Tải bản đầy đủ

Phương pháp giải toán lớp 4

Tiết 1: Toán.
Tiết 140: LUYỆN TẬP
Những kiến thức học sinh đã biết có
Những kiến thức mới trong bài
liên quan đến bài học
học cần được hình thành
- Các bước giải bài toán tìm hai số khi - Rèn kĩ năng giải toán tìm hai số
khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
biết tổng và tỉ số của hai số đó.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức : Giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
* BT cần làm: BT1, BT3.
* HS khá, giỏi: Hoàn thành cả 4 bài tập.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng giải toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
- Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi, sử lí thông tin, kĩ
năng điều hành và thảo luận nhóm.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức học tập và biết giúp đỡ bạn trong nhóm
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ, bảng con
III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* KTBC: Nêu các bước giải bài - HS nêu.
toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ - Nhận xét.
số của hai số
* Giới thiệu bài.
2. Phát triển bài:
* Bài 1 (149)
- Gọi HS đọc bài toán.
- HS đọc bài toán
- Cho HS làm vở, 1 HS làm bảng - HS làm vở, 1 HS làm bảng nhóm.
nhóm.
Bài giải
Coi đoạn thứ hai là một phần thì đoạn thứ
nhất là 3 phần như thế.
Tổng số phần bằng nhau là:
3 + 1= 4 (phần)
Đoạn thứ nhất dài là:
28 : 4 �3 = 21 (m)
Đoạn thứ hai dài là:
28 - 21 = 7 (m)


Đáp số: Đoạn 1: 21 m
Đoạn 2: 7 m
- HS nhận xét.

- Gọi HS nhận xét.
* Bài 2 (149)
( HSG có thể làm thêm)
- Gọi HS đọc bài toán.
- HS đọc bài toán
- Cho HS làm vở, 1HS làm bảng - HS làm vở, 1 HS làm bảng nhóm.
phụ.
Bài giải:
Coi số bạn nam là một phần thì số bạn nữ
là 2 phần như thế.
Tổng số phần bằng nhau là:
2 + 1 = 3 (phần)


Số bạn nam là:
12 : 3 = 4 (bạn)
Số bạn nữ là:
12 - 4 = 8 (bạn)
Đáp số: nam: 4 bạn
nữ: 8 bạn
- Gọi HS nhận xét.
- HS nhận xét.
* Bài 3 (149)
- Gọi HS đọc bài toán.
- HS đọc bài toán
- Cho HS làm vở, 1HS làm bảng - HS làm vở, 1 HS làm bảng nhóm.
phụ.
Bài giải:
Coi số bé là một phần thì số lớn là 5 phần
như thế.
Tổng số phần bằng nhau là:
5 + 1 = 6 (phần)
Số lớn là:
72 : 5 �5 = 60
Số bé là:
72 - 60 = 12
Đáp số: Số lớn: 60
Số bé: 12
- Gọi HS nhận xét.
- HS nhận xét.
3. Kết luận:
* Củng cố: Nêu các bước giải bài - 2 HS nêu.
toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ
số?
* Dặn dò: Xem lại các bài đã
chữa.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×