Tải bản đầy đủ

Chủ đề con cá vàng

Con cá vàng
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhận biết và phân biệt sự khác nhau về hình dạng giữa các con vật
sống dưới nước.
- Phát triển khả năng giao tiếp giữa cô và các bạn.
- Hứng thú tham gia vào các hoạt động và quan tâm đến các con vật
gần gũi xung quanh trẻ.
- Trẻ thể hiện cảm xúc theo bài hát: vỗ tay theo nhịp, sử dụng các loại
nhạc cụ khác nhau.
II. CHUẨN BỊ

- Đĩa phim các con vật sống dưới nước.
- Đĩa nhạc: Cá vàng bơi.
- Nguyên vật liệu góc tạo hình.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ


Hoạt động 1: Nhà thám hiểm nhí
- Cho trẻ xem phim về thế giới động Trẻ xem phim
vật.
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về đoạn Trẻ trả lời theo trí nhớ
phim vừa xem.
của mình sau khi xem.
- Đàm thoại với trẻ về những con vật Trẻ trả lời theo hiểu
nào sống được dưới nước.
biết của mình.
- Cho trẻ xem vài con cá sống dưới
nước.
- Vừa quan sát cô và trẻ cùng đàm
thoại về:
+ Đặc điểm:
+ Hình dạng:
+ Môi trường sống:

Trẻ quan sát theo sự
hướng dẫn của cô.


+ Thức ăn của chúng:

Trẻ
nói
nghiệm.

lên

kinh

- Cho trẻ so sánh sự khác biệt đặc
điểm bên ngoài giữa những con cá.

Hoạt động 2: Cùng hát lên

Trẻ nghe và đoán tên bài
hát.

- Cho trẻ nghe bài hát Cá vàng bơi


và trẻ đoán tên bài hát.
- Trẻ hát và vỗ tay theo nhịp (sử Trẻ hát và vận động
dụng nhiều loại nhạc cụ theo nhóm theo nhịp bài hát
nhỏ).
- Cho 3 nhóm hát kết hợp vận động.

Trẻ thực hiện.

Hoạt động 3: Nhà thiết kế tí hon
- Cô cho trẻ xem những chiếc vòng. Các cháu trả lời theo
Các con nghĩ xem với những chiếc suy nghĩ của mình.
vòng này mình sẽ làm gì?
- Cô gợi ý: Ở đây cô có những chú cá Trẻ phụ cô lấy nguyên
còn chưa được trang trí. Vậy cô cháu vật liệu để cùng trang
mình cùng trang trí cho đẹp để gắn trí.
lên các vòng nhé.
- Cô mở nhạc: Cho trẻ làm những Trẻ vận động tự do
chú cá: Tạo dáng, các chú cá bơi theo bài hát Cá vàng
nhẹ nhàng, vận động theo nhạc.
bơi.
(Mở nhạc bài: Cá vàng bơi)

Kết thúc: Nhận xét giờ học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×