88%
T ng h p k t qu

i u tr b nh

c trình bày t i b ng 1.3.


14

B ng 1.3. K t qu công tác i u tr b nh
K t qu
STT

Lo i b nh

1

Phân tr ng

2

H i ch ng

3

H i ch ng tiêu ch y

Nh m nâng cao trình
h c t p t i gi ng

c

S con

S con

T l

i u tr

kh i

%

98

91

92,9%

13

11

84,6%

19

18

94,7%

ng hô h p

1.2.3.2. Công tác ch m sóc, nuôi d

t

ng àn l n

và tay ngh v i m i sinh viên trong quá trình

ng, sinh viên c n v n d ng các ki n th c ã h c, không

ng ng h c h i, ch m ch th c hành t i n i th c t p. Em ã ti n hành tham gia
các công vi c ch m sóc nuôi d

ng àn l n th t, l n

K t qu công tác ch m sóc nuôi d

c và l n nái c a c s .

ng àn l n t i tr i nh sau:

Trong quá trình làm vi c hàng ngày, luôn tuân th
ch m sóc nuôi d

úng các quy trình

ng các lo i l n t i tr i, bao g m: Sáng s m ki m tra àn

l n, ki m tra tình hình b nh t t, s c kh e c a àn l n, sau ó ti n hành ch
bi n th c n, v sinh chu ng tr i, nuôi d

ng ch m sóc và i u tr b nh cho

àn l n n u có.
a. Ch n nuôi l n nái sinh s n
Ch n nuôi l n nái ch a: S l

ng 12 con

Trong th i gian có ch a l n nái có nhi u
và làm t

t cung và b t

c i m thay

u phát tri n bình th

ng, các c quan b ph n

liên quan (nhau thai, b c i, ni u, t cung và b u vú)
trong th i gian 114 ngày. Do v y vi c ch m sóc nuôi d
h p và

mb o

có s con s sinh cao; Kh i l

cai s a cao; l n con sinh ra kh e m nh và có s c

i, h p t bám

u

c phát tri n

ng chúng ph i phù

ng trung bình c a l n con
kháng t t. L n m phát


15

tri n bình th

ng, d tr

ch t dinh d

ng

ti t s a nuôi con sau này,

không b hao mòn l n.
L n nái sau khi ph i gi ng ã ch c ch n có ch a
h n ch th ra sân

d ch m sóc và qu n lý. Ch

c nh t vào chu ng
n cho l n nh sau:

Trong giai o n ch a k I bào thai ch a phát tri n m nh vì v y kh u ph n n
là 0,6 kg tinh/con + 0,06 kg
o n ch a k II t c
ch t dinh d
c kh i l

m

c/con + 2,0 kg th c n thô xanh/con. Giai

phát tri n c a bào thai r t nhanh vì v y c n cung c p

ng cho bào thai phát tri n

giai o n cu i

l n con sinh ra

t

ng s sinh cao. Giai o n này cho n t ng 30% kh u ph n so

v i l n nái ch a k I nh v y giai o n này kh u ph n
tinh/con + 0,08 kg

m

Khi xác nh l
chú ý

c/con + 1,5 kg th c n thô xanh.

ng th c n cho l n nái ch a trong m t ngày chúng ta c n

n y u t kh i l

kh e, nhi t
bình th

môi tr

ng c a c th , th tr ng c a l n nái, tình tr ng s c

ng. L n g y cho n thêm 20% th c n tinh so v i l n

ng, mùa ông khi nhi t

d

i 150C cho n thêm 20% th c n tinh.

L

t
+ 0,08 kg

m
, tùy thu c vào th tr ng

c a l n nái, l n g y cho n nhi u h n 20% th c n tinh. Th c n

cn u

chín, tr n cùng thân cây chu i ho c cây ngô non b m nh .
m b o chu ng tr i luôn khô ráo s ch s và thoáng mát v mùa hè,
m áp v mùa ông. L n

c nh t vào chu ng có n n b ng ph ng, d quan

sát ch m sóc.
M i ô chu ng có phi u ghi rõ ngày ph i gi ng, d ki n ngày
dàng cho công tác qu n lý và ch m sóc nh t là công tác
Nuôi d
nh m

ng l n nái

m b o cho l n

: 23 con. M c ích nuôi d

khi l n

d
.

ng l n nái

an toàn, l n con có t l s ng cao, l n m có s c


16

kh e t t

kh n ng ti t s a nuôi con sau này. Nh ng n i dung chính c a

công tác này g m:
+ Tr c và

cho l n: Tr c

nái trong nh ng tr

ng h p b t th

l n nái khi có hi n t
l n nái r ng th

ng s p

ng d khi

làm công tác
M t tu n tr

,

r t c n thi t

có th h tr cho l n

ng. Quan sát

c nh ng bi u hi n c a

có k ho ch tr c và

cho l n nái. Do

, không ph i con nái nào c ng vào

c do v y c n l u ý khi
c khi l n nái

cho l n nái.

có k ho ch gi m d n l

thu c vào th tr ng l n nái, l n nái kh e m t tu n tr
l

ng th c n, tr

c

2 -3 ngày gi m 1/2 l

c chu ng

ng th c n tùy

c khi

gi m 1/3

ng th c n. L n nái y u thì

không gi m mà cho n th c n d tiêu hóa.
Ngày l n nái c n
cho n cháo loãng, s l
cho n theo ch

d ng cho n, cho u ng n
ng b ng 1/4 ngày th

c t do. Ngày l n nái

ng, t ng d n sau 3 ngày

l

, oxytoxin,...
b. Nuôi d

ng ch m sóc qu n lý l n nái nuôi con: S l

ng 23 con

Ch n nuôi l n nái nuôi con có m t ý ngh a h t s c quan tr ng, ó là
khâu cu i cùng trong ch n nuôi l n nái sinh s n. Giai o n này quy t
ch t l

ng l n con gi ng và hi u qu kinh t trong ngh ch n nuôi l n nái. Vì

v y trong ch n nuôi l n nái nuôi con c n
con ti t nhi u s a v i ch t l
tr

nh

t

c các yêu c u: L n nái nuôi

ng t t; C l n m và con kh e, l n con sinh

ng nhanh, có s con và tr ng l

ng cai s a cao; T l

ng

l n con cao; L n m ít b hao mòn trong giai o n nuôi con và s m

u c a àn
ng d c

l i sau cai s a.
Th c n cho l n nái nuôi con không
th c n

c th i m c, bi n ch t h h ng,

c n u chín sau ó hòa cùng cây chu i, rau xanh ã phay nh cho


17

n. Kh i l

ng th c n

sinh ra. L n nái

c tính tùy theo kh i l

t 4 - 5 con, kh i l

ch t tinh + 0,06 kg

m

0,08 kg

m

m

ng l n m 51 -70 kg

c + 2,5 kg thô xanh.

ng 40 -50 kg,

6 - 8 con cho n 0,8 kg th c n tinh +

c+ 2,5 kg thô xanh. L n nái kh i l

1,0kg ch t tinh + 0,1kg

m

trong kho

kích thích ti t s a.

-

ng con

ng l n t 40 kg - 50 kg cho n 0,6 kg

c + 2,0 kg thô xanh. Kh i l

cho n 0,8 kg ch t tinh + 0,08
L n nái kh i l

ng l n m và s l

ng 51 - 70kg cho n kg

c + 3 kg thô xanh.

c. Ch n nuôi l n con theo m
Ch m sóc l n con theo m có vai trò r t quan tr ng trong vi c nâng cao
n ng su t ch n nuôi vì không ch
tr ng
d

ng

i v i l n con mà còn r t quan

i v i c l n m và l n th t sau này. Trong quá trình ch m sóc nuôi

ng, em ti n hành các b
- Cho l n bú s a
Vai trò c a s a

bú s a


nh h

c sau:

u:
u

i v i l n con r t quan tr ng. Vì v y cho l n con

u càng s m càng t t và k t h p t p cho l n con có ph n x trong khi

nâng cao s n l

ng s a m và s a

u ch hi n di n trong vòng 24 h

sau khi l n con sinh ra do ó t t c l n con sinh ra ph i
nh n

c bú s a

u

c kháng th t l n m truy n qua l n con
- Tiêm s t cho l n con
Khi l n con

Prolongal®, li u l

c 3 ngày tu i ti n hành tiêm s t b ng thu c
ng 1 - 1,2ml/con. Tiêm m t l n duy nh t.

- B sung th c n s m cho l n con
M c ích:
- Bù

p l i ph n thi u h t ch t dinh d

phát tri n c a l n con khi l

ng cho nhu c u sinh tr

ng s a m gi m sau 3 tu n ti t s a.

ng và


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×