Tải bản đầy đủ

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hải Dương (Luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

VŨ NGỌC QUANG

KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG
CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC
QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HẢI DƢƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH


VŨ NGỌC QUANG

KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG
CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC
QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HẢI DƢƠNG
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.01.02

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN HỮU ĐẠT

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu
đƣợc sử dụng trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Các kết quả
nghiên cứu trong luận văn đƣợc tập hợp tại cơ quan Kho bạc Nhà nƣớc Hải
Dƣơng và chƣa từng đƣợc ai nghiên cứu và công bố trong bất cứ công trình
khoa học nào.
Ngƣời cam đoan

Vũ Ngọc Quang

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


ii
LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn tận tình của
PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt - ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn tôi làm luận văn này
và các thầy cô giáo Phòng Đào tạo, Bộ phận sau Đại học - trƣờng Đại học
Kinh tế và QTKD - Đại học Thái Nguyên; các anh chị làm việc tại Kho bạc


Nhà nƣớc Hải Dƣơng đã giúp đỡ tôi hoàn thành bản luận văn này.
Sự giúp đỡ đã cổ vũ và giúp tôi nhận thức, làm sáng tỏ thêm cả lý luận
và thực tiễn về lĩnh vực mà luận văn nghiên cứu.
Luận văn là quá trình nghiên cứu công phu, sự làm việc khoa học và
nghiêm túc của bản thân, song do khả năng và trình độ có hạn nên không thể
tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định.
Tôi rất mong nhận đƣợc sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các thầy, cô
giáo và những độc giả đến đề tài này.
Tác giả

Vũ Ngọc Quang

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


iii
MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ....................................................................... vi
DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................................. vii
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ .......................................................... viii
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ chung ............................................................. 2
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 2
4. Đóng góp mới của đề tài ............................................................................... 3
5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 3
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT
CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH
NHÀ NƢỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƢỚC ............... 4
1.1. Cơ sở lý luận về kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách
Nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc ............................................................. 4
1.1.1. Chi đầu tƣ xây dựng cơ bản và sự cần thiết của kiểm soát chi
đầu tƣ xây dựng cơ bản ........................................................................... 4
1.1.2. Nguyên tắc chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách
nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc .......................................................... 15
1.1.3. Điều kiện, căn cứ, quy trình thanh toán vốn đầu tƣ xây dựng cơ
bản từ nguồn Ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc nhà nƣớc................... 19
1.1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây
dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc
nhà nƣớc ................................................................................................ 31

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


iv
1.2. Cơ sở thực tiễn về kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ Ngân
sách nhà nƣớc qua Kho bạc nhà nƣớc .................................................. 35
1.2.1. Kinh nghiệm thực tiễn kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ
Ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc nhà nƣớc của một số nƣớc, địa
phƣơng và bài học .................................................................................. 35
1.2.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Hải Dƣơng................................... 38
Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................. 41
2.1.

u .................................................................................. 41
ƣơ

........................................................ 41

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin ............................................................ 41
2.2.2. Phƣơng pháp xử lý thông tin ................................................................. 41
2.2.3. Phƣơng pháp phân tích thông tin .......................................................... 42
2.2.4. Phƣơng pháp chuyên gia ....................................................................... 42
2.2.5. Phƣơng pháp đồ thị ............................................................................... 42
2.2.6. Phƣơng pháp điều tra, phỏng vấn............................................................ 43
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 43
2.3.1. Chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế xã hội........................................................ 43
ƣ .......... 43

2.3.2.

Chƣơng 3. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY
DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ
NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HẢI DƢƠNG ..................... 44
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu ................................................................... 44
3.2. Quá trình hình thành và phát triển của KBNN Hải Dƣơng ..................... 47
3.3. Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn
vốn Ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc nhà nƣớc Hải Dƣơng .................. 50
3.3.1. Các văn bản hƣớng dẫn thực hiện kiểm soát thanh toán chi đầu
tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN qua Kho bạc nhà nƣớc ........................ 50

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


v
3.3.2. Công tác kiểm soát thanh toán vốn ĐTXDCB từ nguồn vốn
NSNN qua KBNN Hải Dƣơng.............................................................. 51
3.3.3. Đánh giá chung công tác kiểm soát chi ĐTXDCB từ nguồn vốn
NSNN qua KBNN Hải Dƣơng trong thời gian qua .............................. 70
Chƣơng 4. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU
TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC
QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HẢI DƢƠNG .................................. 83
4.1. Phƣơng hƣớng, mục tiêu, Cơ hội và những thách thức để thực
hiện nhiệm vụ kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nƣớc qua kho bạc nhà nƣớc giai đoạn 2015-2020 ................. 83
4.1.1. Phƣơng hƣớng ....................................................................................... 83
4.1.2. Mục tiêu................................................................................................. 86
4.1.3. Cơ hội và những thách thức .................................................................. 87
4.2. Một số giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ
Ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc nhà nƣớc Hải Dƣơng giai đoạn
2015-2020 .............................................................................................. 88
4.2.1. Các giải pháp về cơ chế chính sách ...................................................... 88
4.2.2. Các giải pháp tổ chức thực hiện ............................................................ 91
4.3. Một số kiến nghị..................................................................................... 102
4.3.1. Kiến nghị với Nhà nƣớc ...................................................................... 102
4.3.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính ................................................................. 103
4.3.3. Kiến nghị với Kho bạc nhà nƣớc ........................................................ 104
4.3.4. Kiến nghị với UBND tỉnh Hải Dƣơng ................................................ 105
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 110
PHỤ LỤC ..................................................................................................... 113

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vi
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BQLDA

Ban quản lý dự án

ĐTXDCB

Đầu tƣ xây dựng cơ bản

XDCB

Xây dựng cơ bản

NSNN

Ngân sách Nhà nƣớc

NSTW

Ngân sách Trung ƣơng

NSĐP

Ngân sách địa phƣơng

KBNN

Kho bạc Nhà nƣớc

UBND

Ủy ban Nhân dân

TABMIS

Hệ thống Thông tin Quản lý
Ngân sách và Kho bạc

TTVĐT

Thanh toán vốn đầu tƣ

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


vii

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1:

Kết quả thu chi NSNN qua KBNN Hải Dƣơng giai đoạn từ
năm 2009 - năm 2013 ................................................................. 47

Bảng 3.2:

Tình hình chi đầu tƣ XDCB từ nguồn vốn NSNN qua
KBNN Hải Dƣơng năm 2009 - 2013 .......................................... 56

Bảng 3.3:

Tổng hợp tỷ lệ giải ngân vốn ĐTXDCB theo quý...................... 59

Bảng 3.4:

Tổng hợp tạm ứng vốn ĐTXDCB chƣa thu hồi qua các năm
2009 - 2013 ................................................................................. 61

Bảng 3.5:

Nợ thanh toán khối lƣợng XDCB giai đoạn 2009 - 2012........... 63

Bảng 3.6:

Tổng hợp tình hình từ chối thanh toán chi đầu tƣ XDCB qua
KBNN Hải Dƣơng giai đoạn 2009-2013 .................................... 64

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


viii
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
Sơ đồ1.1:

Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN .... 30

Sơ đồ 3.1:

Tổ chức bộ máy KBNN Hải Dƣơng ......................................... 48

Biểu đồ 3.1: Kết quả giải ngân vốn ĐTXDCB qua KBNN Hải Dƣơng
giai đoạn 2009 - 2013 ............................................................... 57
Biểu đồ 3.2: Khách hàng với việc nắm bắt quy trình TTVĐT ...................... 67
Biểu đồ 3.3: Hồ sơ, tài liệu và thời gian xử lý chứng từ của QTTTVĐT ..... 67

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong tiến trình xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng
xã hội chủ nghĩa, công cụ chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nƣớc nói chung,
công cụ chính sách tài chính nói riêng, đặc biệt là việc sử dụng vốn đầu tƣ xây
dựng cơ bản (ĐTXDCB) của Ngân sách nhà nƣớc (NSNN) có vai trò hết sức
quan trọng. ĐTXDCB là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong
quá trình xây dựng và phát triển đất nƣớc, nhất là đối với những nƣớc đang phát
triển nhƣ Việt Nam.
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nƣớc, tỉnh Hải
Dƣơng đã nhận đƣợc sự quan tâm của Đảng, Chính phủ trong tất cả các lĩnh
vực, đặc biệt là lĩnh vực ĐTXDCB. Tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội trên địa bàn
tỉnh Hải Dƣơng trung bình hàng năm hàng ngàn tỷ đồng, trong đó phần lớn là
vốn NSNN. Nhiều dự án hoàn thành bàn giao đƣa vào khai thác, sử dụng đã
phát huy đƣợc hiệu quả góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng. Xác định
đƣợc tầm quan trọng đó trong những năm qua việc quản lý và sử dụng nguồn
vốn đầu tƣ đã đƣợc tỉnh Hải Dƣơng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực
hiện hiệu quả, đặc biệt là công tác kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà
nƣớc (KBNN) đã đạt đƣợc nhiều kết quả và có những chuyển biến tích cực;
cơ chế quản lý chi NSNN ngày càng đƣợc hoàn thiện, rõ ràng và chặt chẽ
hơn, công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN ngày một chặt chẽ và hiệu quả
hơn. Kết quả công tác kiểm soát của KBNN về chi NSNN đã góp phần quan
trọng trong việc sử dụng vốn NSNN hiệu quả hơn thúc đẩy sự phát triển kinh
tế - xã hội của địa phƣơng. Tuy nhiên đây đó vẫn còn thất thoát vốn
ĐTXDCB, hiệu quả sử dụng đồng vốn ngân sách trong ĐTXDCB chƣa cao,
gây lãng phí nguồn lực tài chính quốc gia. Tình trạng trên do nhiều nguyên
nhân khác nhau, cơ chế chính sách còn một số bất cập, dễ phát sinh tiêu cực,
cán bộ làm nhiệm vụ chi ĐTXDCB tại các đơn vị thụ hƣởng NSNN còn có
tình trạng chƣa am hiểu đầy đủ về quản lý NSNN và chƣa đƣợc đào tạo đồng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


2
đều… Do vậy quản lý, kiểm soát chi vốn ĐTXDCB đóng vai trò rất quan
trọng và việc hoàn thiện kiểm soát chi vốn ĐTXDCB từ NSNN qua KBNN là
cần thiết, cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
Xuất phát từ yêu cầu nêu trên, đề tài: “Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản
từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Hải Dương” đƣợc
chọn làm luân văn tốt nghiệp để nghiên cứu nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu đó.
2. Mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ chung
2.1. Mục tiêu cụ thể
Đề tài đi sâu nghiên cứu, đánh giá thực trạng về công tác kiểm soát
thanh toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN Hải Dƣơng trong giai
đoạn 2009-2013. Từ đó chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và đề
xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu
tƣ XDCB qua KBNN Hải Dƣơng để đáp ứng đƣợc yêu cầu hiện đại hóa công
tác quản lý, điều hành NSNN phù hợp với quá trình cải cách tài chính công và
các chuẩn mực, thông lệ quốc tế.
2.2. Nhiệm vụ chung
- Hệ thống hóa và làm rõ thêm những vấn đề lý luận về ngân sách nhà
nƣớc, kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ XDCB từ ngân sách nhà nƣớc.
- Làm rõ thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ XDCB từ
ngân sách nhà nƣớc tại KBNN Hải Dƣơng, qua đó đánh giá những mặt đƣợc
và những mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện kiểm soát thanh toán vốn
đầu tƣ XDCB qua KBNN Hải Dƣơng. Luận văn còn rút ra những bài học kinh
nghiệm có ý nghĩa thực tiễn.
- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn
đầu tƣ XDCB từ ngân sách nhà nƣớc tại KBNN Hải Dƣơng, góp phần nâng cao
chất lƣợng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu là hoạt động kiểm soát chi thanh toán vốn
ĐTXDCB từ nguồn NSNN qua KBNN tỉnh Hải Dƣơng.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


3
3.2. Phạm vi nghiên cứu
: nghiên cứu nội dụng kiểm soát chi ĐT

-

.
-

: n

ĐTXDCB từ NSNN qua KBNN đối với các dự án do ngân sách Trung ƣơng
đầu và dự án do ngân sách địa phƣơng đầu tƣ (ngân sách tỉnh, ngân sách
huyện, ngân sách xã)

.
: đ

-

kiểm soát chi

ĐTXDCB từ vốn NSNN qua KBNN tỉnh Hải Dƣơng giai đọan
2013 và đề xuất giải pháp hoàn thiện
XDCB từ NSNN qua KBNN Hải Dƣơng cho giai đoạn 2015 - 2020.
4. Đóng góp mới của đề tài
- Về mặt lý luận: góp phần làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về ĐT
XDCB từ nguồn vốn NSNN, về kiểm soát chi thanh toán ĐTXDCB từ NSNN
qua KBNN.
- Về mặt thực tiễn: đánh giá đƣợc thực trạng công tác kiểm soát chi
ĐTXDCB từ NSNN qua KBNN trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng, làm rõ những
kết quả đạt đƣợc, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân hạn chế; từ đó đề
xuất giải pháp có cơ sở nhằm hoàn thiện kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ
NSNN qua KBNN trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng đáp ứng yêu cầu phát triển.
5. Bố cục của luận văn
Bố cục của luận văn: ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu
tham khảo, luận văn gồm 4 chƣơng:
Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng
cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc qua hệ thống Kho bạc nhà nƣớc.
Chương 2. Phƣơng pháp nghiên cứu.
Chương 3. Thực trạng kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn
vốn Ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc tỉnh Hải Dƣơng.
Chương 4. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ
Ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc nhà nƣớc tỉnh Hải Dƣơng.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn full

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×