Tải bản đầy đủ

ôn tập toán 4 các dạng bài tập

Tiết 1 :Toán
Tiết 160: ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN SỐ
Những kiến thức học sinh đã biết có
Những kiến thức mới trong bài
liên quan đến bài học
học cần được hình thành
- Cách thực hiên các phép tính với - Thực hiện được cộng, trừ phân số .
phân sô, cách tìm thành phần chưa biết - Tìm một thành phần chưa biết
trong phép cộng, phép trừ phân số.
của phép tính,....
I. Mục tiêu:
- Thực hiện được cộng, trừ phân số .
- Tìm một thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ phân số.
Hoàn thành cả BT4.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
- Kiểm tra bài cũ:

- Viết số có 4 chữ số, số đó vừa - 1 HS thực hiện
chia hết cho 3, vừa chia hết cho 2
- Nhận xét.
- Giới thiệu bài:
2. Phát triển bài:
* Bài 1 (Tr 167)
- Gọi HS đọc yêu cầu
- 1 HS đọc yêu cầu
- Y/ cầu HS làm bảng con.
- HS làm bảng con
Đáp án
2 4 6 4 2 6 6 2 4 6 4 2
+ = ; + = ; − = ; − =
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 5
4 5
9 9 1 9 4
5
+ = + = ; − = − =
3 12 12 12 12 12 3 12 12 12

- Nhận xét.
* Bài tập 2 (Tr 167)
- Nhận xét.
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Y/ cầu HS làm vở 2HS làm bảng - 1 HS đọc yêu cầu
phụ
- HS làm vở 2HS làm bảng phụ
Đáp án

2 3 2 × 5 3 × 7 10 21 31
+ =
+
=
+
=
7 5 7 × 5 5 × 7 35 35 35


31 2 31 2 × 5 31 10 21


− =

=

=
35 7 35 7 × 5 35 35 35

- Nhận xét.
* Bài tập 3 (Tr 167)
- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS làm vở, 1HS làm bảng phụ.

31 3 31 3 × 7 31 21 10
− =

=

=
35 5 35 5 × 7 35 35 35
3 2 3 × 7 2 × 5 21 10 31
+ =
+
=
+
=
5 7 5 × 7 7 × 5 35 35 35

- Nhận xét.
- 1HS đọc yêu cầu
- HS làm vở, 1HS làm bảng phụ.
a. + x = 1
b. - x =

- Nhận xét.
* Bài tập 4 (Tr 168): HSKG
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Y/ cầu HS làm vở, 1HS làm
bảng.

2
9

6
7

x=1-

x=

2
9

7
9

x=

x=

2
3
6 2

7 3
4
21

- Nhận xét.
- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS làm vở, 1 HS làm bảng phụ
Bài giải
a. Số phần diện tích để trồng hoa và làm
đường đi là:
(vườn hoa)
3 1 19
+ =
4 5 20

- Nhận xét.
3. Kết luận:
- Nêu tính chất của phép cộng?
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà xem lại các bài tập.

Số phần diện tích để xây bể nước là:
1(vườn hoa)
19 1
=
20 20

b. Diện tích vườn hoa là:


20

×

15 = 300 (m2)

Diện tích để xây bể nước là:
300
15 (m2)
×

1
=
20

Đáp số :

1
20

vườn hoa; 15 m2.

- Nhận xét.
- HS nêu.
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×