Tải bản đầy đủ

Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Sinh năm 2012_2013 Phòng GDĐT TP Vinh

p u o \ ( ; ( ; t i o D U cv A D A o T A o
' r ' r r A N rpri r o
vrNrr
DIi

-fIII

DE KfIAO

sAr cnAr LU'oNClrroc srNr{c;lol
- 2ot3
xAruHec zo12
M d n t h i : S i n h h g . I i r . p8
Tlrdi gian larn bni: t 20 phfit

CIIiItIT TTITTC

Ciiu I (3 ctiern
)
I-lny nOucac tl-ranl-r
phAn cAu tao r0 bao ?

.Qu" do giAi tirich moi qLranhg
thongnhit vd chu'cndnggiframangsinl-rchdt, chAtt0 bao varnhan?
Ciu 2 (3diem)
N€, vai tro cria h0 ti€u h6a, hg ho hep va h6 bai ti6t trong sLrtrao cloi chat
giira co thOvoi rndi tn-rcrng
?
Ciu3(3.5diern)
'frong
I.
rr-r6tnon su bi6n d6i thric dn di6n ra theo nhimg hinh thuc nao?
2. Su kh6c nhau co bin cua qu6 trinh tiOuhoa cyrudt non, da day va khoang
rni6ngla gi'?
(li u -l (-l cli0rn)
t

,i thf nghi:-.
minh : I'rong thanh phAn hoa hoc cua xuong co cei
ff
9hu'ng
chiit hiru co va chAtv6 co?

2. Tai sao ngucrigia gion va dE gd)''l
Ciu 5 (-l5 dicrn)
Clo 4 ngucri An, Binh, Cuong,
prau khac nheiu.t.i-1,
Pung thr-roccdc nhom
tltatt cr-raAn hodc Cucrng chuy6n cho Binh thi khong xAy ra tai bien Li;
rtrauc-uaCluong chuy6n cho An hodc lAy m6u cua Dfrng r'nuyOncho Cu'o',-rg
thi xaiyra tai bi0n .
'['inr
nhirrnrni u cua m6i nguoi.

Ciu 6 (i di0rl)
I . Srinphirn ti€t ciratr-ryOnnoi ti€t l a g i ? N e u vai tro cua no '/
. i ^
l . S o s i n h t u y 0 nn o i t l e t v a iLlyen n go?l. tr0t'/

JJEt
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×