Tải bản đầy đủ

bài giảng toán lớp 4

Tiết 1: Toán.
Tiết 120: LUYỆN TẬP CHUNG
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài
quan đên bài học
được hình thành
- Đã biết thực hiện phép cộng, phép trừ - Củng cố về phép cộng, phép trừ PS.
hai phân số
- Bước đầu biết thực hiện phép cộng 3
phân số.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Củng cố về phép cộng, phép trừ PS.
2. Kỹ năng: Bước đầu biết thực hiện phép cộng 3 phân số.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng nhóm, bút dạ.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:

* Ổn định:
* Bài cũ:
31 5
− =?
36 6

+ 1 HS lên bảng :
- HS nhận xét.
2. Phát triển bài:
* Bài 1 ( 131) Tính
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm vở, 4 HS làm bảng
nhóm.

- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở, 4 HS làm bảng nhóm.
23
12

- Đáp án: a. ; b.
- HS nhận xét.

69
40

; c.

13
28

; d.

- Gọi HS nhận xét.
+ Muốn cộng, trừ 2 PS khác MS ta làm
ntn?
* Bài 2 ( 131) Tính
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm nháp, 3 HS làm bảng
- HS làm vở, 3 HS làm bảng phụ.


37
9
5
2
lớp.
- Đáp án: a.

25

b.

6

c.

3

d.

3

13
15

.


- Gọi HS nhận xét.
* Bài 3 ( 131) Tìm x
- Gọi HS đọc yêu cầu.
+ Nêu cách tìm số hạng chưa biết? Số
bị trừ, số trừ chưa biết?
- Cho HS làm vở, 3 HS làm bảng phụ.
- Gọi HS nhận xét.
* Bài 5: ( 132)
- Gọi HS đọc bài toán.
- Cho HS làm vở, 1 HS làm bảng
nhóm.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.
7
10

- Đáp án: a. . b.
- HS nhận xét.

17
4

. c.

45
6

.

- HS đọc bài toán.
Bài giải:
Số HS học tiếng anh và tin học chiếm
số phần là:

2 3 29
- Gọi HS nhận xét.
+ =
5 7 35
3. Kết luận:
( tổng số học sinh )
+ Muốn cộng, trừ 2 PS khác MS ta làm
29
ntn?
35
- Nhận xét giờ
Đáp số:
tổng số học sinh
- Xem lại các bài đã chữa, chuẩn bị bài
sau.
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

_____________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×