Tải bản đầy đủ

SỞ GD

SƠ GD&ĐT VINH PHUC
TRƯƠNG THPT TAM ĐAO 2
ĐÊ CHINH THƯC

ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017-2018 LÂN II
Môn: TIẾNG ANH

BI TAI LIÊU GÔM 01 CD CHƯA: (tông sô 17 files)
1. 01 Ma trân đê thi: 01 file.docx (01 trang)
2. 01 Hương dân châm: 01 file.xlsx (01 trang)
3. 01 Đê gôc: 01 file.docx (4 trang)
4. 06 Ma đê (tư 001-006) 6 files.docx (4 trang/1 file)
5. 01 Ma trân đê thi: 01 file.pdf (01 trang)
6. 01 Đê gôc co săn đap an: 01 file.pdf (4 trang)
7. 06 Ma đê (tư 001-006) 6 files.pdf (4 trang/1 file)
Moi thăc măc xin liên hê: Đô Văn Binh
Tai: binhbac72@gmail.com/ 0987.827.866
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×