Tải bản đầy đủ

De KT chuong III dai so 7 HOT

MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 7
Cấp độ
Nhận biết

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Thu thập số
liệu thống kê,
bảng “tần số”
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Biểu đồ

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số trung bình

cộng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

Vận dụng

Thông hiểu

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TL

TL

TL

TL

Học sinh nhận
biết được số
các giá trị, số
các giá trị khác
nhau, tần số
tương ứng
4
1,25đ
12,5%
- Biết tên biểu
đồ.
- Biết trục
hoành, trục
tungHọc sinh biết
tìm được dấu
hiệu điều tra

Học sinh lập được
bảng tần số

HS nhận xét
được số liệu từ
bảng ”Tần số”

1
1
0,25đ
1,0đ
2,5%
10%
Từ biểu đồ học
sinh biết được
các giá trị có
cùng tần số, số
các giá trị khác
nhau, tính
được tổng các
tần số
3
0,75đ
7,5%

1/2
1,25đ
12,5%
Học sinh lập được
biểu đồ đoạn thẳng

3
0,75đ
7,5%
Nhận biết được
mốt của dấu
hiệu
1
0,25
2,5 %
8

5
2,0đ
20%

1

7

2,0đ
20%
Vận dụng công thức
tính được số trung
bình cộng và tìm
được mốt của dấu
hiệu
1
2,0đ
20%
3

2,0đ
20%

1/2
7
0,75đ
4,5 đ
7,5%
45%

60%

3,5đ
35%

2
2,25đ
22,5%
16
6,0đ
10đ
=100%


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 7
Điểm

Lời phê của Thầy(Cô)

Họ và tên:………………………….
Lớp:7/1
I/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng:
Bài 1: (3 điểm)
Theo dõi thời gian làm 1 bài toán ( tính bằng phút ) của 40 HS, thầy giáo lập được bảng sau :
Thời gian (x)
Tần số ( n)

4
4

5
3

6
3

7
2

8
10

9
4

10
5

11
8

12
1

N= 40

1. Mốt của dấu hiệu là :
A. 10
B. 8
C. 7
D. 12
2. Số các giá trị của dấu hiệu là :
A. 12
B. 9
C. 40
D. 8
3. Tần số 6 là của giá trị:
A. 10
B. 4
C. 5
D. 3
4. Tần số học sinh làm bài trong 11 phút là :
A. 6
B. 9
C. 8
D. 7
5. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là :
A. 40
B. 12
C.9
D. 8
6. Giá trị trung bình của bảng trên (làm tròn một chữ số phần thập phân) là:
A. 8,3
B. 8,2
C. 8,5
D. 8,1.
II/ TỰ LUÂN : (7điểm )
Bài 1: (7 đ) Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của học sinh lớp 7 được ghi trong bảng sau :
7
8
9
7
a.
b.
c.
d.
e.
f.

4
7
8
3

7
8
8
7

6
6
7
6

6
4
9
7

4
8
5
8

6
8
5
6

8
6
5
10

Dấu hiệu ở đây là gì ? N=?
Lập bảng “ tần số ” .
Tính số trung bình cộng (làm tròn đến số thập phân thứ ba)
Tìm mốt của dấu hiệu.
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Rút ra ít nhất 5 nhận xét về sự phân bố điểm kiểm tra.
BÀI LÀM:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 7
Điểm
Họ và tên:………………………….
Lớp:………..

Lời phê của Thầy(Cô)


I/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng:
Bài 1: (3 điểm)
Theo dõi thời gian làm 1 bài toán ( tính bằng phút ) của 40 HS, thầy giáo lập được bảng sau :
Thời gian (x)
Tần số ( n)

4
6

5
4

6
3

7
2

8
4

9
10

10
8

11
7

12
1

N= 45

1. Mốt của dấu hiệu là :
A. 7
B. 9
C. 10
D. 12
2. Số các giá trị của dấu hiệu là :
A. 12
B. 40
C. 45
D. 8
3. Tần số 3 là của giá trị:
A. 9
B. 10
C. 5
D. 6
4. Tần số học sinh làm bài trong 11 phút là :
A. 6
B. 9
C. 7
D. 5
5. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là :
A. 40
B. 12
C. 8
D. 9
6. Giá trị trung bình của bảng trên (làm tròn một chữ số phần thập phân) là:
A. 8,2
B. 8,1
C. 8,0
D. 7,9.
II/ TỰ LUÂN : (7điểm )
Bài 1: (6 đ) Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của học sinh lớp 7 được ghi trong bảng sau :
7
8
9
7

4
7
8
2

4
8
4
7

6
6
7
6

6
4
9
7

4
8
6
8

8
9
7
7

8
6
5
10

a. Dấu hiệu ở đây là gì ? N=?
b. Lập bảng “ tần số ” .
c. Tính số trung bình cộng (làm tròn một chữ số phần thập phân) .
d. Tìm mốt của dấu hiệu.
e. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
f. Rút ra ít nhất 5 nhận xét về sự phân bố điểm kiểm tra.
Bài 2 : ( 1,0 điểm ) Điểm kiểm tra “1 tiết” môn Toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần
số” sau:
Điểm (x)
Tần số (n)

7
7

8
5

9
n

10
2

Biết

X = 8, 0 . Hãy tìm giá trị của n.
BÀI LÀM:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×