Tải bản đầy đủ

bài tập toán nâng cao lớp 4

Tiết 1: Toán.
Tiết 115: LUYỆN TẬP
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài
quan đên bài học
được hình thành
- Đã biết thực hiện phép cộng hai phân - Rút gọn được phân số.
số
- Thực hiện được phép cộng 2 phân
số.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Rút gọn được phân số.
2. Kỹ năng: Thực hiện được phép cộng 2 phân số.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin, làm việc nhóm.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:

* Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2 HS lên bảng tính:
- 2 HS lên bảng thực hiện tính
5 4
5 3
rồi nêu cách tính.
9 9
6 5
- Lớp làm vào giấy nháp.
+ ;
+
- Nhận xét.
2. Phát triển bài:
Bài 1: Tính
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu
- Vài HS đọc kết quả trước
- Y/C hs chữa bài và nêu cách làm
lớp .
1 3 5 12 17
+ =
+
=
4 5 20 20 20
3 2 9 4 13
+ = + =
2 3 6 6 6

- Nhận xét, củng cố lại cách cộng 2 phân số
Bài 3: Rút gọn rồi tính.
- Nhận xét, lưu ý HS khi cộng các phân số có
thể rút gọn phân số rồi tính sẽ thuận lợi hơn.
(Đối với đối tợng HS khá giỏi,còn đối đối với
đối tượng HS yếu có thể các em quy đồng MS
các phân số rồi mới cộng cũng được)

;

;
- HS nêu lại cách cộng hai phân
số


- 2 HS lên bảng làm.
- Đối chiếu với bài làm trên
bảng, nhận xét, sửa chữa (nếu
sai).


a)
Bài 4: Giải toán
- Tìm hiểu yêu cầu
- Nhận xét, đánh giá.
- Thu 1 số vở để chấm bài.
- Củng cố về giải toán

3. Kết luận:
- Củng cố lại nội dung bài.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau

3 2 1 2 3
+ = + =
15 5 5 5 5
4 18 2 2 4
+
= + =
6 27 3 3 3

b)
- HS nêu lại cách thực hiện
- 1 HS đọc đề toán.
- 1 HS lên bảng chữa.
- Lớp tự làm vào vở.
- Nhận xét, bổ sung.
Bài giải:
Số đội viên tham gia tập hát và
đá bóng là:
3 2 29
+ =
7 5 35

Đáp số:

( số đội viên chi đội)
29
35

số đội viên chi đội

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×