Tải bản đầy đủ

Baif giảng toán lớp 4 cả năm

Tiết 1: Toán
Tiết 170: ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Những kiến thức học sinh đã Những kiến thức mới trong bài học cần
biết có liên quan đến bài học
được hình thành.
Biết tìm hai số khi biết tổng và - Giải các bài toán tìm hai số khi biết tổng và
hiệu của hai
hiệu của hai số đó.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Nhận biết các dạng toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số
đó
2. Kĩ năng: - Giải các bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng nhóm, bút dạ
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định lớp:

* Kiểm tra bài cũ:
- HS lên bảng làm bài 5 : ( Số bé: 10 ;
Số lớn: 20 )
- Nhận xét, đánh giá
*Giới thiệu bài:
2. Phát triển bài:
Bài 1(175) Đọc yêu cầu
- 1HS đọc yêu cầu
*Viết số thích hợp vào ô trống
- HS làm SGK, 3HS lên bảng làm
Muốn tìm số lớn, số bé ta làm như thế
Tổng hai số
318 1945 3271
nào?
Hiệu hai số
42
87
493
Số lớn
180 1016 1882
- Nhận xét, đánh giá
Số bé
138 929 1389
Bài 2( 175)- Đọc bài toán
- 1HS đọc yêu cầu
Phân tích bài toán nhóm 2(2 phút)
BT toán này thuộc dạng toán gì?
Tìm hai số khi biết tổng, hiệu của hai sốđó
- HS giải bài toán
- HS làm vở ,1HS làm bảng nhóm
Bài giải
Đội thứ hai trồng được số cây là:
( 1 375 - 285 ) : 2 = 545 (cây )


- Nhận xét đánh giá

Đội thứ nhất trồng được số cây là:
545 + 285 = 830 (cây )
Đáp số: 545 cây; 830 cây


- 1HS đọc bài toán

Bài 3(175)- Đọc bài toán
Phân tích bài toán:
-Biết chu vi muốn tìm chiều dài (Tìm nửa chu vi)
,chiều rộng ta làm ntn?
- HS giải bài toán
-HS làm vở, 1HS làm bảng
Bài giải
Nửa chu vi thửa ruộng là:
530 : 2 = 265 ( m )
Chiều dài của thửa ruộng là:
(265 + 47 ) : 2 = 156 ( m )
Chiều rộng của thửa ruộng là:
156 - 47 = 109 ( m )
Diện tích của thửa ruộng là:
156 x 109 = 17 004 (m2 )
Đáp số: 17 004 m2
- Nhận xét đánh giá
- Nhận xét, đánh giá
Bài 4(175)
- 1HS đọc bài toán
- Đọc bài toán
- HS làm nháp, 1HS làm bảng nhóm
HS phân tích bài toán và tự giải
Bài giải
Tổng của hai số là:
135 x 2 = 270
Số phải tìm là:
270 - 246 = 24
Đáp số: 24
- Nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, bổ sung.
- 1HS đọc bài toán
Bài 5 (175)- HS đọc bài toán.
- 1HS làm bảng, lớp làm nháp
HS phân tích bài toán và tự giải
Bài giải
Số bé là:
(999 - 99 ) : 2 = 450
Số lớn là:
450 + 99 = 549
Đáp số: 450 ; 549
- Nhận xét, đánh giá
- Nhận xét, đánh giá
3. Kết luận:
+ Nêu cách tìm hai số khi biết tổng và


hiệu của hai số đó?
Nhận xét tiết học
- Về nhà xem lại các bài tập
- Chuẩn bị bài tiếp theoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×