Tải bản đầy đủ

Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Lịch sử năm 2012 2013 Phòng GDĐT TP Vinh

P l l o \ ( ; ( ; 1 . . ' \ lo) t l c V A D A o
I \ 0 I ' I I\ \ I I P I I OV I N I I

DE KIIAO SAT CIIAT LI'()\(;

IIO('SINII (;IOI

N A \ { I I o c 2 o l 2- 2 o r 3

r ) r' rt r rc r r i x ur t r u ' < t

M 6 n t h i : L i c h s r i ' l 6 p8
Thd'igiar-r
lir.nbtti: 1201thfit

1 tu. : , M i c L r oti h c l . . i\ l X d a Ltrh i h i \ X :
( r r , I 1 \ r , , l r L , t t (i )' r: c r r r r t r tcr L L r aA
l n h , P i - r / rD
r l ) . r . t l i j i n c h L r p gn, 0 i b a t t r o n gs t rp h a tt r i 6 nk i n h t 0 c i l a c l i c n L L o c ?
va giai thich r,i slto co ciiiccli0nrciti'l
ir il:rr piu clilc-cli0rrrr.i0ngci,a iung iru',r'c

( ' i r t i I r l , ( t 1 1 1 1 ; ' 1I 7
o a r rV u o n g ' ?l - r r r - r bl i l i l ' c . r cg: i l i c l o a rpr h r i lt r i e ' r l
l i P l - r o n g t r aC
' h10:r - r a o
tra o CAnVuor r g?
ci ra P l to t-tg
( l : i u J 1 , : ' ' ,ttl )i t ; ' t n 1i ':r i o l i - r ' cr ,ar i c 6 c h o V i 0 t N a r n n i r a c u 6 ti l i O k i X I " \ :
rr. (.'ricLlssp lai. sl plrg 1,8unu'cicdur ra nhfr'ngcle rtglii clii c:fch trotlg bcii ciinh
th 6 n a o ?
i i c l r s u ttL tti cL arrh r-t
i,.. 1.,0tcn cic niri\ cLii cich va n€r-rnoi dung chinh, f nghia cLracac ciOn g h i c a i
,

I

r l

c.rclt.'

Ht!tTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×