Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 104

Tiết 1: Toán.
Tiết 173: LUYỆN TẬP CHUNG
Những kiến thức học sinh đã biết có
Những kiến thức mới trong bài học
liên quan đến bài học
cần được hình thành
Cấu tạo thập phân của số, quan hệ giữa - Đọc được số xác định được giá trị của
chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số
các hàng, các lớp; cách so sánh các
tự nhiên.
phân số.
- So sánh được hai phân số.
I. Mục tiêu:
- Đọc được số xác định được giá trị của chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số tự
nhiên.
- So sánh được hai phân số.
* Bài tập cần làm: Hoàn thành BT 1, 2.
* HS khá, giỏi: Hoàn thành cả 4BT.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
Kiểm tra bài cũ:
- Bài 3 (Tiết 172)
- 1 HS thực hiện
- Nhận xét.
- Giới thiệu bài.
2. Phát triển bài:
* Bài 1 (Tr 174)
- Gọi HS đọc yêu cầu
- 1HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu thảo luận cặp, đọc số, nêu a) HS đọc số.
giá trị của chữ số 9.
b) HS nêu giá trị của chữ số 9.
- Gọi 2 cặp trình bày.
- Nhận xét, bổ sung
- Nhận xét, bổ xung.
* Bài tập 2 (Tr 174)
- Gọi HS đọc yêu cầu
- 1HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS làm vở, 3 HS làm - HS làm vở, 3HS làm bảng phụ.
bảng phụ.
- Hết thời gian trình bày.
� 235
+ 24579 - 82604
43867
35246
325
68446
47358
1175
470
705


76375
- Nhận xét.
- Nhận xét.
* Bài tập 3: (Tr 174)


- Gọi HS đọc yêu cầu
- 1HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS làm vở , 2HS làm - HS làm vở, 2HS làm bảng phụ
bảng phụ
- Đáp án:

- Nhận xét.
* Bài tập 4 (Tr 174)
- Gọi HS đọc bài toán
- HS làm vở, 1HS làm bảng phụ

5 7 45 49
10 16 2 2
 (  )
 (  )
7 9 63 63 ; 15 24 3 3
7 5 42 40
19 19
 (  )

8 6 48 48 ; 43 34

- Nhận xét.
- 1HS đọc bài toán
- HS làm vở, 1HS làm bảng phụ.
Bài giải
Chiều rộng của thửa ruộng là:
2
120 � 3

- Nhận xét.
3. Kết luận:
- Nêu cách đọc viết số có nhiều chữ số?
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài tiếp theo

= 80 (m)
Diện tích của thửa ruộng là:
120 � 80 = 9600 (m2)
Số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng đó
là:
50 �(9600 : 100) = 4800 (kg)
4800kg = 48 tạ
Đáp số: 48 tạ
- Nhận xét.

.................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
...........................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×