Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 74

Tiết 1: Toán.
Tiết 125: PHÉP CHIA PHÂN SỐ
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài
quan đên bài học
được hình thành
- Đã biết thực hiện phép chia số tự
- Biết cách thực hiện phép chia
nhiên
cho phân số.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Biết cách thực hiện phép chia cho phân số.
2. Kỹ năng: Thực hiện phép chia cho phân số.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ vẽ hình minh họa nh phần bài học
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định:

* Bài cũ:
5
+ 1 HS lên bảng : Tìm 7 của 49.

- HS nhận xét.
2. Phát triển bài:
a. Ví dụ:
* Bài toán:
- GV nêu bài toán.
+ Khi đã biết diện tích và chiều rộng của
HCN. Muốn tính chiều dài chúng ta làm
ntn?
- GV ghi lên bảng nêu cách chia 2 PS.
- Yêu cầu HS thử lại.

7 2
:
- 15 3
7 2 7 3 21
:  x 
- 15 3 15 2 30

- Vậy chiều dài của HCN là:
21 3 42 7
x 

30 2 90 15

* Quy tắc:
- Gọi HS nêu quy tắc.

- HS nêu quy tắc.

3 4
:
- Thực hiện tính: 7 5

3 4 3 4 15
:  x 
- 7 5 7 5 28b. Luyện tập:
* Bài 1 ( 136)


- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm nháp, 5 HS làm bảng .

- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở, 5 HS làm bảng nhóm.
3 7 5 4 7
; ; ; ;
- Đáp án: 2 4 3 9 10

- Gọi HS nhận xét.
* Bài 2 ( 136) Tính
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm nháp, 3 HS làm bảng lớp.
- Gọi HS nhận xét.
* Bài 3 ( 136) Tính
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm vở, 2 HS làm bảng phụ.

- HS nhận xét
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở, 3 HS làm bảng phụ.
24
32
2
- Đáp án: a. 35 b. 21 c. 3 .

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở, 2 HS làm bảng phụ.

10
+ 21 là tích của phân số nào?
10
5
10 70 5
1 1 1
;
;
; ;
+ Khi lấy 21 chia cho 7 thì được PS nào? - Đáp án: a. 21 105 7 ; . b. 8 3 5
10
2
.
21
3
+ chia cho thì được PS nào?
- HS nhận xét.

- Gọi HS nhận xét.
* Bài 4: ( 136)
- Gọi HS đọc bài toán.
- Cho HS làm vở, 1 HS làm bảng nhóm.

- HS đọc bài toán.
Bài giải
Chiều dài của HCN đó là:
2 3 8
: 
3 4 9 (m)
8
Đáp số: 9 m

- Gọi HS nhận xét.
3. Kết luận:
+ Muốn thực hiện phép chia PS ta làm
ntn?
- Nhận xét giờ.

- HS nhận xét.

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×