Tải bản đầy đủ

Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Hóa học Phòng GDĐT TP Vinh năm 2012_2013

PHONG GIAO DUC VA EAO
TAO THANH PHO VINH

on xHAo sAr cnAr LTIqNGHec srNHGror
\4U_HQq2qlx- 2013

Bt rnr cniivn rHrlc

Mdn thi: H6a hgc l6p 8
Thdi gian ldm bdi: 120phfit

Ciu 1: (3 diCm)Cdnbdngc6cph6nimg h6ahocsau:
a) Alz(SO+): +
b) Fe*O,

KOH

+

CO


c) CnHzn-z +

Oz

d) Fe3Oa

HCI

+

e)M

+

HCI

0 Fe*O,

+

HzSg+

Cdu2: (a di6m)oOt ch6yph6t pho trongkh6ngkhi thu dugc ch6trln A, hdatan A vdo
nu6c du thu dugc dung dfch B. Cho kim lopi natri du vdo dung dfch B thu duoc dung
dich c vd khi D. DAnkhf D di quah5nhgp bQtE g6m Al2o3,Fe3oa,cuo nungn6ngthu
+

r

X

r

dugc h6n hqp kim loai F. ViCt c6c phucrngtrinh h6a hgc xity ravi cho bi6t A, B, C, D, F
ld nhfrng chdt gi?
Cffu 3: (a di6m)Cho cdc kim lopi: K, Al, Fe vd dungdich HCI:
ti
r A
a. rNOu
lAy


cungm6t kh6i lugng kim lopi trdncho t5c dqnghtit vdi dungdich HCI thi
kim lopi ndochonhi6ukhf hiclrontrdtZ

b. N6u thu dugc cirngmQtthd tfch khi hidro thi kh6i lugng kim loai ndodtng itnhSt?
Cffu4: (5 diCm)Cho 1V,g2lithSnhqpkhf X gdmhidrovd butan(CaH16)
o diAukiOnti6u
,

: .

,

. " , ,

i , .

chudnco t1i kh6i so v6i oxi le 0,5. DOt h6n hqp X voi 64 gam khi oxi. Sau khi phAnfmg
xtry rahohn toin thu dugc hdn hqp khf Y.
-,.^.

a. Viet phucrngtrinh hoa hgc xhy ra.
b. Tinh thdnhphAnphAntrdm th6 tich m6i tCdu 5: (a di6m) H5n hqp khi A g6tn u mol SOzvd 5a mol kh6ng khf. Nung n6ng h6n
hqp A v6i V2O5xirc t6c thu dugc h5n hqp khf B. Bi6t rdng ti kh6i hoi cria A so vdi B
bing 0,93.Hdy tinh hi6u su6t phin img tr6n v6i gi6 thit5tkh6ng khi c6 chira 80% th€ tich
ld N2 vit20%oth6 tfch ia Or.

HiitTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×