Tải bản đầy đủ

Bài giảng toán lớp 4

Tiết 1: Toán.
Tiết 123: LUYỆN TẬP
Những kiến thức HS đã biết Những kiến thức mới trong bài được hình
liên quan đên bài học
thành
- Biết thực hiện phép nhân - Nhận biết một số tính chất của phép nhân
phân số
PS
- Tính chất giáo hoán, tính chất kết hợp, tính
chất nhân một tổng hai PS với 1 PS.
- Bước đầu biết vận dụng các tính chất trên
trong các trường hợp đơn giản.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Nhận biết một số tính chất của phép nhân PS
2. Kỹ năng: Tính chất giáo hoán, tính chất kết hợp, tính chất nhân một tổng hai PS
với 1 PS.
- Bước đầu biết vận dụng các tính chất trên trong các trường hợp đơn giản.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết bài tập 1.

III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định:
* Bài cũ:
1 3 1 3
x < x
2 4 3 2

+ 1 HS lên bảng so sánh:
.
- HS nhận xét.
2. Phát triển bài:
* Bài 1 ( 134 ) Viết tiếp vào chỗ chấm
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV viết nhận xét 1 lên bảng lên bảng
- Cho HS làm nháp, 1HS làm bảng phụ.
- Gọi HS nhận xét, đánh giá.
+ Nêu tính chất giao hoán của phép nhân?
- GV viết nhận xét 2 lên bảng lên bảng
- Cho HS làm nháp, 1HS làm bảng phụ.
- Gọi HS nhận xét, đánh giá.

- HS đọc yêu cầu.
- Đáp án:
8
15

- HS nêu
1
10


+ Nêu tính chất kết hợp của phép nhân?
- GV viết nhận xét 3 lên bảng lên bảng
- Cho HS thảo luận cặp ( 2 phút ), 1cặp
làm bảng phụ.
- Gọi HS nhận xét, đánh giá.
+ Nêu tính chất nhân một tổng hai PS với


PS thứ ba?
* Thực hành
Bài 1
b. Tính bằng hai cách:
- Cho HS làm nháp, 3 HS làm bảng nhóm
- Gọi HS nhận xét, đánh giá.
* Bài 2 ( 134) )
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm vở, 1 HS làm bảng phụ.

- HS nêu
9
20

- HS nêu

b.

9 1 17
11 3 21

;

;

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.
- HS thực hiện
Bài giải:
Chu vi HCN là:
4 2
44
( + ) x2 =
5 3
15

- Gọi HS nhận xét.
* Bài 3 ( 134)
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm vở, 1 HS làm bảng phụ.

Đáp số:
- HS nhận xét.

44
15

(m)
m

- HS đọc bài toán
Bài giải:
- May ba chiếc túi hết số mét vải

- Gọi HS nhận xét.
3. Kết luận:
+ Nêu tính chất giao hoán và kết hợp của
phép nhân?

là :

2
x3 = 2
3

(m)
Đáp số: 2 m
- HS nhận xét.

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×