Tải bản đầy đủ

đề thi toán lớp 4 2018

Tiết 1: Toán.
Tiết 112: LUYỆN TẬP CHUNG
Những kiến thức HS đã biết liên quan Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Nhận biết được tính chất cơ bản của - Biết tính chất cơ bản của phân số,
phân số
phân số bằng nhau, so sánh phân
số.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Biết tính chất cơ bản của phân số, phân số bằng nhau, so sánh phân
số..
2. Kỹ năng: Củng cố so sánh hai phân số
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin, làm việc nhóm.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài
II. Đồ dùng dạy học:
Vở bài tập, bảng con, bảng phụ.
III. Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Kiểm tra bài cũ :

- Gọi học sinh làm bài tập 2VBT, kiểm
tra vở bài tập một số em.
2. Phát triển bài:
Bài 2/123:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm
2 , trả lời miệng.

- 1 em lên bảng, một số em nộp vở
để kiểm tra.
- HS đọc yêu cầu
- Hoạt động nhóm 2, trình bày vào
bảng phụ
Tổng số HS cả lớp 14 + 17= 31 (học
sinh)
Phân số chỉ HS trai so với cả lớp:
14
31

- Nhận xét.

Phân số chỉ HS gái so với cả lớp:
17

Bài 3/124:
31
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Cho học sinh tự làm bài tìm phân số - HS đọc yêu cầu
5
- Hoạt động nhóm đôi:
bằng phân số

9

5
9

=

20


36

=

35
63


- Nhận xét chữa bài
Bài 2(c,d) /125
- Hs đọc yêu cầu
- HS đọc yêu cầu
- Hướng dẫn viết các phân số theo thứ Hoạt động nhóm 4, trình bày:
8
2 12
4
15
tự từ lớn đến bé.
Rút gọn :

12

=

3

;

15

=

5

;

20

=

3
4

2
3

4
5

3
4

Bài 3 /125(HSG)
- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn

So sánh :

Bài 4, 5/124

- Kết luận

3. Kết luận:
- Nhận xét, dặn học sinh làm bài tập
- Chuẩn bị tiết sau: Phép cộng phân số

- HSG làm bài vào vở
Đáp số : 8cm2
- HS lên bảng làm từng bài, lớp làm
bảng con
c- 772906; d- 86
HS K- g làm bài 2a, 2b
HS K-g làm bài

4
5

;

>

;
3
4

>

2
3

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×