Tải bản đầy đủ

Giải toán lớp 4 chi tiết

Tiết 1: Toán.
Tiết 118: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (Tiếp theo)
Những kiến thức HS đã biết liên quan Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Biết trừ hai phân số cùng mẫu số
- Biết trừ 2 phân số khác mẫu số
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Nhận biết phép trừ hai PS khác MS.
2. Kỹ năng: Biết trừ hai PS khác MS.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng nhóm, bút dạ.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định:
* Bài cũ:
7 2 5

− =
9 9 9

+ 1 HS lên bảng thực hiện:
- HS nhận xét.
2. Phát triển bài:
a. Ví dụ:
- GV nêu bài toán: SGK/130.
+ Để tính cửa hàng còn lại bao nhiêu
phần của tấn đường ta phải làm tính gì?
+ Hãy tìm cách để thực hiện phép trừ
4 2

5 3

- HS nêu ví dụ.
- Ta làm tính trừ

4 2

5 3

- HS nêu phép tính.
- Quy đồng MS

4 12 2 10
- GV yêu cầu HS quy đồng MS 2 PS rồi
=
=
5 15 3 15
thực hiện phép trừ.
;
- Cho HS làm nháp 1 HS làm bảng lớp. -

+ Muốn trừ hai PS khác MS ta làm ntn?
* Quy tắc: SGK/130.
b. Thực hành.
* Bài 1 ( 130 ) Tính.

4 2 12 10 2


− = − =
5 3 15 15 15

- HS tự nêu.
- HS nêu quy tắc.


- Gọi HS đọc yêu cầu
- Cho HS làm vở, 2 HS làm bảng nhóm. - HS đọc yêu cầu.
7
15

22
48

10
21

16
15

- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
- Đáp số: a. ; b.
; c. ; d. .
* Bài 2 ( 127 ) Tính.
- HS nhận xét, bổ sung.
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Cho HS làm vở, 4 HS làm bảng nhóm.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở, 4 HS làm bảng nhióm
1
4
1
13
- Gọi HS nhận xét.
2
15
12
12
* Bài 3 ( 130 )
- Đáp số: a.
b.
c.
d.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- HS nhận xét.
- Cho HS làm vở, 1 HS làm bảng nhóm.
- HS đọc yêu cầu
Tóm tắt:
* Hoa và cây xanh:

6
7

diện tích.

2
5

- Gọi HS nhận xét.
3. Kết luận:
+ Nêu quy tắc trừ 2 PS khác MS?
- Nhận xét giờ.

Hoa: diện tích
* Cây xanh:…..diện tích?
Bài giải:
Diện tích trồng cây xanh chiếm số
phần là:
6 2 16
− =
7 5 35

( diện tích )

Đáp số:
- HS nhận xét.

16
35

diện tích

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×