Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 102

Tiết 1: Toán.
Tiết 170: ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Những kiến thức học sinh đã
Những kiến thức mới trong bài học cần
biết có liên quan đến bài học
được hình thành.
Biết tìm hai số khi biết tổng và - Giải các bài toán tìm hai số khi biết tổng
hiệu của hai
và hiệu của hai số đó.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Nhận biết các dạng toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số
đó
2. Kĩ năng: Giải các bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
- Rèn kĩ năng giải toán, quan sát, lắng nghe, chia sẻ.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng nhóm, bút dạ
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1. Giới thiệu bài:
* Ổn định lớp:
* Kiểm tra bài cũ:
- HS lên bảng làm bài 5 : ( Số bé: 10 ;
Số lớn: 20 )
- Nhận xét.
* Giới thiệu bài
2. Phát triển bài:
Bài 1(175) Đọc yêu cầu
- 1HS đọc yêu cầu
*Viết số thích hợp vào ô trống
- HS làm SGK, 3HS lên bảng làm
Muốn tìm số lớn, số bé ta làm như thế
nào?
Tổng hai số
318
Hiệu hai số
42
- Nhận xét.
Số lớn
180
Số bé
138
Bài 2( 175)
- Đọc bài toán
- 1HS đọc yêu cầu
Phân tích bài toán nhóm 2(2 phút)
BT toán này thuộc dạng toán gì?
Tìm hai số khi biết tổng, hiệu của hai
- HS giải bài toán
số đó.
- HS làm vở ,1HS làm bảng nhóm


- Nhận xét.

Bài 3(175)
- Đọc bài toán
Phân tích bài toán:
- Biết chu vi muốn tìm chiều


dài ,chiều rộng ta làm ntn?
- HS giải bài toán

- Nhận xét.
Bài 4(175)
- Đọc bài toán
HS phân tích bài toán và tự giải

- Nhận xét, bổ sung.
Bài 5 (175)
- HS đọc bài toán.
HS phân tích bài toán và tự giải

Bài giải
Đội thứ hai trồng được số cây là:
( 1 375 - 285 ) : 2 = 545
(cây )
Đội thứ nhất trồng được số cây
là:
545 + 285 = 830 (cây )
Đáp số: 545 cây; 830 cây
- 1HS đọc bài toán
(Tìm nửa chu vi)
- HS làm vở, 1HS làm bảng
Bài giải
Nửa chu vi thửa ruộng là:
530 : 2 = 265 ( m )
Chiều dài của thửa ruộng là:
(265 + 47 ) : 2 = 156 ( m )
Chiều rộng của thửa ruộng là:
156 - 47 = 109 ( m )
Diện tích của thửa ruộng là:
156 x 109 = 17 004 (m2 )
Đáp số: 17 004 m2
- Nhận xét.
- 1HS đọc bài toán
- HS làm nháp, 1HS làm bảng nhóm
Bài giải:
Tổng của hai số là:
135 x 2 = 270
Số phải tìm là:
270 - 246 = 24
Đáp số: 24
- Nhận xét, bổ sung.
-1HS đọc bài toán
- 1HS làm bảng, lớp làm nháp
Bài giải
Số bé là:
(999 - 99 ) : 2 = 450


Số lớn là:
450 + 99 = 549
Đáp số: 450 ; 549
- Nhận xét.
- Nhận xét.
3. Kết luận:
+ Nêu cách tìm hai số khi biết tổng và
hiệu của hai số đó?
Nhận xét tiết học
- Về nhà xem lại các bài tập
- Chuẩn bị bài tiếp theo
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................

___________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×